Meise

Zitting van 20 sep 2021

Van 19.35 uur tot 21.26

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, aangewezen-burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Billie Kawende, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Eedaflegging van de algemeen directeur

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van mevrouw Caroline De Ridder als algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 19 juli 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname ontslag gemeenteraadslid

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Marcel Belgrado als gemeenteraadslid.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging Veerle De Cuyper

KORTE SAMENVATTING

Veerle De Cuyper legt de eed af als gemeenteraadslid in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Voorstel om de collectieve constructieve motie van wantrouwen aan te nemen. Onderzoek naar ontvankelijkheid. Stemming.

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt onderstaande motie van wantrouwen goed:

Collectieve constructieve motie van wantrouwen in overeenstemming met artikel 46 van het decreet over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie, BS 4 augustus 2021.

Deze collectieve motie van wantrouwen is gericht tegen alle zetelende leden van het college van burgemeester en schepenen met uitzondering van de toegevoegde schepen, tevens voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, vermeld in art. 42 § 1 van hetzelfde decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanstelling schepenen ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen met inbegrip van het onderzoek van ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht, de geloofsbrieven, de verkozen verklaring, de eedaflegging en de bepaling van de rangorde

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

De gemeenteraad stelt vast dat de gemeente Meise, ingevolge deze verkozenverklaring, vier schepenen zal tellen.

De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde  van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

Rangorde  Officiële naam  Begindatum mandaat           

Eerste schepen  Jonathan De Valck 20 september 2021                  Tweede schepen              Tom Heyvaert                            20 september 2021                                                                      Derde schepen                            Jorn Lathouwers              20 september 2021                                                                      Vierde schepen               Ruben Algaba                            20 september 2021

 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat-schepenen goed en laat hen toe tot de eedaflegging.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Akteneming van de volledige samenstelling van het schepencollege, inclusief de toegevoegde schepen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt akte van de volledige samenstelling van het schepencollege, inclusief de toegevoegde schepen:

Eerste schepen Jonathan De Valck

Tweede schepen Tom Heyvaert     

Derde schepen Jorn Lathouwers

Vierde schepen Ruben Algaba

Toegevoegde schepen Ann Van den Broeck.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanduiding en eedaflegging van de aangewezen-burgemeester

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt akte van de uitdrukkelijk bevestigde verzakingen aan het burgemeesterschap van de LB+ fractie in dalende volgorde van behaalde stemmen.

Overeenkomstig artikel 58 §2 van het decreet lokaal bestuur zal Gerda Van den Brande de titel van 'aangewezen-burgemeester' voeren tot dat de Vlaamse Regering tot de definitieve benoeming van de burgemeester overgaat.

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de aangewezen-burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Rapportering meerjarenplan 2020 - 2025

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot semester 1 van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Opstart project burenbemiddeling

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de opstart van het project burenbemiddeling goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname van een petitie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de petitie van de buurtbewoners van de Mankevosstraat/Brusselsesteenweg, georganiseerd tegen een deel van het circulatieplan Meise/-centrum.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: kennisname opvolgingsrapportering

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het voorstel tot aanpassing van de contantbelasting op afvalstoffen goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

RUP Herziening 1 Sancta Maria - Voorlopige aanvaarding

KORTE SAMENVATTING

De bespreking van dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Neromhof - minnelijke verwerving percelen ter uitbreiding van het park

KORTE SAMENVATTING

Een bod wordt uitgebracht op verschillende percelen voor de uitbreiding van het Neromhof. De gemeenteraad keurt een prijsvoorstel goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aankoop gronden uitbreiding Neromhof-vergoeding pachter

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden voor de afstand van de pachtrechten op gronden die de gemeente wenst aan te kopen voor de uitbreiding van het Neromhof.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gratis grondafstand Strooistraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overname van een strook grond gelegen te Meise, in de Strooistraat, ten kadaster gekend sectie 2°afdeling Wolvertem ‘Ophem’ sectie G nummer 219/000, met een oppervlakte van twee aren zesenzestig centiaren (2a66ca) en een are zevenzestig centiaren (1a67ca).

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kosteloze grondafstand Barbierstraat-Stoeterijstraat-Achter de Hoven

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze grondovername van perceeltjes grond in de Barbierstraat - Stoeterijstraat - Achter de Hoven.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Centraal Kerkbestuur: kerkenbeleidsplan

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan, zoals opgemaakt door het Centraal Kerkbestuur op 4 augustus 2017 en goedgekeurd door het Bisdom, definitief goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Overeenkomst ondergrondse grondinname

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt een ontwerp van dadingsovereenkomst voor de ondergrondse inname van een private voetweg goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Verwijderen asbesthoudend dak - dakrenovatie GBS Klim Op - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Verwijderen asbesthoudend dak - dakrenovatie GBS Klim Op” goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 86.850,00 excl. btw of € 92.061,00 incl. 6% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Drijpikkelstraat – aanleg fietspaden en aanpassing riolering - Voorlopige vaststelling rooilijnplannen – goedkeuring voorlopig onteigeningsbesluit

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de rooilijn langs de Drijpikkelstraat voorlopig vast en keurt het onteigeningsbesluit ten behoeve van het fietspadenproject langsheen de Drijpikkelstraat voorlopig goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Wateroverlast Blauwenberg - aanstellen ontwerper

KORTE SAMENVATTING

 

De NV Aquafin wordt aangesteld als ontwerper voor de wegenis- en rioleringswerken van de Blauwenberg en omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 1 (Liften) - 20211774 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 16.716,96 excl. btw of € 20.227,52 incl. 21% btw voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 1 (Liften)” wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 2 (Keuring Liften) - 20211774 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 3.936,00 excl. btw of € 4.762,56 incl. 21% btw voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 2 (Keuring Liften)” wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Restauratie van de beschermde St-Elooikapel - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 6 - Stucgewelf van de opdracht “Restauratie van de beschermde St-Elooikapel” voor het totaal bedrag in meer van € 15.749,74 excl. btw of € 19.057,19 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Uitstel toekenning van financiële middelen uit het noodfonds (deel 2) aan de gemeentelijke verenigingen en van voorschotregeling voor de subsidies

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord om de toekenning van het tweede deel van het noodfonds ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen uit te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Verlenging van brontracering en contacttracing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie in Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het addendum-  in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid 19 pandemie te versterken- optie 1, goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing organisatie Kinderakademie (initiatie muziek en dans)

KORTE SAMENVATTING

Voor de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de afdeling initiatie Kinderakademie aangepast met ingang vanaf 1 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Bestek doorselectie ontwerper GBS Rode

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek voor de tweede fase (onderhandeling en gunning) van de aanstelling van een ontwerper voor de gemeentelijke basisschool Rode goed. Het betreft een mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021