Meise

Zitting van 16 10 2023

Van 19.30 uur tot 22.25

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Billie Kawende, raadslid;

 

schepen Jonathan De Valck verlaat de vergadering vanaf punt 15.

schepen Jonathan De Valck vervoegt de vergadering vanaf punt 17.

Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 18 september 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Poolstok: buitengewone algemene vergadering op 25 oktober 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Poolstok van 25 oktober 2023 goed en verleent de vertegenwoordiger volmacht om deze agendapunten goed te keuren tijdens de buitengewone algemene vergadering Poolstok van 25 oktober 2023.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Sibelgas: buitengewone algemene vergadering op 19 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas goed en mandateert de vertegenwoordigers deze agenda goed te keuren op de vergadering van 19 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Havicrem: buitengewone algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering op 20 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het voorstel van statutenwijziging van Havicrem goed en mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente om de statutenwijziging en het gewijzigd aandelenregister op de buitengewone algemene vergadering van Havicrem van 20 december 2023 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Wijziging politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen - GAS 5 reglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde reglement GAS 5 vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht tegen besluit van het college van burgemeester en schepenen van Meise van 19 juni 2023 over mobiliteitsbeleid Rossemdorp

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de waarnemend gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op de klacht tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Meise van 19 juni 2023 over het mobiliteitsbeleid in Rossemdorp.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Goedkeuring van het jaaractieplan 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het jaaractieplan 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Gemeentehuis Wolvertem - principiële beslissing

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt een principiële beslissing over het voormalige gemeentehuis van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Vaststelling van het huishoudelijk reglement HOC en BOC

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de wijziging van het huishoudelijk reglement HOC en BOC vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Compensatie feestdagen in 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist op welke wijze feestdagen die in 2024 samenvallen met een zaterdag of een zondag gecompenseerd mogen worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Wijziging rechtspositieregeling (opdrachthouderschap)

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de algemeen directeur, financieel directeur en personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025,  herziening 2023/1, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 17 juli 2023.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Vaststelling van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Instap raamovereenkomst universele postbedeling via opdrachtencentrale vzw (01 januari 2024 - 31 december 2027) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de raming, lastvoorwaarden en gunning voor de opdracht “Instap raamovereenkomst postbedeling via opdrachtencentrale vzw (01/01/2024-31/12/2027)”, opgesteld door de ontwerper, goed.
Deze opdracht wordt gegund aan Postalia bv, Gustave Fachedreef 1 te 7700 Moeskroen, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 217.158,68 excl. btw of € 262.762,00 incl. 21% btw.
De opdracht werd gegund door de opdrachtencentrale vzw bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Vastleggen criteria en procedure opportuniteitsadvies groepsopvang baby's en peuters

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de 'criteria voor opportuniteitsadvies groepsopvang baby's en peuters' en met de 'procedure voor opportuniteitsadvies groepsopvang baby's en peuters', na toevoegen van criterium 8 'medewerking aan het lokaal loket kinderopvang'.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Criteria en procedure inzake nieuwe opvangplaatsen voor baby's en peuters

KORTE SAMENVATTING

Vanuit het agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) werd aan de openbare besturen gevraagd de regierol op nemen voor de eventuele uitbreidingsronde van opvangplaatsen voor baby’s en peuters met inkomenstarief (T2A).

De gemeenteraad gaat akkoord met de opgestelde procedure en criteria.  Op basis van deze criteria kan het lokaal bestuur Meise een advies toekennen.
Dit advies wordt overgemaakt aan het agentschap Opgroeien.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Beleidsplan personeels- en professionaliseringsbeleid schooljaar 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het onderdeel personeels- en professionaliseringsbeleid van het algemeen beleidsplan voor het schooljaar 2023-2024 voor de Akademie voor Muzische Kunsten vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

De aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2023-2024 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Onderzoek PFAS-waarden sites waar branden geblust werden en stortplaatsen in de gemeente Meise - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Dit punt werd verworpen.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Trajectcontroles - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft opdracht aan het bestuur om ervoor te zorgen dat de volledige opbrengst van de trajectcontroles als bijkomend budget gebruikt kan worden voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het materieel verbeteren en aanpassen van de verkeersveiligheid in de straten waar de trajectcontroles worden uitgevoerd en andere locaties waar materiële aanpassingen dienen te worden doorgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid en het openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023