Meise

Zitting van 20 sep 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 13 september 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - augustus 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur genomen tijdens de maand augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname van het verslag van de vergaderingen van de kerkraad Sint-Medardus en -Gildardus Rossem van 27 februari 2021 en 7 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad Sint-Medardus en -Gildardus Rossem van 27 februari 2021 en 7 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gebruik infrastructuur administratief centrum

KORTE SAMENVATTING

Alle fracties van de gemeenteraad kunnen gebruik maken van de infrastructuur van het administratief centrum tijdens de openingsuren en de uren voorafgaand aan de raadszittingen.
Buiten de openingsuren is dit mogelijk aan de hand van voorafgaande reservatie en gedurende maximum 1 keer per maand.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van gemeenschapswacht-vaststeller

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een selectiecommissie samengesteld voor het aanwervingsexamen van gemeenschapswacht-vaststeller.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Procedure achtergelaten voertuigen na immobilisering door politiezone KLM

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om afstand te doen van 2 achtergelaten voertuigen ten voordele van de betrokken takeldiensten. Het college beslist tevens principieel akkoord te gaan om naar de toekomst toe een uniforme regeling uit te werken met de 3 betrokken gemeenten en de politiezone KLM.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Afvoeren materialen loods (online verkoop): goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de gunningswijze voor de online verkoop van bepaalde voorwerpen van de opdracht “Afvoeren materialen loods" goed.

Deze verkoop zal gebeuren via de website www.2dehands.be.

Het bod van de hoogste bieder per perceel zal aanvaard worden. 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aankoop afsluitbare poetskarren met toebehoren - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist de gunning voor de opdracht “Aankoop afsluitbare poetskarren met toebehoren”, toe te wijzen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval, tegen een bestelbedrag van € 13.378,09 excl. btw of € 16.187,49 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Afvoeren materialen loods - als schroot - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's goed voor het afvoeren van schroot naar erkende schroothandelaars.

De firma's zullen via e-mail aangeschreven worden en het bod van de hoogste bieder voor alle percelen zal aanvaard worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Toetreding collectieve hospitalisatieverzekering (gemeentepersoneel) via FPD-GSD en gegund aan Ethias (jan.2022-dec.2025) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de opdracht “Toetreding collectieve hospitalisatieverzekering (gemeentepersoneel) via FPD-GSD en gegund aan Ethias NV, Prins-bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt(jan. 2022 - dec. 2025)”goed.

De raming bedraagt voor 4 jaar € 96.000,00 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 23 oktober 2021 - garage DWCC

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt van zaterdag 23 oktober 2021 voor het tentoonstellen van voertuigen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Nacht van de Duisternis 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeente Meise neemt deel aan de Nacht van de Duisternis op 9 oktober 2021. De klemtoonverlichting zal worden gedoofd op de kerken van Meise, Wolvertem en Sint-Brixius-Rode in het weekend van 9 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2020_07bis

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidiesaldo te storten van 500 euro voor de afkoppeling van hemelwater.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname beroep bij deputatie - VS2021/067

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 2 augustus 2021, langsheen de Nieuwelaan.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname beroep bij deputatie - VS2021/068

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 2 augustus 2021, langsheen de Limbosweg.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Advies beroep deputatie - VS2021/068

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt zoals ingenomen tijdens de beslissing van 2 augustus 2021 over de omgevingsaanvraag in eerste aanleg tot het uitbreiden en realiseren van een bijkomende woonentiteit op het gelijkvloers bij een meergezinswoning in gesloten bouworde, langsheen de Limbosweg.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Advies beroep deputatie - 837

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt zoals ingenomen tijdens de beslissing van 19 juli 2021 over de omgevingsaanvraag in eerste aanleg tot het afsplitsen van één lot voor een halfopen woning conform artikel 4.4.3 VCRO (afwerkingsregel), langsheen de Nieuwenrodestraat.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/118 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde en een vrijstaand bijgebouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Karin en Eddy Van Humbeeck - Van Keer voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde en een vrijstaand bijgebouw langsheen de Kleinendries, afdeling 2 sectie D nr. 281M, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/150 - verbouwen van een stal en een schuur grenzend aan een eengezinswoning met functiewijziging naar wonen (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van David en Sara Saerens - Nerum voor het verbouwen van een stal en een schuur grenzend aan een eengezinswoning met functiewijziging naar wonen (regularisatie) langsheen de Slozenstraat 17, afdeling 2 sectie C nr. 141L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/165 - aanleggen van een bijkomende parkeerplaats in de voortuin

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Philippe Van Neyghem voor het aanleggen van een bijkomende parkeerplaats in de voortuin langsheen de August de Schrijverlaan 5, afdeling 1 sectie D nr. 406X6, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

OMV verkaveling  - 845 - verkavelen van 5 loten voor één- of meergezinswoningbouw in open en halfopen verband

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van de heer Stan Vranckaert voor het verkavelen van 5 loten voor één- of meergezinswoningbouw in open en halfopen verband langsheen de Londerzeelsesteenweg 10, 12 en 14, afdeling 2 sectie B nrs. 95N, 95T en 97G,gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2021/087 - plaatsen van een omheining in de voortuin

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het plaatsen van een omheining in de voortuin langsheen de Veilinglaan 106A, afdeling 2 sectie D nr. 508C, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Vorming nieuwe woonmaatschappij - stemrechtenverdeling en samenstelling bestuursorgaan

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een standpunt in met betrekking tot de stemrechtenverdeling in en de samenstelling van het bestuursorgaan van de nieuwe woonmaatschappij.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluiten periode van 8 september tot 13 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt volgende burgemeesterbesluiten:

Burgemeesterbesluit van 9 september 2021 houdende invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat 5 op 13 september en 16 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 9 september 2021 houdende invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de August Van Doorslaerlaan 9 op 14 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 9 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Bosweg van 13 september tot 16 september 2021.

Burgemeesterbesluit van 9 september 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Merchtemsesteenweg van 10 september tot 1 oktober 2021.

Burgemeesterbesluit van 13 september 2021 houdende  invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Kaarlijkstraat op 15 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verkeersbeperkende maatregelen voor het ponykampioenschap te Westrode

KORTE SAMENVATTING

Op 26 september 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in Westrode n.a.v. het Nationaal ponykampioenschap.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Doortocht wielerwedstrijd te Wolvertem - Meise op zaterdag 9 oktober 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating voor de organisatie van drie wielerwedstrijden (Nieuwelingen - Juniores - Gentlemen) op 9 oktober 2021 in Wolvertem. Het parcours loopt over volgende straten: Anjelierenlaan (start) - Driesstraat - Verbindingsweg - Vier Eiken - Drijpikkelstraat - Temsesteenweg - Slozenstraat - Rossemdorp - Veilinglaan - Driesstraat (finish t.h.v. huisnummer 128).

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanvullend reglement - instellen van parkeermogelijkheden en verbod om te parkeren op de Kapellelaan vanaf kruispunt Vilvoordsesteenweg tot huisnummer 156

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt een aanvullend reglement op het wegverkeer goed, houdende het invoeren van parkeerverbod in de Kapellelaan langs de pare zijde vanaf huisnummer 156 tot aan het kruispunt met de Vilvoordesteenweg, van maandag 00.00 uur tot vrijdag 20.00u.

Aan de onpare zijde van dit deel van de Kapellelaan worden 3 verspreide parkeervakken aangebracht.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanvullend reglement - nemen van verkeersbeperkende maatregelen in de Godshuisstraat ter hoogte van huisnummer 4

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt een aanvullend reglement op het wegverkeer goed, houdende het aanbrengen van een verdrijfvak en het plaatsen van plooibakens in de Godshuisstraat ter hoogte van huisnummer 4.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gebruiksovereenkomst met een recht van opstal t.a.v. de Sinte Maartenschool

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de ondertekening op 30 augustus 2021 van de notariële akte houdende vestiging van een recht van opstal.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanvraag werken door Proximus in de Oppemstraat 25 - 27 - 29

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Oppemstraat 25 - 27 - 29, in opdracht van Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Infrax) in de Irissenlaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Irissenlaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanvraag werken door de Watergroep in de Drijpikkelstraat - Temsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Drijpikkelstraat - Temsesteenweg, in opdracht van De Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Reductiedoelstellingen riolering - stand van zaken en goedkeuring indienen GIP-aanvragen

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft opdracht aan de uitvoerende diensten om samen met Aquafin de nodige GIP-aanvragen op te stellen en in te dienen om de minimale reductiedoelstellingen te bereiken.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Onderhouds- en energieprestatiecontract voor de gemeentelijke gebouwen van Londerzeel en Meise - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 10 -  Aanpassen ventilatie GC De Muze via CO2-sturing van de opdracht “Onderhouds- en energieprestatiecontract voor de gemeentelijke gebouwen van Londerzeel en Meise” voor het totaal bedrag in meer van € 2.497,90 excl. btw of € 3.022,46 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname verslag cultuurraad 06.09.2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de cultuurraad van 06 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Jeugdhuizen: Voorbereidende werken voor de installatie van de geluidsbegrenzers/meters

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord dat FLS de voorbereidende werken uitvoert in jeugdhuis Knodde voor de installatie van geluidsbegrenzers en -meters.

Het college geeft de opdracht aan de uitvoerende diensten om deze voorbereidende werken in jeugdhuis Den Droes uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Erkenning sportclubs seizoen 21-22

KORTE SAMENVATTING

Het college erkent een aantal sportclubs voor het sportjaar 2021 - 2022.

Deze sportclubs kunnen genieten van het voordeeltarief bij de huur van infrastructuur van de gemeente en kunnen eventueel in aanmerking komen voor subsidies.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Organisatie tekenlessen Studio Tibo Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de verhuring van de refter van de lagere school in de Fusieschool aan het huurtarief van 10 euro voor de organisatie van tekenlessen door Studio Tibo.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Huur school St-Brixius-Rode solidariteitsavond

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de verhuring van de refter van de school te Sint-Brixius-Rode voor een solidariteitsavond op 13 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Powerdance en bootcamp in de Fusieschool en de school van Sint-Brixius-Rode

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de verhuring van de rotonde van de Fusieschool naar analogie met de tarieven voor danszaal 2e verdiep Te Wildert uit het tarievenreglement, evenals met het gebruik van het grasveld en de buitenspeelplaats van de basisschool Sint-Brixius-Rode voor de organisatie van lessen powerdance en bootcamp.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Benefietoptreden schoolkoortje van Nieuwenrode ten voordele van Kom Op Tegen Kanker op 4 juni 2022

KORTE SAMENVATTING

Het college kent conform het huishoudelijk reglement 'verhuur infrastructuur Meise' een korting van 50% op de huurprijs toe voor het gebruik van de theaterzaal en de Foyer van de Muze voor het benefietconcert ten voordele van Kom Op Tegen Kanker op 4 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 50-jarig huwelijksjubileum op 1 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Westrode - vergunning nr. 1984

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Behandeling van een klacht

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van een binnengekomen klacht en formuleert een antwoord.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Intentieverklaring om in te stappen in project 'Radio çava?!' (intergemeentelijke preventiewerking)

KORTE SAMENVATTING

Het college stemt in met de intentieverklaring om in te stappen in het project 'radio çava?!' ter versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Rondleiding in het Administratief centrum voor het vierde leerjaar van de Sinte-Maarten school.

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een rondleiding in het administratief centrum voor de leerlingen van het vierde leerjaar van de vrije basisschool Sinte - Maarten op woensdag 29 september 2021 en vrijdag 1 oktober 2021 in het kader van de lessen wereldoriëntatie met als thema 'Tot uw dienst'.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Wijziging affecatie

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 1 september 2021 wordt een vastbenoemde leermeester niet-confessionele zedenleer geaffecteerd aan de gemeentelijke basisschool Meise met 10/24 en aan de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode met 14/24.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke Basisschool Meise - Aanstelling leermeester niet-confessionele zedenleer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 in vervanging een leermeester niet-confessionele zedenleer aangesteld met 2/24 (reaffectatie).

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanstelling leermeester niet-confessionele zedenleer

KORTE SAMENVATTING

Er wordt in vervanging een leermeester niet-confessionele zedenleer aangesteld, van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022, met:
- 10/24 in de gemeentelijke basisschool Meise
- 14/24 in de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling leermeester niet-confessionele zedenleer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 1 september 2021 tot en met 24 november 2021 in vervanging een leermeester niet-confessionele zedenleer aangesteld met 10/24.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanstelling leermeester niet-confessionele zedenleer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 1 september 2021 tot en met 24 november 2021 in vervanging een leermeester niet-confessionele zedenleer aangesteld met 14/24.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking leermeester Israëlitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een leermeester Israëlitische godsdienst ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking, vanaf 1 september 2021, voor 2/24.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool/Gemeentelijke basisschool Meise - Verlof wegens tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt aan een zorgcoördinator voor 2/36 een verlof wegens tijdelijk andere opdracht toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 in plaats van voor 3/36.

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een zorgcoördinator voor 7/36 een verlof wegens tijdelijk andere opdracht toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling onderwijzer/zorgcoördinator

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 een onderwijzer aangesteld met 12/24 en een zorgcoördinator met 19/36.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlof tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een personeelslid een verlof wegens tijdelijk andere opdracht toegekend van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 voor een opdracht van 1/22 uur prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een personeelslid van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 aangesteld ter vervanging met een opdracht van 1/22 uur.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een leermeester Islamitische godsdienst tijdelijk aangesteld van 10 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 2/24.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt een kinderverzorgster tijdelijk aangesteld van 17 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 5/32.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Herstelling riolering Merellaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord om de riolering in de Merellaan 3 - 5 wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden door Aquafin te laten herstellen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021