Meise

Zitting van 29 mrt 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

burgemeester Gerda Van den Brande verlaat de vergadering vanaf punt 32.

Jonathan De Valck is wnd. burgemeester vanaf punt 32.

burgemeester Gerda Van den Brande vervoegt de vergadering vanaf punt 33.

Jonathan De Valck is schepen vanaf punt 33.

Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 22 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Kennisname auditrapport

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het auditrapport organisatie-audit van gemeente en OCMW Meise, opgesteld door Audit Vlaanderen met auditopdracht 2006 067 van 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting, kostenverdeling, organisatie en uitbating van de vaccinatiecentra Eerstelijnszone regio Grimbergen

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst 'Oprichting, kostenverdeling, organisatie en uitbating vaccinatiecentra Eerstelijnszone Regio Grimbergen'.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Fluvius OV - algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 26 mei 2021  en de vertegenwoordiger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 19 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de vraag van een raadslid tot inzage in bestuursdocumenten.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangeworven met deeltijdse prestaties (13,58/38) in contractueel verband voor bepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Toekennen van een anciënniteitspremie

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een premie toegekend aan medewerkers voor 25 jaar anciënniteit en voor 35 jaar anciënniteit.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Kennisname personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een dossier van een personeelslid waarbij niet wordt ingegaan op de aangeboden jobcoaching.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Delegatie bevoegdheid organogram en personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de gemeenteraad om de bevoegdheden van het organogram en de personeelsformatie te delegeren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

AC - Aankoop software begraafplaatsenbeheer - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 20211765 en de raming voor de opdracht “AC - Aankoop software begraafplaatsenbeheer”, opgesteld door de Dienst Informatica worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De opdracht wordt gegund aan de firma met de enige regelmatige offerte (op basis van de prijs), zijnde REMMICOM NV, Stationsstraat 145 te 2235 Hulshout, tegen het nagerekende offertebedrag van € 9.925,00 excl. btw of € 12.009,25 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Belasting op leegstand 2018 - ontheffing

KORTE SAMENVATTING

Het bezwaar tegen de aanmaning voor de belasting op leegstand voor het aanslagjaar 2018 wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Belasting op leegstand 2018 - ontheffing

KORTE SAMENVATTING

Het bezwaar tegen de aanslag voor de belasting op leegstand - aanslagjaar 2018 - wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Belasting leegstand 2018 - ontheffing

KORTE SAMENVATTING

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand - aanslagjaar 2018 - wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Belasting op activeringsheffing 2019 - ontheffingen

KORTE SAMENVATTING

Het bezwaar tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing - aanslagjaar 2019 - wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

COVID-19: Verlenging financiële steunmaatregelen door mogelijke wijzigingen aan de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 18 januari 2021 de toepassing van de bijkomende steunmaatregelen in het kader van de tweede lockdown door de COVID-19-maatregelen te verlengen tot 30 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Retributie openbaar domein 2020

KORTE SAMENVATTING

Het college stelt de retributie op het gebruik van het openbaar domein voor 2020 vast.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk onderwijs (01/06/2021-31/05/2022)

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 20211748 en de raming voor de opdracht “Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk onderwijs (01/06/2021-31/05/2022)”, opgesteld door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 123.966,92 excl. btw of € 149.999,97 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem ( 01/09/2021-31/08/2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om het bestek met nr. 20211758, de lastvoorwaarden en raming voor de opdracht "Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem ( 01/09/2021-31/08/2025)”, opgesteld door de aankoopdienst, goed te keuren. De raming bedraagt € 214.876,03 excl. btw of € 260.000,00 incl. 21% btw. De overheidsopdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 3 april 2021 - Click and Connect

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend aan een mini-onderneming om een losse standplaats in te nemen op de zaterdagmarkt van 3 april 2021. Hierbij willen ze, aan de hand van een basiscursus, op een veilige manier leren om online contact te houden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Vaststelling van de gemeentelijke verordening voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de gemeentelijke verordening voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Ondertekening kaderovereenkomst Fluvius

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de kaderovereenkomst "Fluvius Duurzame gebouwen" met Sibelgas goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag muur_2019_29

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag muur_2020_13

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 142,14 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_33

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 11,75 euro voor de vervanging van beglazing in de woning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_34

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 129,45 euro voor de vervanging van beglazing in de woning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_36

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 468 euro voor de vervanging van beglazing in de woning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_38

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 600 euro voor de vervanging van beglazing in de woning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_40

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 61,3 euro voor de vervanging van beglazing in de woning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2019_39

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 180,84 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_36

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 882 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_37

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 600 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_38

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900  euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_41

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_42

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 120 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_43

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 100,8 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_44

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_45

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 366 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2021_04

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 86,52 euro voor afkoppelingswerken aan de woning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2021_05

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 500 euro voor afkoppelingswerken aan de woning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Kennisname uitvoering natuur- en landschapsbeheer 2020

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de rapportering over de inzet van doelgroepwerknemers voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken in 2020 overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Het afvoeren van restgronden 2021-2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het bestek met nr. 20211763 en de raming voor de opdracht “Het afvoeren van restgronden 2021-2024”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 93.600,00 excl. btw of € 113.256,00 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/212 - uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de voorgevel na het slopen van de bestaande burelen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Lucien Van Mileghem namens FRIMO NV en de heer Lucien Van Mileghem voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de voorgevel na het slopen van de bestaande burelen langsheen de Driesstraat 160, 162 en 164, afdeling 2 sectie F nrs. 422W en 422D2 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/221 - oprichten van een alleenstaande ééngezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van dhr. en mevr. Michael en Johannie Meynaert - Siffain voor het oprichten van een alleenstaande ééngezinswoning in de Plasstraat, afdeling 1 sectie E nr. 13Z gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/241 - oprichten van een veranda (regularisatie) en het plaatsen van isolatie bij een halfopen eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van dhr. en mevr. Kate en Stefaan Van Damme - De Bock voor het oprichten van een veranda (regularisatie) en het plaatsen van isolatie bij een halfopen eengezinswoning langsheen  Middelveld 39, afdeling 1 sectie D nr. 388E2 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/246 - slopen van een loods bij een halfopen eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Greta Plas voor het slopen van een loods bij een halfopen eengezinswoning langsheen de Brussegemsesteenweg 15, afdeling 2 sectie F nr. 582M2 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/249 - aanleggen van 2 parkeerplaatsen in de voortuin bij een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Evi Vrijders voor het aanleggen van 2 parkeerplaatsen in de voortuin bij een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Mangelschotsstraat 21, afdeling 2 sectie F nr. 288D gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/020 - heraanleggen van de voortuinstrook

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Didier Quishout voor het heraanleggen van de voortuinstrook langsheen de Kapellelaan 292, afdeling 1 sectie D nr. 464D5 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

OMV verkaveling  - 826 - verkavelen in 4 loten voor ééngezinswoningen in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van mevrouw Carine Smets voor het verkavelen van een perceel in 4 loten voor ééngezinswoningen in halfopen bouworde langsheen de Schriekdreef , afdeling 2 sectie A nrs. 22G, 22L en 22M gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Weigering OMV verkaveling - 831 - ontwikkelen van twee kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college weigert een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor de ontwikkeling van twee kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde langsheen de Westrodestraat 66, 66A en 68, afdeling 2 sectie B nrs. 417T, 417N, 417P, 417V, 417W, 418M en 418L gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen van het Gewestplan en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Registratiebesluit  - vermoeden van vergunning - G2021/01

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een registratiebesluit met een vermoeden van vergunning voor de aanbouw van een veranda, garage met consultatieruimte bij een bestaande woning, gelegen Kardinaal Sterckxlaan 12.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 18 maart 2021 - verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat - van 19 maart 2021 tot en met 31 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 18 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan OMV Natie voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat van 19 maart 2021 tot en met 31 maart 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 22 maart 2021 - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor het inrichten van een schoolstraat ter hoogte van de Brusselsesteenweg en plein Baron d'Hoogvorst - van 22 maart 2021 tot en met 30 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 22 maart 2021, over het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod vanaf 22 maart 2021 tot en met 30 juni 2021 aan de Sinte Maartenschool ter hoogte van de Brusselsesteenweg en het plein baron d'Hoogvorst. 

Er wordt een schoolstraat ingericht tijdens de ochtend- en avonduren van de school en op woensdagmiddag, zijnde maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u -8u30' en van 15u15'-16u15' en op woensdag van 8u-8u30' en van 11u45' - 12u45'.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 22 maart 2021- invoeren van extra verkeersbeperkende maatregelen op het Oudstrijdersplein en in de Bouchoutlaan omwille van de coronamaatregelen van de Sinte-Maartenschool - van 22 maart 2021 tot 19 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 22 maart 2021, over het invoeren van extra verkeersbeperkende maatregelen op het Oudstrijdersplein en in de Bouchoutlaan van 22 maart 2021 tot 19 april 2021, met name het afsluiten van het Oudstrijdersplein en de Bouchoutlaan voor de aanvang van de schooluren tot 8u45 en na de schooluren tot 16u00 i.p.v. respectievelijk tot 8u30 en tot 15u45, omwille van de georganiseerde coronamaatregelen van de Sinte-Maartenschool.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 23 maart 2021 over het instellen van een parkeerverbod op de terreinen van Chiro Eversheim / De Linde / Scouts door de werken van de Broekstraat - elke zondag van 28 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 23 maart 2021 over het instellen van een parkeerverbod op de terreinen van Chiro Eversheim / De Linde / Scouts, gelegen langsheen de Potaardestraat 1 en 3 op elke zondag tot 19 uur van 28 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering van werken in de Hoogstraat - van 7 april 2021 tot en met 18 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Admibo BVBA voor de uitvoering van werken in de Hoogstraat van 7 april 2021 tot 18 juni 2021, in opdracht van De Watergroep en Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Limbosweg naar aanleiding van een verhuis in huisnummer 26 - van 1 april 2021 tot en met 2 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Op 1 en 2 april 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in de Limbosweg n.a.v. een verhuis.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgermeesterbesluit van 18 maart 2021 - verlenen van signalisatievergunning voor uitvoering werken in de Leon Fischerlaan ter hoogte van huisnummer 5 - van 20 maart 2021 tot en met 21 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 18 maart 2021, over het invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Leon Fischerlaan voor de uitvoering van werken ter hoogte van huisnummer 5 van 20 maart 2021 tot en met 21 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aanpassing van het aanvullend reglement op het wegverkeer van 25 januari 2021 houdende  het invoeren van een tonnagebeperking 7.5T op de as A12 - Kapellelaan over de grenzen met Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een beslissing inzake de aanpassing van het aanvullend reglement op het wegverkeer van 25 januari 2021, houdende het invoeren van een tonnagebeperking 7,5T over de grenzen met de gemeenten Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Plaatsen van 3 fietsnietjes op de parking aan de Roodborstjeslaan ter hoogte van het speelpleintje

KORTE SAMENVATTING

Er wordt door het college beslist om drie fietsnietjes te plaatsen op de parkeerplaats in de Roodborstjeslaan.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aankoop voertuigen uitvoerende diensten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het bestek met nr. 20211753 en de raming voor de opdracht “Aankoop voertuigen uitvoerende diensten”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren.  De raming bedraagt € 242.975,19 excl. btw of € 293.999,98 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Baptist De Donderderstraat - Victor Amerijckxstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Baptist De Donderderstraat- Victor Amerijckxstraat.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Veilinglaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Veilinglaan.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aanvraag voor permanente vergunningen voor 2021 voor het uitvoeren van kleine dringende werken op de openbare weg

KORTE SAMENVATTING

Aan OMV Natie wordt een vergunning verleend tot eind 2021 voor het uitvoeren van kleine dringende werken op de openbare weg op het grondgebied van Meise (cfr. Code voor infrastructuur- en nutswerken VVSG). Deze vergunning geldt enkel voor werken van korte duur met weinig hinder.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Kennisname ingebrekestelling landbouwweg Westrode

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de ingebrekestelling die ontvangen werd op 18 maart 2021 van de familie Scheers in verband met de geplande onderhoudswerken aan de landbouwweg in Westrode tussen de Breemweg en Westrodestraat.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Wegeninventaris - prioriteitenlijst

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de documenten met betrekking tot de wegeninventarisatie:

-  een toelichting over de prioriteitenlijst.

-  de prioriteitenlijst op datum van 12/3/2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Onderhoud trage wegen - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 maart 2021, opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

De opdracht “Onderhoud trage wegen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde HOOGMARTENS WEGENBOUW NV, Industrieweg-Noord 1137 te 3660 Oudsbergen.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

24/23.282 Meise Gladiolenlaan, Begonialaan en Heidebeekstraat - ingebrekestelling

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de ingebrekestelling aan Evolta voor het laattijdig leveren van de nodige documenten die we nodig hebben voor het indienen van het GIP-dossier bij het Vlaams Gewest.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

VV 5M_bijstelling lot 6 - Kapellelaan 76 - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de ontwerpovereenkomst zoals opgesteld door de technische dienst voor de aanleg van een voetpad en een grondafstand voor een perceel gelegen langsheen de Kapellelaan zn 1860 Meise, kadastraal bekend onder (afd. 1) sectie F 168 H2 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Vervangen van onderframe verrijdbaar archief in kelder AC - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 20211764 en de raming voor de opdracht “Vervangen van onderframe verrijdbaar archief in kelder AC” worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 28.500,00 excl. btw of € 34.485,00 incl. 21% btw.

De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS SA, Heizel Esplanade 50B te 1020 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 24.997,00 excl. btw of € 30.246,37 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het bestek met nr. 20211774 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren. De raming bedraagt € 39.000,00 excl. btw of € 47.190,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Raamovereenkomst voor aankoop klein materiaal voor de uitvoerende diensten (2021-2022) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad  word verzocht om het bestek met nr. 20211773 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop klein materiaal voor de uitvoerende diensten (2021-2022)”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren.  De raming bedraagt € 129.300,00 excl. btw of € 156.453,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Gebruik stemhokjes voor opname reclamespot VRT

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege geeft de toelating aan een productiehuis voor het gebruik van enkele stemhokjes bij opname van een reclamespot op 6 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Organisatie Jââzz in Mââzz 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de alternatieve organisatie van Jââzz in Mââzz in mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Aangepaste organisatie speelpleinwerking Pasen '21

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met organisatie van de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Sport op het werk: blijf sporten

KORTE SAMENVATTING

Het college stimuleert haar personeel om te bewegen en organiseert hiervoor Sport op het werk.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

GROS: projectadvies - toekenning toelagen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het projectadvies 2021 van de GROS-Meise.

De gemeenteraad wordt verzocht om de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking toe te kennen aan GROS-Meise.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van een leerkracht zang en groepsmusiceren verlengd ter vervanging, van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 met een opdracht van 3/22 en 4/20 uren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een personeelslid aangesteld ter vervanging, van 15 maart 2021 tot en met 26 maart 2021 met een opdracht van 3/22 uren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte - vaststellen prestaties - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een personeelslid een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte toegekend vanaf 30 maart 2021 tot en met 29 mei 2021 en worden de prestaties als volgt vastgesteld : 10/20 opdracht.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling directeur in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van een personeelslid verlengd ter vervanging, van 30 maart 2021 tot en met 29 mei 2021 met een opdracht van 10/20.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

Organisatie noodopvang tijdens de week van 29 maart 2021 tot en met 2 april 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeente Meise organiseert noodopvang in de week van 29 maart tot en met 2 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 mrt 2021

De verlenging van brontracering en contacttracing ter bestrijding Covid-19 pandemie in Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, onder gelijke voorwaarden en bepalingen als opgenomen in de op 15 december 2020 ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Het college keurt het addendum-  in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid 19 pandemie te versterken- optie 1 goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021