Meise

Zitting van 26 02 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 19 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht tegen de besluiten van de gemeenteraad van Meise van 20 november 2023 over de goedkeuring van het hemelwater- en droogteplan en over RUP Klimaatrobuust wonen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze".

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht tegen de opgestelde begroting voor rioleringsprojecten in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en het niet respecteren van de beginselen van behoorlijk bestuur".

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Toelating voor het uitvoeren van nachtelijke werkzaamheden op de werf 'Residentie Callebaut'

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating voor het uitvoeren van nachtelijke werkzaamheden op de werf 'residentie Callebaut', gelegen op de hoek Brusselsesteenweg/ Limbosweg, tijdens de week van 25 maart 2024. Het betreft het storten en polieren van een funderingsplaat van 1000 m².

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Stopzetting

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de stopzetting van de activiteit van individueel bezoldigd personenvervoer en beslist de vergunning in te trekken.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Erfgoeddag 'Thuis te Wolvertem' op 21 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Erfgoeddag 'Thuis te Wolvertem' op 21 april 2024 in de schuur van de boerderij gelegen in de Driesstraat 120.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Goedkeuring beleidsplan sociale media 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het vernieuwde beleidsplan sociale media.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken (D1-D3).

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3).

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Arbeidsongeval consolidatie - KDB

KORTE SAMENVATTING

Een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker is geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Kennisname overlijden personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een administratief medewerker ingevolge diens overlijden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord van een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Beëindiging van een vervangingsovereenkomst in onderling akkoord

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de beëindiging van de vervangingsovereenkomst in onderling akkoord van een administratief medewerker voor het zwembad De Wauwer.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Vacantverklaring van de functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 0,5 VTE functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken halftijds in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 1 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Uitbreiding uurprestaties van een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken

KORTE SAMENVATTING

 De halftijdse prestaties van een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (C1-C3) worden met ingang van 1 maart 2024  in contractueel verband uitgebreid naar een voltijdse (38/38) tewerkstelling.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Uitvoerbaarverklaring tweede verblijven aanslagjaar 2023

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2023, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Overdracht gemeentelijke ongebruikte investeringskredieten 2023

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist het overgrote deel van de ongebruikte investeringskredieten 2023 over te dragen naar 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027” wordt opgestart.

Er worden meerdere ondernemers uitgenodigd.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Paashaas deelt paaseitjes uit op de zaterdagmarkt van 30 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat een paashaas paaseitjes uitdeelt op de zaterdagmarkt van 30 maart 2024. Er zijn 5 'gouden paaseitjes' waarmee men een ontbijtmand voor 2 personen kan winnen. 

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Vaststelling van het reglement betreffende de aanleg van geveltuinen

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het reglement ter ondersteuning van de aanleg van geveltuinen vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Goedkeuring van brief i.v.m. omgevingsvergunning exploitatie luchthaven

KORTE SAMENVATTING

Het lokaal bestuur Meise richt een schrijven aan minister Zuhal Demir met betrekking tot de noodzaak om frequentienormen op te nemen in de omgevingsvergunning voor de luchthaven Brussel Nationaal.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Vaststelling van het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Adviesvraag van de deputatie over een omgevingsaanvraag - VS2024/009 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 1)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijk gunstig advies af, op naam van Kurt en Els Gheys  - De Mulder voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 1) langsheen de Kerkstraat, 1880 Kapelle-op-den-Bos sectie C nrs. 5D en afdeling 2 sectie A nrs. 17E, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Adviesvraag deputatie over een omgevingsaanvraag - VS2024/010 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 4)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijk gunstig advies af, op naam van Randy en Tahnee Cools - De Meersman voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 4) langsheen de Kerkstraat, afdeling 2 sectie A nrs. 17F en 17G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Adviesvraag deputatie over een omgevingsaanvraag - VS2024/011 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 2)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijk gunstig advies af, op naam van Kurt en Els Gheys  - De Mulder voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 2) langsheen de Kerkstraat,  sectie C nrs. 5D, 6K, afdeling 2 sectie A nrs. 17E en 17F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Verdeling - Stationsstraat

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de opdeling van een perceel beoogt in het kader van een recht van doorgang, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie F deel van nummers 526 B2, C2, A2, D2, E2, F2, G2 en H2, gelegen aan de Stationsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/221 - isoleren en bepleisteren van de voorgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Merve Cifci voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Neromstraat 141, afdeling 2 sectie A nr. 78Z, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Weigering OMV verkaveling - 878 - afsplitsen van één lot voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden af voor het afsplitsen van één lot voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Sint-Elooiweg 67, afdeling 2 sectie G nr. 417E2, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Advies beroep deputatie - VS2023/151

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt zoals ingenomen tijdens de beslissing van 18 december 2023 over de omgevingsaanvraag in eerste aanleg tot het herbouwen van een door een vreemde oorzaak gedeeltelijk vernielde zonevreemde eengezinswoning, langsheen de Hasseltbergstraat.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Vraag Fluvius plaatsing bovengrondse gascabine Egelantierlaan

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft een positief advies voor de plaatsing van een bovengrondse gascabine boven de bestaande ondergrondse gascabine in de Egelantierlaan.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Intrekking beslissing verkoop gebouw voormalige elektriciteitscabine

KORTE SAMENVATTING

Het college trekt het besluit van 27 september 2021 inzake bestemming voormalig elektriciteitsgebouw kerk Wolvertem in.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Karel Baudewijnslaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Karel Baudewijnslaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Populierenlaan: slopen verlichting Sportschuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Populierenlaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

UiTPAS: Omruilvoordelen en welkomstvoordeel

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat principieel akkoord met het toekennen van het welkomstvoordeel en de omruilvoordelen die de deelnemers van de UiTPAS kunnen krijgen en de waarde die hieraan wordt verbonden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Erfgoeddag 'Thuis te Wolvertem'

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de organisatie van de erfgoeddag 'Thuis in Wolvertem' goed op zondag 21 april 2024 in de schuur van de boerderij gelegen in de Driesstraat 120.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Jubilerende vereniging Ferm Westrode

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de subsidie goed voor het 100-jarig bestaan van Ferm Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Lenteoptocht 2024: Principieel akkoord

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de jeugdraad van Meise om de lente-optocht op 6 april 2024 langs een vooropgesteld parcours te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Kennisname verslag algemene vergadering sportraad 12 december 2023

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Sportraad dd 12 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Organisatie Plantentuinjogging op 12 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de medewerking van lokaal bestuur Meise aan de Plantentuinjogging op 12 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Goedkeuring terugbetaling Start to fit

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor Start to fit wegens medische ongeschiktheid van een deelnemer.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 70-jarig huwelijksjubileum op 9 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2090

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2091

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Goedkeuring uitbesteding beheer lokaal loket kinderopvang

KORTE SAMENVATTING

De coördinatie van het digitaal Lokaal Loket Kinderopvang en de registratie van de unieke opvangvragen wordt verder uitbesteed aan Infano vzw tot en met 31 december 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een onderwijzer voor 12/24 een loopbaanonderbreking wegens medische bijstand toegekend van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Tijdelijke aanstelling in het ambt van onderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 met 10/24.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het ambt van onderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 met een opdracht van 2/24.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt aan een kleuteronderwijzer voor 12/24 een loopbaanonderbreking wegens medische bijstand toegekend van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling in het ambt van onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 met 3/24.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een kleuteronderwijzer voor 12/24 een loopbaanonderbreking wegens medische bijstand toegekend van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het ambt van kleuteronderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt in vervanging een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 met een opdracht van 9/24.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt aan een kleuteronderwijzer voor 12/24 een loopbaanonderbreking wegens medische bijstand toegekend van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Tijdelijke aanstelling in het ambt van kleuteronderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 met 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Vrijwillig ontslag kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise neemt een kleuteronderwijzer vrijwillig ontslag vanaf 20 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlenging tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt van een personeelslid verlengd, van 1 maart 2024 tot en met 17 maart 2024 met een opdracht van 5 uren.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kinderverzorger in instaplestijden

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt vanaf 19 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 een kinderverzorger aangesteld in 4/32 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kinderverzorger - Intrekking besluit

KORTE SAMENVATTING

De beslissing van het schepencollege van 12 februari 2024 betreffende de aanstelling van een kinderverzorger aan de gemeentelijke Fusieschool met 3/32 instaplestijden, van 19 februari 2024 tot en met 30 juni 2024, wordt ingetrokken.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2024