Meise

Zitting van 18 03 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 11 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Ondersteuning bij belastingaangiften door de FOD Financiën

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat in op het aanbod van de FOD Financiën om hulp te bieden aan de burgers bij het invullen van de belastingaangifte en opteert voor een samenwerking in de vorm van een zitdag.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van de Bevrijdingsfeesten op 5 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de Bevrijdingsfeesten op 5 mei 2024 op de begraafplaats van Meise en in GC de Muze van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor Circus Tik Tak op de parking van het Frans Lathouwersstadion van 12 mei tot en met 20 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor Circus Tik Tak van 12 mei tot en met 20 mei 2024 op een deel van de parking van het Frans Lathouwersstadion.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een toezichter (D1-D3) met deeltijdse prestaties (20/38) aangesteld met ingang van 19 maart 2024 in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Vacant verklaring van de functie van administratief medewerker voor de Plantentuin via de procedure van interne personeelsmobiliteit

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 0,2 VTE contractuele functie van administratief medewerker voor de Plantentuin deeltijds vacant verklaard met behulp van de procedure interne personeelsmobiliteit. De functie wordt vervuld door functiewijziging.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 4 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Bezwaar tegen retributie op sluikstorten

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een bezwaar tegen de retributie op sluikstorten.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Berla VZW - aanvraag extra drukwerk

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist akkoord te gaan met de vraag van Berla VZW voor het drukwerk in kleur voor 2024. Er zullen 5 edities van boekjes gedrukt worden van 60 blz. en elk boekje moet 40x afgedrukt worden.

De vergoeding voor 12.000 exemplaren wordt vastgesteld op €300.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanstelling bureau voor trajectbegeleiding exploitatie oud gemeentehuis Wolvertem  - 2020622 - Goedkeuring verrekening 3: wijziging in uitvoering

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 op basis van het KB Uitvoering van 14 januari 2013, meer bepaald artikel 38/2, namelijk de wijziging in uitvoering van de opdracht “Aanstelling bureau voor trajectbegeleiding exploitatie oud gemeentehuis Wolvertem” voor het totaal bedrag in meer van € 13.700,00 excl. btw of € 16.577,00 incl. 21% btw, in functie van de verkoop van het pand conform de principiële beslissing van de gemeenteraad van 16 oktober 2023.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Instap raamovereenkomst perceel 4 voor leveringen van diensten en materiaal voor de verkiezingen van 9 juni 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om goedkeuring te verlenen aan de opdracht “Instap raamovereenkomst perceel 4 voor leveringen van diensten en materiaal voor de verkiezingen van 9 juni 2024”, opgesteld door de ontwerper, FOD Binnenlandse zaken - AD identiteit en burgerzaken, Koloniënstraat 11, Park Atrium te 1000 Brussel.

Deze opdracht wordt gegund aan Uitgeverij Vanden Broele nv, Stationslaan 23 te 8200 Sint-Andries tegen de éénheidsprijzen vermeld in de offerte en met een maximaal bestelbedrag van € 38.251,50 excl. btw of € 46.284,32 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/002 - heraanleggen van een voortuin

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Manu O, voor het heraanleggen van een voortuin langsheen de Strooistraat 35, afdeling 2 sectie G nr. 176E, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Omgevingsvergunning  - VB2023/193 - verbouwen (regularisatie) en wijzigen van een bejaardentehuis tot medisch centrum voor borstkankerbehandeling, revalidatie en wondzorg

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Ben De Brucker namens SUD - CONSULTING BVBA, voor het verbouwen (regularisatie) en wijzigen van een bejaardentehuis tot medisch centrum voor borstkankerbehandeling, revalidatie en wondzorg langsheen de Nieuwelaan 1, afdeling 1 sectie G nr. 274T, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/249 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Antonio en Deborah Carril Moreira - Demets, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Drijpikkelstraat , afdeling 2 sectie C nr. 396G2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/247 - oprichten van een eengezinswoning met een kiné-praktijkruimte in open bouworde met een vrijstaand bijgebouw, en het overwelven van een gracht

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Elke en Lander De Smedt - Vansteene, voor het oprichten van een eengezinswoning met een kiné-praktijkruimte in open bouworde met een vrijstaand bijgebouw, en het overwelven van een gracht langsheen de Merchtemsesteenweg zn, afdeling 2 sectie F nrs. 683L en 683M, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Woon- en energieloket: opstart energieconsulent 3W+

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de bijkomende inzet van een energieconsulent door 3W plus, twee dagen per maand, gedurende 6 maanden en dit binnen het project "Energiehuis".

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Opruimen omgeving Keizerinlaan 14 - beslissing uitvoering van werken

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het laten opruimen van een verwaarloosde omgeving door een externe firma.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Kennisname - Aanpassing buslijnen R60 en 534

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het antwoord van vervoersmaatschappij De Lijn op het standpunt dat eerder werd ingenomen door het college van burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 19 februari 2024 betreffende de vraag tot aanpassing van de reisweg en halte van lijnen R60 en 534.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Nieuwelaan, Schapenbaan, Bloemendreeflaan en Meidoornlaan

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Ondernemingen N. Vindevogel voor de uitvoering van werken in de Nieuwelaan, Schapenbaan, Bloemendreeflaan en Meidoornlaan van 20 maart 2024 tot 31 mei 2024, in opdracht van De Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanvullend reglement - Plaatsen van een wegkussen in De Biest

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement met betrekking tot de plaatsing van een wegkussen in De Biest vast.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Plaatsing POP voor Fiberklaar - principiële goedkeuring locatie

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat principieel akkoord met de plaatsing van een POP door Fiberklaar in de Jozef Cardijnlaan.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Overdracht wegenis Meterveldeken-aanstelling notaris

KORTE SAMENVATTING

Het college stelt een notaris aan voor de opmaak van een akte van kosteloze grondoverdracht in uitvoering van een verkavelingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Raad van State: kennisname arrest 23 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad kennis te nemen van het arrest van de Raad van State van 23 februari 2024 waarbij de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2022 tot "goedkeuring overeenkomst VV836-Mechelbaan 16" wordt vernietigd.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Vervoer bagage openluchtklassen GBS Klim Op

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verleent toelating aan de uitvoerende diensten om in te staan voor het ophalen van de bagage van de openluchtklassen van GBS Klim Op.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Onderhouds- en energieprestatiecontract voor de gemeentelijke gebouwen van Londerzeel en Meise - Goedkeuring verrekening 24

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 24 - wegwerken inbreuken elektrische keuring F. Lathouwersstadion van de opdracht “Onderhouds- en energieprestatiecontract voor de gemeentelijke gebouwen van Londerzeel en Meise” voor het totaal bedrag in meer van € 3.529,66 excl. btw of € 4.270,89 incl. 21% btw (€ 741,23).

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Baptist De Donderstraat 17

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Baptist De Donderstraat 17, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanvraag werken door Proximus in de Steenhuffelstraat, Stoeterijstraat en Jan Feyenstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Steenhuffelstraat, Stoeterijstraat en Jan Feyenstraat, in opdracht van Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Boondreef

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Boondreef, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Bruinborrelaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Bruinborrelaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Brochure verhuurinfo GC de Muze van Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de brochure verhuurinfo GC de Muze van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

GBO nabestaanden - lotgenotengroepen bij partnerverlies en sterrenkindjes

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de organisatie van lotgenotengroepen voor partners en sterrenkindjes georganiseerd door het GBO nabestaanden.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 2092

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanplakborden verkiezingen 9 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de verkiezingen van 9 juni 2024 geen aanplakborden te plaatsen voor de politieke partijen.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt aan een kleuteronderwijzer voor 24/24 een afwezigheid voor verminderde prestaties toegestaan op 28 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 13 maart 2024 tot en met 28 april 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 6/24.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024