Meise

Zitting van 13 sep 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 6 september 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Exploitatie Muziekactiviteit - On Fire - 25 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan Chiro Meise voor de organisatie van 'On Fire' op 25 september 2021 op het chiroplein gelegen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 7.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Arbeidsongeval consolidatie - MD

KORTE SAMENVATTING

Een arbeidsongeval overkomen aan een technisch beambte is geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Wijziging datum indiensttreding

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de gewijzigde datum van indiensttreding van een bestuurssecretaris (A1a-A3a), namelijk maandag 11 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte poetsdienst (E1-E3)  aangesteld  met ingang van 16 september 2021 tot en met 15 december 2021 met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Indeling burelen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de indeling van de burelen in het administratief centrum.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Begeleiding dienst grondgebiedzaken - verlenging van 01/10/2021-31/12/2021 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Om de continuïteit van de dienstverlening voor de afdeling grondgebiedzaken te kunnen garanderen, beslist het college om de externe ondersteuning door Poolstok te verlengen met een prestatie van 4 dagen per week van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 voor een bedrag van €44.490,00 excl. btw of € 53.832,90 incl btw.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Omvorming begraafplaatsen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist over het voorstel tot omvorming van de begraafplaatsen en het uitwerken van een sterrenweide voor de begraafplaats van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Subsidiesaldo particuliere afkoppeling 2021_14

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidiesaldo te storten van 49,14 euro voor de afkoppeling van hemelwater.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Subsidieaanvraag dak 2021_05

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 576 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2021_17

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 466,1 euro voor de afkoppeling van hemelwater.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Subsidieaanvraag muur_2021_04

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 354 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Subsidieaanvraag muur_2021_07

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 468 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/093 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde met een dakuitbouw en vervangen van de dakpannen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Katrien Van den Eynde voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde met een dakuitbouw en het vervangen van de dakpannen langsheen de Krogstraat 78, afdeling 1 sectie G nr. 22C, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VB2021/116 - het uitbreiden, het herindelen en het herbestemmen van een loods naar een technisch centrum voor gemeentelijke diensten

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Wim Van Campenhout namens het gemeentebestuur van Meise voor het uitbreiden, het herindelen en het herbestemmen van een loods naar een technisch centrum voor gemeentelijke diensten langsheen de Veilinglaan 29, afdeling 2 sectie F nr. 149B, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/161 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Filip en Nele Camermans - Van Rompaey voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Patatestraat 50, afdeling 2 sectie A nrs. 494C2 en 494Z, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2021/153 - oprichten van 2 vrijstaande bijgebouwen tegen de gemeenschappelijke perceelsgrens na het slopen van de bestaande aanbouwen (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het oprichten van 2 vrijstaande bijgebouwen tegen de gemeenschappelijke perceelsgrens na het slopen van de bestaande aanbouwen (regularisatie) langsheen de Hoekstraat 46, afdeling 1 sectie D nr. 137D2, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Verzoekschrift tot nietigverklaring bij Raad voor Vergunningsbetwistingen VS2020/192

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing van 22 april 2021 van de deputatie waarbij de oprichting van een meergezinswoning met 4 wooneenheden in gesloten bouworde langsheen de Brusselsesteenweg werd vergund onder voorwaarden en de mogelijkheid tot tussenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Kennisname Arrest RvV – 627_bijstelling lot 2 tem 5 - herverdelen van 4 loten naar 7 loten voor vrijstaande ééngezinswoningbouw

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 31 augustus 2021 over het beroep tegen de weigering, afgeleverd door de deputatie in zitting van 23 april 2020, voor het herverdelen van 4 loten naar 7 loten voor vrijstaande ééngezinswoningbouw langsheen de Drijpikkelstraat 55 - 63.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Kennisname besluit deputatie - VS2020/171

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 19 augustus 2021 ingevolge het beroep tegen de weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd door het schepencollege in zitting van 1 maart 2021 voor het verbouwen van een meergezinswoning in gesloten bouworde (regularisatie), langsheen de Mottestraat 8 1861 Meise, (afd. 2) sectie F 333 V.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/157 - aanleggen van een buitenzwembad bij een zonevreemde eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Pierre De Fonseca, voor het aanleggen van een buitenzwembad bij een zonevreemde eengezinswoning in open bouworde langsheen de Krogstraat 106, afdeling 1 sectie G nr. 11H, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/162 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Sirin en Agim Demirkapu - Idrizaj voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Kapellelaan , afdeling 1 sectie F nr. 168H2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Engagementsverklaring - toegankelijke gemeente

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verklaart op eer dat de gemeente binnen haar werking blijvende aandacht schenkt aan de toegankelijkheid voor personen met een beperking en ouderen, al dan niet met begeleiding, zodat zij optimaal kunnen genieten van het gemeentelijk aanbod.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Trafiroad voor uitvoering werken op de Nieuwelaan ter hoogte van huisnummer 70 van 20 september 2021 tot en met 15 oktober 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Trafiroad NV voor de uitvoering van werken in de Nieuwelaan ter hoogte van huisnummer 70 van 20 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Tijdelijke politieverordening -  Bekrachtiging burgemeesterbesluiten periode van 1 september tot 8 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt volgende burgemeesterbesluiten:

Burgemeesterbesluit van 2 september 2021 houdende invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Spechtlaan op 4 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 2 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Sint-Elooiweg 85 op 10 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 2 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Nieuwelaan 44 op 7 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 2 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Slozenstraat 44 op 7 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 7 september 2021 houdende invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Stationsstraat 42 op 9 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 7 september 2021 houdende  invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Breemweg van 8 september tot 9 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 8 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de de Nieuwelaan, Kapellelaan, Oratoriënlaan, Wilderweg, Dennenlaan en Boechtstraat op 14 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 8 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Kleine Klepperstraat en de Kartuizerslaan op 15 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 8 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de de Patatestraat en de Hasseltbergstraat op 16 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Aanvullend reglement - omvormen van voetpad naar fietspad in de Merchtemsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt het aanvullend reglement op het wegverkeer goed, houdende het inrichten van het voetpad als fietspad in de Merchtemsesteenweg tussen het kruispunt met de Driesstraat en de Dorenstraat.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Verlenen van een jaarvergunning aan Iveca NV voor het plaatsen van signalisatie voor nutsvoorzieningswerken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jaarvergunning voor signalisatie verleend aan Iveca NV voor de uitvoering van onderhoudswerken en dringende herstelwerken op de openbare weg, in opdracht van Fluvius. De vergunning wordt verleend van 14 september 2021 tot en met 31 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan NV Verstraete voor werken in de Roskamstraat ter hoogte van huisnummer 2 van 20 september 2021 tot 21 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan NV Verstraete voor de uitvoering van werken in de Roskamstraat ter hoogte van huisnummer 2 van 20 september 2021 tot 21 september 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Wielerwedstrijd 'Ronde van Weistro' in Westrode op zondag 19 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Op 19 september 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in de Jan Hammeneckerstraat en de Breemweg n.a.v. de wielerwedstrijd 'Ronde van Weistro'.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in Meise-centrum voor de Plantentuinjogging op 26 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Op 26 september 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in Meise-centrum n.a.v de Plantentuin-jogging.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren verkeersbeperkende maatregelen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 29

KORTE SAMENVATTING

Van 15 september tot en met 31 december 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 29. Het betreft het instellen van een tijdelijk parkeerverbod over een zone van 7 meter waarna definitieve markering zal aangebracht worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Bezwaar belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Het College neemt kennis van de aanvulling van een  bezwaarschrift tegen een aanslag op activeringsheffing.  De beoordeling zal gebeuren na de hoorzitting.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Aanvraag werken door Proximus in de Driesstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Driesstraat, in opdracht van Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Werken door Fluvius (Eandis) Meidoornlaan 9: tijdelijk wegnemen OV-paal - goedkeuring offerte

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het tijdelijk weghalen van de OV-paal ST1764 in de Meidoornlaan 9.  De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Aankoop straatstofzuiger voor stedelijk gebied met onderhoudscontract - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het bestek met nr. 20211819 en de raming voor de opdracht “Aankoop straatstofzuiger voor stedelijk gebied met onderhoudscontract”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 40.900,16 excl. btw of € 49.489,19 incl. 21% btw.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 24200000/02000-INVESTERING-U.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Temsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Temsesteenweg, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Onderhoud trage wegen - Goedkeuring voorlopige oplevering

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Onderhoud trage wegen” wordt voorlopig opgeleverd.

De eerste helft van borgtocht nr. 12/170932 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld) mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Wapenstilstand 2021

KORTE SAMENVATTING

Het gemeentebestuur organiseert op donderdag 11 november 2021 de herdenking van Wapenstilstand i.s.m. de Verenigde Oud-Strijders & Soldaten Imde-Meise-Wolvertem. Hierbij wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Organisatie Reveil op 1 november 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de organisatie van Reveil op maandag 1 november 2021 van 16u tot 17u op het kerkhof van Meise goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Scholenveldloop op 5 en 7 oktober 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van de scholenveldloop en scholensportdag op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Zwembad De Wauwer op Meise van A tot Z

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om het zwembad op zondag 19 september 2021 gratis toegankelijk te maken en open te houden tot 16u naar aanleiding van het feestweekend 'Meise van A tot Z'.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Deelname regioproject Noordrand - verteltheater

KORTE SAMENVATTING

De bibliotheken van de Noordrand organiseren een vertelproject voor de 2de graad van het basisonderwijs. De vertelsessies in Meise gaan door in de bibliotheek op woensdag 6 oktober 2021 (2 sessies in de voormiddag) en op dinsdag 9 november 2021 (3 sessies).

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Mysterieuze Bossen 13.11.2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de organisatie van Mysterieuze Bossen op zaterdag 13 november 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Ter beschikking stellen van het Willy Vandenberghecentrum op 14 november 2021 voor de 11.11.11 brunch

KORTE SAMENVATTING

Het college kent een korting van 50% op de huurprijs toe voor het gebruik van de refter en de keuken van het Willy Vandenberghecentrum voor de 11.11.11.- brunch op zondag 14 november 2021 van 8 uur tot 16 uur (voorbereiding en opruim inclusief).

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 65-jarig huwelijksjubileum op 18 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 65-jarig huwelijksjubileum op 25 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kleuteronderwijzer in het lerarenplatform

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 24/24 in het lerarenplatform.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanstelling onderwijzer in het lerarenplatform

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt een onderwijzer tijdelijk aangesteld van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 24/24 in het lerarenplatform.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een kinderverzorgster tijdelijk aangesteld van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 21/32.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Wijziging affectatie kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 1 september 2021 wordt een vastbenoemde kinderverzorgster geaffecteerd aan de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode met 20/32.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling van doorlopende duur in het ambt van kinderverzorgster - AE

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt een kinderverzorgster tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur in een vacant ambt vanaf 1 september 2021 met een opdracht van 10/32.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisscholen - Aanstelling in het ambt van kleuteronderwijzer, ICT-coördinator, onderwijzer en stafmedewerker

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisscholen wordt een leerkracht aangesteld met volgende opdrachten:

* aan de gemeentelijke basisschool Meise:
- van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 als zorgcoördinator met 1/36 op basis van de stimuluspunten en als stafmedewerker (onderwijzer) met 5/24 op basis van de stimuluspunten.

* aan de gemeentelijke Fusieschool:
- van 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2021 als onderwijzer met 12/24 in vervanging
- van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 als ICT-coördinator met 2/36 in vervanging en met 2/36 ten laste van het werkingsbudget

* aan de gemeentelijke basisschool Westrode:
- van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 als ICT-coördinator met 1/36 in vervanging en met 1/36 ten laste van het werkingsbudget.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling ICT-coördinator/onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een:
- ICT-coördinator aangesteld van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met 5/36, waarvan 3/36 in vervanging en 2/36 op basis van werkingsbudget
- onderwijzer aangesteld van 1 september 2021 tot en met 20 januari 2022 met 1/24 in vervanging.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool/Gemeentelijke basisschool Westrode - Wijziging affectatie

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 1 september 2021 wordt een vastbenoemde administratief medewerker geaffecteerd aan de gemeentelijke Fusieschool met 32/36 en aan de gemeentelijke basisschool Westrode met 4/36.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool/Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Wijziging affectatie

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 1 september 2021 wordt een vastbenoemde onderwijzer geaffecteerd aan de gemeentelijke Fusieschool met 6/24 en aan de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode met 8/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt aan een onderwijzer voor 20/24 een afwezigheid voor verminderde prestaties toegestaan op vrijdag 8 oktober 2021 en op dinsdag 12 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisscholen - Wijziging affectatie

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 1 september 2021 wordt een vastbenoemde leermeester Katholieke godsdienst geaffecteerd aan:
- de gemeentelijke basisschool Meise met 4/24
- de gemeentelijke Fusieschool met 10/24
- de gemeentelijke basisschool Westrode met 10/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt een onderwijzer tijdelijk aangesteld van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 5/24 op basis van de extra uren bijsprong.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling leermeester Katholieke godsdienst

KORTE SAMENVATTING

Van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 wordt een leermeester Katholieke godsdienst aangesteld in:
- de gemeentelijke basisschool Meise met 2/24
- de gemeentelijke basisschool Westrode met 10/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanvraag loopbaanonderbreking voor medische bijstand - aanpassing

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de ingangsdatum van een loopbaanonderbreking voor medische bijstand aangepast.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een leermeester Katholieke godsdienst voor 2/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling leermeester Katholieke godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een leermeester Katholieke godsdienst tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 10/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Wijziging affectatie

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 1 september 2021 wordt een vastbenoemde leermeester Katholieke godsdienst geaffecteerd aan:
- de gemeentelijke basisschool Meise met 10/24
- de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode met 14/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling leermeester Katholieke godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 in vervanging een leermeester Katholieke godsdienst aangesteld met 4/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag verlof wegens tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een leermeester Protestantse godsdienst voor 2/24 een verlof wegens tijdelijk andere opdracht toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag verlof wegens tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een leermeester Protestantse godsdienst voor 2/24 een verlof wegens tijdelijk andere opdracht toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanstelling leermeester Protestantse godsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een leermeester Protestantse godsdienst aangesteld:
van 1 september 2021 aan:
* de gemeentelijke basisschool Meise met 2/24 vacant
* de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode met 2/24 vacant
- van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 aan:
* de gemeentelijke basisschool Meise met 2/24 in vervanging
* de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode met 2/24, eveneens in vervanging.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een leermeester Islamitische godsdienst voor 2/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisscholen - Wijziging affectatie leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 1 september 2021 wordt een vastbenoemde leermeester Islamitische godsdienst geaffecteerd:

- aan de gemeentelijke basisschool Meise met 10/24
- aan de gemeentelijke basisschool Westrode met 2/24
- aan de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode met 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een leermeester Islamitische godsdienst aangesteld van:
- 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met 8/24 in de gemeentelijke basisschool Westrode
- 1 september 2021 tot en met 5 september 2021 met 4/24 in de gemeentelijke basisschool Meise
- 6 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met 2/24 in de gemeentelijke basisschool Meise.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag verlof wegens tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een leermeester niet-confessionele-zedenleer voor 2/24 een verlof wegens tijdelijk andere opdracht toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt een leermeester Islamitische godsdienst tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur in een vacant ambt vanaf 1 september 2021 met een opdracht van 10/24.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 sep 2021

Vorming nieuwe woonmaatschappij

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een aantal principiële beslissingen aangaande de vorming van een nieuwe woonmaatschappij.

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2021