Meise

Zitting van 19 apr 2021

Van 19.40 uur tot 21.50

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, raadslid;

 

raadslid Sonja Becq vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 15 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Kennisname auditrapport

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het auditrapport organisatie-audit van gemeente en OCMW Meise van 15 maart 2021, opgesteld door Audit Vlaanderen, met auditopdracht 2006 067.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting, kostenverdeling, organisatie en uitbating van de vaccinatiecentra eerstelijnszone regio Grimbergen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 'Oprichting, kostenverdeling, organisatie en uitbating vaccinatiecentra Eerstelijnszone Regio Grimbergen'.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Algemene vergadering Haviland op 16 juni 2021 - Statutenwijziging

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het voorstel van statutenwijziging van Haviland, zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021, goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Algemene vergadering Incovo op 11 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Incovo van 11 juni 2021 goed en verleend volmacht aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag tijdens deze vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 19 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Havicrem - bijzondere algemene vergadering op 9 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging “Havicrem” d.d. 9 juni 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

ERSV Vlaams-Brabant vzw - buitengewone algemene vergadering op 30 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw waarbij de agendapunten werden goedgekeurd en de vertegenwoordiger volmacht werd verleend zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het schepencollege van 22 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Fluvius OV - algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 26 mei 2021 goed en draagt de vertegenwoordiger op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 19 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Delegatie bevoegdheid organogram en personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheden van het organogram en de personeelsformatie naar het schepencollege.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

AC - FluviusInfrax Net - Gemeentelijke glasvezel aansluitingen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 20211752 en de raming voor de opdracht “AC - FluviusInfrax Net - Gemeentelijke glasvezel aansluitingen”, opgesteld door de dienst Informatica, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 107.438,01 excl. btw of € 129.999,99 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Deze opdracht wordt gegund aan FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, tegen het nagerekende offertebedrag van € 102.751,10 excl. btw of € 124.328,83 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem ( 01/09/2021-31/08/2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 20211758, de lastvoorwaarden en raming voor de opdracht "Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem ( 01/09/2021-31/08/2025)”, opgesteld door de aankoopdienst, goed. De raming bedraagt € 214.876,03 excl. btw of € 260.000,00 incl. 21% btw. De overheidsopdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Vaststelling van het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Ondertekening kaderovereenkomst Fluvius

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de kaderovereenkomst "Fluvius Duurzame gebouwen" met Sibelgas goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Vaststelling van het belastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - wijziging

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt een aanpassing van het belastingsreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Het afvoeren van restgronden 2021-2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 20211763 en de raming voor de opdracht “Het afvoeren van restgronden 2021-2024”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 93.600,00 excl. btw of € 113.256,00 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

RUP Bedrijvigheid Meuzegem - Lieckens bvba - voorlopige aanvaarding

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Londerzeel: asfalteringswerken Pluimennest en Patatestraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Londerzeel voor het uitvoeren van asfalteringswerken langsheen de straten Over de Beek/Pluimennest, tussen Kaaskantmolenstraat en Grotendries (Meise) en gedeeltelijk de Kerkhofstraat/Patatestraat ter hoogte van Geeroms Wegenbouw.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Aankoop voertuigen uitvoerende diensten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 20211753 en de raming voor de opdracht “Aankoop voertuigen uitvoerende diensten”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De raming bedraagt € 242.975,19 excl. btw of € 293.999,98 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Aansluiting bij een aankoopcentrale voor de overheidsopdracht:  Raamovereenkomst nazicht en onderhoud van brandkranen en bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep

KORTE SAMENVATTING

De gemeente Meise sluit zich aan bij de aankoopcentrale De Watergroep voor de plaatsing van opdrachten die door de aankoopcentrale zijn gegund aan de opdrachtnemer Wonen en Werken Tewerkstelling vzw, IJzerenmolenstraat 2 te 3001 Heverlee.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

VV 5M_bijstelling lot 6 - Kapellelaan 76 - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst, zoals opgesteld door de technische dienst, voor de aanleg van een voetpad en een grondafstand voor een perceel gelegen langsheen de Kapellelaan zn 1860 Meise, kadastraal bekend onder (afd. 1) sectie F 168 H2 goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 20211774 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De raming bedraagt € 39.000,00 excl. btw of € 47.190,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Raamovereenkomst voor aankoop klein materiaal voor de uitvoerende diensten (2021-2022) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 20211773 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop klein materiaal voor de uitvoerende diensten (2021-2022)”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De raming bedraagt € 129.300,00 excl. btw of € 156.453,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

GROS: projectadvies - toekenning toelagen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het projectadvies 2021 van de GROS-Meise en kent de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking toe.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

De verlenging van brontracering en contacttracing ter bestrijding van Covid-19 pandemie in Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, onder gelijke voorwaarden en bepalingen als opgenomen in de op 15 december 2020 ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

De gemeenteraad keurt het addendum-  in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid 19 pandemie te versterken - optie 1 goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Circulatieplan Meise - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

...

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Circulatieplan Wolvertem - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

...

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 apr 2021

Bestrijding sociale woningfraude - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad vraagt aan alle huisvestingsmaatschappijen waar de gemeente deel van uitmaakt om in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid met als doel de bestrijding van sociale woningfraude.
De gemeenteraad vraagt aan alle huisvestingsmaatschappijen waar de gemeente deel van uitmaakt om toe te lichten op welke manier zij actief gaan meewerken aan de bestrijding van bovenstaande vorm van sociale woningfraude.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021