Meise

Zitting van 21 11 2022

Van 19.35 uur tot 21.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

Erwin De Clerck en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 17 oktober 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West van 12 december 2022 en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Meise op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Haviland - Buitengewone algemene vergadering op 14 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd.14 december 2022 goed en mandateert de reeds gevolmachtigde afgevaardigden om de agendapunten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd. 14 december 2022 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Incovo - Buitengewone algemene vergadering op 16 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Incovo van 16 december 2022 wordt goedgekeurd en de vertegenwoordigers worden gemandateerd om ook deze agenda goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Compensatie feestdagen in 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om aan alle personeelsleden van lokaal bestuur Meise het recht te verlenen om de 2 feestdagen die in 2023 samenvallen met een zaterdag en een zondag, namelijk 1 januari 2023 en 11 november 2023, op te nemen onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks verlof.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

ICT - Aanvaarding schenking WIFI-antenne outdoor van AZ Rivierenland

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een outdoor WIFI antenne.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2022/1

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan - herziening 2022/1 - vast.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: verlenging vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 vast.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Aansluiting vastgoedplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie – goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aansluiting bij het Vastgoedplatform goed en stelt de vernieuwing van het retributiereglement voor vastgoedinformatie vast.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Klimaatactieplan Meise - Londerzeel - vaststelling

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het klimaatactieplan Meise - Londerzeel vast.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Ondertekening Lokaal Energie- En Klimaatpact 2.0

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Projectvereniging Brabantse Kouters West: ontbinding projectvereniging - toetreding gemeente bij Erfgoed Brabantse Kouters - goedkeuring ontwerp beleidsplan in kader van erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt een aantal beslissingen met betrekking tot de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Dringende herstelling riolering Maalbeeklaan 39-43

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om de riolering in de Maalbeeklaan te laten herstellen door Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. De raming bedraagt € 86.880,61 excl. btw of € 105.125,54 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Verkavelingsvergunning  863 - Heidebeekstraat - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst voor het verkavelen in 4 loten voor ééngezinswoningbouw in open bouworde met wegeniswerken in de Heidebeekstraat, zoals opgesteld door de uitvoerende diensten, goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Wegenis- en rioleringswerken Kardinaal Sterckxlaan - fase 3 - MEI2003 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek en de raming voor de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken Kardinaal Sterckxlaan - fase 3”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Meso, Jan Mulsstraat 132/bus 0201 te 1853 Grimbergen, worden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 3.286.092,67 excl. btw of € 3.622.852,35 incl. btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Werkingstoelage cultuurraad 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de werkingstoelage voor de cultuurraad 2022 goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Cultuursubsidies activiteiten werkingsjaar 2021-2022 (deel 2)

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de cultuursubsidies voor activiteiten van het werkingsjaar 2021-2022 goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Basissubsidies cultuur 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de basissubsidies voor de culturele verenigingen goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Subsidieaanvraag voor evenementen: 75 jaar Chiro Meise - On fire weekend

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad kent een toelage van € 197,92 toe aan Chiro Meise voor de organisatie van 75 jaar Chiro Meise - On fire weekend.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Punt bijlagen/links evenementen subsidies - On Fire.pdf Download
221010-JEU-LVC-Subsidieaanvraag 75 jaar Chiro Meise.xlsx Download
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Vaststelling van het onthaalbeleid

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met het onthaalbeleid zoals uitgewerkt door de dienst Integratie & Inburgering in samenwerking met het Agentschap Integratie & Inburgering.  De raadscommissie van 24 oktober 2022 heeft adviezen geformuleerd die mee opgenomen worden in het onthaalbeleid dat van start gaat op 9 januari 2023.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Londerzeel en de gemeente Meise en PIN vzw voor het inzetten van een toeleider in het lokaal onthaalbeleid

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de gemeente Meise, de gemeente Londerzeel en Pin vzw, met betrekking tot de opstart van een toeleider voor het onthaalbeleid, goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2022-2023 aanpassing

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist zijn besluit van 19 september 2022 over de aanwending van de lestijden aan te passen naar aanleiding van de definitieve toestand van de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Professionaliseringsbeleid schooljaar 2022-2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het professionaliseringsplan voor de Akademie voor Muzische Kunsten goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Aanvraag werkingsbudget 2022 en 2023 voor het lokaal overleg kinderopvang

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad  kent aan het lokaal overleg kinderopvang een werkingsbudget van 1000 euro per jaar toe voor de werkjaren 2022 en 2023.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Melding van het gebruik van een aanmeldingsprocedure in het gewoon basisonderwijs - inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de collegebeslissing van 7 november 2022 houdende de organisatie van het digitaal aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 voor volgende scholen:

* GBS De Fusieschool;

* GBS De Leertuin;

* GBS Klim Op;

* GBS Rode;

* Vrije basisschool Sinte Maarten;

* Montessorischool 't Schooltje van Oppem;

* Go! BS De Zonnebloem.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Basisscholen Meise - Akademie voor Muzische Kunsten - Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt een mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

Motie inzake de overlast van de luchthaven van Zaventem en de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu van de inwoners van de gemeente Meise - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad vraagt aan de federale regering om in het kader van het Envisa-rapport bijkomende scenario’s te laten onderzoeken met het oog op een systematische verdeling  van de geluidsoverlast en de frequentie van overvluchten over alle zones rond de luchthaven overeenkomstig de voorstellen die namens de Noordrandgemeenten bij aangetekende brief werden overgemaakt aan de federale regering en een bijkomend scenario te laten onderzoeken waarbij alle vluchten die in scenario 9 van Envisa naar rechts opstijgen, naar links zouden vertrekken vanaf (een al dan niet met 900 meter verlengde) baan 25L cfr. de scenario’s 1a2 en 1b2 van Envisa.

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022