Meise

Zitting van 31 mei 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder en Lore De Bondt, algemeen directeur, waarnemend.

 

algemeen directeur, waarnemend Caroline De Ridder verlaat de vergadering vanaf punt 11.

algemeen directeur, waarnemend Lore De Bondt vervoegt de vergadering vanaf punt 11.

algemeen directeur, waarnemend Caroline De Ridder vervoegt de vergadering vanaf punt 13.

algemeen directeur, waarnemend Lore De Bondt verlaat de vergadering vanaf punt 13.

Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 17 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname van het verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Brixius-Rode van 22 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Brixius-Rode van 22 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Rapportering over de organisatiebeheersing

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om kennis te nemen van het rapport over de organisatiebeheersing.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bekrachtiging burgemeesterbesluit 21 mei 2021 - Identiteitscontrole en samenscholingsverbod

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het burgemeesterbesluit van 21 mei 2021, waarbij toelating wordt verleend aan de politie om over te gaan tot systematische identiteitscontroles en systematische fouilles, verbod wordt opgelegd om zich, als consument, met glazen/ glazen flessen te verplaatsen op terrassen en een totaal alcoholverbod in de openbare ruimte en een samenscholingsverbod van meer dan drie personen wordt opgelegd tussen 20 uur en 24 uur in een perimeter van 200 meter in de onmiddellijke omgeving van het Gemeenteplein te 1861 Meise, te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Stagiair financiële dienst 2022

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een stagiair aangesteld voor de financiële dienst tijdens de stageperiode van 14 februari 2022 tot en met 25 februari 2022. Dit voor een totaal van 10 werkdagen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanstelling van een administratief medewerker voor de dienst omgeving

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst omgeving aangesteld met halftijdse prestaties in contractueel verband met ingang van 1 juni 2021 ter vervanging van een personeelslid dat tijdelijk haar prestaties vermindert.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (15,17/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Uitbreiding van de prestaties van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

De deeltijdse prestaties van een technisch assistent toezicht worden uitgebreid met ingang van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvraag nevenactiviteit gemeenschapswacht-vaststeller

KORTE SAMENVATTING

Een personeelslid krijgt de toelating om een nevenactiviteit als schilder en decorateur uit te oefenen

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

BCT- Beslissing tot regeling v.d. uitspraaktermijn

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken tot regeling van de uitspraaktermijn.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Nieuwe benoemingsprocedure algemeen directeur - samenstelling jury - goedkeuring protocol organisatie en werking jury

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de nieuwe benoemingsprocedure algemeen directeur - samenstelling jury - goedkeuring protocol organisatie en werking jury

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Samenstelling van de jury

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt de jury samen in het kader van de aanstelling van algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Arbeidsongeval - JB

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt over de beslissing van 1 februari 2021 om een ongeval, overkomen aan een personeelslid op 3 december 2020, niet als arbeidsongeval te beschouwen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting tweede verblijven - aanslagjaar 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting tweede verblijven 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020, wordt niet ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Belasting hinderlijke inrichtingen  2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op hinderlijke inrichtingen 2020 wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Belasting leegstand 2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op leegstand voor het aanslagjaar 2020 wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt gedeeltelijk ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt gedeeltelijk ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt niet ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Toetreden raamcontract drukwerk Vlaamse overheid (01/06/2021- 28/02/2024 + 1 mogelijke verlenging)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de raamovereenkomst (01/06/2021 - 28/02/2024 +1 mogelijke verlenging) met het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid goed voor al haar drukwerk en communicatiemateriaal (folders, affices) en hulp met layout. Deze opdracht werd door  het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid gegund aan de firma Artoos NV. Oudestraat 19, 1910 Kampenhout.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Parkeertoezicht op de blauwe zones Gemeente Meise (01/09/2021-31/12/2025) - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de start van de procedure en de uit te nodigen firma's goed voor de overheidsopdracht met bestek nr. 20211786, opgesteld door de aankoopdienst: "Parkeertoezicht op de blauwe zones gemeente Meise (01/09/2021-31/12/2025)". De overheidsopdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Raamovereenkomst ondersteuning van de dienst integratie en inburgering (01/06/2021-28/02/2025) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning goed voor de opdracht (202121796) “Raamovereenkomst ondersteuning dienst Integratie en Inburgering (01/06/2021-28/02/2025)”. De opdracht kwam tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur. Deze opdracht wordt gegund aan het Agentschap voor Inburgering en Integratie, Tour&Taxis- Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c-Bus 212, 1000 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 9.000,00 incl. btw (0% btw).

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Uitvoeren van begrafenissen en crematies  voor personen ten laste van het lokaal bestuur Meise (01/07/2021-30/06/2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's goed voor de opdracht (20211793) “Uitvoeren van begrafenissen en crematies voor personen ten laste van het lokaal bestuur Meise (01/07/2021-30/06/2025)”. De raming bedraagt €19.834,71 excl. btw of € 24.000,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 21 augustus 2021 - Het marktmuseum Meesterlyck Ham

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt van zaterdag 21 augustus 2021 waarbij de bezoekers van de markt geïnformeerd worden over het Belgische kwaliteitslabel Meesterlyck Ham. De passanten kunnen eveneens een stukje ham degusteren.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aktename melding OMV_2021072631, gelegen Papenboskant

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van een melding klasse 3 voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde een ondergrondse propaantank, in de Papenboskant 45.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Omruilpunt restafvalzakken Incovo in het Administratief Centrum tijdens de maand september 2021

KORTE SAMENVATTING

Tijdens de maand september 2021 zal er een deponeerpunt worden ingericht in het Administratief Centrum voor het omruilen van de oude restafvalzakken tegen een administratieve kost van 10% het restbedrag.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aktename melding OMV_2021085797, gelegen Mankevosstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de melding van een bronbemaling in de Mankevosstraat.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Standpunt aanleg lagune voor digestaat

KORTE SAMENVATTING

Het college formuleert een standpunt met betrekking tot een omgevingsvergunningsproject naar aanleiding van een procedure in beroep.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname besluit deputatie - VS2020/082

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 29 april 2021 tot het afleveren van een weigering van een omgevingsaanvraag ingevolge het voorwaardelijk gunstig advies, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 16 november 2020 voor het oprichten van een eengezinswoning met wegenis na sloop van de bestaande stalling, langsheen de Slozenstraat, (afd. 2) sectie C 85 L en 126 A.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname beroep bij deputatie - VS2021/011

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep, bij de deputatie ingediend op 13 mei 2021, tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 12 april 2021, langsheen de Pelgrimsweg.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Verdeling - Neromstraat 143

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar over het verdelingsvoorstel van de notaris waarbij een gedeelte met een oppervlakte van 14m² uit een groter geheel wordt genomen om gevoegd te worden bij een aanpalend perceel met een elektriciteitscabine, langsheen de Neromstraat 143.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/017 - aanleggen van een zwembad bij een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Karen Wouters, voor het aanleggen van een zwembad bij een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Herbrandstraat 3, afdeling 1 sectie C nr. 240G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/053 - verbouwen van een bestaande meergezinswoning naar een eengezinswoning in open bouworde, het oprichten van een vrijstaand bijgebouw en het aanleggen van verhardingen in de tuinzone

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Jacqueline en Pieter Morales Caballero - Martens voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning naar een eengezinswoning in open bouworde, het oprichten van een vrijstaand bijgebouw en het aanleggen van verhardingen in de tuinzone langsheen de Ossegemstraat 99, afdeling 1 sectie D nr. 87M, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/062 - vervangen van de bestaande dakkapellen door dakramen en isoleren van het dak

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heren Luc Vanophalvens en Paul Aerts namens de Kerkfabriek Sint-Laurentius te Wolvertem, voor het vervangen van de bestaande dakkapellen door dakramen en het isoleren van het dak langsheen de Oppemstraat 10, afdeling 2 sectie F nummers 540B2 en 540A2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen en verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Advies beroep deputatie - 831

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt met betrekking tot het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd in eerste aanleg door het schepencollege in zitting van 29 maart 2021 voor het ontwikkelen van twee kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde, langsheen de Westrodestraat 66, 66A en 68, 1861 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/125 - oprichten van 2 dakuitbouwen bij een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Machiel en Susan Nelemans - Barry voor het oprichten van 2 dakuitbouwen bij een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Mechelbaan 29, afdeling 1 sectie E nr. 203A2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen en verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Verzoek Sporting Oppem - Opstart planologisch initiatief voor het zonevreemd voetbalveld en bemiddeling tussen betrokken partijen

KORTE SAMENVATTING

Het bestuur steunt een gemeentelijk planologisch initiatief voor de regularisatie van het zonevreemd sportterrein te Oppem. De fondsen zullen worden voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Online toelichting - Evolutie dossier Tussenveld

KORTE SAMENVATTING

De stand van zaken van het dossier Tussenveld wordt voor de geïnteresseerde burger online toegelicht op maandag 28 juni 2021 om 19u. Een voorafgaandelijke inschrijving is noodzakelijk. Midden juni 2021 zal hierover meer informatie verschijnen op de gemeentelijke website.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 26 mei 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111 naar aanleiding van nutswerken op 27 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 26 mei 2021 over het afsluiten van de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111 op 27 mei 2021 voor de uitvoering van nutswerken, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 21 mei 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 5 naar aanleiding van werken van 25 mei 2021 tot 27 mei 2021 en van 31 mei 2021 tot 2 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 21 mei 2021 over het afsluiten van de Krogstraat tussen de Onze Lieve Heerweg en de Brusselsesteenweg voor het storten van een betonplaat en het plaatsen van kolommen op de werf ter hoogte van huisnummer 5 van 25 mei 2021 tot 27 mei 2021 en van 31 mei 2021 tot 2 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 21 mei 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Hoekstraat op 25 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 21 mei 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor het plaatsen van OV- palen in de Hoekstraat op 25 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging - burgemeesterbesluit van 21 mei 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Mottestraat ter hoogte van huisnummer 32 op 27 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 21 mei 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV, voor het plaatsen van een betonpaal in de Mottestraat ter hoogte van huisnummer 32 op 27 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 21 mei 2021 - Plaatsen van signalisatie in de Stationsstraat voor de aanduiding van een omleiding wegens werken op grondgebied Wemmel (Windberg) van 28 mei 2021 tot 1 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 21 mei 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Besix Infra voor het plaatsen van signalisatie in de Stationsstraat voor de aanduiding van een omleiding wegens werken op grondgebied Wemmel (Windberg) van 28 mei 2021 tot 1 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 21 mei 2021 -  Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 161 naar aanleiding van werken op 22 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 21 mei 2021 over het invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 161 voor de herstelling van een deksel in het wegdek.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Nieuwenrodestraat ter hoogte van huisnummer 8 naar aanleiding van het plaatsen van een werfkraan op 22 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er worden verkeersbeperkende maatregelen ingevoerd in de Nieuwenrodestraat ter hoogte van huisnummer 8 op 22 en 23 juni 2021 naar aanleiding van het opstellen van een werfkraan voor de plaatsing van ramen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat op 3 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat ter hoogte van de voetweg naast het hotel op 3 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Merellaan ter hoogte van huisnummer 4 op 3 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Merellaan ter hoogte van huisnummer 4 op 3 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Fero Signalisatie voor de uitvoering van werken op de A12 van 12 juni 2021 tot 14 juni 2021 (bij slechte weersomstandigheden van 19 juni 2021 tot 21 juni 2021)

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Fero Signalisatie voor de uitvoering van werken op de A12 te Londerzeel waarvoor er signalisatie dient geplaatst te worden op grondgebied Meise van 12 juni 2021 tot 14 juni 2021, of bij slechte weersomstandigheden van 19 juni 2021 tot 21 juni 2021, in opdracht van Elia.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvullend reglement - Invoeren van parkeerverbod in Moerhof

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt het aanvullend reglement op het wegverkeer goed, houdende het invoeren van parkeerverbod in Moerhof, langs de linkerzijde komende van de Tramlaan.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Vervoer bagage en materiaal openluchtklassen 2021 GBS Klim Op

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege geeft toelating aan de uitvoerende diensten om in te staan voor het vervoer van de bagage en het materiaal tijdens de openluchtklassen van GBS Klim Op die doorgaan van 7 tot en met 11 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Vervoer bagage en materiaal tijdens openluchtklassen 2021 GBS Rode

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege geeft toelating aan de uitvoerende diensten om in te staan bij het vervoer van de bagage en het materiaal tijdens de openluchtklassen van GBS Rode die doorgaan van 7 tot en met 11 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Merchtemsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Merchtemsesteenweg, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Infrax) in de Oppemstraat 17

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Oppemstraat 17, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

VV 783: verkaveling Jan Hammeneckerstraat 93: goedkeuring definitieve oplevering en vrijgave resterende bankwaarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de definitieve oplevering van de werken voor de verkaveling langsheen de Jan Hammeneckerstraat 93.  De resterende bankwaarborg mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

VV 784: verkaveling Westrodestraat 10: goedkeuring definitieve oplevering en vrijgave resterende bankwaarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met het proces-verbaal van definitieve oplevering betreffende de verkaveling langsheen de Westrodestraat 10. Het resterende bedrag van de bankwaarborg mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

VV 787: verkaveling Papenboskant: goedkeuring definitieve oplevering en vrijgave resterende bankwaarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de definitieve oplevering van de werken voor de verkaveling langsheen de Papenboskant 56 - 56A.  De resterende 10 % van de bankwaarborg mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Infrax) in de Bergstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Bergstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Vilvoordsesteenweg 229

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Vilvoordsesteeweg 229, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Vilvoordsesteenweg 229

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Vilvoordsesteenweg 229, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Slagbomen schoolomgeving Wolvertem - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Slagbomen schoolomgeving Wolvertem” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Lowist Toegangsbeheer bvba, Maastrichterstraat 365 te 3740 Bilzen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 28.491,00 excl. btw of € 34.474,11 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Verkavelingsvergunning Beekstraat 13, 14 en 15: vrijgave bankwaarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met een gedeeltelijke vrijgave van een bankwaarborg van € 13.189,00. De gemaakte kosten van € 2.684,50 worden in mindering gebracht.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Schuldvorderingsstaat TD02-2021: goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schuldvorderingsstaat TD02-2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Renovatie van muurkantelen  en gevels jeugdlokalen, Potaardestraat 1 in Sint-Brixius-Rode. - Goedkeuring gunning alle onderhandelingsfasen

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Renovatie van muurkantelen en gevels jeugdlokalen, Potaardestraat 1 in Sint-Brixius-Rode” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde P.I.C. bvba, Leeweg 24 te 9270 Laarne, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 57.720,00 excl. btw of € 69.841,20 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

De Spin: Praktische uitwerking Zomer 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het speelplein De Spin tijdens de zomer 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname verslag jeugdraad 04/05/21

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 4 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Punt bijlagen/links Verslag JR 04 05 2021 Covid JR.pdf
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Deelname aan grootschalig publieksonderzoek Vlaamse zwembaden

KORTE SAMENVATTING

De gemeente Meise neemt deel aan een grootschalig publieksonderzoek voor Vlaamse zwembaden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Gebruik de Nekker voor sportdag Sinte-Maartenschool op 8 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De Sinte-Maartenschool krijgt de toelating om gratis gebruik te maken van het synthetisch voetbalterrein en de atletiekpiste van de Nekker op dinsdag 8 juni 2021 voor het houden van hun sportdag.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Koersbus 13 juli 2021: receptie

KORTE SAMENVATTING

De Koersbus legt een ‘Ronde van België’ af waarbij ze van de Vlaamse feestdag 11 juli 2021 tot en met de Nationale feestdag 21 juli 2021 een reeks steden en gemeenten met een WK-link aandoen.

Op 13 juli 2021 komt de Koersbus naar Meise als eerbetoon aan wereldkampioenen Eddy Merckx, Nicole Van Den Broeck, Ronny Van Holen en Miel Van Cauter.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname verslag sportraad 4 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de beheerraad van de sportraad d.d. 4 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Werkingskosten sportraad

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om akkoord te gaan om aan de gemeentelijke sportraad een toelage van 1.000 euro voor de jaarlijkse werkingskosten toe te kennen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname verslag bestuur seniorenraad 20 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het bestuur van de seniorenraad d.d. donderdag 20 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Seniorenraad: toelage 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de toelage 2021 voor de gemeentelijke seniorenraad Meise vast te stellen op € 1 000,00.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Gratis repetitiemogelijkheden toneel Duivelsschuur door Cie Mannetje blauw

KORTE SAMENVATTING

De bibliotheek organiseert in het kader van Noordrand Leest samen met de toneelvereniging Cie Mannetje Blauw twee voorstellingen van het stuk 'De Duivelsschuur' op zaterdag 18 september 2021  om 18 uur en  20 uur. Om dit voor te bereiden zijn repetities gepland in het cultuurhuis op 3 juni, 1 en 5 juli, 2 - 16 - 23 - 30 augustus, 6 - 9 - 13 - 16 september en op 1-2-3 september in GC de muze van Meise. De repetities starten telkens om 19.30 uur.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Buurtwerking in bepaalde kwetsbare wijken te Meise - aanstellen leden stuurgroep

KORTE SAMENVATTING

De samenstelling van de stuurgroep voor de opstart van een buurtwerking wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Ambtshalve schrapping van een inwoner uit het bevolkingsregister

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 1970

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 1971

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Behandeling van een klacht d.d. 19 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van een klacht, ontvangen op 19 mei 2021 en formuleert een antwoord.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Gezondheidszorg - Borstkankerscreening 2021 - mammobiel najaar 2021 in Meise en Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om de mammobiel in het najaar 2021 langs te laten komen in Meise en Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte - vaststellen prestaties - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een personeelslid een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte toegekend vanaf 30 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 en worden de prestaties als volgt vastgesteld : 10/20 opdracht.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Vacantverklaring betrekkingen

KORTE SAMENVATTING

In de  Akademie voor Muzische Kunsten worden de betrekkingen vacant verklaard op basis van de personeelsformatie van 15 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt van 17 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 een kinderverzorgster aangesteld in 4 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 17 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 een kinderverzorgster aangesteld in 6 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021