Meise

Zitting van 18 12 2023

Van 19.40 uur tot 22

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Paul Aerts en Peter Carriere, raadsleden;

 

schepen Ruben Algaba verlaat de vergadering vanaf punt 13.

schepen Ruben Algaba vervoegt de vergadering vanaf punt 14.

Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 20 november 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Gemeentelijke Holding NV - in vereffening: buitengewone algemene vergadering op 22 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV-in vereffening van 22 december 2023 goed en mandateert de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de vergadering van de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur: Klacht tegen gemeente Meise - trajectcontroles

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht tegen gemeente Meise - contract trajectcontroles".

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur: Klacht tegen gemeente Meise - hernummering Stoeterijstraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Meise van 11 september 2023 tot wijziging van de huisnummers in de Stoeterijstraat.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het contingent voor de jobstudenten voor 2024 vast.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/2

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan - herziening 2023/2 - vast.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Centraal kerkbestuur: jaarrekening 2022 - advies

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft een gunstig advies omtrent de gecoördineerde jaarrekening 2022 van het centraal kerkbestuur Meise.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Centraal kerkbestuur: advies coördinatie budgetwijziging 2023 en coördinatie budget 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent gunstig advies voor het ontwerp van gecoördineerde budgetwijziging 2023  en het coördinatiebudget 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanstelling advocaten voor juridisch advies en vertegenwoordiging in specifieke materies voor lokaal bestuur van Meise (01 februari 2024 - 31 januari 2026) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de raming en de lastvoorwaarden voor de opdracht “Aanstelling advocaten voor juridisch advies en vertegenwoordiging in specifieke materies voor lokaal bestuur van Meise (01 februari 2024 - 31 januari 2026)”, goed. De raming bedraagt € 99.173,58 excl. btw of € 120.000,06 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

AC - Instap Raamcontract Server en Storage - Provincie Vlaams-Brabant - Simac - Goedkeuring afroep

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan afroep 1 (vernieuwen serverinfrastructuur) van Simac nv, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg, voor de opdracht “AC - Instap Raamcontract Server en Storage - Provincie Vlaams-Brabant - Simac - Perceel 2 (Klassieke server en storage infrastructuur)” voor een bedrag van € 223.287,89 excl. btw of € 270.178,35 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de wijziging van voetweg 50

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het voorgestelde rooilijnplan voor de verkaveling "Hoefkantweg" voor de kadastrale percelen gekend onder (afd. 1) sectie D 317 H, (afd. 1) sectie D 319 B, (afd. 1) sectie D 320 D, (afd. 1) sectie D 324 T, (afd. 1) sectie D 324 S, (afd. 1) sectie D 325 D, (afd. 1) sectie D 325 E, (afd. 1) sectie D 325 G en (afd. 1) sectie D 326 F.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Verkavelingsvergunning  875 - Hoefkantweg - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst, zoals opgesteld door de uitvoerende diensten, voor het ontwikkelen van 11 loten voor ééngezinswoningbouw in open en halfopen verband met wegeniswerken, goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Aanpassing afsprakennota erosiecoördinator

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de afsprakennota met betrekking tot de samenwerking met de erosiecoördinator goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Verlenen van een recht van opstal aan Fiberklaar B.V.

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de vestiging van een recht van opstal door Fiberklaar op de percelen aan de Legerbosstraat 1 en op de hoek van de Tramlaan-Brouwerijstraat, kadastraal gekend onderMeise, 2 afdeling, nummer 23093F503 E P0000,  en  Meise, 1 afdeling, nummer 23050F193 F6 , telkens voor een oppervlakte van 29m². De ontwerpovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Herinrichting site Sportschuur - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aangepaste raming van € 867.536,05 excl. btw of € 1.049.718,62 incl. 21% btw voor de opdracht “Herinrichting site Sportschuur” goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Uitbreiding en renovatie GBS de Leertuin - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 7.723.420,29 excl. btw of € 8.186.825,51 incl. 6% btw voor de opdracht “Uitbreiding en renovatie GBS de Leertuin” wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Gemeentelijke basisscholen - Professionaliseringsbeleid - 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het professionaliseringsplan, voor het schooljaar 2023-2024, van de gemeentelijke basisscholen goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Gemeentelijke basisscholen - Gebruik van het leerplan Leer Lokaal voor het gemeentelijk basisonderwijs

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om het leerplan Leer Lokaal van het OVSG te gebruiken in de gemeentelijke basisscholen.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

Kennisname van de ontslagnemende en aanstelling nieuwe GECORO leden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid, binnen de geleding van de socio-culturele verenigingen in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

De raad voor senioren wordt verzocht om een nieuwe voordracht van een effectief lid voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening binnen de maatschappelijke geleding "senioren".

De jeugdraad wordt verzocht om een nieuwe voordracht van een effectief en een plaatsvervangend lid voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening binnen de maatschappelijke geleding "kinderen, jongeren en jeugd".

Een nieuwe deskundige zal opgeroepen worden aan de hand van een openbare oproep in het gemeentelijk informatieblad, de plaatselijke publicaties Goeiendag en Cursiefje en via de gemeentelijke website.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023