Meise

Zitting van 20 03 2023

Van 19.30 uur tot 20.25

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jacques Wouters, Veerle De Cuyper en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

Artikel 1

De notulen van de gemeenteraad van 20 februari 2023 worden goedgekeurd.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Aanpassingen aan de deontologische code voor de lokale mandatarissen - goedkeuring

MOTIVERING

Feiten en context

De huidige deontologische code voor mandatarissen werd goedgekeurd in raadszitting van 19 oktober 2020.

Door een wijziging van het decreet over het lokaal bestuur dienen:

- de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk een deontologische commissie op te richten;
- de deontologische codes van zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn regels te bevatten over de deontologische commissie, meer bepaald over de samenstelling, werking en bevoegdheid;
- de deontologische commissie van de gemeenteraad en die van de raad voor maatschappelijk welzijn te bestaan uit minstens één vertegenwoordiger per fractie in de gemeenteraad.

Juridische gronden

De gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2020 houdende de goedkeuring van de deontologische code voor de lokale mandatarissen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 39.

Het decreet van 3 februari 2023 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20 februari 2023.

Advies/argumentatie

Door een wijziging van het decreet over het lokaal bestuur moeten vanaf 2 maart 2023 alle lokale besturen die nog geen deontologische commissie hebben er één oprichten. Dat moet zowel in de gemeente als in het OCMW. Lokale besturen die wel al een deontologische commissie hebben, moeten deze conformeren aan de nieuwe bepalingen daarover in het decreet lokaal bestuur.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraad.

Met algemene stemmen

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Webra - statutaire algemene vergadering op 7 maart 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het schrijven van 16 februari 2023 van de directeur van SVK Webra vzw, met de uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw die heeft plaats gevonden op dinsdag 7 maart 2023 om 13.00 uur. Deze vergadering is fysiek doorgegaan te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 191 en omvatte volgende agendapunten:

13.00 uur Toelichting jaarverslag over de activiteiten 2022 (wordt digitaal doorgestuurd);
  Goedkeuring jaarverslag over de activiteiten 2022;

13.20 uur Toelichting financieel jaarverslag 2022 (wordt digitaal doorgestuurd);
  Goedkeuring financieel jaarverslag 2022;
  Goedkeuring begroting 2023;

13.40 uur Toelichting verslag van de bedrijfsrevisor;
  Goedkeuring verslag van de bedrijfsrevisor;
  Kwijting aan de bedrijfsrevisor;
  Kwijting aan de bestuurders;
  Goedkeuring (her)benoemingen bestuurders en geactualiseerde samenstelling
  van de Algemene Vergadering;
  Goedkeuring ter zitting van het verslag van de Algemene Vergadering van
  7 maart 2023;

13.45 uur Overdracht SVK Webra vzw naar 5 woonmaatschappijen;

14.05 uur  Receptie.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 56, 40 en 41.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het schepencollege van 27 februari 2023:

Artikel 1

De agenda van de statutaire algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw van 7 maart 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Aan Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers, wordt volmacht verleend deze vergadering bij te wonen en hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in zitting van 27 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - algemene vergadering op 22 maart 2023 - Toegevoegd agendapunt

MOTIVERING

Feiten en context

De beslissing van de gemeenteraad van 16 januari 2023 waarbij de agendapunten van de algemene vergadering van Regionaal Landschap Brabantse Kouters van 22 maart 2023 werden goedgekeurd en de vertegenwoordigers volmacht werd verleend deze agendapunten goed te keuren.

Het schrijven van 23 februari 2023 van Regionaal Landschap Brabantse Kouters waarbij ze melden dat tijdens de laatste bestuursvergadering van 15 februari 2023 beslist werd een agendapunt toe te voegen aan de eerder opgestelde agenda voor de algemene vergadering van 22 maart 2023 (zie punt 5).

De aangepaste agenda van deze vergadering omvat volgende punten:
1. Opening van de vergadering
2. Vaststelling dat de oproeping is gebeurd conform de statuten
3. Vaststelling van de aanwezigheden en van het quorum
4. Goedkeuring verslag vorige AV (zie bijlage 3)
5. Goedkeuring toetreding Oyenbrugmolen als lid van RLBK VZW
6. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2022 (zie bijlagen 4a en 4b)
7. Goedkeuring jaarrekening 2022 + verslag accountant controle boekhouding 2022 (zie bijlagen 5a, 5b en 5c)
8. Toelichting en goedkeuring jaarprogramma 2023 (zie bijlage 6)
9. Goedkeuring begroting 2023 (zie bijlage 7)
10. Kwijting van de bestuurders
11. Aanstelling van een accountant voor de verificatie van de rekeningen 2023
12. Verlenen volmacht aan voorgaande voor neerlegging jaarrekening bij Nationale Bank
13. Varia

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Op de algemene vergadering mogen de effectieve vertegenwoordiger en de plaatsvervanger tegelijk aanwezig zijn. Weliswaar hebben ze samen maar één stem.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De aangepaste agenda van de algemene vergadering RLBK van 22 maart 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De effectief vertegenwoordigers, Jonathan De Valck en Christine De Cubber, worden volmacht verleend deze vergadering bij te wonen en de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 16 januari 2023.

Artikel 3

De plaatsvervangers, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, worden volmacht verleend, indien nodig deze vergadering bij te wonen en de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 16 januari 2023.

Artikel 4

Regionaal Landschap Brabantse Kouters zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Met 18 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 4 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq en Emiel De Boeck)

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Vaststelling van het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk

MOTIVERING

Feiten en context

Met het stijgen van de leeftijd vermindert het accommodatievermogen van de ooglens (= vermogen om in te zoomen). Het wordt dan steeds moeilijker om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd komt een moment waarbij een leesbril (leesafstand +/- 30 cm) noodzakelijk is om goed te kunnen lezen. Na de eerste leesbril kan de behoefte ontstaan aan een aparte brilsterkte voor het werken aan een beeldscherm: de specifieke beeldschermbril (+/- 60 cm). Beeldschermbrillen zijn echt bedoeld voor beeldschermwerkzaamheden en minder geschikt voor algemeen gebruik. Bij de aanschaf van een beeldschermbril voorziet de werkgever in een financiële tussenkomst. De kostprijs van de glazen en (een deel van het montuur) wordt ten laste genomen.

Voor de terugbetaling van andere kosten hieraan gelinkt (montuur bril, remgeld consultatie oogarts, … ) kan – indien het personeelslid voldoet aan de opgelegde toekenningsvoorwaarden – beroep worden gedaan op de GSDV.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (BS van 7 september 1993, Codex, Titel VI, Hfdst. 2). De inhoud van dit KB is gebaseerd op de Europese richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur. Artikel 4, 1° van dit koninklijk besluit stelt dat: de werkgevers ertoe gehouden zijn “een analyse van de beeldschermwerkposten te verrichten om de omstandigheden inzake veiligheid en gezondheid te evalueren die deze voor hun werknemers inhouden, met name inzake de eventuele risico’s voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting”.

Indien uit het oogonderzoek blijkt dat de werknemer met een gewone leesbril het beeldschermwerk niet goed kan uitvoeren, dan moet de werknemer kunnen beschikken over een speciaal correctiemiddel dat uitsluitend met het werk verband houdt. De kosten van dit speciaal correctiemiddel zijn voor de werkgever. Die bepalingen zijn terug te vinden in artikel 7, 1° en 2° van het KB van 27 augustus 1993: “1° indien uit de bevraging of het ander instrument bedoeld in artikel 4, § 2 blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, wordt de betrokken werknemer door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling; 2° als de resultaten van het oftalmologisch onderzoek het vereisen en indien een normaal correctiemiddel de uitoefening van werk op een beeldscherm niet mogelijk maakt, moet de werknemer beschikken over een speciaal correctiemiddel dat uitsluitend met het betrokken werk verband houdt. De kosten van dit speciale middel vallen ten laste van de werkgever.”

Dit speciaal correctiemiddel maakt geen deel uit van de wetgeving betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen. Inderdaad beeldschermwerk maakt geen deel uit van de activiteiten en arbeidsomstandigheden opgesomd in de wetgeving betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, meer bepaald het KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (BS van 14 juli 2005, Codex, Titel VIII, Hfdst. 2, annex II).

Advies/argumentatie

Positief advies gezien wettelijke basis/ verplichting.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het exploitatiebudget 2023.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

61300000 arbeidsmiddelen /01192 Logistiek en kantoor

 

 

28.200,00 euro

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk, zoals toegevoegd in de bijlage, vast.

Artikel 2

Het reglement wordt bekendgemaakt en treedt in voege overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Dankzij een uitbreiding van het contingent studentenarbeid kan een student in 2023 en 2024 600u per jaar (in plaats van 475u per jaar) worden tewerkgesteld met toepassing van een solidariteitsbijdrage.

FOD WASO stelt dat er een onverenigheid is tussen enerzijds het statuut van student en anderzijds het statuut van werkzoekende wat betekent dat een vrije werkzoekende die ingeschreven is bij de VDAB niet als student kan tewerkgesteld worden.

De RSZ staat wel toe dat studenten die afgestudeerd zijn en nog niet ingeschreven zijn bij de VDAB tijdens de maanden juli, augustus en september vakantiewerk verrichten.

Tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en september 2023 zullen personeelsleden afwezig zijn ingevolge het verlenen van de wettelijke jaarlijkse vakantie.

Verschillende diensthoofden en ploegbazen hebben gevraagd om opnieuw jobstudenten te werk te stellen in de maanden juli, augustus en september 2023.

De jobstudenten worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst. De weddeschaal moet worden vastgesteld.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Titel VII: De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

De arbeidswet van 16 maart 1971.

De wet van 28 juli 2011 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid.

Het koninklijk besluit van 13 december 2016 tot wijziging van artikel 17 bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels voor wat betreft de studentenarbeid en de flexi-jobs in de horecasector.

Het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten.

Het koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 december 2022.

De beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2022, houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW.

Het arbeidsreglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 mei 2019 en aangepast in de raadszittingen van 25 maart 2020, 22 februari 2021, 21 juni 2021, 20 december 2021, 25 april 2022, 21 juni 2022, 25 april 2022 en 16 januari 2023.

Advies/argumentatie

Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, is het aangewezen om jobstudenten aan te stellen.

        de bibliothecaris vraagt in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende);

        de dienst burgerzaken vraagt in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende);

        de dienst omgeving (leefmilieu) vraagt in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende);

        de dienst omgeving (ruimtelijke ordening) vraagt in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende) en vraagt daarnaast om gedurende het jaar 593 uur aan jobstudenten aan te stellen (bediende);

        de uitvoerende diensten vragen in juli of augustus 1 jobstudent voor één maand (bediende);

        de directie van de Akademie voor Muzische Kunsten vraagt om voor 42 uren jobstudenten in de maand september (bediende) aan te stellen;

        de verantwoordelijken poetsdienst vragen om in de maand juli 160 uren jobstudenten aan te stellen en in de maand augustus 175 uren jobstudenten aan te stellen (arbeider);

        de ploegbaas zwembad vraagt om in juli 320 uren jobstudenten aan te stellen en in de maand augustus 350 uren jobstudenten als redder (arbeider);

        de dienst bestuursadministratie vraagt om 106 uren jobstudenten aan te stellen (bediende) - aanstelling in de Plantentuin;

        de ploegbaas groendienst vraagt om in juli 960 uren jobstudenten aan te stellen en in augustus 1050 uren jobstudenten aan te stellen (arbeider);

        de ploegbaas openbare werken vraagt om in juli 160 uren jobstudenten aan te stellen en in de maand augustus 175 uren jobstudenten aan te stellen (arbeider);

        de ploegbaas gebouwen vraagt om in juli 320 uren jobstudenten aan te stellen en in de maand augustus 350 uren aan jobstudenten aan te stellen (arbeider);

In geval er meerdere kandidaten zijn, worden kandidaten weerhouden op basis van volgende ordeningscriteria:

        positieve beoordeling van een eerdere tewerkstelling bij lokaal bestuur Meise als jobstudent

        leeftijd

        ervaring

        opleiding.

Financiële gevolgen

De financieel directeur dient de financiële haalbaarheid aan te tonen.

BESLUIT

Artikel 1

Volgend contingent van jobstudenten wordt in 2023 aangesteld:

        voor de bibliotheek in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende); 

        voor de dienst burgerzaken in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende);

        voor de dienst omgeving (leefmilieu) in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende);

        voor de dienst omgeving (ruimtelijke ordening) in juli en augustus 1 jobstudent telkens voor één maand (bediende) en daarnaast gedurende het jaar 593 uur aan jobstudenten (bediende);

        voor de uitvoerende diensten in juli of augustus 1 jobstudent voor één maand (bediende);

        voor de Akademie voor Muzische Kunsten voor 42 uren jobstudenten in de maand september (bediende);

        voor de poetsdienst in de maand juli 160 uren jobstudenten en in de maand augustus 175 uren jobstudenten (arbeider);

        voor het zwembad in juli 320 uren jobstudenten en in de maand augustus 350 uren jobstudenten als redder (arbeider);

        voor de dienst bestuursadministratie 106 uren jobstudenten (bediende) - aanstelling in de Plantentuin;

        voor de groendienst in juli 960 uren jobstudenten en in augustus 1050 uren jobstudenten (arbeider);

        voor de dienst openbare werken in juli 160 uren jobstudenten en in de maand augustus 175 uren jobstudenten (arbeider);

        voor de dienst gebouwen in juli 320 uren jobstudenten en in de maand augustus 350 uren aan jobstudenten (arbeider);

In geval er meerdere kandidaten zijn, worden kandidaten weerhouden op basis van volgende ordeningscriteria:

        positieve beoordeling van een eerdere tewerkstelling bij lokaal bestuur Meise als jobstudent;

        leeftijd;

        ervaring;

        opleiding.

Artikel 2

De jobstudenten aan te stellen met de toepassing van de solidariteitsbijdrage. De student een verklaring te laten ondertekenen (verklaring op eer) dat men op het moment van de tewerkstelling als student nog niet is ingeschreven bij de VDAB alsook dat men door het uitvoeren van de job de opgelegde maximumprestaties als jobstudent van 600 uur niet zal overschrijden.

Artikel 3

De tewerkstellingsduur voor jobstudenten als arbeider bedraagt minimum 14 kalenderdagen.

De tewerkstellingsduur voor jobstudenten als bediende bedraagt 1 maand.

Artikel 4

De jobstudenten als arbeider moeten minimaal 17 jaar worden in het jaar van tewerkstelling.

De jobstudenten als bediende moeten minimaal 18 jaar worden in het jaar van tewerkstelling

Artikel 5

De bezoldiging wordt voor de jobstudenten vastgesteld op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde barema's zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

De jobstudenten tewerkgesteld als arbeider ontvangen een loon volgens schaalnummer E1 met 0 jaren geldelijke anciënniteit, zonder haard- of standplaatsvergoeding.

De jobstudenten tewerkgesteld als bediende ontvangen een loon volgens schaalnummer D1 met 0 jaren geldelijke anciënniteit, zonder haard- of standplaatsvergoeding.

Deze bedragen dienen gekoppeld te worden aan spilindex 138,01.

Deze vergoedingen zullen automatisch aangepast worden aan de weddenschaalherzieningen en indexaanpassingen, zoals deze van toepassing zijn voor het overheidspersoneel.

Jobstudenten ontvangen eveneens een fietsvergoeding per afgelegde kilometer wanneer hij/zij de afstand volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. Het bedrag van de fietsvergoeding is gelijk aan het maximum bedrag per kilometer dat op grond van de fiscale wetgeving en sociale zekerheidswetgeving is vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen.

Artikel 6

De individuele aanstelling van de jobstudenten zal gebeuren door de algemeen directeur.

In geval er meerdere kandidaten zijn, worden de kandidaten weerhouden op basis van volgende ordeningscriteria:

        positieve beoordeling van een eerdere tewerkstelling bij lokaal bestuur Meise als jobstudent;

        leeftijd;

        ervaring;

        opleiding.

Artikel 7

Een oproep zal gebeuren door een bericht omhoog te hangen in de verschillende locaties en door publicatie van een artikel op de sociale media van lokaal bestuur Meise, op intranet en op de website

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (1 juni  2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring aangepaste raming

MOTIVERING

Feiten en context

Gemeente Meise treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Meise bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

In het kader van de opdracht “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni  2023 - 31 mei 2027)” werd een bestek met nr. 2022113 opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise.

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.

De gemeenteraad verleende in zitting van 16 januari 2023 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 23 januari 2023 om de plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Mewa Servibel, Motstraat 54 te 2800 Mechelen;
- Wasbedrijf Dekeukelaere nv, Dorpsstraat 101 te 9800 Astene;
- Texworks bvba, Pastorijstraat 16 te 3130 Betekom;
- Wasserij Sint-Roch bvba, Zinkstraat 9 te 1500 Halle;
- Cleanlease nv, Vullaertstraat 73 te 8730 Oedelem;
- Elis, Industrielaan 145 te 1070 Brussel.

De firma Cleanlease heeft via mail (20 februari 2023) laten weten dat zij niet deelnemen aan de overheidsopdracht: “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni  2023 - 31 mei 2027)”.

De firma Cleanlaese nv heeft een overeenkomst met de firma Dress Confect Workwear groep (DWWG) om hun activiteiten m.b.t. verhuur en onderhoud werkkledij te laten overnemen door Dress Confect Workwear groep, Pathoekeweg 15 te 8000 Brugge.

Het schepencollege in zitting van 27 februari 2023 besliste om de offerte (17 februari 2023) voor de opdracht: “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur Meise (01 juni 2023 – 31 mei 2027) van de firma Dress Confect Workwear groep (DWWG) te aanvaarden.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 februari 2023 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 20 juni 2023.

Er werd 1 offerte ontvangen van Dress Confect Workwear groep, Pathoekeweg 15 te 8000 Brugge (€ 32.374,77 excl. btw of € 39.173,49 incl. 21% btw) per jaar en (€ 129.499,08 excl.btw of €156.693,89 incl. btw) voor 4 jaar.

De aankoopdienst van lokaal bestuur Meise stelt echter vast dat het budget hierdoor met
€ 56.693,89 (incl. btw) wordt overschreden op het goedgekeurde ramingsbedrag van € 82.644,63 excl. btw of 100.000 incl. btw. 21%.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

 Financiële gevolgen

De meeruitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 62305000/01192 en in het budget van de volgende jaren.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

62305000/01192 - ______________

______________

 25.700

BESLUIT

Artikel 1

De aangepaste raming van € 129.500 excl.btw en € 156.695,00 incl. btw voor de opdracht “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni  2023 - 31 mei 2027)” wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De meeruitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 62305000/01192 en in het budget van de volgende jaren.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

Raamovereenkomst busvervoer 2023 - 2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst busvervoer 2023 - 2027” werd een bestek met nr. 2023151 opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 377.358,49 excl. btw of € 400.000,00 incl. 6% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Gemeente Meise treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Meise bij de gunning van de opdracht.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de aankoopdienst.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcodes 61032000/08700, 61602000/08001, 61602000/08002, 61602000/08003, 61602000/08004 en in het budget van de volgende jaren.

Budgetsleutel

Omschrijving

Beschikbaar budget

61032000/08700 - Prestaties van derden

Uitbesteden busvervoer

 33.887,00

61602000/ 08001 - Activiteiten

Opendeurdagen, uitstappen, bosklassen,...

€ 22.610,65

61602000/ 08002 - Activiteiten

Opendeurdagen, uitstappen, bosklassen,...

€ 17.605,02

61602000/ 08003 - Activiteiten

Opendeurdagen, uitstappen, bosklassen,...

€ 13.655,26

61602000/ 08004 - Activiteiten

Opendeurdagen, uitstappen, bosklassen,...

€ 16.095,66

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2023151 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst busvervoer 2023 - 2027”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 377.358,49 excl. btw of € 400.000,00 incl. 6% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal gemeente Meise optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald OCMW Meise.

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcodes 61032000/08700, 61602000/08001, 61602000/08002, 61602000/08003, 61602000/08004 en in het budget van de volgende jaren.

Met 17 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 5 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Thomas Goethals, Erwin De Clerck en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 18/04/2023
Overzicht punten

Zitting 20 03 2023

AC - Aankoop of huur betaalterminals en overeenkomst transactieverwerker (01 mei 2023 - 30 april 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “AC - Aankoop of huur betaalterminals en overeenkomst transactieverwerker (01 mei 2023 - 30 april 2027)” werd een bestek met nr. 2023156 opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Aankoop betaalterminals);
* Perceel 2 (Huur betaalterminals);
* Perceel 3 (Overeenkomst transactieverwerker).

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 59.000,00 excl. btw en €71.390,00 incl.btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Gemeente Meise treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Meise bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Indien er gekozen wordt om de betaalterminals aan te kopen, is de uitgave voor deze opdracht voorzien in het investeringbudget 2023 en de volgende jaren op budgetcode 24100000/01192,01194,07030,07051,09510.

Wanneer de betaalterminals gehuurd worden, is de uitgave voor deze opdracht voorzien in het exploitatiebudget 2023 en de volgende jaren op budgetcode 61302000/01192,01194,07030,07051,09510.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

24100000/01192,01194,07030,07051,09510

Aankoop betaalterminals

 

 

61302000/01192,01194,07030,07051,09510

Huur betaalterminals/

 

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2023156 en de raming voor de opdracht “AC - Aankoop of huur betaalterminals en overeenkomst transactieverwerker (01 mei 2023 - 30 april 2027)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 59.000,00 excl. btw en €71.390,00 incl.btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal gemeente Meise optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald OCMW Meise.

Artikel 4

De uitgave voor de aankoop van de betaalterminals is voorzien in het investeringsbudget 2023 en de volgende jaren op budgetcode 24100000/01192,01194,07030,07051,09510.

De uitgave voor de huur van de betaalterminals is voorzien in het exploitatiebudget 2023 en de volgende jaren op budgetcode 61302000/01192,01194,07030,07051,09510.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)