Meise

Zitting van 17 mei 2021

Van 19.30 uur tot 00

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder en Lore De Bondt, algemeen directeur, waarnemend.

 

raadslid Sonia Lathouwers vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

algemeen directeur, waarnemend Caroline De Ridder verlaat de vergadering vanaf punt 27.

algemeen directeur, waarnemend Lore De Bondt vervoegt de vergadering vanaf punt 27.

Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 19 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Kennisname toelichting wegeninventaris

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de wegeninventaris.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Bedrijventerrein Westrode - Stappenplan voor het losweken van een planningsbevoegdheid - advies

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de nota opgemaakt door Haviland met een projectdefinitie, een stappenplan voor de uitwerking van een ontwikkelingsvisie met schetsontwerp-inrichtingsplan en haalbaarheidsstudie voor de bedrijvenzone Westrode, alsook de doelstellingen en verwachtingen van Haviland.

De gemeenteraad ondersteunt het stappenplan van Haviland voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone Westrode en de projectdefinitie maar zal een toekomstig planningsinitiatief op gemeentelijk niveau niet dragen tenzij de volgende voorwaarden dienaangaande voorafgaandelijk zijn vervuld:

(a) uit een voorafgaande participatieronde zou blijken dan er een voldoende groot maatschappelijk draagvlak is binnen de gemeente en de relevante lokale gemeenschap (iets waar het bij vorige pogingen om het dossier te activeren aan ontbrak) om een gedragen oplossing voor de zone Westrode te concretiseren, én

(b) indien de gemeente dienaangaande geen financiële last dient te dragen gekoppeld aan dat planningsinitiatief. Deze last zou dan moeten worden gedragen door Haviland.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Kennisname huishoudelijk reglement Hoplr

KORTE SAMENVATTING

Op 29 maart 2021 werd het nieuw digitaal platform ter ondersteuning van buurtwerking en participatie 'Hoplr' gelanceerd. Heden heeft Hoplr een deontologische code uitgewerkt die van toepassing is op alle leden van het platform en de deelnemende lokale besturen.

De gemeenteraad neemt kennis van deze deontologische code.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Fluvius West - algemene vergadering op 21 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 21 juni 2021 goed en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Meise op haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Haviland - algemene vergadering op 16 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale d.d. 16 juni 2021 goed en mandateert de reeds gevolmachtigde afgevaardigde om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Havicrem - gewone algemene vergadering op 9 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging “Havicrem” dd. 9 juni 2021 goed en mandateert de vertegenwoordiger zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

ERSV Vlaams-Brabant vzw - Goedkeuring ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant, waarvan de gemeente Meise lid is en mandateert de vertegenwoordiger om het ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 23 juni 2021, incl. de aanduiding van een vereffenaar en de bestemming van eventuele restmiddelen, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Algemene vergadering Incovo op 11 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Incovo van 11 juni 2021 goed en verleent volmacht aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag tijdens deze vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Sibelgas - I.B.E.G. Gewone Algemene Vergadering op 22 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van I.B.E.G. en Sibelgas van 22 juni 2021 goed en verleent de vertegenwoordigers volmacht om hun stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissingen van de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vaststelling reglement verloren voorwerpen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement verloren voorwerpen vast.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Punt bijlagen/links Reglement verloren voorwerpen.docx
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone vast.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Belastingreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen - aanpassing

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt een aanpassing voor landbouwdoeleinden goed voor het belastingreglement op onbebouwde bouwgronden en kavels voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 .

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Punt bijlagen/links Belastingreglement op onbebouwde bouwgronden en kavels_GR 191216 en gepubliceerd op website op 191219.pdf
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Parkeertoezicht op de blauwe zones gemeente Meise (01/09/2021-31/12/2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze en de raming voor de opdracht 2021786: “Parkeertoezicht op de blauwe zones Gemeente Meise (01/09/2021-31/12/2025)”, opgesteld door de aankoopdienst, goed.

De raming bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vaststelling van het kermisreglement

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Subsidie aankoop natuurgebied  - Birrebeekvallei

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om de aankoop van 3 percelen natuurgebied binnen het erkend reservaat Birrebeekvallei te subsidiëren.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanpassing huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur gemeente Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het "Huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur gemeente Meise" goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanpassing reglement verhuurtarieven vrije tijd

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt een aanpassing aan het tarievenreglement goed betreffende de verhuur van het beachvolleyterrein aan clubs die er trainingen wensen te houden.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Wijziging aanstellingsbesluit ambtenaren als vaststellers in het kader van gemeentelijke administratieve sancties

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt een aanpassing goed van de lijst met vaststellers die als intercommunaal ambtenaar aangesteld worden met de bevoegdheid om op het grondgebied van Meise inbreuken vast te stellen welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en betrekking hebben op de reinheid van openbare plaatsen (ophaling en inzameling afvalstoffen, gebruik recyclagepark, zwerfvuil, sluikstortingen, afval bij evenementen, verspreiding van reclame en drukwerk).

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Kennisname Arrest Raad van State

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van een arrest van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021