Meise

Zitting van 18 09 2023

Van 19.30 uur tot 21.18

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Charlotte Meulemeester en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 17 juli 2023 goed.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Trajectcontrole - gebruik in het kader van gerechtelijke politie

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de verkeersveiligheid besliste het college in zitting van 11 oktober 2021 om trajectcontroles in te voeren in de Merchtemsesteenweg, Stationsstraat en Hoogstraat.

Deze hebben tot doel het verhogen van de verkeersveiligheid met in het bijzonder het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers door de invoering van snelheidscontroles. In tegenstelling tot de mobiele controles, zorgen deze trajectcontroles voor een gelijkmatige verkeersstroom.

De camera's kunnen eveneens voor andere doeleinden gebruikt worden. Na de corona-periode wordt een significante stijging van het aantal inbraken en gevallen van overlast vastgesteld, soms gelinkt aan drugs. Het in kaart brengen van deze problematiek om gepast pro-actief te kunnen optreden, is in het kader van de aanpak van deze fenomenen zeer belangrijk. Eveneens is een adequaat optreden belangrijk, zoals o.a. de kwaliteit van de onderzoeken. Het verhogen van de ophelderingsgraad moet, los van het preventieve aspect, een belangrijke doelstelling vormen.

De camera's zijn van een zeer goede kwaliteit en bevinden zich op plaatsen die beschouwd worden als belangrijke toegangswegen. Het is dan ook logisch dat ze op retroactieve wijze kunnen gebruikt worden om taken van gerechtelijke politie uit te voeren. Concreet betekent dit dat het team GLIK van de politiezone K-L-M, in het kader van onderzoek naar feiten, opzoekingen zou kunnen verrichten via deze camera's en zelfs de ploegen zou kunnen sturen (= intelligence police). Dit houdt wel in dat de camera's niet systematisch met een gerechtelijke finaliteit gecontroleerd worden, maar enkel in het geval een misdrijf werd gepleegd.

Eveneens kunnen, in het kader van verkeersacties, nummerplaten worden ingevoerd waarbij de bestuurders een verval tot het recht op sturen hebben gekregen, of waarvan de voertuigen niet verzekerd zijn.

Juridische gronden

De verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

De wet op het politieambt, inzonderheid artikelen 25/1 tot en met 25/8;

De wet van 27 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018;

Het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten;

Het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.

Het  decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

De politiezone K-L-M is vragende partij om, in het kader van gerechtelijke politie, beelden verwerkt via de camera's voor trajectcontrole te gebruiken, zowel retroactief (opsporings- en gerechtelijke onderzoeken) als proactief (intelligence police).

De korpschef gaf op 3 augustus 2023 positief advies voor het gebruik van de trajectcontroles op het grondgebied van Meise in het kader van gerechtelijke politie.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de gemeenteraad.

Met algemene stemmen

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Ontbinding intergemeentelijke vereniging 'Handhaving en noodplanning Brabantse Kouters'

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad is in zitting van 21 maart 2022 akkoord gegaan om samen met de gemeente Kapelle-op-den-Bos een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid op te richten, onder de naam 'Handhaving & Noodplanning Brabantse Kouters'.

De vereniging had tot doel het nastreven van een regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, met het oog op de uitbouw van een adequaat en uniform beleid op het vlak van handhaving en noodplanning.

Conform artikel 4 van de overeenkomst met statutaire draagkracht fungeerde de gemeente Kapelle-op-den-Bos als beherende gemeente. De beherende gemeente werft in principe de personeelsleden aan. Het college van de gemeente Kapelle-op-den-Bos heeft tot tweemaal toe tevergeefs de functie van expert handhaving en noodplanning vacant verklaard.

Ondertussen heeft het gemeentebestuur Londerzeel de intentie te kennen gegeven deel te willen uitmaken van de interlokale vereniging met uitbreiding van het takenpakket van GIS-coördinator. Het zou daarbij de bedoeling zijn dat de gemeente Londerzeel als beherende gemeente gaat optreden. De intergemeentelijke vereniging 'handhaving en noodplanning Brabantse Kouters' dient daarom te worden ontbonden. Er zal een nieuwe intergemeentelijke vereniging worden opgericht met als deelnemers de gemeentebesturen Londerzeel, Kapelle-op-de-Bos en Meise.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; meer bepaald artikel 41, 4° en artikelen 392-395.

De gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2022 houdende oprichting intergemeentelijke vereniging 'handhaving en noodplanning Brabantse Kouters' - goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht en goedkeuring aanwervingsvoorwaarden expert handhaving en noodplanning.

Advies/argumentatie

De bepalingen over de ontbinding en vereffening staan opgenomen in artikel 25 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging 'Handhaving & noodplanning Brabantse Kouters'.
De ontbinding van de interlokale vereniging gebeurt slechts na schriftelijk akkoord van alle deelnemende gemeenten en nadat alle deelnemende gemeenten een regeling kunnen treffen betreffende de financiële afwikkeling van de aangegane engagementen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zich met onmiddellijke ingang akkoord te verklaren met de ontbinding van de interlokale vereniging 'Handhaving & Noodplanning Brabantse Kouters', zoals opgericht in gemeenteraadszitting van 21 maart 2022.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Oprichting intergemeentelijke vereniging met de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise - Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht

MOTIVERING

Feiten en context

Er is de wens van de gemeenten Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos om samen de krachten te bundelen in hun aanpak in het kader van handhaving, noodplanning en GIS.

Om dit project van gemeenschappelijk belang te verwezenlijken, wordt er voorgesteld om een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid op te richten, nl. een Interlokale Vereniging (IV).

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; meer bepaald artikel 41, 4° en artikelen 392-395.

Advies/argumentatie

Het doel van de IV is het nastreven van een regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, met het oog op de uitbouw van een adequaat en uniform beleid op het vlak van handhaving, noodplanning en GIS.

De vereniging heeft ook tot doel schaalvoordelen na te streven, een betere beleidscoördinatie voor de aanpak van de fenomenen die vallen onder integrale veiligheid, het geografisch informatiesysteem en een coherent en uniform rampenmanagement.

Deze overeenkomst maakt tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader over de oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de inbreng van de deelnemers en de wijze waarop die inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle en de vereffening van de IV.

In overeenstemming met artikel 394 van het decreet lokaal bestuur en in overleg met de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel, wordt de gemeente Londerzeel aangesteld als beherende gemeente van de IV.

Hieruit volgend is de administratieve zetel van de IV dan ook gevestigd in het administratief centrum van de beherende gemeente, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel.

Er wordt een beheerscomité opgericht: elke gemeente wordt in het beheerscomité vertegenwoordigd door haar burgemeester of de schepen die de burgemeester daartoe aanwijst. Deze vergadering is onbezoldigd.

De beherende gemeente zal personeelsleden 'met uitlening' aanwerven ten behoeve van de IV, het betreft een handhavingsambtenaar, GIS-coördinator en noodplanningscoördinator. Het beheerscomité bespreekt de wervingswijze.

De beherende gemeente stelt de functiebeschrijvingen vast.

De beherende gemeente is verantwoordelijk voor de werving en aanstelling van het personeelslid. De andere leden worden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van de wervingsprocedure.

De beherende gemeente neemt de beslissing om de personeelsleden "met uitlening" te werven. De gemeenteraden van de andere ledengemeenten nemen een besluit tot lening van de personeelsleden van de beherende gemeente.

Het voordeel van deze werving 'met uitlening' bestaat er in dat niet enkel de beherende gemeente instructies kan geven aan dit personeelslid, maar ook de IV en de deelnemende gemeenten. Hiervoor wordt er een specifieke schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen de beherende gemeente en de IV.

Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om bij de uitlening van personeel een geschreven overeenkomst te sluiten tussen de gebruiker en de juridische werkgever.

Financiële gevolgen

De totale werkingsmiddelen voor de IV worden jaarlijks geraamd op 205.274,84 euro. Voor het gemeentebestuur Meise bedraagt het aandeel 81.976,63 euro.
De financieel directeur verleende visum op 1 september 2023.

BESLUIT

Artikel 1

Zich akkoord te verklaren om samen met de gemeenten Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.

        De vereniging heeft tot doel het nastreven van een regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, met het oog op de uitbouw van een adequaat en uniform beleid op het vlak van GIS, handhaving en noodplanning. De vereniging heeft ook tot doel schaalvoordelen na te streven, een betere beleidscoördinatie voor de aanpak van de fenomenen die vallen onder integrale veiligheid, het geografisch informatiesysteem en een coherent en uniform rampenmanagement.

        De duur van de vereniging is onbepaald.

Artikel 2

De bijgevoegde overeenkomst met statutaire draagkracht voor de interlokale vereniging goed te keuren.

Artikel 3

De geschreven overeenkomst tussen de juridische werkgever (Londerzeel) en de gebruiker (Meise) goed te keuren.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op woensdag 13 december 2023

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeente Meise is deelnemer bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en werd verlengd op 23 oktober 2019 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische-sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een dienstverlenende vereniging overeenkomstig artikel 398, §2, 2° van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de wijzigingen in de statuten van de dienstverlenende vereniging en in de bijlagen artikelsgewijs worden aangebracht door de Algemene Vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Uiterlijk negentig dagen voor de Algemene Vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur van Haviland heeft op 19 juni 2023, overeenkomstig artikel 427 van het decreet lokaal bestuur, een ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd.

De brief van 22 augustus 2023 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt  van het voorstel van statutenwijzigingen.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 13 december 2023 om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse-Zellik, omvat ondermeer volgend agendapunt:

 Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring

De gemeenteraadsbeslissingen van 15 mei 2023 en 15 november 2021 waarbij respectievelijk de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergadering van Haviland werden aangeduid.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 427 en 432;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

De thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2021, inzonderheid artikel 38 betreffende de statutenwijziging.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de Raad van Bestuur op 19 juni 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde, Peter Carrière, en plaatsvervangend afgevaardigde, Sonia Lathouwers, – gedurende de huidige legislatuur – zijn gemandateerd om de statutenwijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 goed te keuren.

Artikel 3

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Met 15 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 8 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Wijziging belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen 2024-2025

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad stelde op 18 november 2019 het belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen vast voor de periode 2020 -2025.

In dit reglement is een belasting op het uitbaten van bankautomaten begrepen.

De laatste jaren zijn echter door de grootbanken de bankautomaten systematisch verwijderd (vooral in Wolvertem) waardoor het voor de burgers moeilijker wordt om aan cashgeld te geraken of cashgeld te kunnen deponeren.

De weinige filialen, die nog over een automaat beschikken, zijn enigszins de dupe van het belastingreglement, terwijl zij anderzijds tegemoetkomen aan de noden van de burgers inzake het beheer van cashgeld.

Voor de aanslagjaren 2024 - 2025 kan er een wijziging van het belastingreglement worden vastgesteld met ingang van 1 januari 2024.

De raad is bevoegd om deze wijziging goed te keuren.

Juridische gronden

De Grondwet, artikel 170§4;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college.

De omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Gelet op het feit dat de aanwezigheid van bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen op het grondgebied van de gemeente aanleiding geeft tot verhoogde veiligheidsrisico's;

Gelet dat dit leidt tot bijkomende inspanningen vanwege de politiediensten, met de daaruit voor de gemeente voortvloeiende kosten.

Overwegende dat de gemeente haar budget in evenwicht moet houden.

Advies/argumentatie

Overwegende dat door het verdwijnen van de bankautomaten het vooral voor de minder mobiele burgers moeilijker wordt om cash geld af te halen of te deponeren;

Overwegende dat het enkel de banken zijn, die enigszins tegemoetkomen aan de wensen van de burgers en hun bankautomaten behouden, de dupe zijn van de belasting op bankautomaten;

wordt aan het college voorgesteld een aangepaste reglement met de schrapping van de belasting op bankautomaten voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Financiële gevolgen

Ingeval de wijziging voor het wegvallen van de bankautomaten bestemd voor bankverrichtingen wordt ingevoerd, zal de geraamde opbrengst van deze belasting vanaf 2024 dalen met ongeveer 1.600 euro / jaar.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de wijziging van het belastingreglement op banken en aanverwante instellingen vast met ingang van 1 januari 2024.

De tarieven (artikel 3) en de bezwaarprocedure conform het invorderingsdecreet (artikel 9 en 10) worden aangepast als volgt:

Bestaande tekst

 Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld als volgt :

800 euro per instelling met een personeelsbestand van meer dan tien personen,

 600 euro per instelling met een personeelsbestand van meer dan vijf personen, doch hoogstens tien personen,

400 euro per instelling met een personeelsbestand tot vijf personen,

200 euro per automaat bestemd voor bankverrichtingen.

Artikel 9

De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd worden. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen  vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. De ontvangstmelding wordt verzonden binnen de 15 kalenderdagen.

 

 

 

 

 

Artikel 10

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

 

Nieuwe tekst

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld als volgt :

800 euro per instelling met een personeelsbestand van meer dan tien personen

600 euro per instelling met een personeelsbestand van meer dan vijf personen, doch hoogstens tien personen

400 euro per instelling met een personeelsbestand tot vijf personen

 

 

Artikel 9

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger, die zich onterecht belast acht, kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, schriftelijk of elektronisch of via een duurzame drager worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet door verzending of door overhandiging.

Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

Artikel 10

“Zonder afbreuk te doen aan het huidige decreet, zijn van overeenkomstige toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen:

1° de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen;

2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet- fiscale schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.”

 

Artikel 2

Dit gewijzigd belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 tot 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het lokaal decreet.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 1 onthouding (Erwin De Clerck)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026” werd een bestek met nr. 2023199 opgesteld door de uitvoerende diensten.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Gemeente Meise treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Meise bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Juridische gronden

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en meer bepaald artikel 2, 6°a en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders).

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

De uitvoerende diensten verlenen een gunstig advies.   

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 61300000/07100 en in het budget van de volgende jaren.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

61300000/07100 - Huur en onderhoud installaties en aankoop materieel

______________

 14.809,07

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2023199 en de raming voor de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026”, opgesteld door de uitvoerende diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal gemeente Meise optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:

OCMW Meise.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 61300000/07100 en in het budget van de volgende jaren.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Aanpassing retributiereglement op het opruimen van sluikstorten

MOTIVERING

Feiten en context

Op 16 december 2019 stelde de gemeenteraad het retributiereglement op het opruimen van sluikstorten vast.

Ondanks het verbod op sluikstorten, opgenomen in zowel het Materialendecreet, het Vlarema als het gemeentelijk politiereglement, worden gemeenten nagenoeg dagelijks geconfronteerd met sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil. De handhaving gebeurt vooral via afvalintercommunale Incovo (inzet van verborgen camera's), de lokale politie, de gemeenschapswachten en andere aangestelde vaststellers. De opruiming gebeurt voornamelijk door Incovo, soms door eigen diensten. Vaststellingen worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar, die bij veroordeling een gasboete oplegt. Na veroordeling wordt ook een retributie aangerekend voor het opruimen van het sluikstort overeenkomstig het retributiereglement van 2019.

Sinds de inwerkingtreding van het retributiereglement werden ruim 100 schuldvorderingen verstuurd voor het opruimen van sluikstorten daterend van 2020 (7), 2021 (17) en 2022 (91 tot juli 2022). Op basis van het op die periode van toepassing zijnde retributiereglement bedraagt de minimale kostprijs voor het opruimen € 460, geïndexeerd. De dienst leefmilieu ontving talrijke telefonische oproepen en e-mails of schriftelijke bezwaren bij de retributie en dit vooral over de hoogte van het bedrag bij kleine sluikstorten, met het verzoek om dit te herzien of te annuleren. Velen hebben ook niet de mogelijkheid om dit in één keer te betalen en dienen gebruik te maken van een afbetalingsplan.

Er werden op heden reeds 15 afbetalingsplannen goedgekeurd, waarbij op maandbasis €10 tot €100 wordt afbetaald. Dit houdt in dat er afbetalingen lopen tot 2028.

De beslissing van de gemeenteraad van 19 juni 2023 houdende aanpassing van het retributiereglement op het opruimen van sluikstorten, is enkel van toepassing op nieuwe inbreuken vanaf 1 juli 2023.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 177. (08/04/2023- ...):
De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° ......................
2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting. Dat debiteurenbeheer kan plaatsvinden rekening houdend met onder meer de doelstelling van bestrijding en voorkoming van armoede en overeenkomstig het lokaal beleid.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (materialendecreet), inzonderheid artikel 12.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), inzonderheid artikelen 4.6.1 en 4.6.2.

De algemene politieverordening politiezone K-L-M, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 16 mei 2022, gepubliceerd op de website op 24 mei 2022.

De beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende vaststelling van het retributiereglement op het opruimen van sluikstorten, gepubliceerd op de website op 19 december 2019.

De beslissing van de gemeenteraad van 19 juni 2023 houdende aanpassing van het retributiereglement op het opruimen van sluikstorten, gepubliceerd op de website op 27 juni 2023.

Advies/argumentatie

De gemeente en Incovo maken reeds jaren werk van een strenge aanpak van sluikstorten, waarbij het verbaliseren en sanctioneren een noodzakelijke laatste stap is. De verbalisering gebeurt vooral op basis van het politiereglement, waarbij gasboetes worden uitgeschreven van minstens € 80 of hoger. Verbalisering op basis van het Materialendecreet gebeurt slechts sporadisch.

Dankzij de inzet van camera's en vaststellers, is de pakkans in Meise intussen aanzienlijk toegenomen. Veelal betreft het kleinere sluikstorten, zoals het achterlaten van glas of een recipiënt voor glas ter hoogte van glasbollen of afval aan de voet van straatvuilbakjes (omdat ze vol zijn) of textielcontainers, soms gebeurt het uit vergetelheid, nonchalance of gemakzucht, soms bewust en doordacht.

De meeste personen die na ontvangst van de schuldvordering contact opnemen met de diensten van de gemeente (telefonisch, per e-mail of schriftelijk) ontkennen het sluikstorten niet en zijn ook bereid de boete te betalen (of betaalden deze reeds eerder), maar stellen wel dat het bedrag van de retributie sterk overdreven is.
Bij de beoordeling van de diverse klachten en verzoeken door het college, kan het college niet afwijken van de bepalingen van de gemeenteraadsbeslissing aangezien geen vermindering is voorzien voor kleine sluikstorten of nonchalance. Deze bevoegdheid ligt enkel bij de gemeenteraad, met name door aanpassing of intrekking van het reglement.

Het retributiereglement van 2019 bestaat uit 2 delen:
Enerzijds de retributie op het opruimen (mogelijk door gemeentelijke diensten, maar bijna steeds door derden, in casu Incovo), anderzijds de retributie op het afvoeren, het verwerken en sorteren of verbranden (opnieuw ofwel door de gemeente, ofwel en bijna steeds door Incovo).
Bij uitvoering door derden geldt zowel voor opruimen als verwerking een minimum van 180 euro en voor beide een vaste kost van 50 euro verplaatsingskosten. Deze bedragen worden daarenboven geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van december 2019, zodat het minimale retributiebedrag 460 euro (voor 2020), 465 euro (voor 2021), 488 euro (voor 2022) of 539 euro (voor 2023) bedraagt.

Deze bedragen worden ook aangerekend wanneer ter hoogte van een glasbol een recipiënt (zoals een achtergelaten doos of zak of een te groot glazen voorwerp enz.) wordt vastgesteld.

Eigen bij een retributie is dat de aangerekende vergoeding "redelijk in verhouding staat tot de kostprijs van de verleende dienst" (zie Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit).

In de omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit staat ook uitdrukkelijk "De retributie kan slechts louter kostendekkend zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met:

        de afstand die afgelegd wordt om het afval op te halen en/of weg te brengen;

        de aard en de hoeveelheid van de achtergelaten afvalstoffen;

        het ingezette materieel en personeel." 

Een retributie dient kostendekkend te zijn, dus de kosten te omvatten voor de dienstverlening (in casu het opruimen en het verwerken van het sluikstort). Verschillende bezwaarindieners (naar aanleiding van de aanpassing van de indexering) vinden het bedrag schandalig en onrechtvaardig en verzoeken een gedetailleerde verantwoording van dit bedrag.

De werkelijke kosten, verbonden aan sluikstortdossiers (tot juli 2022) bestonden uit:

        de factuur van Incovo voor het opruimen en verwerken (het opruimen van sluikstorten gebeurt door een aparte ploeg die opereert vanuit Vilvoorde)

        de personeelskosten verbonden aan de vaststelling (verplaatsing, tijdsduur) en verwerking (administratie en financiën)

        de kosten die per dossier worden aangerekend door de sanctionerende ambtenaar (tot juli 2022 de provincie Vlaams-Brabant, vanaf juli 2022 intercommunale Haviland).

De momenteel aangerekende kosten staan niet redelijk in verhouding met de kostprijs van de verleende dienst (zie Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit). Zeker voor bijzonder kleine sluikstorten, die geen aparte inzet van de sluikstortploeg van Incovo vereisen en geen aanleiding geven tot aparte facturatie door Incovo of klein zijn in omvang, is de opruim- en verwerkingskost beperkt. Hetzelfde dient vastgesteld te worden voor sluikstorten die door de gemeentewerklieden worden opgeruimd.

Bij het behandelen van een bezwaar treedt het college op als administratieve overheid. Dit impliceert dat het college geen uitspraak moet of kan doen over eventuele bezwaren die de wettigheid van het reglement betreffen. Het college kan het reglement niet buiten toepassing stellen op grond van artikel 159 van de Grondwet. Derhalve dient - wanneer we het tarief/de wijze van berekening van de retributie wensen aan te passen - dit voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. De Raad van State oordeelt dat: " De terugwerkende kracht is enkel toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke machtiging bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel voordelen toekent of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de goede werking van de diensten en erdoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast." Vermits een aanpassing van het reglement in het voordeel is van de burger, is de retro-activiteit wel te verantwoorden. In het kader van respect van het gelijkheidsbeginsel is het wel noodzakelijk dat alle op basis van het retributiereglement aangerekende retributies bij aanpassing van het reglement worden herbekeken. Dit principe werd ook bevestigd in het advies van 26 april 2023 van de VVSG.

Vanuit de administratieve diensten werd een aanpassing van het retributiereglement uitgewerkt, welke door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2023 werd goedgekeurd voor de toekomst: schrappen van de minima van 2 x 180 euro, schrappen van de verplaatsingskost van 50 euro voor de verwerking, aanpassing van de loonkost van de inzet van personeel (50 euro i.p.v.  100 euro, een rechtzetting) en schrappen van de bepaling dat bij gebreke van contante betaling, de retributie wordt ingekohierd en onmiddellijk eisbaar is. Er werd beslist dat de wijziging in werking zou treden met ingang van 1 juli 2023.

Het voorstel werd op 26 april 2023 voorgelegd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. De gemeente ontving op 2 mei 2023 een antwoord. Daarin wordt aangehaald dat het verhalen van de opruim- en verwerkingskosten louter kostendekkend mag zijn.

Overwegende dat er ingevolge de 100 opgemaakte schuldvorderingen reeds 15 afbetalingsplannen werden goedgekeurd, waarbij de meesten lopen over verschillende jaren doordat ze geen financiële draagkracht hebben.

Overwegende dat door de hoge retributie mensen verder in de armoede kunnen geduwd worden.

De kans is erg groot dat mensen wiens verweer tegen de retributie zou worden afgewezen het reglement voor de rechtbank zullen betwisten, hetgeen zou kunnen leiden tot vernietiging.

Om uit deze impasse te raken, wordt voorgesteld om de wijziging van het retributiereglement retroactief toe te passen vanaf de inwerkingstelling van het reglement, zijnde 1 januari 2020 zodat het reglement op eenzelfde wijze toegepast wordt voor alle sluikstorten.

Op 10 augustus 2023 werd hiervoor contact opgenomen met het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het Agentschap Binnenlands Bestuur gaat akkoord met het voorstel van aanpassing.

Financiële gevolgen

Enerzijds vermindert de retributie per dossier, anderzijds is de kans op wanbetalers of juridische betwistingen wellicht kleiner zodat de impact wellicht gering is. De ontvangsten worden geboekt op GE/73328000/00200.

De betalingstoestand is op 13 juli 2023 als volgt (exclusief eerder apart gefactureerde gasboetes):

 

2020

2021

2022

aantal

7

17

95

volledig betaald

1

2

34

gasboete eerder gefactureerd

7

17

5

gasboete betaald

7

17

5 + 47

retributie volledig betaald

1

2

34

retributie deels betaald

0

1

13

retributie nog niets betaald

6

15

36

afbetalingsplan

0

1

13

BESLUIT

Artikel 1

In het retributiereglement van 16 december 2019 op het opruimen van sluikstorten, zoals aangepast door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2023, wordt in artikel 5 "met ingang van 1 juli 2023" vervangen door "met ingang van 1 januari 2020".

Artikel 2

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 3

De schuldvorderingen uit het verleden worden verrekend conform het gewijzigde reglement.

Artikel 4

De wijziging van het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

MOTIVERING

Feiten en context

Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP 2.1) is een addendum bij het in 2022 gelanceerde LEKP 2.0 en bevat een aanscherping en uitbreiding van de doelstellingen vermeld in werf 2 “verrijk je wijk”. Dit addendum kwam als gevolg van de energiecrisis waarmee we eind 2022 werden geconfronteerd. Hierdoor werd namelijk duidelijk dat we als samenleving weerbaarder moeten worden voor prijsschokken en minder afhankelijk moeten zijn van fossiele brandstoffen.

Het LEKP 2.1 volgt dezelfde principes als de eerdere versies. Zoals hierboven vermeld werd werf 2 uitgebreid met een specifieke focus op het wijkniveau, om de energievraag te beperken en de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. Er wordt hierbij verder ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale besturen, geven aan om naast de reeds bestaande engagementen verder werk te maken van de aangescherpte en uitgebreide engagementen zoals hieronder vermeld:

Lokale besturen engageren zich voor:

     Realisatie van minstens één thematisch wijkverbeteringscontract waarbinnen een collectieve renovatie wordt gefaciliteerd voor einde 2025. Een thematisch wijkverbeteringscontract kenmerkt zich door 4 elementen: (i) het is gericht op de uitvoering van een collectieve renovatie, (ii) het betreft een nieuwe samenwerkingsvorm, (iii) binnen een specifieke wijk, (iv) met oog voor sociale diversiteit;

     Opmaak van een voorgesteld renovatietraject op maat van elke bewoner waar de klimaattafel georganiseerd wordt, voor 50 per 1.000 huishoudens en dit voor einde 2025;

     Een verdubbeling en versnelling voor de doelstelling: ‘1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030’: minstens 36 kWp in plaats van 18 kWp per 500 inwoners, waarvan 18 kWp per 500 inwoners wordt gerealiseerd voor einde 2025.

     Toegang tot de activiteiten van een energiegemeenschap operationaliseren voor 1 per 500 inwoners voor einde 2025.

De Vlaamse overheid engageert zich om:

     Een sterke kennisoverdracht teorganiseren tussen lokale besturen met de eerste leerlessen uit de 11 lopende wijkverbeteringscontracten wat betreft het vernieuwd instrumentarium in het kader van de werkplatformen (deze zijn begin 2023 van start gegaan);

     De beoogde wijkrenovatietool uit te breiden met de ontwikkeling van een digitaal platform (de ‘Digital Twin’) waarbij (i) databronnen gecombineerd worden met de best beschikbare instrumenten en analyses (zoals bijvoorbeeld warmtezoneringskaarten) en (ii) waarop publieke of private instrumenten op kunnen aansluiten (overheden, Energiehuizen, bouwsector, applicatie- en softwarebedrijven, …). Deze wordt niet enkel aan lokale besturen aangereikt, maar kan dus ook gekoppeld worden aan Energiehuizen om renovatietrajecten procesmatig te begeleiden;

     Het aanbieden van een technische assistentiehub om lokale besturen en hun OCMW’s te ondersteunen in het opstarten van lokale energiegemeenschappen waarbij activiteiten ten gunste van mensen met risico op energie armoede kan worden uitgerold. De hub wordt aanbesteed in 2023 en zal zich inzetten voor het inhoudelijk technische, het aanbestedingsmatige, juridische en financiële maatwerk bij de realisatie van de activiteiten van de energiegemeenschap.

     Het voorzien van een additionele budgettaire impuls van 16 miljoen euro voor de capaciteit bij lokale besturen ter realisatie van de versterkte engagementen in de komende twee jaren:

        € 9.000.000 in 2023,  

        € 7.000.000 in 2024.

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft de gemeente Meise aan actie te ondernemen om de doelstellingen zoals hierboven vermeld in het LEKP 2.1 met de wijzigingen met betrekking tot Werf 2 te behalen.

De milieuadviesraad verleende op 9 mei 2023 een unaniem gunstig advies.

Juridische gronden

De internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken.

Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 2: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.”

De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 9 december 2019 van het Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030. Dit plan bepaalt dat de Vlaamse overheid de lokale overheden stimuleert om de 2030-doelstelling van het Burgemeestersconvenant na te streven en verwijst naar de sleutelrol die steden en gemeenten spelen in het Vlaamse energie- en klimaatbeleid.

De ondertekening door het gemeentebestuur Meise op 18 oktober 2019 in Leuven van het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement.

De ondertekening door het gemeentebestuur Meise in 2014 van het Burgemeestersconvenant 2020 (CoM2020), waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op haar CO2-uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011).

De ondertekening door de burgemeester namens gemeentebestuur Meise op 11 november 2020 van het Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) waaraan meerdere concrete verbintenissen zijn verbonden.

De ondertekening door de gemeenteraad van LEKP 1.0 op 18 oktober 2021.

De ondertekening door de gemeenteraad van LEKP 2.0 op 21 november 2022.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 40 en 41 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Er wordt voorgesteld dat de gemeenteraad akkoord gaat met de ondertekening van het “Lokaal Energie – en Klimaatpact (LEKP) 2.1” op vraag van de Vlaamse regering.

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 en uitvoering van de gewenste en mogelijke acties, heeft de gemeente recht op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht.

Het verschil tussen LEKP 2.0 en LEKP 2.1 is weergegeven in de tabel in de bijlage.

Het voorstel van aanpak van de doelstellingen LEKP 1.0, 2.0 en 2.1 zijn weergegeven in de Excel-bijlage.

Beoordeling van de haalbaarheid van de bijkomende engagementen.

        Collectieve renovaties

Deze uitdaging moet haalbaar zijn met behulp van bijkomende ondersteuning van de hogere overheid en sociale huisvestingsmaatschappijen. Samen kan een renovatiestrategie worden bepaald en gefaciliteerd. Voorbeelden van projecten (die in aanmerking komen) zijn de plaatsing van het Mobiel Energiehuis en het opstarten van benovatietrajecten. Een andere technisch uitvoerbare mogelijkheid is om het Home Jan Van Gysel (Krogstraat 111) te voorzien van warmtepompen (individuele of één gezamenlijke).

        Klimaattafels

Deze uitdaging moet haalbaar zijn in navolging van de uitvoering van de collectieve renovaties met wijkverbeteringscontract. Voor de organisatie van klimaattafels kan beroep gedaan worden op burgercoöperaties.

        Coöperatieve hernieuwbare energieprojecten

Dit engagement moet haalbaar zijn mits samenwerking met externe partners (zoals intercommunale Haviland) of participatie in projecten van derden. Het ter beschikking stellen van daken van gemeentelijke gebouwen voor de plaatsing van zonnepanelen, gefinancierd door derden, is mogelijk via burgercoöperatie, maar de gemeente zal deze in eerste instantie zelf benutten.

        Energiegemeenschappen

De gemeente heeft nog geen projecten opgestart, maar mits samenwerking met externe partners, moet deze doelstelling haalbaar zijn.

Op te merken valt dat er momenteel nog geen duidelijkheid is over wat de gevolgen zijn indien een gemeente niet aan alle engagementen kan voldoen, maar de kans dat dan terugbetaling wordt geëist is zeer klein. Het belangrijkste is dat de gemeenten er werk van maken.

Financiële gevolgen

Geen directe financiële gevolgen, wel recht op financiële ondersteuning via trekkingsrechten vanuit LEKP.

De budgetten voor uitvoering van maatregelen ifv LEKP zitten vervat in de algemene exploitatie- en investeringsbudgetten van het meerjarenplan. In functie van de vereiste externe rapportering zullen de budgetten worden verschoven en/of van de nodige externe rapporteringscode worden voorzien.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad ondertekent het Lokaal Energie – en Klimaatpact (LEKP) 2.1.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Energiesnoeiers

MOTIVERING

Feiten en context

Een deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben nood aan meer (financiële) ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. Sinds 1 september 2022 kunnen inwoners een "verbouwlening" aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie (o.a. isolatie, zonneboiler, warmtepomp(boiler), zonnepanelen...).

In de meeste gemeenten in Vlaanderen zijn er energiesnoeiersbedrijven. Deze kunnen de burgers helpen om hun energiefactuur te verminderen. Energiesnoeiers richten zich vooral naar mensen met een laag inkomen.Ze werken nauw samen met het OCMW en het gemeentebestuur. Bij de Energiesnoeiers kan men onder meer terecht voor gratis energiescans en kosteloze begeleiding bij het aanvragen van premies en isolatie van woningen.

De gemeente Meise werkte in het verleden samen met de Groep Intro voor het uitvoeren van energiescans. Groep Intro is sinds kort gestopt met het uitvoeren van energiescans zodat de gemeente deze laagdrempelige energiescan niet meer kan aanbieden aan haar inwoners.

3Wplus heeft een voorstel van samenwerkingsovereenkomst overgemaakt waardoor de energiescans opnieuw zouden kunnen aangeboden worden aan de inwoners. Deze overeenkomst zou afgesloten worden voor onbepaalde duur.

De medewerkers van het Energiehuis 3Wplus bieden aan de inwoners van Meise reeds ondersteuning aan bij advies over de Mijn Verbouwlening, een aanbod van kwaliteitsvolle aannemers, en hulp en begeleiding bij de renovatie van hun woning met het Mobiel Energiehuis...

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het energiebesluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Via de samenwerkingsovereenkomst geeft het lokaal bestuur opdracht om huishoudelijke energiescans uit te voeren bij de prioritaire doelgroepen, het uitvoeren van eenvoudige isolatiewerken van daken en vloeren en het begeleiden van sociale isolatieprojecten.

Naast het creëren van een sociale meerwaarde door extra inspanningen te leveren om de meest kwetsbare doelgroep te bereiken, zoals personen met een budgetmeter, beschermde afnemers, personen in schuldbemiddeling, … kan het lokaal bestuur de informatie over de gescande woningen  gebruiken om een beleid inzake rationeel energiegebruik op te zetten.

De basisenergiescan omvat een inventarisatie van het energiegebruik in de woning: alle installaties, toestellen en materialen die direct of indirect een invloed hebben op het energiegebruik worden geïnventariseerd en het gedrag van de bewoners wordt bevraagd. Tijdens deze scan wordt ook een leveranciersvergelijking gemaakt, waar mogelijk wordt de bewoner begeleid bij de overstap naar een nieuw energiecontract. De energiebesparingspremies worden overlopen en een aantal kleine energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd die resulteren in een directe energiebesparing, waar mogelijk wordt de regeling van de verwarming geoptimaliseerd. De basisenergiescan resulteert in een rapport met tips inzake REG op maat van de bewoner.

Het begeleidingstraject type 1a kan enkel worden uitgevoerd bij personen die behoren tot de prioritaire doelgroepen voor energiescans en waar tijdens de basisenergiescan werd vastgesteld dat voor dit huishouden minimum 4 van de 6 modules van het begeleidingstraject type 1 mogelijk en relevant zijn. Het begeleidingstraject type 1b kan enkel worden uitgevoerd bij personen die behoren tot de prioritaire doelgroepen voor energiescans en waar tijdens de basisenergiescan werd vastgesteld dat een begeleiding bij de overstap van energieleverancier wenselijk en zinvol is maar de uitvoering van 4 van de 6 modules van het begeleidingstraject type 1 niet mogelijk en/of relevant is.

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat ze een actieve rol opnemen in het aanleveren van adressen van de te scannen en/of te isoleren woningen in overleg met de projectpartner en diverse andere sociale toeleiders. Het lokaal bestuur kan de meest geschikte kanalen voor adressenwerving (OCMW, woonwinkel, CAW, armoedeorganisaties...) actief informeren en betrekken bij het werven van adressen, zodat de energiefactuur van zoveel mogelijk kwetsbare huishoudens kan blijven verminderen. Het is dan ook aangewezen om hiervoor samen te werken met het OCMW en een verwerkersovereenkomst af te sluiten met het OCMW.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen. Energiescans zijn gratis voor de gemeente. 3wplus wordt vergoed door Fluvius per bezoek.

BESLUIT

Artikel 1

De overeenkomst met de vzw 3W Plus Werk, voor de uitvoering van diensten gericht op rationeel energieverbruik bij kwetsbare gezinnen, wordt goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Aankoop woning Stationsstraat 41- goedkeuring akte

MOTIVERING

Feiten en context

 De eigendom, Stationsstraat 41, is gelegen in het projectgebied opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan Herziening 1 Sancta Maria. De omliggende percelen zijn eigendom van de gemeente.

De gemeenteraad ging op 17 juli 2023 akkoord met de aankoop van de woning tegen de prijs van 600.000 euro en gaf opdracht aan de notaris om de verkoopakte op te maken.

Een ontwerpaankoopakte werd door de notaris overgemaakt.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

Advies/argumentatie

De aankoop van de woning gebeurt in het algemeen belang. De woning maakt deel uit van het projectgebied RUP Herziening 1 Sancta Maria. De betreffende eigendom is vooraan centraal gelegen in de projectzone van het RUP. Om een totaalproject te kunnen uitwerken op de site Sancta Maria, is het zeer wenselijk dat de gemeente eigenaar is van de site. Gezien het niet de intentie is van de gemeente om deze woning in de verdere ontwikkeling van de site te behouden, kan in de ontwerpakte opgenomen worden dat de gemeente de intentie heeft om het pand binnen de vijf jaar te slopen zodat er niet moet voldaan worden aan de renovatieverplichting. Een gedeelte van het pand is momenteel verhuurd; nadat de gemeente eigenaar is geworden kan ze een besluit nemen over de (modaliteiten van een ) eventuele beëindiging van de lopende huurovereenkomst.

Financiële gevolgen

Er werd reeds een visum onder voorbehoud afgeleverd door de financieel directeur op 14 juni 2023. Het budget van 640.000 euro voor aankoop van de woning werd door de gemeenteraad van 17 juli 2023  goedgekeurd bij de aanpassing van het meerjarenplan 2023/01.

BESLUIT

Artikel 1

Het ontwerp van notariële akte voor de aankoop van de woning Stationsstraat 41 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het goed wordt bestemd voor openbaar nut, namelijk om te worden ingelijfd in het openbaar domein van de gemeente.

Artikel 3

De notariële akte zal namens het lokaal bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026” werd een bestek met nr. 2023209 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026), raming: € 29.342,50 excl. btw of € 35.504,43 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026), raming: € 29.342,50 excl. btw of € 35.504,43 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026), raming: € 29.342,50 excl. btw of € 35.504,43 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026), raming: € 29.342,50 excl. btw of € 35.504,43 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 117.370,00 excl. btw of € 142.017,72 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Juridische gronden

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet) en artikel 57 en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om een raamovereenkomst met een aannemer af te sluiten aangezien we niet over het materieel beschikken om deze werken in eigen beheer uit te voeren.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 61032000/02000 en in het budget van de volgende jaren.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

61032000/02000 - Prestaties van derden

______________

 189.269,18

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2023209 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 117.370,00 excl. btw of € 142.017,72 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 61032000/02000 en in het budget van de volgende jaren.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Aanstellen ontwerper riolering wijk Nekker

MOTIVERING

Feiten en context

De laatste jaren zijn er geregeld problemen met de riolering in wijk Nekker. Recent was er nog een verzakking in de Maalbeeklaan en in de Waterhoenlaan.

Er werd een hydraulisch en technisch rapport opgesteld door Aquafin waaruit blijkt dat de problemen met de riolering van structurele aard zijn en de riolering aan vervanging toe is.

Het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel wordt momenteel geraamd op 2.873.412,00 euro excl. btw + 21% btw = 3.476.828,50 euro. De kost voor het ontwerp en projectmanagement bedraagt 15% oftewel 521.524,28 euro incl. 21% btw.

Deze diensten kunnen gebeuren via de samenwerkingsovereenkomst Riopact die gemeente Meise sloot met De Watergroep en werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 2022.

De Uitvoerende Diensten stellen voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Aanstellen ontwerper riolering wijk Nekker” te gunnen aan De Watergroep tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Riopact-samenwerkingsovereenkomst.

Juridische gronden

Het besluit van de gemeenteraad van 17 oktober 2022 waarbij deze samenwerkingsovereenkomst werd toevertrouwd aan De Watergroep.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de Uitvoerende Diensten om de studie voor de heraanleg van de riolering in wijk Nekker op te starten binnen de Riopact-overeenkomst aangezien er de laatste jaren talrijke verzakkingen werden vastgesteld.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023 en volgende jaren, op budgetcode 22700000/03100-IP 3-1-3 (actieplan 3-1) (actie 3-1-5).

Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 2 februari 2023. De financieel directeur verleende visum op 9 augustus 2023.

De uitgave is voorzien in het budget.

 

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

22700000/03100

3-1-5

 2.000.000,00 in 2024

BESLUIT

Artikel 1

De raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper riolering wijk Nekker” ten bedrage van € 431.011,80 excl. btw of € 521.524,28 incl. 21% btw wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De opdracht wordt gegund aan De Watergroep tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Riopact-samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023 en volgende jaren, op budgetcode 22700000/03100-IP 3-1-3 (actieplan 3-1) (actie 3-1-5).

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Aanstelling ontwerper riolering Kruiskesbos

MOTIVERING

Feiten en context

Op 20 september 2021 kregen de uitvoerende diensten van het college de opdracht om samen met Aquafin de nodige GIP-aanvragen op te stellen en in te dienen om de minimale reductiedoelstellingen te bereiken.

De uitvoerende diensten hebben samen met Aquafin de nodige GIP-aanvragen ingediend in de periode 2021 - 2023.

Op 19 juli 2023 werd het subsidieprogramma 2023 deel 1 voor de aanleg en verbetering van de gemeentelijke rioleringen en KWZI's door de Vlaamse minister van Omgeving goedgekeurd.

In dit programma werden voor de gemeente Meise volgende projecten goedgekeurd:

- B223122 - Aansluiting Veldstraat en 's Herenweg

- B223123 - GIP Kruiskesbos.

Conform het subsidiebesluit van 5 mei 2017 dienen de voorontwerpen van beide projecten ingediend worden voor 27 juli 2024 bij de VMM en de gunningsdossiers voor 30 juni 2027.

Voor het project B223122 - Aansluiting Veldstraat en 's Herenweg werd door de gemeenteraad op 21 maart 2022 de NV Aquafin reeds aangeduid als ontwerper van de rioleringswerken. Het studiebureau Sweco werd in opdracht van de NV Aquafin belast met de opmaak van het voorontwerp, dat in een vergevorderd stadium is.

Voor de opdracht B223123 - GIP Kruiskesbos moet nog een ontwerper aangeduid worden.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De gemeenteraad van 17 oktober 2022 keurde de "Riopact-overeenkomst tussen de gemeente Meise en De Watergroep inzake uitbouw en beheer van de gemeentelijke  afvalwaterzuiveringsinfrastructuur" goed waardoor De Watergroep in opdracht van de gemeente de nodige studies kan uitvoeren met inbegrip van het opstellen van een bestek, het projectmanagment voor rioleringsprojecten, werftoezicht, enz.

Advies/argumentatie

Omwille van de deadlines opgelegd door de VMM is het raadzaam om De Watergroep aan te duiden als ontwerper voor het rioleringsproject Kruiskesbos en hun dringend te laten starten met het voorontwerp van de riolering voor dit project.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2023 en volgende. De raming voor de opmaak van het ontwerp en de latere werfopvolging wordt geraamd op € 54.450 verspreid over meerdere jaren. Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende visum op 08 augustus 2023.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

21400000

3-1-5

€ 100.000 per jaar

BESLUIT

Enig artikel

De Watergroep wordt aangesteld als ontwerper van de rioleringswerken voor het project B223123 - Kruiskesbos.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing arbeidsreglement

MOTIVERING

Feiten en context

Het schoolbestuur moet voor haar personeel een arbeidsreglement opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen.

Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast.

Het huidig arbeidsreglement, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juni 2022, is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en de noodzaak om sommige artikelen te verduidelijken en/of te verfijnen.

Juridische gronden

De wet van 8 april 1965 over de instelling van de arbeidsreglementen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het arbeidsreglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2022.

Advies/argumentatie

Het model arbeidsreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten dient als basis voor het arbeidsreglement van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise.

De wijzigingen werden onderhandeld in het ABOC van 24 maart 2023 en 16 juni 2023.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het arbeidsreglement wordt gewijzigd zoals gemarkeerd in de toegevoegde bijlage 'roodgroenversie'.

Artikel 2

Een afschrift van het nieuwe arbeidsreglement te bezorgen, door ontvangst te laten tekenen, aan al de personeelsleden van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise.

Artikel 3

Het gecoördineerde reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 en 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 4

Het arbeidsreglement treedt in werking op 1 oktober 2023. Het arbeidsreglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2022 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit reglement.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Goedkeuring artistiek pedagogisch project

MOTIVERING

Feiten en context

De directie van de Akademie voor Muzische Kunsten vraagt om het vernieuwde artistiek pedagogisch project van de Akademie voor Muzische Kunsten goed te keuren.

Het artistiek pedagogisch project omvat de uitgangspunten die de Akademie voor ogen houdt om haar taak als instelling van het deeltijds kunstonderwijs te realiseren.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het decreet van 9 maart 2018 over het deeltijds kunstonderwijs.

Het artistiek pedagogisch project van 2020 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 17 februari 2020.

Advies/argumentatie

Het vorig artistiek pedagogisch project dateert van 2020 en is aan vernieuwing toe waarbij melding van het individueel aangepast curriculum voor leerlingen wordt gemaakt en de mogelijkheid om via een alternatief leercontext het groepsmusiceren te volgen.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het artistiek pedagogisch project van de Akademie voor Muzische Kunsten wordt gewijzigd zoals gemarkeerd in de toegevoegde bijlage 'roodgroenversie'.

Artikel 2

Het gecoördineerd artistiek pedagogisch project wordt bekend gemaakt via het digitaal platform van DKO3 voor de leerkrachten en de website van Akademie Meise.

Artikel 3

Het artistiek pedagogisch project versie 2020 wordt opgeheven en vervangen door het artistiek pedagogisch project laatste versie augustus 2023.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Parkeerplaats voor mindervaliden t.h.v. markt - Toegevoegd punt

MOTIVERING

Feiten en context

Ter hoogte van de Brusselsesteenweg 13 aan het begin van de markt waren er tot voor kort 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden, weliswaar niet met de wettelijke afmetingen.

Met de onlangs herinrichting van de markt zijn die verdwenen.

Raadslid Marie Jeanne Thaelemans stelt de vraag om op die plaats opnieuw een parkeerplaats in te richten met de wettelijke signalisatie en afmetingen voor mindervaliden.

Raadslid Marie Jeanne Thaelemans vraagt de stemming over de volgende artikelen:

Artikel 1

De parkeerplaats bij het begin van de markt ter hoogte van huisnummer 13 opnieuw in te richten volgens de wettelijke signalisatie en afmetingen voor minder-validen.

Artikel 2

Alle parkeerplaatsen voor mindervaliden op de wegenkaart van onze gemeente aan te duiden en deze via de website van onze gemeente ter beschikking en inzage te stellen van onze inwoners en bezoekers.

Raadslid Sonja Becq ondersteunt de vraag. Het feit dat er parkeerplaatsen zijn aan de ingang van Plantentuin, is niet hetzelfde. De parkeerplaatsen dienen dichter tegen de markt te worden voorzien.

Schepen Ruben Algaba antwoordt dat de parkeerplaatsen zijn weggenomen. Deze waren niet wettelijk geplaatst. Op 4 augustus 2023 heeft de dienst mobiliteit voorbereidend werk gedaan. Aan de marktomgeving zullen er sowieso twee plaatsen worden voorzien. Aan de Boechtstraat, dichtbij de banken, worden er ook twee plaatsen conform de normen aangelegd.
Het eerste artikel is zonder voorwerp want het bestuur gaat dit sowieso uitvoeren. Schepen Algaba kan zich vinden in het voorstel verwoord in artikel 2.

BESLUIT

Enig artikel

Alle parkeerplaatsen voor mindervaliden op de wegenkaart van onze gemeente aan te duiden en deze via de website van onze gemeente ter beschikking en inzage te stellen van onze inwoners en bezoekers.

STEMMING OVER HET BESLUIT

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking - Toegevoegd punt

Sonja Becq stelt volgende vraag:

Vraag

Tot een tijd geleden stonden er aan de Brusselse Steenweg ter hoogte van het standbeeld van Baron Van Gysel parkeerplaatsen voor personen met een beperking . Deze zijn ineens verdwenen. 

- Om welke reden?

- Kunnen deze worden teruggeplaatst? 

Antwoord

Deze vraag werd behandeld onder agendapunt 17.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Wijziging van de voorrang op de Koninklijke Kasteeldreef - Toegevoegd punt

Sonja Becq stelt volgende vraag:

Vraag

Korte tijd geleden werden inwoners door mekaar verwittigd van het feit dat de Koninklijk Kasteeldreef plots een voorrangsweg geworden was. De signalisatie was summier. Slechts gisteren werden er aan de verschillende zijstraten haaientanden voorzien. Men vond het destijds nodig om in de Koninklijk kasteeldreef zo’n lichtbord te hangen met aanduiding van de gereden snelheid om chauffeurs aan te manen niet meer dan 50 km/u te rijden. Het feit dat er op de Koninklijk Kasteeldreef voorrang van rechts verleend moest worden was een natuurlijke verkeersremmer. 

- Op welke wijze werden de inwoners verwittigd ? 

- Welke meerwaarde voor veiliger verkeer wordt er beoogd met deze omkering van de voorrangsregels?

Antwoord

Schepen Ruben Algaba antwoordt dat alle klachten en opmerkingen van burgers worden besproken op het mobiliteitsoverleg. Hierbij zijn de verkeersinspecteur van KLM en de dienst mobiliteit betrokken.
Er waren meldingen binnengekomen over conflicten tussen fietsers en voertuigen die de voorrang namen. Het wegbeeld van de Koninklijke Kasteeldreef leent er zich niet toe om voorrang te verlenen aan de kleine zijstraten.
De plaatsing van de borden wordt op de planning gezet. Voor de wegmarkering zijn we afhankelijk van een externe leverancier. Dit dienen we in de toekomst beter op mekaar af te stemmen.
Schepen Ruben Algaba begrijpt dat de communicatie voor verbetering vatbaar is. Het is wel stof voor discussie want iedereen wordt geacht de wegcode te kennen. Op het mobiliteitsoverleg van 5 september 2023 is er afgesproken dat er een brief zou worden opgemaakt. Deze brief zal deze week vertrekken naar de ruime omgeving van de Koninklijke Kasteeldreef.

Sonja Becq stelt de vraag wat er zal gebeuren bij snelheidsovertredingen. Schepen Ruben Algaba antwoordt dat er dan twee mogelijke oplossingen zijn: ofwel moet de weginfrastructuur worden aangepast aan de hand van snelheidsremmers ofwel moet de politie gaan controleren en handhaven.

Raadslid Erwin De Clerck kaart de wijziging in het parkeerreglement in de Karel Baudewijnslaan aan. De weg is plaatselijk verkeer maar wordt systematisch gebruikt om door te steken vanuit de Veilinglaan. Hij merkt op dat er, sinds het eenzijdig parkeren is ingevoerd, verschillende incidenten zijn geweest. Wagens rijden systematisch over het voetpad. Hij heeft al bijna twee aanrijdingen opgemerkt. Hij vindt het zigzag parkeren met duidelijk afgebakende blokken aangewezen. Men moet een fysieke snelheidsbeperking instellen. De huidige situatie is niet goed.
Schepen Ruben Algaba zal de aangeleverde informatie meenemen naar het mobiliteitsoverleg.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Aanvaarden van giften - Toegevoegd punt

Roel Anciaux stelt volgende vraag:

Vraag

Onze deontologische code stipuleert zeer duidelijk:

"Geschenken
Je mag geen geschenk of ander persoonlijk voordeel vragen of aanvaarden waarbij een tegenprestatie vermoed kan worden. Zo komt je objectiviteit niet in het gedrang en kan je niet tot een tegendienst verplicht worden. Het aannemen van geschenken met een symbolische waarde is aanvaardbaar. Bij twijfel, bespreek je dit met je leidinggevende."

Op 10.08.2023 heeft Mevr. Van den Brande een uitnodiging per mail van de organisator van een event gekregen waarin gemeld werd dat er op het event een loge voor maximum 30 personen ter beschikking werd gegeven.

Op 22.08.2023 stuurt Mevr. Van den Brande deze uitnodiging door aan alle leden van de Gemeenteraad met vraag om diezelfde dag nog te melden wie aanwezig zal zijn.

Uiteindelijk zullen 6 leden van de GR (allemaal lid van de meerderheid) waaronder Mevr. Van den Brande ingaan op deze uitnodiging.

De leden van de GR hebben reeds - tot 2 maal toe - les gekregen in deontologisch handelen. Ook het aanvaarden van dergelijke giften werd daarin besproken en werd zeer duidelijk afgewezen.

Wat is er zo moeilijk? Waarom blijkt men dit niet te kunnen begrijpen?

Het onpartijdig behandelen van derden vergt ook dat inwoners zien dat iedereen op gelijk manier wordt behandeld. Wat is er zo moeilijk aan het inzien dat men op deze manier minstens de indruk wekt dat sommigen anders worden behandeld dan anderen?

Antwoord

Burgemeester Gerda Van den Brande antwoordt dat het om een groot netwerkmoment gaat waar mandatarissen van andere gemeenten en hogere prominenten aanwezig zijn.
Er is geen sprake van beïnvloeding. Alle dossiers worden met de nodige neutraliteit en objectiviteit bekeken. Het grote aantal afgewezen dossiers zijn hiervan het bewijs. Na het event werd nog een dossier negatief geadviseerd.
Op de vraag van raadslid Roel Anciaux of de burgemeester zal ingaan op de uitnodiging volgend jaar, antwoordt de burgemeester dit dan wel te zullen zien.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023