Meise

Zitting van 20 03 2023

Van 19.30 uur tot 20.25

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jacques Wouters, Veerle De Cuyper en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 20 februari 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Aanpassingen aan de deontologische code voor de lokale mandatarissen - goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Webra - statutaire algemene vergadering op 7 maart 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van 27 februari 2023 betreffende de goedkeuring van de agenda van de statutaire algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw en het verlenen van een volmacht aan de vertegenwoordigers om deze vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - algemene vergadering op 22 maart 2023 - Toegevoegd agendapunt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aangepaste agenda van de algemene vergadering van Regionaal Landschap Brabantse Kouters van 22 maart 2023 goed. De vertegenwoordigers worden volmacht verleend deze vergadering bij te wonen en de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 20 maart 2023.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Vaststelling van het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk vast.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het contingent van de jobstudenten voor 2023 vast.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (1 juni  2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aangepaste raming van 129.500 excl.btw en 156.695,00 incl. btw voor de opdracht “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni  2023 - 31 mei 2027)” goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Raamovereenkomst busvervoer 2023 - 2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2023151 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst busvervoer 2023-2027”, opgesteld door de aankoopdienst, goed.

De raming bedraagt € 377.358,49 excl. btw of € 400.000,00 incl. 6% btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

AC - Aankoop of huur betaalterminals en overeenkomst transactieverwerker (01 mei 2023 - 30 april 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden, het bestek en de raming voor de opdracht “AC - Aankoop of huur betaalterminals en overeenkomst transactieverwerker (01 mei 2023 - 30 april 2027)” goed. De raming bedraagt € 59.000,00 excl. btw en €71.390,00 incl.btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Vaststelling van het wedstrijdreglement "Maand van de Markt"

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het wedstrijdreglement met betrekking tot de Maand van de Markt vast.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van plantgoed (bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, ...) Periode 01 mei 2023 - 30 april 2024 + 3 stilzwijgende verlengingen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nummer 2022110 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van plantgoed (bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, ...)  voor de periode 01 mei 2023 - 30 april 2024 + 3 stilzwijgende verlengingen” goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 69.974,96 excl. btw of € 79.999,88 incl. btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2023 houdende de voorlopige aanvaarding van het RUP Herziening 1 Sancta Maria

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2023 houdende de voorlopige aanvaarding van het RUP Herziening 1 Sancta Maria wordt ingetrokken met het oog op het bijwerken van de toelichtingsnota voor het tekstgedeelte inzake het gemeentelijk sociaal woonbeleid.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Vaststelling van het reglement gebruik tuin voormalige pastorie Meuzegem

KORTE SAMENVATTING

Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Raamovereenkomst aankoop dakmaterialen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2023153 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst aankoop dakmaterialen 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023155 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 200.000,00 excl. btw of € 242.000,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Aanvaarding schenking portretschilderij

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad aanvaardt een portretschilderij van ere-burgemeester Hendrik Frans Kerremans als schenking.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Goedkeuring van de aanpassingen aan het reglement klachtenbehandeling

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement klachtenbehandeling vast, in het bijzonder de wijzigingen in artikelen 2, 5 en 10.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Aanpassing huishoudelijk reglement inschrijvingsrecht basisonderwijs 'ombudsdienst'

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de disfunctiecommissie voor aanmeldingen schooljaar 2023-2024 vast, in het bijzonder de wijzigingen in de titel en in artikelen 1, 2, 3 en 4.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023