Meise

Zitting van 25 03 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 18 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Webra vzw - Bijzonder algemene vergadering op 28 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de beslissingen genomen door het schepencollege van 25 maart 2024, nl. de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering Webra vzw van 28 maart 2024 en de mandatering van de vertegenwoordigers om deze vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het Gurdilo beachvolleytornooi op 27 juli 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van het Gurdilo beachvolleybaltornooi op 27 juli 2024 op het beachvolleybalterrein in Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor een wandeltocht van wandelclub 't Fluitekruid op 7 juli 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van een wandeltocht van wandelclub 't Fluitekruid op 7 juli 2024 met vertrek- en aankomstplaats in de Sinte Maartenschool en rustpunt in de parochiezaal van Oppem.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van een zomertocht van wandelclub Cracks op 17 juli 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van een zomerwandeltocht van wandelclub Cracks Wolvertem op 17 juli 2024 met vertrek- en aankomst in De Zaal te Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Toelating voor de organisatie van de Zomerfeesten te Westrode tijdens de periode van 3 augustus tot en met 25 augustus 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan de vzw 'Hier voel ik mij thuis' voor de organisatie van de Zomerfeesten in Westrode op 3, 9, 11, 15, 17, 23, 24 en 25 augustus 2024 en gaat akkoord met het voorgestelde programma. De organisatie dient uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de feesten de officiële aanvraag met het definitieve programma in te dienen via het Eaglebe- platform.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van groenambtenaar (B1-B3)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende enerzijds de selectie- en capaciteitstest die plaatsvond op 8 maart 2024, en anderzijds de schriftelijke en mondelinge proeven die plaatsvonden op 13 maart 2024 voor de functie van groenambtenaar (B1-B3).

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de praktische en mondelinge proeven die plaatsvonden op maandag 18 maart 2024 voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken (D1-D3).

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van administratief medewerker voor de Muze (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de schriftelijke en mondelinge proeven die plaatsvonden op maandag 8 maart 2024 en 15 maart 2024 voor de functie van administratief medewerker voor de Muze (C1-C3).

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de praktische en mondelinge proeven die plaatsvonden op woensdag 20 maart 2024 voor de functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3).

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanvaarding van het deeltijds ontslag van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege aanvaardt het deeltijds ontslag van een medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van een technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent uitvoerende diensten - dienst opbenbare werken (D1-D3) met voltijdse prestaties (38/38) aangesteld met ingang van 1 april 2024 in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van een bibliothecaris

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een bibliothecaris (B4-B5) met voltijdse prestaties (38/38) aangesteld met ingang van 1 mei 2024 in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor burgerzaken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor het onthaal (C1-C3- aangesteld met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband met ingang van 2 april 2024 tot en met 1 juli 2024.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanvaarding van het halftijds ontslag van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege aanvaardt het halftijds ontslag van een medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Onderhoud haagstructuren gemeente Meise (13 juli 2024 - 12 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad het bestek met nr. 2024288 en de raming voor de opdracht “Onderhoud haagstructuren gemeente Meise (13 juli 2024 - 12 juli 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor het lokaal bestuur Meise en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op de diverse locaties (01 september 2024 - 31 augustus 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om het bestek met nr. 2024274 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor het lokaal bestuur Meise en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op de diverse locaties (01 september 2024 - 31 augustus 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

In-house ondersteuning dienst leefmilieu - duurzaamheidstaken door Intercommunale Haviland (27 maart 2024 - 26 maart 2025) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de raming, lastvoorwaarden en gunning goed voor de opdracht “In-house ondersteuning dienst leefmilieu - duurzaamheidstaken door Intercommunale Haviland (27 maart 2024 - 26 maart 2025)”. De raming bedraagt € 80.000,00 incl. btw (0% btw).

Deze opdracht wordt gegund aan Intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 80.000,00 incl. btw (0% btw).

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aankoop boeken gemeentelijke basisschool Rode - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de raming en de gunning goed voor de opdracht “Aankoop boeken gemeentelijke basisschool Rode”.

 De raming bedraagt € 17.355,37 excl. btw of € 21.000,00 incl. 21% btw.

Deze opdracht wordt gegund aan de firma Plantyn, Posthofbrug 6-8 bus 3 te 2600 Berchem (unieke leverancier) tegen het nagerekende offertebedrag van € 17.355,37 excl. btw of € 21.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Annuleren korte keten dag 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het feit dat er onvoldoende interesse was bij de korte keten producenten om in 2024 een korte keten dag te organiseren. De korte ketendag die voorzien was om in september te houden en waarvoor in juni een alternatief werd voorzien, wordt geannuleerd.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Stopzetting inname standplaats voor ambulante handel

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een ambulante handelaar vrij te stellen van de retributie inname openbaar domein omwille van overmacht.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 27 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 27 april 2024 voor de verkoop van tombolaboekjes ten voordele van Samana Meise.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Vaststelling van het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Subsidie particuliere afkoppeling 2024_03

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 1000,00 euro voor de afkoppeling van hemelwater van het afvalwaterrioleringsnet bij de woning.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Subsidie particuliere afkoppeling 2024_04

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 1000,00 euro voor de afkoppeling van hemelwater van het afvalwaterrioleringsnet bij de woning.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Subsidie particuliere afkoppeling 2024_05

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 1000,00 euro voor de afkoppeling van hemelwater van het afvalwaterrioleringsnet bij de woning, onder voorwaarde dat hergebruik van de aanwezige hemelwaterput wordt aangetoond.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Subsidie particuliere afkoppeling 2024-06

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 1000,00 euro voor de afkoppeling van hemelwater van het afvalwaterrioleringsnet bij de woning.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/025 - vellen van 23 bomen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Nikolaas Van Roy voor het vellen van 23 bomen langsheen de Birrebeek, afdeling 2 sectie A nrs. 202_, 207A, 207C en 207E, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Kennisname arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het Arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Kennisname ministerieel besluit inzake het beroep tegen een besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het ministerieel besluit inzake het beroep tegen het besluit van 30 augustus 2018 van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant tot de goedkeuring van het rooilijnplan (deel) van de voetweg nr. 59 en gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 59 en gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.41 in Meise.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Subsidieaanvraag glas_2024_01

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 139,35 euro voor het vervangen van beglazing.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/222 - aanleggen van verhardingen en een overdekte constructie rondom de bestaande eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Anja Gysemans en de heer Olivier Delneufcourt, voor het aanleggen van verhardingen en een overdekte constructie rondom de bestaande eengezinswoning in open bouworde langsheen de Vinkenlaan 29, afdeling 1 sectie G nrs. 255G2 en 255M2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/229 - uitbreiden van het dakverdiep van een eengezinswoning in open bouworde en regulariseren van een veranda

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Pieter en Anouk Vande Kerkhove - Kielemoes, voor het uitbreiden van het dakverdiep van een eengezinswoning in open bouworde en regulariseren van een veranda langsheen de Kardinaal Sterckxlaan 90, afdeling 2 sectie G nr. 302N2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/245 - oprichten van een afdak achter het LAK

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Willem Steegmans namens Linde VZW voor het oprichten van een afdak achter het LAK langsheen de Potaardestraat 3, afdeling 1 sectie D nrs. 328R5 en 328P5, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/020 - heraanleggen van een oprit bij een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Steffie Vermeir, voor het heraanleggen van een oprit bij een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Londerzeelsesteenweg 12, afdeling 2 sectie B nr. 97L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/007 - aanleggen van een zwembad, een terrasverharding en het oprichten van 2 vrijstaande bijgebouwen bij een eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van David en Sara Saerens - Van Nerum, voor het aanleggen van een zwembad, een terrasverharding en het oprichten van 2 vrijstaande bijgebouwen bij een eengezinswoning langsheen de Slozenstraat 17, afdeling 2 sectie C nr. 141L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/029 - oprichten van twee zeildoeken op de speelplaats van de school KLIMOP

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Patrick Fierens, voor het oprichten van twee zeildoeken op de speelplaats van de school Klimop langsheen de Jan Hammeneckerstraat 44, afdeling 2 sectie B nrs. 176M2 en 176X, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

GECORO - aanstelling politiek afgevaardigde

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad een plaatsvervangend politiek afgevaardigde in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) aan te duiden ter vervanging van een ontslagnemend lid.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanstelling van verbalisanten ruimtelijke ordening

KORTE SAMENVATTING

Twee stedenbouwkundigen en een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening worden aangesteld als verbalisant ruimtelijke ordening zoals vermeld in artikel 6.2.5/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst WarmNest 2.0

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht een beslissing te nemen over de samenwerkingsovereenkomst WarmNest 2.0 met 3Wplus Energie VZW tot 31 december 2026.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een tweede verzoekschrift waarbij de vernietiging van de omgevingsvergunning van 26 oktober 2023, afgeleverd door de deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen gevorderd wordt. Het college beslist niet tussen te komen in de procedure.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de wijziging van een gedeelte van gemeenteweg 52 en 129

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om goedkeuring te geven aan het voorgestelde rooilijnplan voor de verkaveling "Sint-Elooiweg 129 - Kleine Klepperstraat" voor de kadastrale percelen Meise, 2° afdeling, sectie G, perceelnummers 387 en 452 A.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Verkavelingsvergunning 879 - Stationsstraat 129 - Kleine Klepperstraat: goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad de ontwerpovereenkomst voor het verkavelen van een perceel langsheen de Stationsstraat 126 - Kleine Klepperstraat in 11 loten voor ééngezinswoningbouw waarvan 8 halfopen en 3 gesloten, 1 lot voor een meergezinswoning, 7 loten voor carports en de aanleg van nieuwe wegenis goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Werken door Fluvius - Brusselsesteenweg 115-117: tijdelijke wegname gevelarmatuur naar aanleiding van nieuwbouwproject

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het tijdelijk wegnemen van het gevelarmatuur in de Brusselsesteenweg 115-119.  De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Meusegemstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Meusegemstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Baptist De Donderstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Baptist De Donderstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanvraag werken door de Watergroep in de Baptist De Donderstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Baptist De Donderstraat, in opdracht van de Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanvraag werken door de Watergroep in de Koninklijke Kasteeldreef

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Koninklijke Kasteeldreef, in opdracht van de Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Wegherstel 2021 - Goedkeuring voorlopige oplevering

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Wegherstel 2021” wordt voorlopig opgeleverd. De eerste helft van de borgtocht van € 18.840,00 mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Werken door Fluvius in de Papenmeuter 8: goedkeuring offerte wegname OV-paal

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verwijderen van een lichtmast van de openbare verlichting in de Papenmeuter 8.  De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Gebruik tennis Ten Dries

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toestemming om de tennisterreinen Ten Dries gratis in gebruik te laten nemen tot wanneer de werken aan het Nicolle Van Den Broeckpark in dat deel van de site aanvangen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Boekstartproject in samenwerking met het Huis van het Kind

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een Boekstartdag op zaterdag 8 juni 2024 door de bibliotheek en het Huis van het Kind i.s.m. de Gezinsbond Meise.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Lezingen en filmprogramma 2024-2025

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het lezingen- en film-aanbod van de bibliotheek voor het seizoen 2024-2025.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Oppem - vergunning nr. 2093

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Oppem.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2094

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Aanpassing tariefreglement voor grafconcessies

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het gewijzigde tariefreglement grafconcessies vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Activiteiten voor week van de opvoeding

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de regionale samenwerking en met de organisatie van een picknick en een ouder-kindestafette in het kader van de 'Week van de Opvoeding'.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Vaststelling van het reglement babytheek

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de gemeenteraad om het reglement voor de babytheek vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanvraag volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt aan een kleuteronderwijzer voor 24/24 een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 23 mei 2024 tot en met 22 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Samenwerking naschoolseopvang basisscholen Meise en Biebabeleven

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een samenwerking tussen de naschoolse opvang van de basisscholen te Meise en vzw Biebabeleven vanaf april 2024 voor het organiseren van activiteiten rond verschillende thema's tijdens de naschoolse opvang.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Vervanging onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 20 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 in vervanging een onderwijzer aangesteld met 2/24.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 03 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt in vervanging een leermeester Islamitische godsdienst tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 15 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 met een opdracht van 6/24.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024