Meise

Zitting van 15 mrt 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 8 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Kennisname van het verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Medardus en -Gildardus Rossem van 11 december 2020

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Medardus en -Gildardus Rossem van 11 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Algemene vergadering Haviland op 16 juni 2021 - Statutenwijziging

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het voorstel van statutenwijziging van Haviland, zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Algemene vergadering Incovo op 11 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om de agendapunten van de algemene vergadering van Incovo van 11 juni 2021 goed te keuren en volmacht te verlenen aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag tijdens deze vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 19 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanpassing vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer  - Lia-online

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de gewijzigde T-nummerplaat voor een reeds vergund voertuig voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gerechtsprocedure - kennisname datum pleidooien

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de vastgestelde datum voor pleidooien in een gerechtsprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Vacantverklaring ploegbaas gebouwen

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van ploegbaas gebouwen (D4-D5) voltijds in contractueel verband vacant verklaard via aanwerving.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Vacantverklaring mobiliteitsambtenaar/noodplanningscoördinator

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van mobiliteitsambtenaar/noodplanningscoördinator (B1-B3) voltijds, halftijds of deeltijds in contractueel verband vacant verklaard via aanwerving.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Vacantverklaring stedenbouwkundige (wervingsreserve)

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van stedenbouwkundige.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Vacantverklaring beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (wervingsreserve)

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanstelling van een administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband met ingang van 18 maart 2021 tot en met 17 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, afgesloten met een technisch beambte voor de poetsdienst, wordt met onderlinge toestemming beëindigd op 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

AC - FluviusInfrax Net - Gemeentelijke glasvezel aansluitingen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het bestek met nr. 20211752 en de raming voor de opdracht “AC - FluviusInfrax Net - Gemeentelijke glasvezel aansluitingen”, opgesteld door de dienst Informatica goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 107.438,01 excl. btw of € 129.999,99 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 1 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aankoopfacturen: betaalbaarstelling factuur KG Alarm Systems

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om de factuur 2020/6678 ten bedrage van €298,72 voor het onderhoud van de brandalarminstallatie in de woning gelegen langs de Potaardestraat 7 te betalen, aangezien de prestaties werden uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Restauratie en onderhoud calvariekruis –christusbeeld kerkhof Wolvertem - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gunt de opdracht “Restauratie en onderhoud calvariekruis –christusbeeld kerkhof Wolvertem” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Remmen Klaas, Vispluk 19 te 2290 Vorselaar, tegen het nagerekende offertebedrag van € 15.930,00 excl. btw of € 19.275,30 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Herinrichting foyer De Muze - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden en de gunning goed van de opdracht met technische beschrijving nr. 20211761: "Herinrichting Foyer De Muze".

De opdracht wordt gegund aan de firma met de meest voordelige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Hannelore Caspers, Kesterheide 15 te 1755 Gooik tegen het nagerekende offertebedrag van € 24.548,98 excl. btw of € 29.704,27 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Begeleiding onteigeningsprocedure door Haviland - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden (01/04/2021-31/03/2022)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de opdracht "Juridische dienstverlening en ondersteuning onteigeningsprocedure (01/04/2021 - 31/03/2022)" tussen Haviland, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik-Asse en de gemeente Meise, op basis van de voorgestelde uurtarieven voor een jurist en voor een indicatief geraamd bestelbedrag van €20.000.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aktename melding OMV_2021035186, gelegen Breemweg

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting klasse 3, gelegen in de Breemweg 29.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aktename melding OMV_2021037028, gelegen Heidestraat

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een klasse 3-inrichting, gelegen in de Heidestraat 27A.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Inrichting fietsbeugels aan de bibliotheek te Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het concept voor de fietsenparkeerplaats aan de bibliotheek, zoals uitgewerkt door de Uitvoerende Diensten.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Vaststelling van het belastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - wijziging

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om een aanpassing van het belastingsreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning - VS2020/232 - oprichten van een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van dhr. en mevr. Alain en Sophie Ovyn - Mitevoy voor het oprichten van een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Vlietenlaan 42, afdeling 2 sectie F nr. 220W4, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning - VS2020/239 - uitbreiden van een halfopen eengezinswoning (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Sofie Maddens voor het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning (regularisatie) langsheen de Hazepootstraat 44, afdeling 1 sectie D nummers. 508V3 en 516L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VB2020/188 - slopen en herbouwen van een woning met stallen

KORTE SAMENVATTING

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning met stallen langsheen de Nieuwenrodestraat 48, afdeling 2 sectie B nrs. 437H, 440N, 440P, 441Z en 441A2, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en de goede ruimtelijke ordening wordt geschaad.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2020/233 - aanleggen van verhardingen, een zwembad en een vrijstaand bijgebouw in de tuinzone

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het aanleggen van verhardingen, een zwembad en een vrijstaand bijgebouw in de tuinzone langsheen de Brussegemsesteenweg 42, afdeling 2 sectie F nr. 221/2 C, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Overleg sociale huisvestingsmaatschappijen - Kennisname verslag

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van 2 maart 2021 betreffende het overleg tussen de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvullend reglement houdende het signaliseren van een losplaats in de Boechtstraat

KORTE SAMENVATTING

In de Boechtstraat wordt de bestaande losplaats met de correcte verkeersborden gesignaleerd.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Verlenen van een jaarvergunning voor signalisatie van nutsvoorzieningswerken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jaarvergunning voor signalisatie verleend aan OMV Natie voor de uitvoering van onderhoudswerken en dringende herstelwerken op de openbare weg, in opdracht van Proximus. De vergunning wordt verleend van 16 maart 2021 tot en met 31 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 4 maart 2021 - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Kleinendries ter hoogte van huisnummer 2 voor de uitvoering van renovatiewerken op 10 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 4 maart 2021, over het invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Kleinendries op 10 maart 2021 van 7u00 tot 12u00 n.a.v. werken ter hoogte van huisnummer 2.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 9 maart 2021 - verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering werken in de Krogstraat - op 15 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 9 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Krogstraat op 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Tramlaan ter hoogte van voetweg 76 voor het plaatsen van een stelling van 22 maart 2021 tot en met 19 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Van 22 maart 2021 tot en met 19 april 2021 wordt signalisatie geplaatst in de voetweg tussen de Tramlaan en de Stationsstraat n.a.v. het plaatsen van een stelling voor het aanbrengen van gevelbekleding aan het gebouw gelegen langs de Tramlaan 2A.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 10 maart 2021 - verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering werken in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 19 - van 10 maart 2021 tot en met 2 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan OMV Natie voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 19 van 10 maart 2021 tot en met 2 april 2021, in opdracht van Fluvius en Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 10 maart 2021 - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat voor de uitvoering van werken t.h.v. de werf Krogstraat 5 op 12 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 maart 2021, over het afsluiten van de Krogstraat op 12 maart 2021 voor de uitvoering van werken op de werf gelegen in de Krogstraat 5, in opdracht van Shopping NV.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat voor de uitvoering van funderingswerken op de werf Krogstraat 5 van 22 maart tot en met 26 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Van 22 maart tot en met 26 maart 2021 wordt de Krogstraat tijdens de werkuren afgesloten n.a.v. funderingswerken op de werf Krogstraat 5.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aansluiting bij een aankoopcentrale voor de overheidsopdracht:  Raamovereenkomst nazicht en onderhoud van brandkranen en bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om zich aan te sluiten bij de aankoopcentrale De Watergroep voor de plaatsing van opdrachten die door de aankoopcentrale zijn gegund aan de opdrachtnemer Wonen en Werken Tewerkstelling vzw, IJzerenmolenstraat 2 te 3001 Heverlee.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Hulp leegmaken Sint-Elooikapel

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de uitvoerende diensten om hulp te verlenen bij het leegmaken van de Sint-Elooikapel met het oog op de restauratie hiervan. De technische dienst zal het materiaal vervoeren en tijdelijk stockeren.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Werken door Fluvius: verplaatsen OV-paal Merellaan 4

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verplaatsen van de OV-paal in de Merellaan 4. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aangetekende ingebrekestelling aan de Watergroep ivm de werken in de Jan Hammeneckerstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de aangetekende ingebrekestelling aan De Watergroep i.v.m. de werken in de Jan Hammeneckerstraat.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bezwaarschrift reductiedoelstellingen - stroomgebiedsbeheersplan 2022-2027

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het voorstel van bezwaarschrift tegen de opgemaakte stroomgebiedsbeheersplannen 2022-2027 door de Vlaamse Milieumaatschappij, opgesteld door de uitvoerende dienst in samenwerking met Aquafin.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Alternatieve amateurkunstenaarsroute

KORTE SAMENVATTING

Omwille van corona organiseert de dienst cultuur, in samenwerking met 't Verloren Uurke, op zaterdag 1 mei en zondag 2 mei 2021 een alternatieve amateurkunstenaarsroute 'op kunstjacht'. 

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Dag van de animator: digitale organisatie

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van "De dag van de animator" op zaterdag 17 april 2021 van 9u tot 16u30.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Alternatieve Buitenspeeldag 2021: wijziging

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het uitbouwen van een geocaching langs de speelterreinen i.p.v. op woensdag initiaties aan te bieden en zo te vermijden dat er veel kinderen samenkomen op één locatie.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Punt bijlagen/links Geocache gevonden.doc
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een leerkracht muzikale en culturele vorming tijdelijk aangesteld ter vervanging, van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 met een opdracht van 1/22 uur.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van  een administratieve medewerker verlengd ter vervanging, van 1 april 2021 tot en met 18 april  2021 met een opdracht van 7/38.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van  een administratief medewerker verlengd ter vervanging, van 1 april 2021 tot en met 18 april 2021 met een opdracht van 12/38.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanvraag loopbaanonderbreking voor medische bijstand - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een leraar piano een verlenging van een loopbaanonderbreking wegens medische bijstand toegekend van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 voor een opdracht van 5 uren.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van  een leraar piano verlengd ter vervanging, van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 met een opdracht van 3/22 en 2/20 uren.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling zorgcoördinator - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 15 maart 2021 tot en met 30 juni 2021 in vervanging een zorgcoördinator aangesteld met 23/36.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021