Meise

Zitting van 29 04 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 22 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

I.B.E.G. - algemene vergadering op 25 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van I.B.E.G. d.d. 25 juni 2024 en de vertegenwoordigers van de gemeente Meise op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Haviland - Gewone algemene vergadering op 19 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed te keuren en de afgevaardigden te mandateren om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Webra vzw - Bijzonder algemene vergadering op 23 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om de beslissing genomen door het schepencollege van 29 april 2024 te bekrachtigen, nl. de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering Webra vzw van 23 mei 2024 en de mandatering van de vertegenwoordigers om deze vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 22 april 2024 - Invoeren van een alcoholperimeter tijdens de Beachparty en Retroparty op 26 april en 27 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 22 april 2024 houdende het invoeren van een alcoholperimeter tijdens de Beach- en Retroparty in Westrode op respectievelijk 26 april 2024 en 27 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Wijziging van de personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de wijziging van de personeelsformatie met ingang van 1 juni 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Wijziging van het organogram

KORTE SAMENVATTING

Het organogram van het gemeentepersoneel en OCMW- personeel wordt met ingang van 1 juni 2024 aangepast.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Uitbreiding uurprestaties van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

 De halftijdse prestaties van een technisch beambte poetsdienst (E1-E3) worden met ingang van 1 mei 2024 in contractueel verband uitgebreid naar een voltijdse (38/38) tewerkstelling.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanstelling van een bode

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 1 mei 2024 tot en met 31 oktober 2024 een bode (D1-D3) aangesteld in contractueel verband voor 7,6/38 ter vervanging van een afwezig personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 6 mei 2024 tot en met 5 november 2024 een technisch assistent toezicht (D1-D3) aangesteld in contractueel verband voor 14,75/38 ter vervanging van een afwezig personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvaarding van het halftijds ontslag van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege aanvaardt het halftijds ontslag van een medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Activeringsheffing - uitvoerbaarverklaring aanslagjaar 2023

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op de activeringsheffing, aanslagjaar 2023, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 11 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 11 mei 2024 voor de verkoop van good bad day boxen ten voordele van mini onderneming Good Bad Day.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Kandidatuur standplaats wekelijkse markt

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een vaste standplaats toegekend op de zaterdagmarkt in Meise-centrum vanaf 4 mei 2024 voor de verkoop van warme en koude dranken.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aktename melding OMV_2024047932, gelegen Pluimennest 3

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 gelegen in de Pluimennest.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/047 - schilderen van alle buitengevels en het wijzigen van de gevelbekleding bij een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Carine Cornelis, voor het schilderen van alle buitengevels en het wijzigen van de gevelbekleding bij een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Eeuwfeestlaan 15, afdeling 1 sectie F nr. 290A20, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/062 - isoleren en bepleisteren van de buitengevels van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Xavier Godefroid, voor het isoleren en bepleisteren van de buitengevels van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de August de Schrijverlaan 4, afdeling 1 sectie D nr. 406Z5, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2024/006 - oprichten van een cabine voor openbaar nut

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het oprichten van een cabine voor openbaar nut langsheen de Neerpoorten, afdeling 2 sectie E nr. 26B, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen van het gemeentewegendecreet van 1 september 2019 en hierdoor ook niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Klachtendossier - Agro Service Maes - Vraag tot opmaak herstelvordering

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een herstelvordering in te dienen indien er niet geregulariseerd wordt.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/248 - oprichten van 4 eengezinswoningen in halfopen bouworde (lot 2-5)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Gino Franciscus Goovaerts namens Quup BV, voor het oprichten van 4 eengezinswoningen in halfopen bouworde (lot 2-5) langsheen de Edwin Ganzweg , afdeling 1 sectie F nrs. 484D, 484E, 484B, en 484C gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/253 - aanleggen van een zwembad in de tuinzone van een eengezinswoning in open bouworde na het slopen van verhardingen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Maarten Daniëls, voor het aanleggen van een zwembad in de tuinzone van een eengezinswoning in open bouworde na het slopen van verhardingen langsheen de Sint-Elooiweg 29, afdeling 1 sectie F nr. 41A2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Kennisname beroep bij deputatie - VS2024/059

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning afgeleverd door het schepencollege in zitting van 8 april 2024, langsheen de Oppemstraat.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Adviesvraag deputatie - VS2024/054 - uitbreiden van de parking van de Plantentuin

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke gunstig af, op naam van Steven Dessein namens Agentschap Plantentuin Meise VLGEWGEM en de heer Steven Dessein, voor het uitbreiden van de parking van de Plantentuin langsheen de Nieuwelaan, afdeling 1 sectie G nrs. 268L, 268M en 268N, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/027 - herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Yves Biesmans namens BYC BV, voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de August Van Doorslaerlaan 16, afdeling 1 sectie G nr. 35Y2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Advies beroep deputatie - VS2023/238

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt zoals ingenomen tijdens de beslissing van 11 maart 2024 over de omgevingsaanvraag in eerste aanleg tot het oprichten van een woning in open bouworde met geïntegreerde zorgwoning, langsheen de Slozenstraat.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Verdeling - Veilinglaan

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris dat de opdeling van 2 percelen beoogt in het kader van een schenking, gelegen aan de Veilinglaan, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie D, nummer 508B, met een oppervlakte van 8a, en nummer 508A, met een oppervlakte van 7a62ca.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Verlenen van een jaarvergunning aan de firma O.M.V. NATIE voor het plaatsen van signalisatie bij de uitvoering van werken met weinig of geen hinder

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jaarvergunning voor signalisatie verleend aan de firma O.M.V. NATIE voor de uitvoering van kleine dringende werken van categorie 3 op de openbare weg in opdracht van Proximus en Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvullend reglement - uitbreiding van de blauwe zone in de Hoogstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement met betrekking tot het uitbreiden van de blauwe zone in de Hoogstraat ter hoogte van huisnummers 28 en 30 vast.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Terrasvergunning Testa Rossi

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toestemming voor de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Brusselsesteenweg 51 voor de plaatsing van een zomerterras voor de periode van 1 april 2024 tot 30 september 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Bezwaar belasting rioolaansluiting

KORTE SAMENVATTING

Het bezwaar tegen de belasting voor de aansluiting van de riolering voor het woonproject aan de Hof ter Wilderweg voor een bedrag van 15.192 euro, wordt ongegrond verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Hoogstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Hoogstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Mouterijstraat-Tramlaan-Zep en Stationsstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Mouterijstraat-Tramlaan-Zep en Stationsstraat, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Maalbeeklaan, Vinkenlaan, D'Espinosalaan, Private Dreef, Prinsenbeemdlaan, Heusbloklaan, Willem De Zwijgerlaan, Sint-Annastraat en Strombeek Beverselaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Maalbeeklaan, Vinkenlaan, D'Espinosalaan, Private Dreef, Prinsenbeemdlaan, Heusbloklaan, Willem De Zwijgerlaan, Sint-Annastraat en Strombeek-Beverselaan, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Strombeek-Beverselaan 50

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Strombeek-Beverselaan 50, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Aanvraag jaarvergunning 2024 door OMV-Natie voor het uitvoeren van kleine werken op openbaar domein (categorie 3 code VVSG)

KORTE SAMENVATTING

Aan Oude Markt Voerlieden Natie nv wordt een vergunning verleend voor het uitvoeren van kleine werken van derde categorie (code VVSG) op het grondgebied van Meise tot eind 2024. Deze vergunning geldt enkel voor werken van korte duur met weinig hinder.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Buurthuis Oppem: Hulp gevraagd bij aansluiten oven/kookvuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord dat de uitvoerende diensten bijstand verlenen bij het aansluiten van de oven/kookvuur in het buurthuis te Oppem.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Wegmarkeringen - raamovereenkomst 2022-2025 - Goedkeuring afroep 2024

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan afroep 2024 bij De Groote Gaston, Ambachtsweg 19-21 te 9820  Merelbeke voor de opdracht “Wegmarkeringen - raamovereenkomst 2022-2025 - Verlenging 2 (Wegmarkeringen - raamovereenkomst 2022-2025)” voor een bedrag van € 32.843,08 + 21% btw (€6.897,05) = € 39.740,13 incl. btw exclusief herziening.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Te Deum 2024

KORTE SAMENVATTING

Het lokaal bestuur Meise organiseert op zondag 21 juli 2024 het Te Deum i.s.m. de Verenigde Oudstrijders & Soldaten Imde-Meise-Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Kennisname verslag jeugdraad d.d. 16 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 16 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Gedeeltelijke aanpassing huurtarief mei-juni 2024 Barmââs

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om gedurende twee maanden geen huurgeld aan te rekenen voor een uitbatingsconcessie omwille van noodzakelijke werkzaamheden aan het gebouw.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Kwijtschelding huurlasten en tussenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om aan de gebruikers van multisportveldje ten Dries huurlasten kwijt te schelden en een vergoeding uit te keren voor extra huurkosten buiten de gemeente omwille van de werkzaamheden voor de aanleg van het Nicolle Van den Broeckpark.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Extern gebruik Frans Lathouwersstadion

KORTE SAMENVATTING

Het college stemt in om een overleg te plannen met voetbalclub Union ter bespreking van het eventueel gebruik van het Frans Lathouwersstadion als trainingsbasis.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Leesbevordering activiteiten zomerperiode (juni, juli, augustus)

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het inzetten van beloningen in het kader van de zomeractiviteiten van de bibliotheek.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Communicatieplan bibliotheek

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de uitvoering van het communicatieplan 2024 van de bibliotheek.

De werking van de bibliotheek (collectie, activiteiten en promotie) wordt afgestemd per doelgroep (jeugd, volwassenen, senioren en anderstaligen).

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Projectadvies 2024 GROS

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad de verdeling van de projectsubsidies 2024, zoals uitgewerkt door GROS-Meise, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 60-jarig huwelijksjubileum op 23 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 50-jarig huwelijksjubileum op 4 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Toekennen grafconcessie volle grond op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 2097

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van één persoon in volle grond op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Westrode - vergunning nr. 2098

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Stopzetting samenwerking pin vzw voor het inzetten van een toeleider in het onthaalbeleid

KORTE SAMENVATTING

Het college wenst, in samenspraak met de gemeente Londerzeel, de samenwerkingsovereenkomst met PIN vzw voor het inzetten van een toeleider in het lokaal onthaalbeleid stop te zetten.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Vrijwillig ontslag administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

Een personeelslid van de Akademie voor Muzische Kunsten neemt vrijwillig ontslag voor 6/38 opdracht met ingang van 1 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 04 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur personeel werkingsbudget - administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur met middelen personeel werkingsbudget voor de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024 met een opdracht van 6/38 uren.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.