Meise

Zitting van 04 03 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 26 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuring van de concessieovereenkomst met TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service)

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad:

- Kennis te nemen van het gegeven dat de concessieovereenkomst zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 november 2022, in onderling overleg zal worden ontbonden.

- Een nieuwe concessie van diensten Trajectcontrole-as-a-Service af te sluiten met het consortium TM TaaS (Macq - Trafiroad).

- De concessieovereenkomst met het consortium TM TaaS (Macq - Trafiroad) goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het tornooi met barbecue van FC Imde van 3 mei tot en met 5 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van een tornooi met barbecue van 3 mei tot en met 5 mei 2024 op het voetbalterrein langsheen de Beekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Laureaten van de Arbeid - Politie- en civiele veiligheidsdiensten

KORTE SAMENVATTING

Vijf inwoners van Meise worden uitgenodigd in het administratief centrum om de titel en het ereteken "Laureaat van de Arbeid" in de sector politie- en civiele veiligheidsdiensten in ontvangst te nemen uit handen van de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname visietekst rondhangende jongeren

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad kennis te nemen van de visietekst voor de ondersteuning en begeleiding van rondhangende jongeren.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Samenwerkingsovereenkomst SPV Groene Energie CV-gemeente Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie CV en de gemeente Meise en een gevolmachtigd ambtenaar aan te duiden.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van technisch assistent toezicht/ toezichter (D1-D3 / C1-C2)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de praktische en mondelinge proeven die plaatsvonden op donderdag 15 februari 2024 voor de functie van technisch assistent toezicht/ toezichter (D1-D3 / C1-C2).

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van ploegbaas gebouwen voor de uitvoerende diensten (D4-D5)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de schriftelijke, praktische en mondelinge proeven die plaatsvonden op donderdag 22 februari 2024 voor de functie van ploegbaas gebouwen voor de uitvoerende diensten (D4-D5).

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen van bibliothecaris

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de schriftelijke proef die plaatsvond op maandag 19 februari 2024 en de mondelinge proef die plaatsvond op donderdag 22 februari 2024 voor de functie van bibliothecaris (B4-B5).

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt beëindigd met ingang van 13 maart 2024 omwille van medische overmacht.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 19 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Verkoop voormalig gemeentehuis Wolvertem - 2024284 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat principieel akkoord met de verkoopbrochure en de gunningswijze voor de verkoop van het voormalig gemeentehuis Wolvertem en beslist dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Instap raamovereenkomst ongediertebestrijding voor lokaal bestuur Meise via opdrachtencentrale vzw (11 maart 2024 - 10 maart 2028) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de raming, lastvoorwaarden en gunning goed voor de opdracht: “Instap raamovereenkomst ongediertebestrijding voor lokaal bestuur Meise via opdrachtencentrale vzw (11 maart 2024 - 10 maart 2028)”.

Deze opdracht wordt gegund aan de firma Ecob bvba, Nieuwstraat 39, Bus 01 te 9230 Wetteren, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Raamovereenkomst aankoop asverstrooiingsplaatjes (strooiweide) en naamplaatjes sterrenweide 2024 - 2028 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Raamovereenkomst aankoop asverstrooiingsplaatjes (strooiweide) en naamplaatjes sterrenweide 2024 - 2028” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Elmaro NV, Reetsesteenweg 194 bus 5 te 2630 Aartselaar, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 6 kalenderdagen.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023233.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 23 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 23 maart 2024 voor de verkoop van tote-bags ten voordele van Listening Stix, een mini onderneming van KOBOS.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kandidatuur standplaats wekelijkse markt

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een vaste standplaats toegekend op de zaterdagmarkt in Meise-centrum vanaf 6 april 2024 voor de verkoop van huisgemaakte quiches, pasteitjes en desserts.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Verdeling - Slozenstraat 82-84

KORTE SAMENVATTING

Er is bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de opdeling van een perceel beoogt, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie C 79Y, gelegen aan de Slozenstraat 82, om toegevoegd te worden bij het aanpalende perceel, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie C 79Z, gelegen aan de Slozenstraat 84, met het oog op het creëren van een bruikbare tuinzone voor de woning te Slozenstraat 84.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname advies Hoge Raad - Kapellelaan 215

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering betreffende de adviesvraag over de herstelvordering van de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur, gelegen aan de Kapellelaan 215.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Definitieve straatnaam Nicolle Van den Broeckpark - Goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad de definitieve naam 'Nicolle Van den Broeckpark' goed te keuren voor de hernieuwde sportsite langsheen de Driesstraat en de Populierenlaan.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/019 - isoleren en herbekleden van de linkerzijgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Ewald Lobbestael, voor het isoleren en herbekleden van de linkerzijgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Krogstraat 65, afdeling 1 sectie F nr. 409A3, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname advies Hoge Raad en besluit tot opmaak herstelvordering - Pluimennest 1A

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering van de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en besluit over te gaan tot de opmaak van een herstelvordering met betrekking tot de site, gelegen aan de Pluimennest 1A.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/242 - uitvoeren van interne en externe verbouwingen zonder volume-uitbreiding (gedeeltelijke regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Michael Vercauteren, voor het uitvoeren van interne en externe verbouwingen zonder volume-uitbreiding (gedeeltelijke regularisatie) langsheen de Koninklijke Kasteeldreef 55, afdeling 1 sectie F nr. 290V23, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/240 - oprichten van een vrijstaande eengezinswoning in tweede bouworde en het aanleggen van een zwembad

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Anthony en Astrid Wackens - Verdeyen, voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning in tweede bouworde en het aanleggen van een zwembad langsheen de Strooistraat, afdeling 2 sectie G nr. 453C, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname beroep bij deputatie - VS2023/225

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsaanvraag afgeleverd door het schepencollege in zitting van 5 februari 2024, langsheen Rossemhoek.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

MS2024/038 - Meldingsakte August de Schrijverlaan 19

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding voor het oprichten van een gelijkvloerse aanbouw bij een eengezinswoning in halfopen bouworde.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname besluit deputatie

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 21 december 2023 over een omgevingsaanvraag voor het oprichten van een gebouw voor gemengd gebruik (regularisatie) en het wijzigen van de functie van één wooneenheid naar een handelsfunctie, het aanleggen van infrastructuurwerken en het voorzien van publiciteitsinrichtingen bij een kleinhandelszaak, gelegen in de Ossegemstraat 65, 67, 69, 71, 73, 75 en 79A, 1861 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

GECORO - aanstelling plaatsvervangend lid

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad een plaatsvervangend deskundig lid aan te duiden in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) ter vervanging van een ontslagnemend lid.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Beroep tegen opname leegstandregister Potaardestraat 58

KORTE SAMENVATTING

Een beroep tegen de opname van een pand in het register leegstaande woningen/gebouwen wordt ongegrond verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanvullend reglement- Krogstraat- Opheffen van een mindervalide parkeerplaats, opheffen van een parkeerverbod, opheffen van een parkeerplaats, instellen van een gedeeltelijke eenrichtingsstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het opheffen van twee aanvullende reglementen van toepassing in de Krogstraat, het opheffen van een parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 4 en het instellen van een gedeeltelijke eenrichtingsstraat tussen huisnummer 5 en de Onze Lieve Heerweg.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanvullend reglement - opheffen van een politieverordening en het aanpassen van een parkeerstrook in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 105

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen besluit de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 1992 betreffende de verkeersbeperkingen en de maatregelen in de Stationsstraat op te heffen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement met betrekking tot het aanbrengen van een verdrijvingsvlak ter hoogte van de Stationsstraat 105 vast.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit periode van 21 februari 2024 tot en met 28 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 22 februari 2024 houdende het tijdelijk afsluiten van bosrijke gebieden omwille van aangekondigd stormweer.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Gebruik tuin 't Ameuzement - plaatsing springkasteel

KORTE SAMENVATTING

Er wordt aan Ferm Meuzegem toelating gegeven voor het gebruik van de tuin van 't Ameuzement op 28 april 2024 voor het optreden van een groep, de plaatsing van een springkasteel en een foodtruck voor de viering van hun 75-jarig jubileum.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Gebruik tuin 't Ameuzement op 9 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toelating om op 9 mei 2024 gebruik te maken van de tuin aan 't Ameuzement te Meuzegem, mits naleving van een aantal voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Herstel parking Levedale

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft opdracht aan de uitvoerende diensten om de parking vooraan het gebouw van Levedale te herstellen met dolomiet.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuring verkavelingsakte

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad de "verkavelingsakte", opgemaakt door de notaris, en het verkavelingsplan met proces-verbaal van afmeting en afpaling, opgemaakt door de landmeter, met betrekking tot de verkaveling aan de Heidebeekstraat goed te keuren en de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur te machtigen deze akte namens de gemeente te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025 - Verlenging 2 - 20211876 - Goedkeuring afroep 2 - landbouwwegen 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan afroep 2 - landbouwwegen 2024 van Green Road nv, Brugstraat 16C te 9260 Wichelen, voor de opdracht “Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025 - Verlenging 2” voor een bedrag van € 28.217,40 excl. btw of € 34.143,05 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuring locatie publieke laadpaal: Stationsstraat 35 - Locatievoorstel LP_MOW_02/02-02856

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met het locatievoorstel om een publieke laadpaal te plaatsen in de Stationsstraat 35.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Heidestraat 4 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Heidestraat 4 en omliggende straten, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Oppemstraat 42 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Oppemstraat 42 en omliggende straten, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanvraag werken door Proximus in de Groene Weg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Groene Weg, in opdracht van Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Merellaan en omliggende straten - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Merellaan en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Goedkeuren van de principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met Haviland Intercommunale IGSV waarbij Haviland optreedt als ‘aankoopcentrale’ voor het leveren van koudasfalt voor het dienstjaar 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een beroep te doen op Haviland als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a en 7°a van de Wet op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016 , voor het leveren van koudasfalt voor het dienstjaar 2024 aan de vennoten van Haviland IgSv.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Engagementsverklaring sanering Hagelboombeek

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad de engagementsverklaring met geïntegreerd projectplan voor de sanering van de Hagelboombeek goed te keuren. De gemeente Meise zal het rioleringsproject Kruiskesbos laten uitvoeren samen met het bovenlokaal project van Aquafin.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027 - 2024281 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het bestek met nr. 2024281 en de raming voor de opdracht “Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 39.910,00 excl. btw of € 48.291,10 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Herstelling dak Kapel Meusegem: beslissing over uitvoering

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om de herstelwerken aan de Kapel O-L-V Onbevlekt Ontvangen in de Meusegemstraat niet uit te voeren aangezien het gemeentebestuur geen eigenaar is.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aansluiting Groene cluster Oppemstraat - Klepperstraat - MEI3012 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het bestek met nr. MEI3012 en de raming voor de opdracht “Aansluiting Groene cluster Oppemstraat - Klepperstraat”, opgesteld door de het studiebureau S.Bilt, goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 4.572.143,87 excl. btw of € 4.741.996,19 incl. 21% btw (verschillend BTW-regime).

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Onderhoud wegen 2024-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het bestek met nr. 2024278 en de raming voor de opdracht “Onderhoud wegen 2024-2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 1.418.190,00 excl. btw of € 1.716.009,92 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Uitbreiding viering pensioen

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om de viering van een medewerker die op pensioen gaat, uit te breiden.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Jubilerende vereniging Ferm Meuzegem

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de subsidie goed voor het 75-jarig jubileum van Ferm Meuzegem.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Cultuurcafé 6 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de organisatie van het eerste cultuurcafé op zaterdag 6 april 2024 in 't Ameuzement goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Aspillusion op 12 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Aspillusion op 12 april 2024 in jeugdhuis Den Droes.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement The Purge op 3 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van The Purge op 3 mei 2024 in jeugdhuis Den Droes.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Waikiki op 11 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Waikiki op 11 april 2024 op het terrein van Chiro Meise.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname van het verslag van de jeugdraad van 1 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 1 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname verslag seniorenraad 15 januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenraad van 15 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Organisatie workshop "Diggie Dik voorlezen met een klik"

KORTE SAMENVATTING

Op vrijdag 8 november 2024 organiseert de bibliotheek in het kader van de Voorleesweek en het Mediawijs project de workshop "Diggie Dik voorlezen met een klik". Deze workshop richt zich tot (groot)ouders, voorleesvrijwilligers en andere geïnteresseerden die meer te weten willen komen over digitaal voorlezen aan kinderen.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Aansluiting Magda documentendienst in functie van ELEXIS

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om de overeenkomst tot het gebruik van Magda Documentendienst af te sluiten in functie van het project 'digitaal beheer van stem-en telbureaus'.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Bijzetting: openen grafconcessie volle grond op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - volle grond - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Bijzetting: openen grafconcessie nis op het kerkhof van Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - nis - op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Drie inwoners uit de gemeente worden uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 50-jarig huwelijksjubileum op 9 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kennisname creatie budgetsleutel babytheek

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het investeringsbudget van € 7.000 dat voorzien wordt voor de opstart van de babytheek.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Principieel akkoord toeleider Pin vzw

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de aanwerving van een toeleider voor Pin vzw op voorwaarde dat tegemoet wordt gekomen aan het beleid van het lokaal bestuur Meise om een volkomen neutrale overheidsomgeving tot stand te brengen waarbij voor alle personeelsleden die frequent rechtstreeks in contact komen met de burgers een verbod geldt om op het werk en tijdens dit rechtstreeks contact met burgers zichtbare tekens te dragen waaruit met name levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen blijken.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 1 maart 2024 tot en met 31 maart 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 8/24.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 1 maart 2024 tot en met 31 maart 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 9/24.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een niet vacant ambt, van 1 maart 2024 tot en met 17 maart 20244 met een opdracht van 4 uren.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 04 03 2024

Kandidatuurstelling voor het STEAM-atelier

KORTE SAMENVATTING

Lokaal bestuur Meise stelt zich kandidaat om in aanmerking te komen voor een financiering van Provincie Vlaams-Brabant voor het organiseren van een STEAM-atelier voor leerlingen van de eerste graad van het lager onderwijs om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2024