Meise

Zitting van 22 01 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 15 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer - 2024

KORTE SAMENVATTING

Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven om de retributie op de voertuigen voor individueel bezoldigd personenvervoer aan te rekenen voor het jaar 2024 voor een totaal bedrag van €3917,66.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van de Cracks-wandeltochten op 7 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de Cracks-wandeltochten op 7 april 2024 met vertrek- en aankomst in de Sinte- Maartenschool, een rustpost op grondgebied Grimbergen en een rustpost in witloofhal De Valck, gelegen in de Schriekstraat 43.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Aanstelling van een ploegbaas magazijn/uitleendienst voor de uitvoerende diensten

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een ploegbaas magazijn/uitleendienst voor de uitvoerende diensten aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in statutair verband met ingang van 1 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (6/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 6 februari 2024 tot en met 5 augustus 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Aanstelling van een deskundige programmatie

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een deskundige programmatie aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband met ingang van 3 februari 2024 ter vervanging van een ziek personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Verlenging van de wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

De wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker, die aanvang nam op 27 januari 2023 en eindigt op 26 januari 2024, wordt verlengd met één jaar, namelijk tot 26 januari 2025.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Toekennen van een anciënniteitspremie

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een premie toegekend aan een medewerker met 25 jaar dienstanciënniteit.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 8 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

In-house ondersteuning groenambtenaar 15 februari 2024 - 14 mei 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen) - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “In-house ondersteuning groenambtenaar 15 februari 2024 - 14 april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen)” wordt opgestart. Meerdere ondernemers worden uitgenodigd.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 5 februari 2024 om 09.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Uitbreiding recreatex module: Uitpas, zwembad, zaalreservatie, mijn burgerprofiel voor 4 jaar - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het dossier met nr. 2024265 en de raming voor de opdracht “Uitbreiding recreatex module: Uitpas, zwembad, mijn burgerprofiel voor 4 jaar”, opgesteld door de ontwerper, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Goedkeuring wordt verleend aan het vergelijkingsverslag van 18 januari 2024, opgesteld door de ontwerper.

Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Gantner nv, Ter Waarde 50 te 8900 Ieper, tegen het nagerekende offertebedrag van € 22.315,10 excl. btw of € 27.001,27 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Retributie op het gebruik van openbaar domein naar aanleiding van de zaterdagmarkt - 1ste semester 2024

KORTE SAMENVATTING

Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven om de abonnementsgelden aan de marktkramers aan te rekenen voor het 1ste semester van 2024 voor een totaal bedrag van € 6.808,50 voor het standgeld en € 630 voor het elektriciteitsverbruik.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Toekenning werkingstoelage milieuraad

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de werkingstoelage van de milieuadviesraad goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Bebossing in agrarisch gebied - Moorselstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een vergunning af aan Natuurpunt Beheer vzw voor het bebossen van twee percelen, deels in bosgebied, deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Kennisname beroep bij deputatie - VS2023/196

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd door het schepencollege in zitting van 11 december 2023, langsheen de Hoekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/191 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Vicky en Dylan De Batselier - Vermeir, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Steenhuffelstraat, afdeling 2 sectie C nr. 178F2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/204 - oprichten van een cabine voor openbaar nut (Fiberklaar)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Barbara Van Eeckhoutte namens Fiberklaar BV, voor het oprichten van een cabine voor openbaar nut (fiberklaar) langsheen de Tramlaan 8, afdeling 2 sectie F nrs. 503E en 503D, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/207 - wijzigen van de functie winkelruimte naar geldafhaalpunt, het plaatsen van reclame aan de voorgevel

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Planet Interior namens Batopin NV, voor het wijzigen van de functie winkelruimte naar geldafhaalpunt, het plaatsen van reclame aan de voorgevel langsheen de Brusselsesteenweg 51, afdeling 1 sectie G nr. 116P, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/208 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 2)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer en mevrouw Vesna en Simon Vesna De Meyer - De Smedt, voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 2) langsheen de Veilinglaan zn, afdeling 2 sectie D nr. 246T, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten principieel goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Kennisname indiening beroep bij deputatie - 875

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend bij de deputatie op 16 januari 2024 tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 19 december 2023, voor het ontwikkelen van 11 loten voor eengezinswoningbouw in open en halfopen verband met wegeniswerken langsheen de Hoefkantweg.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Kennisname indiening beroep bij deputatie - 875

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend bij de deputatie op 16 januari 2024 tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 19 december 2023, voor het ontwikkelen van 11 loten voor eengezinswoningbouw in open en halfopen verband met wegeniswerken langsheen de Hoefkantweg.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Kennisname: uitstel implementatie fietszone Oppemstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitstel van de invoering van de fietszone in de Oppemstraat omwille van de geplande heraanleg van de Oppemstraat. Om het onnodig beschadigen van de wegmarkeringen te voorkomen, zal de fietszone geïmplementeerd worden na de heraanleg.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Aanvullend reglement - afbakenen van een parking ter hoogte van het kruispunt Driesstraat met de Merchtemsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement vast voor de afbakening van de parking ter hoogte van het kruispunt Driesstraat met de Merchtemsesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Gebruik tuin 't Ameuzement op 30 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toelating onder bepaalde voorwaarden voor het gebruik van de tuin van 't Ameuzement op 30 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Huurschade appartement pastorie Meuzegem

KORTE SAMENVATTING

Het College neemt een besluit over de inwerkingstelling van een gerechtsdeskundige voor het bepalen van huurschade.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Verkavelingsvergunning 876 - Merchtemsesteenweg - Oppemstraat: goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de ontwerpovereenkomst, zoals opgesteld door de uitvoerende diensten, voor het ontwikkelen van 5 loten voor eengezinswoningbouw in gesloten en halfopen bouworde goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode  - S 1225 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Les Entreprises Generales Fernand Gillion et Fils NV, Duffelsesteenweg 164 te 2550 Kontich tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 2.475.643,91 excl. btw of € 2.624.182,54 incl. 6% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement The Reunion op 9 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van The Reunion op 9 maart 2024 in een tent op de parking van het Frans Lathouwersstadion.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Gedeeltelijke terugbetaling van abonnementsgeld

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het terugstorten van een teveel betaald bedrag bij de aankoop van een zwemabonnement.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Workshop stopmotion

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een workshop stopmotion voor kinderen van 8 tot 12 jaar op zaterdag 30 maart 2024 in de hoofdbibliotheek van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Westrode

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie urnenveld op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - urnenveld - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Rossem - vergunning nr. 2082

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Rossem.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Aanvaarding van een speelgoedtrein in de Fusieschool

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de schenking van een speelgoedtrein door de ouderraad aan de Fusieschool te aanvaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar dans

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een niet vacant ambt, van 8 januari 2023 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 4,5 uren.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar dans

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een niet vacant ambt, van 8 januari 2024 tot en met 31 januari 2024 met een opdracht van 5,5 uren.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar dans

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een niet vacant ambt, van 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 5,5 uren.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Ontslag wegens mutatie leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

De opdracht van een personeelslid van de Akademie voor Muzische Kunsten eindigt wegens mutatie met ingang van 1 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Wijziging tijdelijke aanstelling van bepaalde duur naar een vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt van een leraar muziek aangepast naar een tijdelijke aanstelling in een vacant ambt met ingang van 1 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Wijziging tijdelijke aanstelling van bepaalde duur naar een vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt van een leraar muziek aangepast naar een tijdelijke aanstelling in een vacant ambt met ingang van 1 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Vaste benoeming in het ambt van kinderverzorger - Intrekking besluit

KORTE SAMENVATTING

De beslissing van het schepencollege van 18 december 2023 betreffende de vaste benoeming van een kinderverzorger aan de gemeentelijke Fusieschool, vanaf 1 januari 2024, met 1/32 wordt ingetrokken.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 01 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt een kinderverzorger tijdelijk aangesteld met volgende opdrachten:
vanaf 1 januari 2024 tot en met 14 januari 2024:
- 4/32 in vervanging van Ann Van Caesbroeck
- 13/32 in vervanging van Leen Elsen
- 12/32 uit de extra werkingstoelagen

vanaf 15 januari 2024 tot en met 19 januari 2024:
- 4/32 in vervanging van Ann Van Caesbroeck
- 5/32 in vervanging van Leen Elsen
- 12/32 uit de extra werkingstoelagen

vanaf 20 januari 2024 tot en met 18 februari 2024:
- 4/32 in vervanging van Ann Van Caesbroeck
- 1/32 in vervanging van Elsen Leen.

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.