Meise

Zitting van 06 05 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 29 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Havicrem - algemene vergadering op 20 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agendapunten van de algemene vergadering van Havicrem op donderdag 20 juni 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren om de agendapunten van de  algemene vergadering van Havicrem goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - algemene vergadering op 14 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht onderstaande beslissing van het college te bekrachtigen:
- Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting van 14 mei 2024.
- Mandatering van de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en de agenda goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Kennisname van de verslagen van de vergaderingen van de kerkraad Sint-Martinus Meise van 19 januari, 9 februari en 8 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad Sint-Martinus Meise van 19 januari, 9 februari en 8 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Kennisname schrijven ABB - Klacht - Wijziging inhoud agendapunt gemeenteraad door lid college - niet conform het huishoudelijk reglement

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het schrijven van 29 april 2024 van de gouverneur betreffende "Klacht - Wijziging inhoud agendapunt gemeenteraad door lid college - niet conform het huishoudelijk reglement".

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Kennisname schrijven ABB - Klacht tegen de verkoop van het oud gemeentehuis

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de klacht van 17 april 2024 tegen de verkoop van het oud gemeentehuis.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de gemeenteraad om het arbeidsreglement van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de schriftelijke en mondelinge proeven die plaatsvonden op vrijdag 19 april 2024 en woensdag 24 april 2024  voor de functie van administratief medewerker burgerzaken (C1-C3).

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Uitbreiding uurprestaties van een technisch assistent uitvoerende diensten - groendienst

KORTE SAMENVATTING

De prestaties van een technisch assistent uitvoerende diensten - groendienst (D1-D3) worden met ingang van 9 mei 2024 in contractueel verband uitgebreid van een halftijdse (19/38) naar een deeltijdse (26,6/38) tewerkstelling voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Aanstelling van een technisch assistent groendienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent uitvoerende diensten (groendienst) (D1-D3) aangesteld met deeltijdse prestaties (11,4/38) met ingang van 9 mei 2024 tot en met 8 november 2024 in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 22 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Raamovereenkomst: Boomverzorging en advies  (van 15 juli 2024 tot 14 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2024293 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst: Boomverzorging en advies (van 15 juli 2024 tot 14 juli 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 57.920,00 excl. btw of € 70.083,20 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 18 mei 2024.

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 18 mei 2024 voor de verkoop van snoep en kaarsen ten voordele van Chiro Meise.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Adviesvraag Vlaamse Overheid - VB2024/060 - A12 Complex Londerzeel-Zuid

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijk gunstig advies af, op naam van Kenneth Vanhoenacker namens Agentschap Wegen en Verkeer, voor de infrastructuurwerken A12 complex Londerzeel-Zuid langsheen de Autoweg 16, 21, Londerzeelsesteenweg 1, 1A, 27, Patatestraat 87, 89 en 91, sectie D nrs. 418P2, 418F3, 418N, 418L3, 418E3, 418B3, 418H3, 419N, 420D, 421S, 424C, 431C, 668A,  sectie E nrs. 313P, 313R, 314D, 314C, 316N, 316K, 316M, afdeling 2 sectie B nrs. 80C2, 93A, 93B, 97K, 97H, 97M, 97L, 97N, 99C, 99D, 101F, 102D, 102F, 103D, 103E, 106W, 106X, 107F, 107E, 107G, 108C, 109N, 109P, 109R, 109S, 110P, 110S, 110B2, 110A2, 110V, 110X, 110T, 110W, 110Z, 111C, 111D, 115F, 116E, 117C, 118C, 119_, 120C, 120D, 121K, 121N, 121M, 122A, 123B, 125A, 126C, 128L, 128D, 129_, 130B, 131B, 133E, 134B, 142A, 142D, 142C, 142B, 142G, 144T, 144P, 144R, 144S, 145M, 193S, 193V, 194G, 196G, 196H, 202E, 303W3, 304R en 304K2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/067 - isoleren en bepleisteren van de voor- en zijgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Letizia Piscione namens de heer François De Smedt, voor het isoleren en bepleisteren van de voor- en zijgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Patatestraat 81B, afdeling 2 sectie B nr. 136R, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/017 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Wouter en Laura Vanderlinden - Sterq, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Akeleilaan, afdeling 1 sectie F nr. 494D, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Verdeling - Kapellelaan 128 en 128A

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de opdeling van bestaande percelen beoogt in het kader van een verkoop om herverdeeld te worden in 5 loten, gelegen aan de Kapellelaan 128, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie E, nummer 214C6 en deel van 214D6, met een gezamenlijke oppervlakte van 7a76ca (nieuwe loten 1 en 2 - woonhuis met aanhorigheden), Kapellelaan 128A, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie E, nummer 214T5 en deel van 214D6, met een gezamenlijke oppervlakte van 6a69ca (nieuwe loten 4 en 5 - woonhuis met aanhorigheden) en Kapellelaan, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie E, deel van 214D6, met een oppervlakte van 1a79ca (nieuw lot 3 - perceel grond).

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/046 - uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bouworde na het slopen van de bestaande gelijkvloerse aanbouw (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Adrian Iacoban, voor het uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bouworde na het slopen van de bestaande gelijkvloerse aanbouw (regularisatie) langsheen de Drijpikkelstraat 43, afdeling 2 sectie C nr. 206R, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Verdeling - Osselberg (Kraaienbroeklaan)

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de opdeling van een perceel beoogt in het kader van een verkoop, gelegen aan de Osselberg (Kraaienbroeklaan), kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie G, nummer 353A, met een oppervlakte van 72a50ca, waarbij een lot wordt afgesplitst, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie G, deel van nummer 353A, met een oppervlakte van 20a.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/001 - verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning met een bijkomende verdieping na de sloop van het bestaande dakvolume

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Dirk Peytier, voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning met een bijkomende verdieping na de sloop van het bestaande dakvolume langsheen de Groene weg 5, afdeling 2 sectie F nr. 565G2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Registratiebesluit - Weigering van vermoeden van vergunning - G2024/02 - Kleinendries 21

KORTE SAMENVATTING

Voor het oprichten van een loods, gelegen langsheen de Kleinendries 21, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie D 198S, met het oprichtingsjaar tussen de wet op de stedenbouw en de inwerkingtreding van het gewestplan, volgt na onderzoek de weigering van de aanvraag tot opname in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Aanvullend reglement- Inrichten van twee parkeerplaatsen voorbehouden voor dienstvoertuigen van de politiezone K-L-M in de Tramlaan

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement met betrekking tot het inrichten van twee voorbehouden parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen van de politiezone K-L-M vast.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Gebruik tuin 't Ameuzement

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toelating om op 22 juni 2024 gebruik te maken van de tuin aan 't Ameuzement te Meuzegem mits voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Verkoop oud gemeentehuis Wolvertem - beoordeling kandidaturen

KORTE SAMENVATTING

De werkgroep voor beoordeling van de kandidaturen voor de verkoop van het gemeentehuis van Wolvertem wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Bescheiden woonaanbod - uitvoering verplichting

KORTE SAMENVATTING

Het college neem een beslissing over het voorstel tot de aankoop van vijf bescheiden kavels in een verkaveling in Imde.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Verkavelingsvergunning Van Poppel - VV 805 - Hof Ter Wilderweg - goedkeuring voorlopige oplevering en vrijgave bankwaarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met het proces-verbaal van voorlopige oplevering betreffende de verkaveling langsheen de Hof ter Wilderweg. De bankwaarborg wordt voor 90% vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Kennisname van het verslag van de cultuurraad d.d. 23 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de cultuurraad van 23 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Krotrock Rally op 11 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Krotrock Rally op 11 mei 2024 in het KAJ- lokaal.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Springkastelenfestival 2024

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de organisatie van het springkastelenfestival op pinkstermaandag 20 mei 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Beachvolleytoernooi VC Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de ondersteuning voor de organisatie van het beachvolleytoernooi georganiseerd door Wolvertem Sporting op 18-19-20 mei 2024 op de beachvolleyterreinen in Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Aanvraag topsportsubsidie

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad een subsidie toe te kennen aan een inwoner om hem te ondersteunen in zijn deelname aan de Olympische Spelen 2024 en andere topsport-wedstrijden.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Recht van inzage en bezwaar kiezerslijst

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis dat iedereen zich tot uiterlijk 28 mei 2024, tijdens de openingsuren, kan wenden tot het Administratief Centrum om na te gaan of men op de kiezerslijst staat, vastgesteld op 1 april 2024, dan wel met de juiste vermelding.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Organisatie personeelsfeest 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een personeelsfeest voor de Akademie voor Muzische Kunsten Meise ter afsluiting van het schooljaar 2023-2024.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt in vervanging een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld van 29 april 2024 tot en met 30 juni 2024 met 11/24.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 06 05 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt in vervanging een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld van 29 april 2024 tot en met 30 juni 2024 met 6/24.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.