Meise

Zitting van 04 okt 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, aangewezen-burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 27 september 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 6 december 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV van 6 december 2021. De vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Fluvius OV wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 18 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Aanvraag gebruik voormalig gemeentehuis Wolvertem voor een fotoshoot

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een fotoshoot te doen in het voormalig gemeentehuis van Wolvertem op 29 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Gebruik infrastructuur administratief centrum

KORTE SAMENVATTING

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van maandag 20 september 2021, agendapunt 4, wordt ingetrokken.

Op de dag van de gemeenteraad mogen de politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad voorafgaand aan de raadszittingen vergaderen in het administratief centrum voor hun fractiewerking. Aanvullend mogen de politieke fracties desgewenst éénmaal per maand kosteloos beschikken over een vergaderruimte in het Cultuurhuis voor hun fractiewerking.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Betaalbaarstelling van aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Aanstelling van een technisch assistent openbare werken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 1 november 2021 tot en met 30 april 2022 een technisch assistent voor de dienst openbare werken (D1-D3) aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Goedkeuring van het jaaractieplan 2022

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het jaarlijks actieplan 2022 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van deskundige programmatie

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een selectiecommissie samengesteld voor het aanwervingsexamen van deskundige programmatie.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Vaststelling informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 30 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Bezwaarschrift belasting leegstand 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op leegstand - aanslagjaar 2020 - wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Hoorzitting - vastlegging datum - bezwaarschrift leegstand 2020

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een hoorzitting vastgelegd voor de indiener van een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op leegstand, aanslagjaar 2020.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Vaststelling hoorzitting - bezwaarschrift activeringsheffing voor het aanslagjaar 2020

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een hoorzitting vastgesteld voor de indiener van een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing voor het aanslagjaar 2020.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Kleine aankopen food en non-food voor het lokaal bestuur van Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de procedure voor kleine aankopen food en non-food voor het lokaal bestuur Meise.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Raamovereenkomst: Aankoop speelgoed gemeentelijke basisscholen, toezicht, speelpleinwerking, Grabbel & Swap, Animatie OCMW (2021-2025) - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de gunning goed van de raamovereenkomst: "Aankoop speelgoed gemeentelijke basisscholen, toezicht, speelpleinwerking, Grabbel & Swap, animatie WZC (2021-2025)." Beide contracten worden gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

Contract 1 van deze opdracht wordt gegund aan B-Planeet, Kapellelaan 360 te 1860 Meise.

Contract 2 van deze opdracht wordt gegund aan Toys Tempel, Kerkhofstraat 133 te 1840 Londerzeel.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Vaststelling reglement lokale handelaarscheque

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het reglement omtrent het gebruik van de lokale handelaarscheque vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Voorkeurlocatie ecoduct

KORTE SAMENVATTING

De gemeente bevestigt de voorgestelde voorkeurlocatie(s) voor een ecoduct zoals vooropgesteld in de ontsnipperingsstudie.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_55

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 600 euro voor de vervanging van beglazing.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidieaanvraag glas_2021_17

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 59,4 euro voor het vervangen van beglazing.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_71

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 390 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_71

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidieaanvraag muur_2021_09

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 360 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidieaanvraag muur_2021_13

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 106 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2021_18

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 500 euro voor de afkoppeling van hemelwater.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2021_19

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 500 euro voor de afkoppeling van hemelwater.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2021_20

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 169,2 euro voor de afkoppeling van hemelwater.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Ondertekening lokaal energie- en klimaatpact

KORTE SAMENVATTING

Het college legt aan de gemeenteraad de ondertekening voor van het “Lokaal Energie – en Klimaatpact (LEKP)” op vraag van de Vlaamse regering.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/119 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde en een vrijstaand bijgebouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Simon en Annabelle Van Hooreweghe - Verbeeck, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde en een vrijstaand bijgebouw langsheen de Klepperstraat 46, afdeling 2 sectie G nr. 351A3, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/121 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op de eerste verdieping met een dakuitbouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Katrien en Dirk Van Parys - Vandenbulcke, voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op de eerste verdieping met een dakuitbouw langsheen het Pollareveld 85, afdeling 2 sectie B nr. 470W2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/159 - aanleggen van een zwembad bij een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Hugo Van Crombruggen, voor het aanleggen van een zwembad bij een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Merchtemsesteenweg 184, afdeling 2 sectie F nrs. 851T en 851X, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/179 - isoleren en bepleisteren van de voorgevel van een eengezinswoning in gesloten bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Leticia Vanopdenbosch, voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel van een eengezinswoning in gesloten bouworde langsheen de Jozef Cardijnlaan 48, afdeling 1 sectie F nr. 474Z, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

OMV bijstelling verkaveling  - 552_bijstelling lot 2 en lot 3 - bijstellen van de perceelsgrenzen van lot 2 en lot 3 van een gewijzigde verkaveling

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling af, op naam van Anne Stallaert namens STALLAERT IMMO BV, voor het bijstellen van de perceelsgrenzen van lot 2 en lot 3 van een gewijzigde verkaveling langsheen de Kardinaal Sterckxlaan 21, 23 en Pastoriestraat 8 en 10, afdeling 2 sectie G nrs. 308F, 308H en 308G,gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VB2021/091 - uitbreiden van een paardenfokkerij, het bouwen van een inpandige woning, het aanleggen van verharding, het plaatsen van een stapmolen en longeercircel, het bouwen van een mestopslag en stroloods en het aanleggen van een rietveld

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het uitbreiden van een paardenfokkerij, het bouwen van een inpandige woning, het aanleggen van verharding, het plaatsen van een stapmolen en longeercirkel, het bouwen van een mestopslag en stroloods en het aanleggen van een rietveld langsheen de Boondreef, afdeling 2 sectie B nr. 460N2, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2021/154 - herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Bergstraat 74, afdeling 2 sectie B nr. 2R, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2021/171 - aanleggen van een zwemvijver bij een zonevreemde eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het aanleggen van een zwemvijver bij een zonevreemde eengezinswoning in open bouworde langsheen de Neromstraat 69, afdeling 2 sectie A nr. 196B, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Stilzwijgende weigering - VS2021/149 - samenvoegen van twee loten tot één lot en het omvormen van een woning tot een woningbijgebouw

KORTE SAMENVATTING

Er werd geen beslissing genomen binnen de decretaal vastgestelde termijn. De omgevingsvergunning wordt geacht te zijn geweigerd voor het samenvoegen van twee loten tot één lot en het omvormen van een woning tot een woningbijgebouw langsheen de Kleinendries 53 en 53A, afdeling 2 sectie D nr. 133D.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Stedenbouwkundig advies_OMV 2021151550 - Regularisatie verhardingen helihaven en stalplaats

KORTE SAMENVATTING

De uitwerking van het intern advies zal voor de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2021151550 extern worden uitbesteed conform het raamcontract.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Kennisname beroep bij deputatie - VS2021/112

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend op 27 september 2021 tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 30 augustus 2021, langsheen de Dreef.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Eis tot handhaving - Ossegemstraat 67-69

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de eis tot handhaving voor de site Ossegemstraat 67-69. Een ruimtelijk onderzoek volgt en een verslag van vaststelling wordt opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Eis tot handhaving - Ossegemstraat 79a

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de eis tot handhaving voor de site Ossegemstraat 79a. Een ruimtelijk onderzoek volgt en een verslag van vaststelling wordt opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Klacht Plasstraat 92

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een klacht over een bouwmisdrijf, Plasstraat 92, en van het ruimtelijk onderzoek van de dienst ruimtelijke ordening. De eigenaar wordt aangemaand tot de uitvoering van aanpassingswerken.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Vorming nieuwe woonmaatschappij-afbakening werkingsgebied en stemrechtenverdeling

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om een aantal beslissingen te nemen aangaande de oprichting van een nieuwe sociale woonmaatschappij.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluiten periode van 24 september 2021 tot en met 28 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt de burgemeesterbesluiten van 24 september 2021 tot 28 september 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning en/of het nemen van verkeersbeperkende maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de aanleg van de nutsleidingen in de Hoogstraat ter hoogte van huisnummer 44 van 27 oktober 2021 tot en met 5 november 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de Hoogstraat ter hoogte van huisnummer 44 van 27 oktober 2021 tot 5 november 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van nutswerken in de Kardinaal Sterckxlaan van 18 oktober 2021 tot en met 5 november 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de Kardinaal Sterckxlaan ter hoogte van huisnummer 15 van 18 oktober 2021 tot en met 5 november 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Goedkeuring ontwerpconcessieovereenkomst Neromhof

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de ontwerpconcessieovereenkomst (inclusief concessiebundel) voor de uitbating van de vijver en clublokaal van het Neromhof goed te keuren. Het college wordt gemachtigd op basis van deze overeenkomst een mededinging te organiseren en met de geïnteresseerde kandidaten te onderhandelen.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Statuut zijweg Neromstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de ingebrekestelling inzake het onderhoud van een weg en neemt hieromtrent een standpunt in.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Aanvraag werken door Fluvius te Rossemhoek 18

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken van Fluvius langsheen Rossemhoek.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Aanvraag werken door Fluvius

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Boechtstraat, Patatestraat, Koninklijke Kasteeldreef, de Koninklijke Kasteeldreef 2, Krogstraat, Hoogstraat 44 en Sint-Martinusbaan 95, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Vervangen zinken dak en lichtstraten GBS Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 553.810,57 excl. btw of € 587.039,20 incl. 6% btw, voor de opdracht “Vervangen zinken dak en lichtstraten GBS Sint-Brixius-Rode”, wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Brandpreventiecontroles - prioriteitenlijst volgens nieuw zonaal reglement

KORTE SAMENVATTING

Het college legt de prioriteitenlijst met 17 gebouwen vast om te worden gecontroleerd volgens het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen:

- Administratief Centrum - Tramlaan 8 - 1861 Meise

- Sporthal Meise - Brusselsesteenweg 71 A - 1860 Meise

- Zwembad De Wauwer - Nieuwelaan 98 - 1860 Meise

- De Nekker - St-Annastraat 27 - 29 - 1860 Meise

- Sportschuur Wolvertem - Populierenlaan 20 - 1861 Meise

- Sportloods Te Wildert - Driesstraat 97 - 1861 Meise

- Frans Lathouwersstadion Wolvertem - Veilinglaan 60 -1861 Meise

- Scouts Jongens + Jeugdhuis Den Droes - Potaardestraat 1 -1860 Meise

- Chiro Eversem - Potaardestraat 3 - 1860 Meise

- Gidsen St-Brixius-Rode - Hoefkantweg 5 - 1860 Meise

- De Spin - De Biest 25-29 -1861 Meise

- Bibliotheek + 't Moment - Brusselsesteenweg 40 -1860 Meise

- De Muze - Brusselsesteenweg 69 - 1860 Meise

- Cultuurhuis - Brusselsesteenweg 44 - 1860 Meise

- Woonzorgcentrum Residentie Van Horick - Karel Baudewijnslaan 24 - 1861 Meise

- Moutershof - Zep 7 - 1861 Meise

- Oase - Tramlaan 14 - 1861 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Onderhouds- en energieprestatiecontract

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 11 - voedingen camerabewaking van de opdracht “Onderhouds- en energieprestatiecontract voor de gemeentelijke gebouwen van Londerzeel en Meise” voor het totaal bedrag in meer van € 1.602,50 excl. btw of € 1.939,03 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Onderhouds- en energieprestatiecontract voor de gemeentelijke gebouwen van Londerzeel en Meise  - 2016-166 - Goedkeuring verrekening 12 - nutsvoorzieningen Paviljoentje

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 12 - nutsvoorzieningen Paviljoentje van de opdracht “Onderhouds- en energieprestatiecontract voor de gemeentelijke gebouwen van Londerzeel en Meise” voor het totaal bedrag in meer van € 4.513,35 excl. btw of € 5.461,15 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 1 (Liften)” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde KONE BELGIUM SA, Rue De Bretagne 24 te 1200 Woluwe-Saint-Lambert, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Renovatie van muurkantelen  en gevels jeugdlokalen, Potaardestraat 1 in Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: extra werk van de opdracht “Renovatie van muurkantelen en gevels jeugdlokalen, Potaardestraat 1 in Sint-Brixius-Rode.” voor het totaal bedrag in meer van € 16.498,00 excl. btw of € 19.962,58 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 2 (Keuring Liften)  - 20211774 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 2 (Keuring Liften)” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde KONE BELGIUM SA, Rue De Bretagne 24 te 1200 Woluwe-Saint-Lambert, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Sinthappening Beiaardcomité in Meise-centrum op 4 december 2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van de Sinthappening in het centrum van Meise op 4 december 2021 door het Beiaardcomité.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Organisatie sinterklaasfeest op 4 december 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het Sinterklaasfeest op zaterdag 4 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Gebruik geluidsmeter 8 en 9 oktober 2021 aan JH Den Droes

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het uitlenen van een mobiele geluidsmeter aan jeugdhuis Den Droes op 8 en 9 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Kennisname van het verslag van de jeugdraad van 14 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 14 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Punt bijlagen/links Verslag JR 14 09 2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Oppem - vergunning nr. 1985

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Oppem.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Westrode - vergunning nr. 1986

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van één persoon in een urnenveld op het kerkhof van Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Gemeentelijke basisscholen - Vergoeding middagtoezicht - 3de trimester schooljaar 2020-2021

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisscholen worden de personeelsleden vergoed voor het middagtoezicht dat ze hebben uitgevoerd tijdens het 3de trimester van het schooljaar 2020-2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Subsidies aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het opgestelde financieel verslag voor het ontvangen van 5.000 euro subsidies in het kader van de organisatie van een gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021