Meise

Zitting van 05 02 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

schepen Jorn Lathouwers verlaat de vergadering vanaf punt 24.

schepen Jorn Lathouwers vervoegt de vergadering vanaf punt 25.

Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 29 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Verwijderen van een achtergelaten voertuig van het openbaar domein

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een voertuig, na het verstrijken van de opgelegde termijn waarbinnen de wagen verplaatst moet worden, te beschouwen als achtergelaten op het openbaar domein en bijgevolg te laten takelen en stallen bij een takeldienst.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - vergadering op 20 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering Regionaal Landschap Brabantse Kouters van 20 maart 2024 goed te keuren en de vertegenwoordigers te mandateren de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 19 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Goedkeuring organisatie personeelsactiviteiten 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van diverse personeelsactiviteiten in 2024.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker GC De Muze

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker voor GC De Muze (C1-C3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent openbare werken

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten – dienst openbare werken (D1-D3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht/toezichter (D1-D3 / C1-C2)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht/toezichter (D1-D3 / C1-C2) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht/toezichter (D1-D3 / C1-C2)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht/toezichter (D1-D3 / C1-C2).

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht/toezichter

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht/toezichter (D1-D3 / C1-C2) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervings-/bevorderingsexamen voor de functie van bibliothecaris

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de kandidaturen voor het aanwervings-/bevorderingsexamen voor de functie van bibliothecaris.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Uitbreiding uurprestaties van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

De halftijdse prestaties van een technisch beambte poetsdienst worden vanaf 12 februari 2024 uitgebreid naar een voltijdse tewerkstelling.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 22 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Raamovereenkomst aankoop asverstrooiingsplaatjes (strooiweide) en naamplaatjes sterrenweide 2024 - 2028 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023233 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst aankoop asverstrooiingsplaatjes (strooiweide) en naamplaatjes sterrenweide 2024 - 2028”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 3.600,00 excl. btw of € 4.356,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Er worden meerdere ondernemers uitgenodigd.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het bestek met nr. 2023248 en de raming voor de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027”, opgesteld door de uitvoerende diensten, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Marktplan

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt het marktplan goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 10 februari 2024.

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 10 februari 2024 voor de verkoop van chocolade truffels ten voordele van Chiro Meise.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Protocol Vlaams handhavingsplatform - Goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Beplanting langs Velaert-Schriekdreef

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het voorstel om een houtkant aan te leggen langs de straatzijde van het perceel lang de Schriekdreef, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A, nummer 1 E 2.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/190 - vellen van een hoogstammige boom

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Sarah Gabriël, voor het vellen van een hoogstammige boom langsheen de Broekstraat 58, afdeling 1 sectie D nr. 251A2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/195 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde na het slopen van de bestaande eengezinswoning met bijgebouwen en het rooien van 7 bomen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Isabelle Van Den Brande, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde na het slopen van de bestaande eengezinswoning met bijgebouwen en het rooien van 7 bomen langsheen de Egelantierlaan 29, afdeling 1 sectie F nr. 135D15, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2023/225 - verbouwen van een eengezinswoning naar een meergezinswoning met 2 woonentiteiten (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af, voor het verbouwen van een eengezinswoning naar een meergezinswoning met 2 woonentiteiten (regularisatie) langsheen de Rossemhoek 11, afdeling 2 sectie D nr. 164G, gezien de aanvraag niet in overeenstemming is met de goede plaatselijke ordening. De woondichtheid is te hoog en de bouwtypologie van een meergezinswoning komt niet voor in de omgeving. De aanvraag doorstaat verder enkel de watertoets als er een voldoende gedimensioneerde hemelwaterput en septische put wordt voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Advies beroep deputatie - VS2023/196

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt zoals ingenomen tijdens de beslissing van 11 december 2023 over de omgevingsaanvraag in eerste aanleg tot het wijzigen van de inplanting van een vrijstaande constructie in de tuinzone bij een eengezinswoning in halfopen bouworde, langsheen de Hoekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

GECORO - aanstelling effectief lid binnen de maatschappelijke geleding "senioren" in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad een effectief lid aan te stellen binnen de maatschappelijke geleding "senioren" in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) ter vervanging van een ontslagnemend lid.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Verlenen van een jaarvergunning aan de firma A.B.O.G voor het plaatsen van signalisatie bij de uitvoering van werken met weinig of geen hinder

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jaarvergunning voor signalisatie verleend aan de firma A.B.O.G. voor de uitvoering van periodiek groenonderhoud in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Haltespreiding De Lijn - Standpunt voor halte Begonialaan van lijn 534 in de Alfred Van Campenhoutlaan

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verdaagt de zaak tot de volgende zitting.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Vrijgave waarborg gesteld in uitvoering van een gebruiksovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de vrijgave van een waarborg die gesteld werd in uitvoering van een gebruiksovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Beëindiging pachtovereenkomst gronden uitbreiding Neromhof

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist de pachten op de aangekochte gronden ter uitbreiding van het Neromhof te beëindigen en stelt hiervoor een raadsman aan.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Werken door Fluvius: goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Breemweg en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Breemweg en omliggende straten, met uitzondering van de Breemweg zelf. Hiervoor moet eerst de rooilijn worden bepaald door het lokaal bestuur van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Verwijderen van asbest in Cultuurhuis en GBS Fusieschool - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2024266 en de raming voor de opdracht “Verwijderen van asbest in Cultuurhuis en GBS Fusieschool”, opgesteld door de uitvoerende diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 28.078,70 excl. btw of € 33.975,23 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Overeenkomst opmaak hydronautstudie

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad goedkeuring te verlenen voor de opmaak van een hydronautstudie voor de doelgebieden Ossegemstraat en Neromstraat.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Bevrijdingsfeesten 2024

KORTE SAMENVATTING

Lokaal bestuur Meise organiseert op zondag 5 mei 2024 de Bevrijdingsfeesten i.s.m. de Verenigde Oud-Strijders & Soldaten Imde-Meise-Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

De Spin: Dag van de Animator 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van 'De dag van de animator' op 13 april 2024 van 9u tot 17u.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

De Spin: Activiteiten zomer 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van de verschillende uitstappen en activiteiten van het speelplein De Spin voor de doelgroepen kleuters en lagere schoolkinderen tijdens de zomervakantie 2024 en stelt de deelnameprijs vast.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Opstart dossiers kunstgrasvelden De Nekker en Frans Lathouwersstadion

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om het dossier op te starten voor de vervanging van één kunstgrasveld in sportcomplex De Nekker en de vervanging van een grasveld door een kunstgrasveld in het Frans Lathouwersstadion.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Ondersteuning van het Hopsakee project in de scholen van Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het Hopsakee project in de scholen van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Bijscholing Hoger Redder 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de cateringafspraken en deelnametarief voor de bijscholing van redder in zwembad De Wauwer.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Sluitingsdagen sportinfrastructuur 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de sluitingsperiode van sporthal Meise en Sportschuur Wolvertem tijdens de maand juli 2024 wegens beperkte beschikbaarheid van onderhoudspersoneel.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Wijziging aan het huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur lokaal bestuur Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het gewijzigde huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur lokaal bestuur Meise vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2087

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Openen sterrenregister

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad een sterrenregister te openen voor ouders die na een zwangerschap van minder dan 140 dagen hun kindje verliezen.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 50-jarig huwelijksjubileum op 2024.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Onderwijs - Ligo - Mijn school, mijn kind en ik

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van het project 'Mijn school, mijn kind en ik' in samenwerking met LIGO en de gemeentelijke basisschool 'Fusieschool'. Deze lessenreeks helpt anderstalige ouders om hun Nederlandse te verbeteren, waardoor zij efficiënter kunnen communiceren met de school.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Afwezigheid voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een personeelslid een afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend van 19 februari 2024 tot en met 17 maart 2024 voor 3 uren prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode/Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag halftijds zorgkrediet voor de zorg voor een kind tot en met 12 jaar

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode en de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een kleuteronderwijzer/onderwijzer voor 12/24 een zorgkrediet toegestaan van 6 februari 2024 tot en met 5 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Vervanging kleuteronderwijzer/onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt van 6 februari 2024 tot en met 5 juni 2024 in vervanging een personeelslid aangesteld met 6/24 als kleuteronderwijzer en met 4/24 als onderwijzer.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Vervanging onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt van 6 februari 2024 tot en met 5 juni 2024 in vervanging een onderwijzer aangesteld met 1/24.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 05 02 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 6 februari 2024 tot en met 5 juni 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 1/24.

 

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.