Meise

Zitting van 15 04 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 8 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Erkenning buurtpreventienetwerk Westrode

KORTE SAMENVATTING

Het college erkent het buurtpreventienetwerk 'Westrode'.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Verwijderen van achtergelaten voertuigen van het openbaar domein

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om drie voertuigen, na het verstrijken van de opgelegde termijn waarbinnen de wagens verplaatst moeten worden, te beschouwen als achtergelaten op het openbaar domein en bijgevolg te laten takelen en stallen bij een takeldienst.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van een rommelmarkt in Imde op 2 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van een rommelmarkt in Imde op 2 juni 2024 in de Stoeterijstraat, Jan Feyensstraat, Borreweide, Neerveld en Steenhuffelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van de Beiaardfeesten op 26 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de Beiaardfeesten op 26 mei 2024  in Meise-centrum.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van GP FenekO op 28 september 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de wielerwedstrijd GP FenekO op 28 september 2024 met vertrek en aankomst in de Driesstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Kennisname van de vergunning verleend voor de Plusjes Bingo op 13 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de vergunning die werd verleend via het Eaglebe-platform aan Chiro Eversheim Plus voor de organisatie van een bingo-namiddag/ -avond op 13 april 2024  van 15.00 uur tot 20.00 uur in zaal De Linde, met maximum 150 aanwezigen. Er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Kennisname van de vergunning verleend voor het Tipperssalon op 21 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de vergunning die werd verleend via het Eaglebe-platform aan Chiromeisjes Eversheim voor de organisatie van het Tipperssalon (dessertenfestijn) op 21 april 2024 van 14.00 uur tot 18.00 uur in jeugdhuis Den Droes, ten voordele van hun jaarlijks kamp, met maximum 120 aanwezigen.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Goedkeuring nieuwe naam OCMW-campus

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de naam 't Wolvenhof als nieuwe naam voor de OCMW-campus goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor de Muze

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor de dienst vrije tijd aangesteld met halftijdse prestaties (19/38) met ingang van 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2024 in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Vacantverklaring voor de functie van technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 0,5 VTE functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3) halftijds in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 1 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Onderhoud dakgoten kerken en gebouwen 2024-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2024269 en de raming voor de opdracht “Onderhoud dakgoten kerken en gebouwen 2024-2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 19.300,00 excl. btw of € 23.353,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Er worden meerdere ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan bovenstaande opdracht.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Organisatie van wedstrijd "Mooiste boom van Meise"

KORTE SAMENVATTING

Het college ondersteunt de organisatie van de wedstrijd "Mooiste boom van Meise 2024".

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Subsidie particuliere afkoppeling 2024-07

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie van 65,55 euro te storten voor de afkoppeling van hemelwater van het afvalwaterrioleringsnet bij de woning.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/034 - isoleren en herbekleden van de buitengevels bij een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Hilda Van den Broeck, voor het isoleren en herbekleden van de buitengevels bij een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Temsesteenweg 15, afdeling 2 sectie C nr. 50F3, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/014 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Marnik en Ellie Vander Elst - Van Buggenhout, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Borreweide 18, afdeling 2 sectie C nr. 402M, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/220 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Jan en Philippe Lootens - Vertriest, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Kardinaal Sterckxlaan , afdeling 2 sectie G nr. 449C, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/024 - uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning in open bouworde met een complementaire bedrijvigheid na het slopen van de bestaande bijgebouwen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Johan en Erna Van Den Steen - Van Den Winckel, voor het uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning in open bouworde met een complementaire bedrijvigheid na het slopen van de bestaande bijgebouwen langsheen de Alfred Van Campenhoutlaan 10, afdeling 1 sectie D nr. 406A9, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Verdeling - Brussegemsesteenweg 47-49

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de opdeling van 2 percelen beoogt in het kader van een schenking, gelegen aan de Brussegemsesteenweg 47-49, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie F, nummer 753R2, met een oppervlakte van 1a (bestaand) en nummer 753S2, met een oppervlakte van 10a98ca (bestaand) om herverdeeld te worden in 3 loten voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde met tuinzone, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie F, nummer 753S2/deel met een oppervlakte van 8a14ca10dma (nieuw lot 1 - woning met tuin), nummer 753S2/deel met een oppervlakte van 2a83ca48dma (nieuw lot 2 - tuin) en nummer 753R2 met een oppervlakte van 1a10ca49dma (nieuw lot 3 - woning).

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2023/233 - herindelen van 2 vergunde wooneenheden op de eerste verdieping naar 4 duplex-appartementen (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het herindelen van 2 vergunde wooneenheden op de eerste verdieping naar 4 duplex-appartementen (regularisatie) langsheen de Godshuisstraat 4A, afdeling 2 sectie F nr. 350R, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Drijpikkelstraat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan SOGA NV voor de uitvoering van werken in de Drijpikkelstraat van 28 april 2024 tot 15 november 2024, in opdracht van het lokaal bestuur Meise.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Nieuwelaan

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Hertsens Wegenwerken voor de uitvoering van werken in de Nieuwelaan ter hoogte van de Plantentuin vanaf 12 augustus 2024 tot en met 31 oktober 2024, in opdracht van de Plantentuin Meise.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in functie van het schoolfeest van GBS Klim Op

KORTE SAMENVATTING

Op 4 mei 2024 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in de Jan Hammeneckerstraat n.a.v. het schoolfeest van GBS Klim Op.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit periode van 3 april 2024 tot en met 10 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 9 april 2024 houdende de goedkeuring voor een doortocht van een wielerwedstrijd voor de Baloise Belgium Tour.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Verwijderen van asbest in Cultuurhuis en GBS Fusieschool - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Verwijderen van asbest in Cultuurhuis en GBS Fusieschool” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Devagro NV, Pitantiestraat 79 te 8792 Desselgem, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 16.576,85 excl. btw of € 20.057,99 incl. 21% btw (40,96% minder dan de raming).

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Renovatie dak sporthal - Goedkeuring verrekening 1

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Renovatie dak sporthal - Toegestane variante 1 (Renovatie dak sporthal)” voor het totaal bedrag in min van € -49.608,08 excl. btw of € -60.025,78 incl. btw (€ -10.417,70).

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Werken door Fluvius - geodkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Pollareveld en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in Pollareveld en omliggende straten. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Platanenlaan - Karel Baudewijnslaan - Lindenlaan - Berkenlaan - Hoogstraat - Wilgenlaan - Populierenlaan - Driesstraat - Verbindingsweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Platanenlaan - Karel Baudewijnslaan - Lindenlaan - Berkenlaan - Hoogstraat - Wilgenlaan - Populierenlaan - Driesstraat - Verbindingsweg, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Populierenlaan 12 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Populierenlaan 12 en omliggende straten, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Karel Baudewijnslaan, Seringenlaan, Irissenlaan, Tulpenlaan, Anjelierenlaan, Driesstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Karel Baudewijnslaan, Seringenlaan, Irissenlaan, Tulpenlaan, Anjelierenlaan, Driesstraat, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Bergstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Bergstraat, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Hoefkantweg en Birrebeekstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Hoefkantweg en Birrebeekstraat, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Egelantierlaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Egelantierlaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Breemweg en omliggende straten - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Breemweg en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Stationsstraat 25 - 29

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Stationsstraat 25 - 29, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanvraag werken door de Watergroep in de Mottestraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Mottestraat, in opdracht van de Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Werken door Fluvius in de Oppemstraat - ondergronds brengen van het luchtnet - Goedkeuring offerte

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius voor het ondergronds brengen van het luchtleidingsnet in de Oppemstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Haalbaarheidsstudie site De Linde

KORTE SAMENVATTING

Voor site De Linde wordt een haalbaarheidsstudie besteld. Het college beslist welke toekomstige functies in dit projectgebied voorzien worden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Sluiting ticketingbureau GC de Muze van Meise 2024-2025

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de voorgestelde sluitingsperiodes van het ticketbureau van GC de Muze van Meise tijdens de zomervakantie van 2024 en het seizoen 2024-2025.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Beachparty en retro TD op 26 en 27 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de Beachparty en retro TD op 26 en 27 april 2024 op het beachvolleybalterrein te Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Huldiging 100e verjaardag

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een inwoner uit de gemeente huldigen omwille van haar 100e verjaardag op 23 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Bijzetting: openen grafconcessie urnenveld op het kerkhof van Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - urnenveld - op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Westrode

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Rossem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Rossem.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Toekennen grafconcessie volle grond op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2095

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van één persoon in volle grond op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 2096

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van één persoon in een urnenveld op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling in het ambt van ICT-coördinator en in het ambt van onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

- In de gemeentelijke basisschool Meise wordt tijdelijk een ICT-coördinator aangesteld van 30 maart 2024 tot en met 26 april 2024 met 5/36 vacant.
- In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld van 30 maart tot en met 30 juni 2024 met 2/24.
 

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Gecentraliseerde opvang naar aanleiding van de brugdag na O.L.H. Hemelvaart op vrijdag 10 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat er op vrijdag 10 mei 2024 (brugdag O.L.H.Hemelvaart) tussen 7u en 18u gecentraliseerde opvang wordt georganiseerd in GBS De Leertuin, Ann Christieplein 5 te 1860 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het ambt van onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 30 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt vanaf 15 april 2024 tot en met 30 juni 2024 een kinderverzorgster aangesteld in 3/32 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.