Meise

Zitting van 15 01 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 8 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kennisname van de jaarplanning 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de jaarplanning 2024 zoals opgesteld door de leden van het managementteam. De jaarplanning wordt mondeling toegelicht door het managementteam in het college van 15 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kennisname van het verslagen van de vergaderingen van de kerkraad Sint-Martinus Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkraad Sint-Martinus Meise van 25 augustus, 4 oktober, 8 november, 24 november en 21 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de voorjaarstocht van wandelclub 't Fluitekruid op 2 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de voorjaarstocht van wandelclub 't Fluitekruid op 2 maart 2024 met vertrek- en aankomstplaats in de Fusieschool en rustpunt in de parochiezaal van Rossem.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring van het Vlaamse Randregio-dossier

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt het Vlaamse Randregio-dossier, uitgewerkt door Toekomstforum Halle-Vilvoorde, goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Informatie-aanvraag van raadsleden

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van twee raadsleden.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Informatie-aanvraag van raadsleden

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van twee raadsleden.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor de dienst vrije tijd

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker (C1-C3) aangesteld voor bepaalde duur met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband met ingang van 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en 2023 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Dwangbevel deurwaarder voor fiscale vorderingen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de lijst van fiscale dwangbevelen, opgemaakt door de financieel directeur, en beslist deze uitvoerbaar te verklaren. De totale som hiervan bedraagt €12.928.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Belasting reclamebladen en drukwerken aanslagjaar 2023 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op reclamedrukwerken - aanslagjaar 2023, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aankoop collecties bibliotheek 2024 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gunt de opdracht “Aankoop collecties bibliotheek 2024” aan:
* Perceel 1 (Nederlandstalige informatieve werken voor volwassenen (ook werken in eigen beheer) 2024): Standaard boekhandel nv Business to business, Industriepark-Noord 28A te 9100 Sint-Niklaas: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 8.962,26 excl. btw of € 9.500,00 incl. 6% btw;
* Perceel 2 (Nederlandstalige fictie voor volwassenen (toneel/poëzie, grootletterboeken en makkelijk lezen voor anderstaligen + maximaal 5% Engelse en Franse boeken (in oorspronkelijke taal) 2024): Standaard boekhandel nv Business to business, Industriepark-Noord 28A te 9100 Sint-Niklaas: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 11.792,45 excl. btw of € 12.500,00 incl. 6% btw;
* Perceel 3 (Nederlandstalige jeugdboeken tot 15 jaar (verhalen en informatieve werken) + anderstalige kinderboeken in Europese en niet-Europese talen met Nederlands als steuntaal (project op vraag van de scholen) 2024):  Distribib, Neerveld 7 te 2550 Kontich: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 16.981,13 excl. btw of € 18.000,00 incl. 6% btw.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kennisname hoorzitting deputatie - VS2023/142

KORTE SAMENVATTING

Het college vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend bij de deputatie tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 16 oktober 2023, langsheen de Nieuwenrodestraat.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/170 - verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van David en Rani Duray - De Weireld, voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning in open bouworde langsheen de Veldstraat 34, afdeling 1 sectie E nrs. 197G en 197H, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/219 - verbouwen met functiewijziging van een kiné-praktijk met een woning tot een handelspand met atelier

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Lore Van Keer namens Lore Van Keer bv voor het verbouwen met functiewijziging van een kiné-praktijk met een woning tot een handelspand met atelier langsheen de de Beauffortstraat 1, afdeling 1 sectie G nr. 120H, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit periode van 3 januari 2024 tot en met 15 januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 5 januari 2024 betreffende de tijdelijke sluiting van de bosrijke gebieden wegens de storm Henk.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Verlenen van een jaarvergunning aan het Agentschap Wegen en Verkeer voor het plaatsen van signalisatie bij de uitvoering van werken met weinig of geen hinder

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jaarvergunning voor signalisatie verleend aan het Agentschap Wegen en Verkeer voor dringende herstellingen en onderhoudswerken op de openbare weg.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vraag Fluvius plaatsing elektriciteitscabine

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft een advies over de vraag tot plaatsing van een elektriciteitscabine aan de Kraaienbroeklaan op perceel 64R.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Verkoop perceeltje grond aan Fluvius voor verplaatsen ondergrondse putcabine

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met de verkoop van een perceel grond met een oppervlakte van 16,40 m² in de Brusselsesteenweg, hoekperceel aan de Lucien Van Hemeldonckstraat-Brusselsesteenweg-Nieuwelaan, gekend ten kadaster eerste afdeling sectie D, zn (openbaar terrein), tegen de verkoopprijs van 5.000 euro. Het perceel grond is bestemd voor de bouw van een gascabine.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Gerechtsprocedure - voorstel minnelijke regeling

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een standpunt in aangaande een voorstel tot dading ter beëindiging van een gerechtelijke procedure.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kredietverschuiving voor betaling van facturen voor projectbeheer door Belfius

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een kredietverschuiving goed te keuren voor een bedrag van 46.500,00 euro van budgetsleutel 22100000/01191 naar budgetsleutel 22100000/08000 (actie 2-1-6).

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Asbestverwijdering in gemeentelijke gebouwen

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft opdracht aan de uitvoerende diensten om een bestek met bijhorende raming op te maken voor de verwijdering van asbest in het Cultuurhuis en de Fusieschool.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag jaarvergunning 2024 door Wyre voor het uitvoeren van kleine werken op openbaar domein (categorie 3 code VVSG)

KORTE SAMENVATTING

Aan Wyre wordt een vergunning verleend voor het uitvoeren van kleine werken van derde categorie (code VVSG) op het grondgebied van Meise tot eind 2024. Deze vergunning geldt enkel voor werken van korte duur met weinig hinder.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag jaarvergunning 2024 door Light-Infra voor het uitvoeren van kleine werken op openbaar domein (categorie 3 code VVSG)

KORTE SAMENVATTING

Aan Light-Infra wordt een vergunning verleend voor het uitvoeren van kleine werken van derde categorie (code VVSG) op het grondgebied van Meise tot eind 2024. Deze vergunning geldt enkel voor werken van korte duur met weinig hinder.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door De Watergroep in de Driesstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Driesstraat, in opdracht van de Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Nieuwelaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Nieuwelaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fluvius in Velaart en Schriekstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen Velaart en Schriekstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Nieuwelaan - Limbosweg - de Beauffortstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Nieuwelaan - Limbosweg - de Beauffortstraat, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Nieuwelaan 55

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Nieuwelaan 55, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Baptist De Donderstraat 21 en Brusselselsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Baptist De Donderstraat 21 en de Brusselselsesteenweg, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Mankevosstraat en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Mankevosstraat en omliggende straten, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Mankevosstraat en omliggende straten + Ammanstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Mankevosstraat en omliggende straten + Ammanstraat, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Sint-Elooiweg 22

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Sint-Elooiweg 22, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Lovegemstraat 15

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Lovegemstraat 15, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Kapellelaan 131A en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Kapellelaan 131A en omliggende straten, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Vilvoordsesteenweg - St-Martenslinde - Sint-Martinusbaan - Kapellelaan - Humbeekstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Vilvoordsesteenweg - St-Martenslinde - Sint-Martinusbaan - Kapellelaan en Humbeekstraat, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in d'Hoogvorstlaan 32 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen d'Hoogvorstlaan 32 en omliggende straten, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in Groendal, Rooststraat, d'Hoogvorstlaan, Molenkouter, Groenveldlaan, Eeuwfeestlaan, Maurits Naessenslaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen Groendal, Rooststraat, d'Hoogvorstlaan, Molenkouter, Groenveldlaan, Eeuwfeestlaan en Maurits Naessenslaan, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in d'Hoogvorstlaan, Bruinborrelaan, Koninklijke Kasteeldreef, Hollestraat, Sikkelgemstraat, Sint-Martinusbaan, Legerbosstraat, Vilvoordsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen d'Hoogvorstlaan, Bruinborrelaan, Koninklijke Kasteeldreef, Hollestraat, Sikkelgemstraat, Sint-Martinusbaan, Legerbosstraat en Vilvoordsesteenweg, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Kon. Kasteeldreef 75 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Koninklijke Kasteeldreef 75 en omliggende straten, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Fuif t.v.v. Kom op tegen Kanker op 27 januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van een fuif t.v.v. Kom op tegen Kanker op 27 januari 2024 in jeugdhuis Den Droes.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Krotrock Winter op 2 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Krotrock Winter op 2 februari 2024 in de lokalen van KAJ Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Jinfinity op 23 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Jinfinity op 23 februari 2024 op de speelplaats achter jeugdhuis Den Droes.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement I Love College op 8 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van I Love College op 8 maart 2024 in een tent op de parking van het Frans Lathouwersstadion.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

De Spin: Fruitbedeling

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord dat het "Torenhof" het nodige fruit levert voor speelpleinwerking De Spin tijdens de vakantieperiodes en dat aan elke deelnemer van het speelplein dagelijks een stuk fruit wordt aangeboden.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

De Spin: Jeugdboekenmaand

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een poppentheater op 9 april 2024 op speelplein De Spin ter bevordering van de Nederlandse taal.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Sport- en beweegscan personeel

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om de sport- en beweegscan van Sport.Vlaanderen te verspreiden onder het personeel van het lokaal bestuur met als doel een beweegaanbod voor het personeel uit te werken.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kandidatuurstelling VIP-gemeente

KORTE SAMENVATTING

Lokaal bestuur Meise stelt zich kandidaat als VIP2024-gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Locaties verkiezingen 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college legt de locaties voor het inrichten van de stem- en telbureaus voor de verkiezingen van 9 juni 2024 vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanstelling van een gemeentelijk coördinator voor de verkiezingen van 9 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen wijst een personeelslid aan als gemeentelijk coördinator voor de organisatie van de verkiezingen van 9 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie nis op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - nis - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie volle grond op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - volle grond - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie urnenveld op het kerkhof van Rossem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - urnenveld - op het kerkhof van Rossem.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Rossem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Rossem.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2081

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring organisatie 'dag van de buren' op 31 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het project 'Dag van de buren' op vrijdag 31 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Rapportering aangaande de ingekomen meldingen op de gemeente in het jaar 2023

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de meldingen gemeente 2023 die zijn binnengekomen via het meldingensysteem en zal deze ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Rapportering klachten gemeente 2023

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende klachten bij het  lokaal bestuur in 2023 en zal deze ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Projectoproep Regionaal Organisatienetwerk

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis dat het Toekomstforum, bestaande uit themawerkgroep 'Taal en Integratie', vzw De Rand en Haviland, een dossier heeft ingediend voor de projectoproep: "Oproep 41, Regionale organisatienetwerken 'Participatie en netwerktrajecten' - 4de pijler inburgering".

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar woord

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een niet vacant ambt, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 7 uren.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar woord

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een niet vacant ambt, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 6 uren.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Dag van de academies promotie

KORTE SAMENVATTING

De Akademie voor Muzische Kunsten doet in kader van dag van de academies, een bijdrage van 100 euro voor het basismateriaal promotie en koopt 300 vellen plaktattoe's extra voor leerlingen 1ste en 2de graad aan.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanstellen externe evaluator 1ste evaluatieperiode schooljaar 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

Voor de toonmomenten tijdens de periode van 22 januari 2024 tot en met 7 februari 2024 van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise worden externe evaluatoren aangesteld.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Tijdelijke aanstelling in het ambt van kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt in vervanging een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld van 8 januari 2024 tot en met 9 februari 2024 met 11/24.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Tijdelijke aanstelling in het ambt van kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt in vervanging een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld van 8 januari 2024 tot en met 9 februari 2024 met 13/24.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het ambt van onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 8 januari 2024 tot en met 29 maart 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling in het ambt van ICT-coördinator en in het ambt van onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool wordt vanaf 8 januari 2024 tot en met 29 maart 2029 een leerkracht tijdelijk aangesteld met volgende opdrachten:
- aan de gemeentelijke basisschool Meise met 5/36 vacant in het ambt van ICT-coördinator
- aan de gemeentelijke basisschool Westrode in het ambt van onderwijzer met 2/24, in vervanging.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024