Meise

Zitting van 26 apr 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck en Roel Anciaux, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Thomas Goethals, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 19 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Feedbackgesprek met de financieel directeur

KORTE SAMENVATTING

Het college en de algemeen directeur voeren een feedbackgesprek met de financieel directeur.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname proces-verbaal

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een proces-verbaal.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Havicrem - gewone algemene vergadering op 9 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agendapunten van de gewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging “Havicrem” dd. 9 juni 2021 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 17 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Vraag tot gedeeltelijke terugbetaling van het schoolbusabonnement

KORTE SAMENVATTING

Het college is akkoord met de gedeeltelijke terugbetaling van een abonnement voor het schoolbusvervoer aangezien er van het busvervoer geen gebruik meer wordt gemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van stedenbouwkundige

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van stedenbouwkundige wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van gemeenschapswacht-vaststeller

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functies van gemeenschapswacht-vaststeller.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Aanstelling van een technisch assistent voor de dienst leefmilieu

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent voor de dienst leefmilieu aangesteld met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 9 mei 2021 tot en met 8 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Het kohier op de activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk onderwijs 2021-2022 - Stopzetting opdracht

KORTE SAMENVATTING

Het college keurde in zitting van 29 maart 2021 de lastvoorwaarden, de gunningswijze, de raming en de uit te nodigen firma's goed voor de overheidsopdracht met bestek nr. 20211748, opgesteld door de aankoopdienst: "Levering van handboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk basisonderwijs (01/06/2021-31/05/2022)".

De ontvangen offertes kunnen niet weerhouden worden omdat ze niet voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria.

Rekening houdende met het voorgaande, beslist het schepencollege om af te zien van de gunning van deze opdracht.

De opdracht zal door de aankoopdienst opnieuw worden uitgeschreven.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk basisonderwijs 2021-2022 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 20211790 en de raming voor de opdracht “Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk onderwijs (01/06/2021-31/05/2022)”, opgesteld door de Aankoopdienst, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 123.966,92 excl. btw of € 149.999,97 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Toelating voor de ambulante verkoop van ijs

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend voor de ambulante verkoop van huisbereid ijs in de wijk De Vlieten, de wijk van Oppem en Limbos voor het jaar 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Overleg dossier AgroService

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de adviezen en van de huidige stand van zaken met betrekking tot het dossier AgroService, gelegen in Robbeekkouter.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Bedrijventerrein Westrode - Stappenplan voor het losweken van een planningsbevoegdheid - advies

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het stappenplan van Haviland voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone Westrode en de projectdefinitie te bespreken.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Verdeling - Strooistraat 14

KORTE SAMENVATTING

Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verdelingsplan van de notaris waarbij een lot van 36,11 m² wordt genomen uit een groter geheel om gevoegd te worden bij de laterale bouwvrije strook van de aangrenzende woning, Strooistraat 12.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Verdeling - Smisstraat 2

KORTE SAMENVATTING

Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen het verdelingsvoorstel van de notaris waarbij een deel grond van 2 are 45 centiare wordt genomen uit een groter geheel, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie F nummer 365K, om gevoegd te worden bij het aangrenzend bebouwd goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname beroep bij deputatie - VS2020/235

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 22 maart 2021, langsheen de Mechelbaan 29.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname besluit deputatie - 807

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 18 maart 2021 tot het afleveren van een voorwaardelijke omgevingsvergunning ingevolge het gunstig advies, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 1 maart 2021, voor het verkavelen van een perceel in 5 loten voor open bebouwing met wegenisaanleg, langsheen de Groenveldlaan 1860 Meise, (afd. 1) sectie F 213 D, (afd. 1) sectie F 214 C2 en (afd. 1) sectie F 214 P2.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname verslagen GECORO

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de verslagen van de Gecoro d.d. 1 april 2021 en 15 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/015 - slopen van een eengezinswoning in gesloten bouworde met een horecazaak op de gelijkvloerse verdieping

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Wim Vercauteren, voor het slopen van een eengezinswoning in gesloten bouworde met een horecazaak op de gelijkvloerse verdieping langsheen de Jan Hammeneckerstraat 65, afdeling 2 sectie B nrs. 321/2 T en 321/2 V, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/019 - plaatsen van een zwembad bij een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Pieter Naessens, voor het plaatsen van een zwembad bij een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Barbierstraat 18 en 20, afdeling 2 sectie C nrs. 262G4 en 262F4, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

OMV verkaveling  - 825 - verkavelen in 4 loten voor halfopen bebouwing

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van Jozef Haverals, namens ELDAJO NV voor het ontwikkelen van 4 loten voor halfopen bebouwing langsheen de Oppemstraat 133, 135 en 137, afdeling 2 sectie G nummers 279F2, 279A2, 279H2, 279G2, 285H2, 285C2, 285L2 en 287B, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

OMV verkaveling  - 830 - ontwikkelen van 10 kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van Michael Van Beersel namens Quup BV, voor het ontwikkelen van 10 kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde langsheen de Kapellelaan 295, afdeling 1 sectie D nrs. 493C, 494F, 495H en 544A, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Voorontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - advies

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het standpunt van de milieuraad en de Gecoro ten aanzien van het huidig voorontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Doortocht Brussels Alternative Run

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating voor de doortocht van de Brussels Alternative Run op 29 mei en 30 mei 2021 (met reservedata 5 juni en 6 juni 2021) en om hiervoor de nodige bewegwijzering aan te brengen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 19 april 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan Cona bvba voor de uitvoering van werken in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 7 van 19 april tot 1 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 19 april 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Cona bvba voor de uitvoering van werken in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 7 van 19 april 2021 tot 1 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 14 april 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van werken in de Victor Ameryckxstraat ter hoogte van huisnummer 4 van 21 april 2021 tot 1 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 14 april 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van werken in de Victor Ameryckxstraat ter hoogte van huisnummer 4 van 21 april 2021 tot 1 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 14 april 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan OMV Natie voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 1 van 21 april 2021 tot 1 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 14 april 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan OMV Natie voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 1 van 21 april 2021 tot 1 mei 2021, in opdracht van Fluvius en Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 14 april 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van werken in de Veilinglaan ter hoogte van huisnummer 112 van 21 april 2021 tot 1 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 14 april 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van werken in de Veilinglaan ter hoogte van huisnummer 112 van 21 april 2021 tot 1 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 16 april 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor de uitvoering van werken in de A. Van Doorslaerlaan ter hoogte van huisnummer 9 op 21 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 16 april 2021, over het afsluiten van de August Van Doorslaerlaan tussen de Onze Lieve Heerweg en de Brusselsesteenweg op 21 april 2021 voor het uitvoeren van betonwerken op de werf naast huisnummer 9.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 16 april 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor de uitvoering van gevelwerken in de Driesstraat ter hoogte van huisnummer 30 van 20 april 2021 tot 6 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 16 april 2021, over het invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Driesstraat ter hoogte van huisnummer 30 van 20 april 2021 tot 6 mei 2021, naar aanleiding van het plaatsen van een stelling voor gevelwerken.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 20 april 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan Kvz Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Hoekstraat, Jan de Meuterstraat, Schriekkouterbaan en Krogstraat ter hoogte van huisnummer 2, van 21 april tot 24 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 20 april 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Kvz Verstraete NV voor de uitvoering van onderhoudswerken op het bovengronds- en verlichtingsnet in de Hoekstraat, Jan de Meuterstraat, Schriekkouterbaan en in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 2 van 21 april 2021 tot en met 24 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 20 april 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor de uitvoering van werken in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 2 op 27 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 20 april 2021, over het afsluiten van de Krogstraat tussen de Onze Lieve Heerweg en de Brusselsesteenweg op 27 april 2021 voor het storten en polieren van een betonplaat op de werf naast huisnummer 2.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Broeders & CO bvba voor de uitvoering van werken in de Jan Krokaertstraat ter hoogte van huisnummer 2 van 10 mei 2021 tot 13 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Broeders & CO bvba voor de uitvoering van werken in de Jan Krokaertstraat ter hoogte van huisnummer 2 van 10 mei 2021 tot 13 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Aanvullend reglement houdende het invoeren van een tonnagebeperking in de Slozenstraat richting Leefdaal

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een verbod op zwaar vervoer +5,5T in te stellen in de Slozenstraat richting Leefdaal.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Aanleggen van holebi- zebrapaden

KORTE SAMENVATTING

De bestaande zebrapaden in de Brusselsesteenweg, ter hoogte van de Akademie voor Muzische Kunsten en in de Tramlaan, ter hoogte van het Administratief Centrum, worden aangelegd als holebi-zebrapaden waarmee de gemeente Meise streeft naar een gemeente waarin iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn.

De stroken tussen de witte reglementaire markering worden voorzien van de regenboogkleuren die fungeren als symbool voor de holebi-beweging.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Samenstelling focusgroep circulatieplan Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de samenstelling van de focusgroep voor het circulatieplan Wolvertem goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Onderhoud dakgoten kerken gemeente Meise 2020 - 2023 - Goedkeuring verrekening 1

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Onderhoud dakgoten kerken gemeente Meise 2020 - 2023” voor het totaal bedrag in meer van € 615,00 excl. btw of € 744,15 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Wegmarkeringen 2021 - afroep 1 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Wegmarkeringen 2021 - afroep 1” wordt gegund aan de firma De Groote Gaston, Ambachtsweg 19-21 te 9820  Merelbeke als deelopdracht binnen de raamoverkomst “Wegmarkeringen 2018-2021”, tegen het nagerekende offertebedrag van € 35.958,22 excl. btw of € 43.509,45 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Schuldvorderingsstaat TD01-2021: goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schuldvorderingsstaat TD01-2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Openluchtconcerten mei

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toestemming om in de maand mei openluchtconcerten te organiseren op de speelplaats van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise door GC de Muze van Meise, op voorwaarde dat de regelgeving m.b.t. corona dit toelaat.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname verslag beheerraad sportraad d.d. 20 oktober 2020

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de beheerraad van de sportraad van 20 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Scholenveldloop

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om op dinsdag 21 september 2021 en donderdag 23 september 2021 de jaarlijkse scholenveldloop te laten doorgaan.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Privé zwemlessen op zondagnamiddag tijdens de coronacrisis

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om het zwembad aan het tarief van 28 euro/uur te verhuren op zondagnamiddag van 14u tot 17u aan de lesgevers die privé-zwemlessen wensen te geven gedurende de huidige coronaperiode en de volgens de geldende afsprakenmodaliteiten.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname verslag bestuur seniorenraad 1 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het bestuur van de seniorenraad d.d. 1 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Oppem - vergunning nr. 1966

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Oppem.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 1967

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Stopzetting loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt aan een onderwijzer de toelating gegeven om haar loopbaanonderbreking met 1/5de voor ouderschapsverlof vervroegd stop te zetten vanaf 1 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 10 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 24/24.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt vanaf 19 april 2021 tot en met 30 juni 2021 een kinderverzorgster aangesteld met 2/32 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt vanaf 19 april 2021 tot en met 30 juni 2021 een kinderverzorgster aangesteld in 6/32 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling onderwijzer voor het wegwerken van leerachterstand ten gevolge van COVID 19

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt een onderwijzer tijdelijk aangesteld van 26 april 2021 tot en met 30 juni 2021 met een opdracht van 6/24.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een personeelslid aangesteld ter vervanging, van 26 april 2021 tot en met 14 mei 2021 met een opdracht van 3/22 en 2/20 uren.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een personeelslid aangesteld ter vervanging, van 19 april 2021 tot en met 14 mei 2021 met een opdracht van 4/22 en 1/20 uren.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een personeelslid aangesteld ter vervanging, van 19 april 2021 tot en met 14 mei 2021 met een opdracht van 6/22 en 1/20 uren.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een personeelslid aangesteld ter vervanging, van 19 april 2021 tot en met 14 mei 2021 met een opdracht van 2/22 uren.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Resultaten criteria uitbreidingsronde inkomensgerelateerde kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters T2A in kader van meerjarenprogrammatie

KORTE SAMENVATTING

De Vlaamse regering maakt deze legislatuur iets meer dan zevenentwintig miljoen euro aan subsidies vrij om 2.500 extra plaatsen te creëren in de kinderopvang van baby's en peuters inkomenstarief trap twee A.  De Vlaamse regering wil met deze uitbreidingsronde vooral nieuwe plaatsen creëren in die gemeenten waar de nood het hoogst is.  Meise behoort tot deze gemeenten en heeft recht op 7 van deze plaatsen. 

Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur de opdracht kinderopvang initiatieven die een aanvraag doen te beoordelen via vooraf bepaalde criteria, door het toekennen van een score op 8 punten en vervolgens een advies uit te schrijven voor het agentschap opgroeien. 

Het college keurt het advies van het lokaal bestuur - uitbreidingsronde 2021 - 2024, goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021