Meise

Zitting van 11 03 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 4 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (C1-C3) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een toezichter (D1-D3) met deeltijdse prestaties (17,25/38) aangesteld met ingang van 13 maart 2024 in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt beëindigd met ingang van 13 maart 2024 omwille van medische overmacht.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aankoop software module 'Gronden en Panden' met onderhoud- en helpdeskondersteuning (01/03/2024 - 29/02/2028) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 2024277 en de raming voor de opdracht “Aankoop software module 'Gronden en Panden' met onderhoud- en helpdeskondersteuning (01/03/2024 - 29/02/2028)”, opgesteld door de ontwerper, worden goedgekeurd. Deze opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Remmicom nv, Stationsstraat 147 te 2235 Hulshout, tegen het nagerekende offertebedrag van € 17.600,00 excl. btw of € 21.296,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanstellen van beëdigd geneesheren - controle op de doodsoorzaak ingeval van crematie voor de periode van 01 maart 2024 tot en met 29 februari 2028 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023249 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van beëdigd geneesheren - controle op de doodsoorzaak ingeval van crematie voor de periode van 01 maart 2024 tot en met 29 februari 2028”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieders, zijnde:
* Contract 1 (Opdracht: Aanstellen van beëdigd geneesheren - controle op de doodsoorzaak ingeval van crematie voor de periode van 01 maart 2024 tot en met 29 februari 2028):  Dokter De Ridder Jolien, Driesstraat 43 te 1861 Meise, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 2 (Opdracht: Aanstellen van beëdigd geneesheren - controle op de doodsoorzaak ingeval van crematie voor de periode van 01 maart 2024 tot en met 29 februari 2028): Dokter Oris Toon, Driesstraat 43 te 1861 Meise, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Schenken van dranken op handelaarsavond op 21 maart 2024 n.a.v. detailhandelscoaching

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord dat er op de handelaarsavond op 21 maart 2024 cava, water en fruitsap wordt geschonken aan de aanwezigen vanuit de voorraad van het Administratief Centrum.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvraag jaarlijkse toelage UNIZO

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om de toelage voor Unizo Wolvertem voor het werkingsjaar 2024 toe te kennen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Opstarten strategisch project A12 & omgeving

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist niet in te gaan op de vraag van Regionaal Landschap Brabantse Kouters om een voorstel in te dienen voor een nieuw strategisch project.

Het departement Omgeving wordt verzocht om - met het oog op onderlinge afstemming en coördinatie - binnen de gebiedswerking een coördinerende werking op te starten.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Teruggave waarborg - controle compensatie kappen van bomen

KORTE SAMENVATTING

Een waarborg van € 120,00 voor het vellen van hoogstammige bomen wordt teruggestort aangezien bij een plaatscontrole werd vastgesteld dat de compensatie volledig voldoet aan de opgelegde voorwaarden die werden opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

MM2023/231 - Meldingsakte overdracht paardenfokkerij Boondreef

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding voor de gehele overdracht van een paardenfokkerij gelegen in de Boondreef 2A.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Subsidie Particuliere afkoppeling 2024_02

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 717,33 euro voor de afkoppeling van hemelwater van het afvalwaterrioleringsnet bij de woning.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Verdeling - Kerkepoortweg

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de herverdeling van 2 percelen beoogt, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie C, deel van nummers 243M en 243P, gelegen aan de Kerkepoortweg, in het kader van een ruil teneinde de bouwkavels voor loten 22 en 23 van de goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingsvergunning van 25 september 2014 (intern nummer 724) te kunnen realiseren conform het verkavelingsplan.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/232 - herinrichten van de tuinzones met verhardingen en vrijstaande bijgebouwen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Peter Birlouet namens Levante Real Estate BVBA, voor het herinrichten van de tuinzones met verhardingen en vrijstaande bijgebouwen langsheen de Meidoornlaan 10, afdeling 1 sectie G nrs. 209D4 en 269R7, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/251 - heraanleggen van verhardingen in de voortuinzone

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Tom Willems, voor het heraanleggen van verhardingen in de voortuinzone langsheen de Strombeek-Beverselaan 15, afdeling 1 sectie F nr. 4B, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

MS2024/044 - Meldingsakte Neerpoorten 7

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding strekkende tot het creëren van een zorgunit, gelegen in de Neerpoorten 7, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie C 362 E.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Verdeling - Neerpoorten

KORTE SAMENVATTING

Er is bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de opdeling van een perceel beoogt in het kader van een verkoop voor de oprichting van een elektriciteitscabine, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie E, deel van nummer 26B, gelegen in Neerpoorten.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/238 - oprichten van een woning in open bouworde met geïntegreerde zorgwoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Isabelle en Bruno Saerens - Vandenbempt, voor het oprichten van een woning in open bouworde met geïntegreerde zorgwoning langsheen de Slozenstraat 39, afdeling 2 sectie C nr. 400B, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/016 - verbouwen van een eengezinswoning in halfopen bouworde (vervangen van het dakvolume, plaatsen van een dakkapel en isoleren van de buitengevels)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Jonas Raeymaekers, voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen bouworde (vervangen van het dakvolume, plaatsen van een dakkapel en isoleren van de buitengevels) langsheen de Mangelschotsstraat 16, afdeling 2 sectie F nr. 290S, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Kennisname hoorzitting deputatie - VS2023/196

KORTE SAMENVATTING

Het college vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend bij de deputatie tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 11 december 2023, langsheen de Hoekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Beroep tegen opname leegstandregister Meidoornlaan 10

KORTE SAMENVATTING

Een beroep tegen de opname in het leegstandsregister van een woning wordt ongegrond verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Bepaling van het stemgedrag op de vervoerregioraad van de Vlaamse rand van 19 maart 2024 betreffende fase vier van het openbaarvervoerplan

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het stemgedrag voor de vervoerregioraad van de Vlaamse Rand van 19 maart 2024, betreffende de uitrol van fase 4 van het openbaar vervoerplan.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvullend reglement- Implementatie van een fietszone in de Heirbaan als actie uit het fietsbeleidsplan

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement met betrekking tot de implementatie van een fietszone in de Heirbaan vast.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Vonnis rechtbank van eerste aanleg van 26 januari 2024 - kennisname

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het vonnis van de 7de kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 26 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Krogstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Krogstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Mottestraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Mottestraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Anjelierenlaan (Tulpenlaan, Irissenlaan, Seringenlaan)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Anjelierenlaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Raamovereenkomst  voor de levering van elektrisch installatiemateriaal 2024-2027 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Brusselek NV, Paardenweidestraat 3 te 1860 Meise, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. 21% btw.
De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Beiaardfeesten 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de organisatie van de Beiaardfeesten op zondag 26 mei 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Wijziging bestuur GROS

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad  de samenstelling van het nieuw bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Kennisname verslag algemene vergadering GROS van 28 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de GROS van 28 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Lessen powerdance en bootcamp

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de verhuring van schoolinfrastructuur voor lessen powerdance en bootcamp.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Ontlening van materiaal voor een optreden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege is akkoord met een ontlening van podiumelementen voor een concert.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Aanstelling van een gemeentelijk coördinator voor de verkiezingen van 13 oktober 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen wijst een personeelslid aan als gemeentelijk coördinator voor de organisatie van de verkiezingen van 13 oktober 2024.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Screeningsdag gehoor inwoners op woensdag 26 juni 2024 van 9u tot 16u in het Administratief Centrum

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een screeningsdag voor gehoor voor alle inwoners, met focus op 60-plussers, op woensdag 26 juni 2024 van 9u tot 16u in het Administratief Centrum.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Samenwerking VZW De Rand - De Spin

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de ondersteuning van vzw De Rand tijdens de paas- en zomervakantie van 2024 - 2025 in het kader van Plan Samenleven.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte - vaststellen prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten geniet een personeelslid een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 18 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 en worden de prestaties als volgt vastgesteld : 2/22 en 7/20.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlenging tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt van een personeelslid verlengd, van 18 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 met een opdracht van 2 uren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 11 03 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling kleuteronderwijzer/beleidsondersteuner

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt een personeelslid aangesteld van:

- 11 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 in vervanging van een kleuteronderwijzer met 9/24
- 11 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 als beleidsondersteuner met 5/36.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.