Meise

Zitting van 18 09 2023

Van 19.30 uur tot 21.18

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Charlotte Meulemeester en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 17 juli 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Trajectcontrole - gebruik in het kader van gerechtelijke politie

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Ontbinding intergemeentelijke vereniging 'Handhaving en noodplanning Brabantse Kouters'

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verklaart zich met onmiddellijke ingang akkoord met de ontbinding van de interlokale vereniging 'Handhaving & Noodplanning Brabantse Kouters', zoals opgericht in gemeenteraadszitting van 21 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Oprichting intergemeentelijke vereniging met de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise - Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verklaart zich akkoord om samen met de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.

De vereniging heeft tot doel het nastreven van een regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, met het oog op de uitbouw van een adequaat en uniform beleid op het vlak van GIS, handhaving en noodplanning.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op woensdag 13 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het voorstel van statutenwijziging van Haviland goed en mandateert de afgevaardigden om de statutenwijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Wijziging belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen 2024-2025

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt een wijziging van het belastingreglement inzake de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen voor aanslagjaren 2024 - 2025 vast.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2023199 en de raming voor de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026”, opgesteld door de uitvoerende diensten goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Aanpassing retributiereglement op het opruimen van sluikstorten

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde retributiereglement op het opruimen van sluikstorten vast.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om het Lokaal Energie – en Klimaatpact (LEKP) 2.1 te ondertekenen en uitvoering te geven aan de bijbehorende engagementen.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Energiesnoeiers

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de uitvoering van diensten gericht op rationeel energieverbruik bij kwetsbare gezinnen met de vzw 3W Plus Werk goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Aankoop woning Stationsstraat 41- goedkeuring akte

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte voor de aankoop van de woning Stationsstraat 41 goed en machtigt de voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur de akte te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2023209 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026”, opgesteld door de uitvoerende diensten, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 117.370,00 excl. btw of € 142.017,72 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Aanstellen ontwerper riolering wijk Nekker

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om De Watergroep aan te stellen als ontwerper voor de rioleringswerken in wijk De Nekker tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Riopact-samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Aanstelling ontwerper riolering Kruiskesbos

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om De Watergroep aan te stellen als ontwerper van de rioleringswerken in Kruiskesbos tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Riopact-samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde arbeidsreglement vast met ingang van 1 oktober 2023.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Goedkeuring artistiek pedagogisch project

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het nieuw artistiek pedagogische project van de Akademie voor Muzische Kunsten goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 09 2023

Parkeerplaats voor mindervaliden t.h.v. markt - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad besluit om alle parkeerplaatsen voor mindervaliden op de wegenkaart van onze gemeente aan te duiden en deze via de website van onze gemeente ter beschikking en inzage te stellen van onze inwoners en bezoekers.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2023