Meise

Zitting van 18 03 2024

Van 19.30 uur tot 22.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans en Charlotte Meulemeester, raadsleden;

 

raadslid Billie Kawende vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Goedkeuring notulen

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 19 februari 2024 goed. Raadslid Roel Anciaux maakt voorbehoud bij de vervanging van de voorzitter tijdens de vorige zitting. Hij stelt dat dit niet correct is gebeurd.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Project Dipla - toelichting

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Ondertekening protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne

MOTIVERING

Feiten en context

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Wonen in Vlaanderen hebben als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken een gegevensbeschermingseffectbeoordeling laten uitvoeren.

Rekening houdend met de persoonsgegevens die verwerkt worden in de Vlaamse Huisvestingstool (VHT), was een protocol noodzakelijk om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen.

In het protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de wederzijdse elektronische mededeling van de persoonsgegevens, bestaande uit twee gegevensstromen, tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en het lokaal bestuur uiteengezet.

Gegevensstroom 1 betreft de elektronische mededeling van de persoonsgegevens vanuit de VHT naar het lokaal bestuur. Deze gegevens zijn afkomstig via de aanmeldingen op het portaal van de VHT.

Gegevensstroom 2 betreft de elektronische mededeling van de persoonsgegevens vanuit het lokaal bestuur naar de VHT.

Algemeen genomen betreft dit de adresgegevens van de locaties waar tijdelijk ontheemden kunnen opgevangen worden, alsook de contactgegevens van de aanbieder van de locaties. Daarnaast zijn de contactgegevens van de gebruikers van de tool ook opgenomen in de VHT. Voor het lokaal bestuur gaat dit over de gemeentelijke coördinator en de lokale subsidiebeheerder.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college en artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt het lokaal bestuur om het document 'verklaring voor akkoord' bij het protocol, zoals toegevoegd als bijlage, in te vullen en te ondertekenen.

De ondertekende versie dient voor 31 maart 2024 via het Loket voor lokale besturen terugbezorgd te worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de ondertekening van het protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Goedkeuring van de concessieovereenkomst met TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service)

MOTIVERING

Feiten en context

Het college besliste in zitting van 14 november 2022 om voor de trajectcontroles een concessieovereenkomst af te sluiten met de firma TAAS (Trajectcontrole-as-a-service). Dit punt werd op het college geagendeerd op basis van het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 17 januari 2022 houdende de vaststelling van de definitie van het begrip dagelijks bestuur en bevoegdheidsbepaling voor daden van beheer, daden van beschikking, het aangaan van leningen en de goedkeuring van interne kredietaanpassingen.
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant stelde echter in zijn schrijven van 13 november 2023 dat er een nieuwe concessieovereenkomst dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad aangezien er niet kon worden teruggevallen op dit delegatiebesluit.
Het afsluiten van een concessieovereenkomst voor trajectcontroles is een concessie van diensten in de zin van artikel 2, 7° b van de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten. Dit kon niet gekwalificeerd worden als een patrimoniumverrichting noch als een domeinconcessie.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college en artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.

Het burgerlijk wetboek.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2021 betreffende de principiële goedkeuring voor de invoering van trajectcontroles op het grondgebied; goedkeuring van de geselecteerde trajecten voor het haalbaarheidsonderzoek van 'Trajectcontrole as a Service'.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 2022 waarbij de trajecten werden bepaald langsheen de Merchtemsesteenweg, Stationsstraat en Hoogstraat.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2022 houdende de goedkeuring van de concessieovereenkomst met TAAS (Trajectcontrole-as-a-service).

Advies/argumentatie

De wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (hierna: de “Concessiewet”) is van toepassing op de plaatsing en de uitvoering van concessies voor werken en diensten. De Concessiewet is enkel toepasselijk “op de concessies met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de door de Koning bepaalde drempel” (art. 3, §1, tweede lid van de Concessiewet). Deze drempel is vastgelegd op 5.538.000 €.

Voor concessies met een geraamde waarde onder deze drempel is de Concessiewet niet toepasselijk. Echter is de gemeente voor de gunning van dergelijke overeenkomsten onderworpen aan de algemene beginselen en de voorschriften van het nationaal administratief recht, zoals het beginsel van gelijke behandeling en de verplichting tot uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het mededingingsbeginsel en het transparantiebeginsel.

In deze zaak raamt de gemeente Meise de concessieovereenkomst op 5.401.440,00 €, zodat de Concessiewet niet toepasselijk is.  

Voor concessies die alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, omdat de mededinging ontbreekt om technische redenen is overigens geen bekendmaking noodzakelijk.

In deze zaak houdt TaaS voor dat slechts één partij, nl. TM TaaS (Macq-Trafiroad), beschikt over de expertise, middelen en technische bekwaamheid om te beantwoorden aan de vraag van de overheid (zie bijlage 1 van de oorspronkelijk tussen de gemeente Meise en TaaS gesloten concessieovereenkomst). Om deze stelling te verifiëren en te handelen conform het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het mededingingsbeginsel, heeft de gemeente Meise voor de plaatsing van de concessieovereenkomst een concessieaankondiging gepubliceerd. Op deze manier heeft de markt kennis kunnen nemen van de intentie van de gemeente Meise om een concessieovereenkomst te sluiten. De aankondiging concessieovereenkomst 'traject-controle Meise werd verzonden op 20 december 2023 en werd bekendgemaakt op Belgisch niveau (Bulletin der Aanbestedingen) alsook op Europees niveau (Tenders Electronic Daily). Hierop is geen enkele reactie gekomen. Het lijkt er aldus op dat conform artikelen 42 en 43 kan worden vastgesteld dat de mededinging ontbreekt om technische redenen, zoals TaaS beweert. In dit geval kan de overeenkomst direct worden gesloten.

Ter sensibilisering zullen er extra informatieborden worden geplaatst.

Financiële gevolgen

De uitgaven aan de concessiehouder worden indicatief geraamd op:

Raming TaaS (8 jaar)

Bedrag, incl. BTW

2024

871 200,00 €

2025

696 960,00 €

2026

696 960,00 €

2027

627 264,00 €

2028

627 264,00 €

2029

627 264,00 €

2030

627 264,00 €

2031

627 264,00 €

Totaal

5 401 440,00 €

De uitgaven worden geboekt op budgetsleutel GE/61500000/04800.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om een nieuwe concessie van diensten voor trajectcontrole af te sluiten met het consortium TM TaaS (Macq-Trafiroad).

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde concessieovereenkomst met het consortium TM TaaS (Macq - Trafiroad) goed.

Artikel 3

De concessieovereenkomst zoals goedgekeurd door het college in zitting van 14 november 2022 wordt in onderling overleg beëindigd aan de hand van bijgevoegde overeenkomst van dading.

Artikel 4

De uitgaven worden geboekt op budgetsleutel GE/61500000/04800.

Met 15 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 5 stemmen tegen (Roel Anciaux, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende), 3 onthoudingen (Sonja Becq, Emiel De Boeck en Veerle De Cuyper)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Kennisname visietekst rondhangende jongeren

MOTIVERING

Feiten en context

Het college besliste in zitting van 18 september 2023 om een beleid uit te werken met en voor  rondhangende jongeren en ging hiervoor in op het aanbod van het LiSS (Limburgs Steunpunt Straathoekwerk), een onderdeel van het CAW Limburg, om gedurende 1 jaar begeleiding en ondersteuning te bieden.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college en artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De collegebeslissing van 18 september 2023 betreffende de begeleiding en ondersteuning van rondhangende jongeren.

Advies/argumentatie

De stuurgroep, bestaande uit personen van verschillende diensten (de jeugddienst, sociale dienst, de gemeenschapswachten, het Agentschap Integratie en Inburgering, de politie), heeft voor dit beleid een visietekst uitgewerkt. De visietekst is als bijlage toegevoegd.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

Kennis te nemen van de visietekst voor de ondersteuning en begeleiding van rondhangende jongeren, zoals toegevoegd in bijlage.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Samenwerkingsovereenkomst SPV Groene Energie CV-gemeente Meise

MOTIVERING

Feiten en context

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 20 november 2023 om haar goedkeuring te verlenen aan de oprichting van de SPV Groene Energie, een hernieuwbare-energie gemeenschap waarin gezamenlijk de krachten worden gebundeld teneinde voldoende kritische massa te hebben om deel te nemen aan hernieuwbare energie- en groene stroom projecten.

Aangezien de gemeente Meise titularis is van adequate en toereikende zakelijke rechten op daken of gronden, wenst de gemeente Meise aan de SPV Groene Energie CV gebruiksrechten toe te kennen op bepaalde oppervlakten van de daken of gronden, voor de plaatsing, het onderhoud en de exploitatie van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen of andere energiesystemen, met het oog op de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid en in het licht van de verwezenlijking van de doelstellingen van SPV Groene Energie CV.

De gemeente Meise kent de gebruiksrechten op de oppervlakte van de daken of gronden waarop SPV Groene Energie CV een installatie plaatst toe aan de SPV Groene Energie CV op het moment van de beslissing tot uitvoering van een deelproject door de gemeente.

SPV Groene Energie CV wenst de eigenaar te blijven van de installaties en alle toebehoren voor een periode van twintig (20) jaar te rekenen van het moment van de indienstname van elke individuele Installatie. SPV Groene Energie CV zal de installatie exploiteren ten voordele van de gemeente Meise voor een periode van twintig (20) jaar vanaf de indienstname. De gemeente Meise betaalt de SPV Groene Energie CV een vergoeding voor deze door SPV Groene Energie CV geleverde dienstverlening.

De SPV Groene Energie CV zal tevens optreden als energiegemeenschap en energiedelen organiseren en de reststroom vermarkten in naam en voor rekening van de gemeente Meise.

De Raad van Bestuur van Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie CV heeft op 23 januari 2024 het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie CV en de gemeente Meise goedgekeurd (zie bijlage 1).

De Raad van Bestuur van Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie CV heeft een aantal projectfiches voorbereid (bijlage 2), die de concrete uitwerking zijn van de voorziene investeringen en die voldoen aan de criteria van het door de gemeenteraad van 20 november 2023 goedgekeurde financieel plan.

De documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur van Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie CV.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid ("het Energiedecreet").

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid ("het Energiebesluit").

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in het bijzonder artikel 30§2.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie CV en de gemeente Meise.

Artikel 2

De milieuambtenaar aan te duiden als gevolmachtigd ambtenaar, die kan optreden als de vertegenwoordiger van de gemeente Meise voor de uitvoering van deze overeenkomst en de projectfiches met de voorziene investeringen ter goedkeuring zal voorleggen aan het college, voor zo ver die passen binnen het kader van het door de gemeenteraad goedgekeurde financieel plan.

Met 21 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 2 onthoudingen (Thomas Goethals en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Verkoop voormalig gemeentehuis Wolvertem - 2024284 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeente is eigenaar van het voormalige gemeentehuis te Wolvertem. De gemeenteraad verleende in zitting van 22 februari 2021 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure om het pand in concessie te geven.

Er werd, onder begeleiding van een externe partner, een marktbevraging georganiseerd voor het zoeken van een concessionaris voor het gebouw. Het college gunde deze opdracht op 21 maart 2022 aan een kandidate. Omwille van persoonlijke omstandigheden haakte deze kandidate op 30 augustus 2022 af. De zoektocht naar een nieuwe concessionaris werd dan ook opnieuw opgestart.

Om het voormalige gemeentehuis een andere bestemming te geven, zijn er heel wat investeringen vereist. Bij de zoektocht naar een concessionaris is gebleken dat kandidaten deze investeringen niet kunnen of willen doen in een gebouw waarvan ze geen eigenaar zijn. De gemeenteraad besliste dan ook op 16 oktober 2023 principieel om het oud gemeentehuis te verkopen.

Voor de “Verkoop voormalig gemeentehuis Wolvertem” werd een verkoopbrochure opgesteld door de ontwerper, Value Partners NV, Vestinglaan 57 bus 12 te 2650 Edegem.

Een deel van de kostprijs voor de investeringen wordt gesubsidieerd door VLAIO voor de transformatie van handelspanden. Dit deel is beperkt tot € 397.520,00 (30% van de investeringen). Het werkelijke subsidiebedrag zal worden bepaald op basis van het weerhouden project. Deze subsidies zullen op basis van voorgelegde facturen aan de aannemer worden uitgekeerd.

De verkoop valt niet onder de wet overheidsopdrachten maar wel onder de basisbeginselen van goed bestuur (transparantie, niet-discriminatie, gelijke behandeling, proportionaliteit en mededinging). Daarom wordt de opdracht gepubliceerd via het e-procurement platform.

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de voorstellen:

        Het inhoudelijk en ruimtelijke concept en de mate waarin het voorstel aansluit op de vooropgestelde ambities, wensen en randvoorwaarden van het bestuur.

        De duurzaamheid van de voorgestelde uitbating.

        De investeringsbereidheid en de hoogte van het financieel bod.

De raad is bevoegd om de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed te keuren.

Juridische gronden

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, 1° c) - Voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

Het besluit van de gemeenteraad van 16 oktober 2023 waarin principieel akkoord wordt gegaan met de verkoop van het oud gemeentehuis Wolvertem.

Advies/argumentatie

De bestemming van het oud gemeentehuis is belangrijk voor het bruisend maken van de dorpskern in Wolvertem. Het is dan ook belangrijk dat, wanneer wordt gekozen voor een verkoop van het gebouw, de verkoop doorgaat onder voorwaarden die de realisatie van deze beleidsdoelstelling verzekeren. De latere bestemming zal in de verkoopsvoorwaarden van het gebouw vastgelegd worden.

Gelet op het principieel akkoord van VLAIO dat er in deze procedure subsidies kunnen worden toegekend aan het lokaal bestuur Meise;

Overwegende dat het wenselijk is om de gemeentelijke bijdrage in de investeringskosten voor dit project te beperken tot het werkelijk toegekende subsidiebedrag;

Overwegende dat een actueel schattingsverslag moet worden aangevraagd;

Wordt voorgesteld akkoord te gaan met de bijgevoegde verkoopbrochure en de gunningswijze.

Financiële gevolgen

De ontvangst voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 26100000/00500-IP 1-1-8 (actieplan 1-1) (actie 1-1-3).

 

 

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

26100000/00500 - Gebouwen - overige MVA - Verkoop oud gemeentehuis Wolvertem - Actie: Herbestemmen van het oud gemeentehuis met een gecombineerde bestemming en publiek-private samenwerking (incl. gemeenschapsruimte, horecaelementen en private samenwerking)

1-1-3

€400.000

BESLUIT

Artikel 1

De verkoopbrochure voor de opdracht “Verkoop voormalig gemeentehuis Wolvertem”, opgesteld door de ontwerper, Value Partners NV, Vestinglaan 57 bus 12 te 2650 Edegem wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de verkoopbrochure.

Artikel 2

Een actueel schattingsverslag voor de verkoop van dit onroerend goed wordt aangevraagd.

Artikel 3

Een subsidie voor de transformatie van handelspanden zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie VLAIO. De tussenkomst van het lokaal bestuur Meise in de investeringsuitgaven van de koper wordt beperkt tot het effectief toegekende subsidiebedrag.

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau en zal worden gepubliceerd op het e-procurement platform van BOSA, alsook op de websites van de gemeente en Value Partners, in overeenstemming met de algemene beginselen van overheidsopdrachten.

Artikel 5

De ontvangst voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 26100000/00500-IP 1-1-8 (actieplan 1-1) (actie 1-1-3).

STEMMING OVER HET AMENDEMENT

Met 15 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 5 stemmen tegen (Roel Anciaux, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende), 3 onthoudingen (Sonja Becq, Emiel De Boeck en Veerle De Cuyper)

STEMMING OVER HET GEHEEL

Met 15 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 5 stemmen tegen (Roel Anciaux, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende), 3 onthoudingen (Sonja Becq, Emiel De Boeck en Veerle De Cuyper)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Vaststelling van het wedstrijdreglement "Maand van de Markt"

MOTIVERING

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zitting van 29 januari 2024 de deelname aan de interprovinciale campagne 'Maand van de Markt' goed.

Vanuit de provincie Vlaams-Brabant werd een wedstrijdreglement opgesteld.

De dienst lokale economie maakte een bijkomend reglement op waarin een aantal extra elementen zijn opgenomen.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De collegebeslissing van 29 januari 2024 waarin de deelname aan de Maand van de Markt werd goedgekeurd.

Advies/argumentatie

Het wedstrijdreglement is een aanvulling op het reglement van de provincie Vlaams-Brabant en beschrijft wanneer de prijsuitreiking plaatsvindt, hoe de winnaars worden getrokken en welke prijzen er te winnen zijn.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het wedstrijdreglement voor de Maand van de Markt, zoals toegevoegd in bijlage, vast te stellen.

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 tot en met 288 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking overeenkomstig artikel 330 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Artikel 3

De dienst lokale economie bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de betrokken diensten (communicatie).

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Vaststelling van het reglement betreffende de aanleg van geveltuinen

MOTIVERING

Feiten en context

Lokaal bestuur Meise wil extra kwaliteitsvol groen in de gemeente stimuleren.

Deze visie, die voorkomt in beleidsplannen op Europees, federaal en gewestelijk niveau, heeft zich op lokaal niveau vertaald in
* het gemeentelijk klimaatactieplan (actie PERC-2.1: premie voor ontharden (voor-)tuin, gevelgroen, geveltuin of groendak)
* het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP): werf 1: 10.000 m extra haag of geveltuinbeplanting tegen 2030 en werf 4: 20.000 m² ontharding tegen 2030
* het hemelwater- en droogteplan: stimuleren gevelgroen en ontharding
* het eindrapport van de Profploeg rond de duurzame bereikbaarheid van de kernen: tegeltuintjes handelskern.

Vooral het project voor de herinrichting van de dorpscentra van Wolvertem en Meise neemt het promoten van tegeltuintjes in de handelskern op als actiepunt. De inwoners mogen plantvakken op openbaar domein in beheer nemen als geveltuin.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Besluit van de gemeenteraad van 18 oktober 2019 houdende de ondertekening van het klimaatengagement van de provincie Vlaams-Brabant.
Besluit van de gemeenteraad van 16 november 2020 houdende de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030.
Besluit van de gemeenteraad van 21 november 2022 houdende de vaststelling van het klimaatactieplan Meise-Londerzeel.
Besluit van de gemeenteraad van 18 september 2023 houdende de ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact 2.1.
Besluit van de gemeenteraad van 20 november 2023 houdende de goedkeuring van het hemelwater- en droogteplan.
De Algemene politieverordening politiezone K-L-M, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 mei 2022.
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende goedkeuring van het retributiereglement voor de uitvoering van werken en/of logistieke ondersteuning voor derden door de gemeente.
Besluit van het college van van 11 september 2023: kennisname eindrapport Profploeg en de intentieverklaring tot indiening subsidieaanvraag duurzame bereikbaarheid van de kernen.

Advies/argumentatie

Geveltuintjes vergroenen het straatbeeld en brengen kleur en sfeer in de straat. De gevelplanten beschermen de woning tegen weer, wind en hitte en gaan aldus het hitte-effect tegen. Ze produceren zuurstof, vangen fijn stof op uit de lucht en zijn goed voor de biodiversiteit.

Artikel 15 van het zonaal politiereglement voorziet de mogelijkheid tot aanleg van een gevel- en tegeltuin. Het verschilt op een aantal punten van dit reglement, zo stelt het een minimale vrije doorgang van 1,50 meter voorop. Een voorstel tot aanpassing van het zonaal politiereglement is in behandeling, waarbij de minimale vrije doorgang beperkt kan worden tot 1,20 meter.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2024.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

06800/60100000

aankoop plantgoed en benodigdheden

deel van 61.030,04 euro

BESLUIT

Het reglement betreffende de aanleg van geveltuinen wordt vastgesteld:

Artikel 1. Doel

Lokaal bestuur Meise wil extra kwaliteitsvol groen in de gemeente stimuleren. In bestaande straten kunnen inwoners eveneens een deel van het voetpad omvormen tot geveltuin. De inwoners mogen de plantvakken in beheer nemen als geveltuin of als straattuin.
Het aanleggen, beplanten en onderhouden van bovenvermeld groen kan volgens de voorwaarden bepaald in dit reglement.

Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

  1. Plantvak: de onverharde zone in de openbare weg waarin de geveltuin en/of straattuin kan komen.
  2.  Geveltuin: een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelgrens (tegen een gevel van een gebouw, een vrijstaande muur …) inclusief de afboording.
  3. De eigenaar: de eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht.
  4. De weg voor voetgangersverkeer: elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers.
  5. Obstakelvrije loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert. De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van het geveltuintje en gemeten loodrecht op de perceelgrens.
  6. Klimplant: een plant die tegen voorwerpen (muren, bomen, kabels …) omhoog kan groeien.

Artikel 3. Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente Meise.

Artikel 4. Wie kan een geveltuin aanleggen?

De eigenaar van het gebouw waarvan de gevel paalt aan de openbare weg of de huurder ervan, op voorwaarde dat de eigenaar akkoord gaat. Ingeval van mede-eigendom dienen  alle eigenaars/de raad van mede-ëigendom akkoord te gaan. Voor een geveltuin aan de gevel of een muur van een onroerend goed dat verhuurd wordt, wordt de eigenaar-verhuurder van het onroerend goed als beheerder van een geveltuin beschouwd.

Artikel 5. Voorwaarden voor de aanleg van een geveltuin.

Afmetingen.

a. Maximale afmetingen van een geveltuin

Er is geen maximale breedte van de geveltuin, wel moet het voetpad steeds voldoende obstakelvrije loopweg/ brandweertoegang hebben.

1) Is de weg voor voetgangersverkeer minder dan of gelijk aan 1,80 meter breed, dan is de maximale breedte van een geveltuin 30 cm én bovendien moet over de hele lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg met een breedte van 1,20 meter gewaarborgd blijven. Indien de obstakelvrije loopweg minder bedraagt dan 1,80 meter, is de onafgebroken lengte van de geveltuin maximaal 10 meter.

2) Is de weg voor voetgangersverkeer meer dan 1,80 meter breed, dan moet over de hele lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg met een breedte van 1,50 meter gewaarborgd blijven.

b. De geveltuin mag aansluiten tot de scheidingslijn met de buren, maar de beplanting mag niet voorbij de scheidingslijn komen tenzij de buren akkoord gaan om daarvan af te wijken. Er mogen geen invasieve planten gebruikt worden. Een lijst van de toegestane plantensoorten is terug te vinden op de website van het lokaal bestuur Meise.

De beheerder dient bij het beheer/ de heraanplanting de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels moet informatie worden ingewonnen bij de nutsbedrijven.

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. Op deze plaatsen mag er geen gevelbegroeiing komen.

Aanleg.

De geveltuin wordt aangelegd door de uitvoerende diensten van het lokaal bestuur Meise en dient afgeboord te worden in een vloeiende lijn met grijze betonboordstenen of gelijkwaardig.

Het lokaal bestuur Meise heeft een lijst ter beschikking waaruit planten voor de geveltuin kunnen gekozen worden. De keuze gebeurt telkens volgens een samengestelde plantenlijst - er zijn meerdere lijsten ter beschikking afhankelijk van de plek en de wensen van de beheerder. Het aanplanten gebeurt door de groendienst van het lokaal bestuur Meise.

Er zijn voor de aanvrager-beheerder geen kosten verbonden aan de aanleg van een geveltuin. Het aanbrengen van elementen voor de geleiding van de planten op de muurgevel gebeurt wel door en op kosten van de beheerder.

 Heraanplantingen omwille van het afsterven van de planten zijn steeds ten laste van de beheerder. Hierbij kan niet afgeweken worden van de plantenlijst die terug te vinden is op de website van het lokaal bestuur Meise.

Artikel 6. Voorwaarden voor het beheer/ onderhoud van een geveltuin

De beheerder moet de geveltuin en de verharding er rond zodanig onderhouden dat ze geen hinder of gevaar opleveren voor het verkeer. De planten mogen niet buiten de rand van de geveltuin komen. De bevoegde gemeentediensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de geveltuin op kosten van de beheerder.

De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden aan het lokaal bestuur Meise en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Objecten zoals versieringen of tuinkabouters zijn niet toegelaten in een geveltuin.

Het plaatsen van geveltuinen mag de doorgang voor voertuigen van de hulpdiensten niet in het gedrang brengen. De doorgang voor hulpdiensten moet minstens 4 m breed zijn.

Alle dood of levend materiaal in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. De beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortvloeien uit de aanwezigheid van de geveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de door de bevoegde gemeentedienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, onmiddellijk uitvoeren.

De bevoegde gemeentedienst of operator op het openbaar domein (bv. nutsmaatschappijen) is gerechtigd de al dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden van openbaar nut. De nutsmaatschappij informeert de beheerder over de geplande werken. De beheerder kan de beplanting desgewenst recupereren om deze nadien terug te plaatsen. Het lokaal bestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder.

Artikel 7. Meldingsprocedure voor een geveltuin

Er wordt een schriftelijke of telefonische melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen. De melding gebeurt bij leefmilieu@meise.be of via het meldingsformulier op de website. Indien de huurder de melding doet, dan is die verplicht een ondertekend akkoord van de eigenaar(s) toe te voegen.

Voor alle geveltuinen is een meldingsplicht nodig, zodat de aanleg vervolgens door de gemeentediensten kan uitgevoerd worden.

Artikel 8. Controle en handhaving op een geveltuin

Het lokaal bestuur kan te allen tijde controle uitoefenen op de aanplant en het onderhoud van de geveltuin. Het lokaal bestuur kan de beheerder te allen tijde schriftelijk wijzen op nalatigheid m.b.t. de aanplant en/of het onderhoud en hem/haar verzoeken om het nodige te doen binnen een eenzijdig bepaalde redelijke termijn.

Niet onderhouden geveltuinen, kunnen door het lokaal bestuur Meise op kosten van de beheerder omgevormd worden zodat het straatbeeld in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de beheerder.

Artikel 9. Beëindiging van beheer van een geveltuin

§1 Het beheer van een geveltuin beëindigen kan door alle planten en materialen te verwijderen uit de geveltuin en de grond effen te leggen tot het niveau van het belendend trottoir. Bij het einde beheer wordt de genormaliseerde grond terug in de oorspronkelijke staat verhard. De stopzetting dient voorafgaand via schriftelijke melding doorgegeven te worden aan leefmilieu@meise.be. De e-mail vermeldt uitdrukkelijk dat de beheerder het beheer wenst te beëindigen.

§2 Indien de beheerder het herstel zelf uitvoert zoals in §1 worden er geen kosten aangerekend. Indien de beheerder wenst dat het lokaal bestuur Meise de geveltuin verwijdert, dan staat de beheerder in voor de kosten van deze verwijdering. De kosten worden aangerekend overeenkomstig het retributiereglement van 16 december 2019 voor de uitvoering van werken en/of logistieke ondersteuning voor derden door de gemeente.

§3 Het lokaal bestuur Meise kan steeds – om reden van openbaar nut – een reglementair aangelegde geveltuin op haar openbaar domein verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Het lokaal bestuur Meise betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder, maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden voor de beheerder.

Artikel 9 bis

Tegelijkertijd wordt een planning opgemaakt om de voetpaden in de dorpskernen die palen aan de openbare weg rolstoeltoegankelijk te maken en daar waar mogelijk dit onmiddellijk uit te voeren.

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2024.

Artikel 11

Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en bekend gemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

STEMMING OVER HET AMENDEMENT

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

STEMMING OVER HET GEHEEL

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Vaststelling van het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen

MOTIVERING

Feiten en context

Gemeenten ondervinden steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering.
Door de opmaak van toekomstgerichte beleidsvisies, wordt hierop geanticipeerd.

Meise keurde volgende beleidsvisies goed:
- het klimaatengagement van de provincie Vlaams-Brabant
- het burgemeestersconvenant 2030 (CoM2030) met als engagement o.a. de opmaak en goedkeuring van een klimaatactieplan (SECAP)
- het klimaatactieplan
- het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP2.1), met als werf 4: "water het nieuwe goud" met doelstellingen inzake ontharding en hemelwateropvang
- het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, waarbij onthardingen worden gerealiseerd en gepromoot
- het hemelwater- en droogteplan met als doelstellingen slim investeren, wateroverlast tegengaan, droogte beperken, waterkwaliteit verhogen en klimaatadaptatie.

Het klimaatbestendig maken van de gemeente is een gedeelde verantwoordelijkheid van het lokale bestuur, de hogere overheid, de burgers, verenigingen en bedrijven.
Behalve de verschillende maatregelen die de gemeente zelf neemt, wenst ze ook maatregelen bij burgers, verenigingen en bedrijven te stimuleren. Hiertoe werd dit subsidiereglement opgesteld.

De milieuraad bracht op 19 december 2023 advies uit over het ontwerp van subsidiereglement.
De milieuraad vraagt zich af of het verlenen van kleine bedragen (tot 250 euro) wel zin heeft, het zet niet echt aan tot het nemen van maatregelen en is administratief belastend. De milieuraad is wel voorstander van gemeenschappelijke initiatieven (samenaankopen) en een globaal plan met structurele maatregelen en globale grootschalige projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van het provinciale subsidiereglement. Ook de aanstelling van een deskundige waterveiligheid wordt gunstig geadviseerd, al blijft handhaving en proactief vermijden van verhardingen prioritair.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Besluit van de gemeenteraad van 18 oktober 2019 houdende de ondertekening van het klimaatengagement van de provincie Vlaams-Brabant.
Besluit van de gemeenteraad van 16 november 2020 houdende de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030.
Besluit van de gemeenteraad van 21 november 2022 houdende de vaststelling van het klimaatactieplan Meise-Londerzeel.
Besluit van de gemeenteraad van 18 september 2023 houdende de ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact 2.1.
Besluit van de gemeenteraad van 20 november 2023 houdende de goedkeuring van het hemelwater- en droogteplan.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 2023 houdende de deelname aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen.

Advies/argumentatie

Het voorgestelde subsidiereglement richt zich tot burgers, maar ook verenigingen en bedrijven.
Het is beperkt tot gebouwen gelegen in een gebied dat volgens het goedgekeurde hemelwater- en droogteplan is afgebakend als een gebied waar bescherming van gebouwen met individuele waterpreventieve maatregelen noodzakelijk is of die gelegen zijn binnen overstromingsgevoelige gebieden.

Het reglement voorziet enkel een tegemoetkoming van maximaal 250 euro, met een minimum aan administratieve lasten.

Financiële gevolgen

De financiële impact van het subsidiereglement is beperkt.

In het meerjarenplan is een budget voorzien voor subsidies aan gezinnen.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

03100/64900000

afkoppeling en regenwatersubsidie

27173,02 euro

BESLUIT

Het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen wordt vastgesteld:

Artikel 1 Doel

Het college van burgemeester en schepenen kan, binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de gemeente voorziene budgetten, overeenkomstig dit reglement een subsidie toekennen aan individuele waterpreventieve maatregelen met het oog op de bescherming van bestaande gebouwen tegen schade door overstromingen.

Artikel 2 Begunstigden

§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan:

 elke natuurlijke persoon of rechtspersoon eigenaar van een gebouw in de gemeente Meise;
 elke lokale vereniging met niet-commerciële doeleinden die een activiteit of doelstelling ontplooit in de gemeente Meise en eigenaar of huurder is van een woning, appartement, gebouw of handelspand gelegen in Meise.

§ 2. De begunstigden zijn eigenaars, mede-eigenaars, huurders, vruchtgebruikers, pachters of opstalhouders van het gebouw waaraan de individuele waterpreventieve maatregelen worden uitgevoerd.

Artikel 3 Voorwaarden

  1. Het gebouw ligt in een gebied dat in het meest recente door de gemeenteraad goedgekeurde hemelwater- en droogteplan is afgebakend als een gebied waar bescherming van gebouwen met individuele waterpreventieve maatregelen noodzakelijk is of in een mogelijk ofwel effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse overheid.
  2. De totale kostprijs voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen moet minstens 150 euro bedragen.
  3. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

        Aankoop van zandzakken

        Aankoop van dompelpompen

        Plaatsing van waterwerende panelen

        Plaatsing van terugslagkleppen

        Graafwerken voor drainage

        Aanleg van waterdichte bekleding

        Installatie van afvoersystemen

        Deze opsomming is niet-limitatief en dient als voorbeeld van de soorten werken die in aanmerking komen voor de subsidie. Andere waterpreventieve maatregelen kunnen ook in aanmerking komen, mits ze voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.

        Eventuele werken dienen uitgevoerd te worden door een erkend ondernemer.

Artikel 4 Procedure

§1 Het dossier kan op vrijwillige basis besproken worden met de cluster grondgebiedszaken voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen. Een voorafgaande bespreking is evenwel niet verplicht.

§2 Voor de indiening van een subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier subsidie waterpreventiemaatregel beschikbaar via de website www.meise.be of verkrijgbaar bij de dienst leefmilieu. De subsidieaanvraag omvat minstens een korte maar duidelijke beschrijving van de maatregel, een factuur of kasticket van de kosten en indien van toepassing fotomateriaal van de uitvoering der werken en een plan of tekening.

De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van twee maanden na factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst leefmilieu van het lokaal bestuur.

Artikel 5 Subsidiebedrag

§1 De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgave aan materiaal- of installatiekosten voor waterpreventieve maatregelen, met een maximum van 250 euro per gebouw.

§2 Meerdere aanvragen per gebouw zijn mogelijk, tot een cumulatief bedrag van 250 euro per gebouw.

Artikel 6 Inwerkingtreding

§1 Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 april 2024.

§2 Het reglement is van toepassing op werken uitgevoerd vanaf de datum van inwerkingtreding.

Artikel 7 Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het lokaal decreet.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Goedkeuring verkavelingsakte

MOTIVERING

Feiten en context

Op 5 december 2022 werd de verkavelingsvergunning met intern nummer 863 afgeleverd voor percelen gelegen langsheen de Heidebeekstraat, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie D 406 T5 (deel), (afd. 1) sectie D 406 S5 (deel), (afd. 1) sectie D 406 L5 (deel), (afd. 1) sectie D 406 K5 (deel), (afd. 1) sectie D 406 R5 (deel), (afd. 1) sectie D 410 D (deel), (afd. 1) sectie D 420 Y, (afd. 1) sectie D 420 X (deel) en (afd. 1) sectie D 420 Z.

De gemeenteraad keurde op 21 november 2022 de overeenkomst goed tussen de verkavelaar en het lokaal bestuur van Meise voor het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken en het storten van een bankwaarborg van € 5000,00.

In de door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst werd een vestiging van erfdienstbaarheid opgenomen voor de riolering. Volgens de overeenkomst zou deze erfdienstbaarheid opgenomen worden in een notariële akte.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder de bepalingen van artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

Advies/argumentatie

In het ontwerp van notariële akte werden de bepalingen van de op 21 november 2022 in de gemeenteraad goedkeurde overeenkomst opgenomen.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen. De kosten van de notariële akte worden gedragen door de verkavelaar.

BESLUIT

Artikel 1

De "verkavelingsakte" en het verkavelingsplan met proces-verbaal van afmeting en afpaling met betrekking tot de verkaveling aan de Heidebeekstraat wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd deze akte namens de gemeente te ondertekenen.

Met 18 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 5 onthoudingen (Roel Anciaux, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Engagementsverklaring sanering Hagelboombeek

MOTIVERING

Feiten en context

Aquafin gaat de Hagelboombeek ter hoogte van de Bergstraat en Bergkapelstraat saneren en de vuilvracht aansluiten op de bestaande collector in de Stuiverstraat. Er zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd als bovengemeentelijk project in samenwerking met de gemeentes Londerzeel en Meise.

Aangezien er momenteel nog gemengd rioolwater vanuit Kruiskesbos is aangesloten op de Hagelboombeek dient de gemeente Meise eveneens een gescheiden riolering aan te leggen in de Kruiskesbos. Hiervoor werd een GIP-dossier opgesteld.

De gemeenteraad besliste in zitting van 19 september 2023 om De Watergroep aan te stellen als ontwerper voor het project B223123-Kruiskesbos in kader van de ‘Riopact-overeenkomst tussen de gemeente Meise en De Watergroep inzake uitbouw en beheer van de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsstructuur’. De raming voor dit gemeentelijk project bedraagt 284.000,00 euro excl. btw en excl. de projectgerelateerde kosten.

Om een duidelijke doelstelling per partij af te bakenen, heeft Aquafin een engagementsverklaring met geïntegreerd projectplan opgemaakt. Door zich akkoord te verklaren met deze engagementsverklaring bevestigt elke partij om tijdig de nodige acties te ondernemen en de nodige budgetten te voorzien.

Het voorontwerp van het gecombineerde GIP-project dient uiterlijk 26 juli 2024 te worden ingediend bij de VMM.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De beslissing van de gemeenteraad van 17 oktober 2022 houdende goedkeuring riopact - overeenkomst met de Watergroep.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om het rioleringsproject Kruiskesbos uit te voeren samen met het bovenlokaal project sanering Hagelboombeek door Aquafin.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2024 en volgende jaren.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

22700000/03100

3-1-5

€2.115.080,48

BESLUIT

Artikel 1

De engagementsverklaring met geïntegreerd projectplan voor de sanering van de Hagelboombeek wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De gemeente Meise zal het rioleringsproject Kruiskesbos laten uitvoeren samen met het bovenlokaal project van Aquafin.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur worden verzocht om deze overeenkomst te ondertekenen.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027 - 2024281 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027” werd een bestek met nr. 2024281 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 39.910,00 excl. btw of € 48.291,10,10 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Juridische gronden

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 143.000,00 niet) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Positief advies van de uitvoerende diensten gezien het huidige raamcontract voor de gemeente afloopt en het huidige contract voor de gebouwen van het OCMW afgelopen is.

Door de aanbesteding van het nieuwe raamcontract voor de beide entiteiten is het lokaal bestuur terug in regel met de wettelijke controles van de brandbestrijdingsmiddelen in haar gebouwen voor de volgende 4 jaar.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024 en volgende, op budgetcodes GE 61030000/01191, GE 61030000/07420 en GE 61030000/08200 voor de gebouwen van de gemeente en de budgetcodes OC 6103000/01191 en OC 6103000/09030 voor de gebouwen van het OCMW.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

GE 61030000/07420 - Onderhoud en herstelling gebouwen

______________

 43.082,21

GE 61030000/08200 - Onderhoud en herstelling gebouwen

______________

 2.189,60

GE 61030000/01191 - Onderhoud en herstelling gebouwen

______________

 48.674,43

OC 61030000/01191 – Onderhoud en herstelling gebouwen

______________

€ 9.824,90,00

OC 61030000/09030 – Onderhoud en herstelling gebouwen

______________

€ 100,00

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2024281 en de raming voor de opdracht “Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 39.910,00 excl. btw of € 48.291,10 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op budgetcodes GE 61030000/01191, GE 61030000/07420 en GE 61030000/08200 voor de gebouwen van de gemeente en de budgetcodes OC 6103000/01191 en OC 6103000/09030 voor de gebouwen van het OCMW.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Aansluiting Groene cluster Oppemstraat - Klepperstraat - MEI3012 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad van 18 januari 2021 heeft de NV Aquafin aangeduid als ontwerper van de wegenis- en rioleringswerken voor het project Oppemstraat - Klepperstraat. De Vlaamse regering heeft het project als snel-GIP goedgekeurd op het gemeentelijk subsidiëringsprogramma 2022 deel 1, waardoor het voorontwerp moest ingediend worden bij de VMM voor 31 januari 2023.

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college op 23 januari 2023 en ingediend bij de VMM.

De VMM heeft eveneens zijn akkoord gegeven op het voorontwerp en het gunningsdossier moet na aanbesteding bij de VMM worden ingediend voor 31 juni 2024.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.572.143,87 excl. btw of € 4.741.966,19 incl. 21% btw (verschillend BTW regime).

Gezien de zuivere rioleringswerken voor 75 % worden gesubsidieerd, kan er op basis van de raming een subsidie door de VMM van € 1.874.389,38 worden verwacht.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Juridische gronden

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Het afvalwater van de Oppemstraat en Groeneweg thv woningen 1 t/m 11 loost samen met het regenwater in het bestaande vermaasde grachtenstelsel. In de Klepperstraat, Groeneweg thv woningen 22/24 en Oude Oppemstraat 22 is momenteel geen riolering aanwezig.

In het kader van het dossier, wordt alle vuilvracht verzameld en aangesloten op de gemeentelijke riolering ter hoogte van het kruispunt Oppemstraat/Brussegemsesteenweg. Gezien de topografie van het terrein kan niet alle afvalwater gravitair worden aangesloten.

In de bestaande toestand is in de Groeneweg ter hoogte van woningen 22/24, Oude Oppemstraat en Klepperstraat geen riolering aanwezig, alle regenwater infiltreert reeds in de ondergrond. Deze situatie wordt in het ontwerp behouden, alle regenwater zal ook na uitvoering infiltreren via de bermen.

Het regenwater afstromend vanuit Oppemstraat en Brussegemsesteenweg sluit momenteel aan op de Molenbeek. Alle opgevangen regenwater wordt door middel van een riolering en beperkt grachtenstelsel aangesloten op een niet geklasseerde waterloop tussen de Oppemstraat en Brussegemsesteenweg die afwatert naar de Molenbeek. Het ontwerp in de Oppemstraat voorziet het behoud van het grachtenstelsel, de riolering daarentegen zal worden opgebroken. Door het plaatsen 2/2 van infiltratiekolken en infiltratiegoten zal alle afstromend regenwater via de onderfundering kunnen infiltreren. Om wateroverlast en waterstagnatie in de fundering te vermijden, zal in het lager gelegen deel van de Oppemstraat een drainageleiding worden voorzien die zal worden aangesloten op de niet geklasseerde waterloop. Ook in de Brussegemsesteenweg zal er worden gewerkt met infiltratiekolken en infiltratiegoten en wordt er ingezet op buffer en infiltratie via de onderfundering. Waterstagnatie in de fundering zal ook hier worden vermeden door het aanbrengen van een drainageleiding.

Door de aanleg van een gescheiden stelsel (nieuwe DWA, behoud RWA) zal het afvalwater worden aangesloten op de RWZI Merchtem en zal het regenwater na infiltratie aansluiten op de Molenbeek (waterloop 2e categorie).

Om dit te kunnen realiseren, zal er een gescheiden stelsel worden aangelegd volgens het principe van 2DWA-riolering (100% afkoppeling).

• Het afvalwater van de Oppemstraat, Groeneweg, Klepperstraat en Brussegemsesteenweg wordt aangesloten op de bestaande openbare riolering ter hoogte van het kruispunt Brussegemsesteenweg / Oppemstraat.

• Het regenwater in de Oppemstraat zal dmv infiltratiekolken en infiltratiegoten infiltreren in de onderfundering. Om de onderfundering optimaal te kunnen benutten als buffervolume, zal er om de 15m een opsluiting worden geplaatst.

• In de Klepperstraat en Groeneweg thv woningen 22/24 en Oude Oppemstraat 22 ligt momenteel nog geen riolering, ook in de toekomst zal hier geen RWA-leiding worden voorzien.

• Ter hoogte van de woningen Brussegemsesteenweg 7 t/m 15 watert de bestaande riolering af naar het kruispunt Brussegemsesteenweg/Oppemstraat. Ook in de Brussegemsesteenweg zal er 100% worden ingezet op infiltratie via de onderfundering. Ook hier zullen er dus infiltratiekolken en infiltratiegoten worden geplaatst.

Het wegenisdossier werd door de dienst mobiliteit nagekeken waarbij de opmerkingen bij het voorontwerp in het definitief ontwerp werden weggewerkt.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 22700000/03100-IP 3-1-1 (actieplan 3-1) (actie 3-1-5).

Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

De uitgave is gedeeltelijk voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

22700000/03100 -  - Investeringsprojecten afvalwater (incl. IBAS, rioleringen, KWZI, ) - Actie: Uitwerken van een water- en rioleringsbeleid

3-1-5

 2.115.080,48

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. MEI3012 en de raming voor de opdracht “Aansluiting Groene cluster Oppemstraat - Klepperstraat”, opgesteld door de het studiebureau S.Bilt, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 4.572.143,87 excl. btw of € 4.741.996,19 incl. 21% btw (verschillend BTW-regime).

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is gedeeltelijk voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 22700000/03100-IP 3-1-1 (actieplan 3-1) (actie 3-1-5).

Artikel 5

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Onderhoud wegen 2024-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Onderhoud wegen 2024-2027” werd een bestek met nr. 2024278 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Onderhoud wegen 2024-2027), raming: € 354.547,50 excl. btw of € 429.002,48 incl. 21% btw, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 413.223,14 excl. btw of € 500.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Onderhoud wegen 2024-2027), raming: € 354.547,50 excl. btw of € 429.002,48 incl. 21% btw, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 413.223,14 excl. btw of € 500.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Onderhoud wegen 2024-2027), raming: € 354.547,50 excl. btw of € 429.002,48 incl. 21% btw, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 413.223,14 excl. btw of € 500.000,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Onderhoud wegen 2024-2027), raming: € 354.547,50 excl. btw of € 429.002,48 incl. 21% btw, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 413.223,14 excl. btw of € 500.000,00 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.418.190,00 excl. btw of € 1.716.009,92 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Juridische gronden

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, artikel 57 en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om het buitengewoon onderhoud van de wegen te laten uitvoeren in kader van een raamovereenkomst met stilzwijgende verlenging waarbij jaarlijks wordt gekozen welke wegen zullen worden hersteld.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 22400000/02000-IP 3-3-2 (actieplan 3-3) (actie 3-3-7) en in het budget van de volgende jaren.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

22400000/02000 - Wegen - Wegen, voet- en fietspaden : buitengewoon onderhoud

3-3-7

 500.000,00

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2024278 en de raming voor de opdracht “Onderhoud wegen 2024-2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 1.418.190,00 excl. btw of € 1.716.009,92 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 22400000/02000-IP 3-3-2 (actieplan 3-3) (actie 3-3-7) en in het budget van de volgende jaren.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025 - Verlenging 2 - 20211876 - Goedkeuring afroep 2 - landbouwwegen 2024

MOTIVERING

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 april 2022 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025” aan Green Road nv, Brugstraat 16C te 9260 Wichelen tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

In het bestek met nr. 20211876 is voorzien dat deze opdracht stilzwijgend kan verlengd worden.

De uitvoerende diensten stellen voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025 - Verlenging 2 te gunnen aan dezelfde aannemer, zijnde Green Road nv, Brugstraat 16C te 9260 Wichelen tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Volgende onverharde wegen worden in overweging genomen om te laten uitvoeren:

        Robbeekkouter (voetweg 39 en 43), lengte = 238 m, breedte = 3 m;

        Dreef Imde (voetweg 26, 47 en 120), lengte = 1.698 m, breedte = 3 m;

        Kapellelaan 297 (voetweg 66), lengte = 140 m, breedte = 3 m.

De werken bereikten een bedrag van:

Bedrag vorige afroepen       58.803,55

Huidige afroep         28.217,40

Prijsherzieningen       Nog te bepalen

Totaal excl. btw        87.020,95

Btw          18.274,40

TOTAAL         105.295,35

Juridische gronden

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 57 en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten voor de onverharde wegen die in de atlas der buurtwegen zijn opgenomen als voetweg: Robbeekkouter, Dreef en Kapellelaan.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 en volgende jaren, op budgetcode 22400000/02000 (actie 3-3-7) voor buitengewoon onderhoud wegen.

De uitgave is voorzien in het budget.

 

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

22400000/02000 - Wegen - Wegen, voet- en fietspaden : buitengewoon onderhoud (& trage wegen)

3-3-7

 

 500.000,00

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan afroep 2 - landbouwwegen 2024 van Green Road nv, Brugstraat 16C te 9260 Wichelen voor de opdracht “Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025 - Verlenging 2”:

        Robbeekkouter (voetweg 39 en 43), lengte = 238 m, breedte = 3 m;

        Dreef Imde (voetweg 26, 47 en 120), lengte = 1.698 m, breedte = 3 m;

        Kapellelaan 297 (voetweg 66), lengte = 140 m, breedte = 3 m.

voor een bedrag van € 28.217,40 excl. btw of € 34.143,05 incl. 21% btw.

Artikel 2

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2024 en volgende jaren, op budgetcode 22400000/02000 (actie 3-3-7) voor buitengewoon onderhoud wegen.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Energieprojecten gemeente Meise - Toegevoegd punt

MOTIVERING

Feiten en context

Wij vernamen via de pers dat de gemeenten Meise, Grimbergen, Machelen, Vilvoorde en Wemmel gaan samenwerken om energieprojecten te ontwikkelen.
De 5 gemeenten hebben daarom samen met VENTUM&green een nieuwe onderneming opgericht, Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie, verkort SPV Groene Energie.

In een eerste fase zouden op 180 daken van gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geïnstalleerd worden.
Inwoners  kunnen investeren in deze projecten via crowdlending en zouden gedurende een looptijd van 8 jaar profiteren van een brutorentevoet van 6%.

Groen Meise vroeg hieromtrent het advies van verschillende energie-experten.
Die experten zijn het eens.

De investeringskost die aangerekend wordt door de projectontwikkelaar  (1.185 €/kWp) is zeer duur.
De werkelijke kost voor dit type project ligt eerder rond 700 €/kWp.
De huidige prijzen van zonnepanelen zijn immers veel lager dan deze gebruikt worden in de vermelde berekeningen.

Het voorgestelde verbruik van de zonnestroom (autoconsumptie, energiedelen, restinjectie) is veel te optimistisch en niet onderbouwd door enige data.

De voorgestelde vergoeding voor de zonnestroom, 168 €/MWh is zeer hoog.
Een realistische inschatting levert een vergoeding van 100 €/MWh op.
De effectieve winst die gemaakt gaat worden ten opzichte van de huidige elektriciteitsfacturen zal dus heel beperkt of zelfs negatief (!) zijn voor de gemeentebesturen.
De gemeenten zullen dus voor elektriciteit meer betalen dan nu.

De genoemde rendementsverwachting, de interne rentabiliteitsvoet van 9,42%, is bijzonder hoog in vergelijking met de veel lagere percentages van bijvoorbeeld burgercoöperaties.
Wie van dit hoge rendement het meest profiteert is niet duidelijk.
Wat wel duidelijk is is dat er veel winst gemaakt zal worden ten koste van de deelnemende gemeenten.
Ten koste van de inwoners die dit zullen betalen met belastingsgeld.

De burgers die kapitaal ter beschikking stellen voor de financiering van de projecten zijn louter investeerders en geen coöperanten die op langere termijn voordeel halen uit de geïnstalleerde zonnepanelen.
Door de modaliteiten van de crowdlending zal de effectieve nettorentevoet veel lager liggen dan 6%.

Rekening houdend met wat wij hier opsomden, stellen wij onderstaande punten ter stemming voor:

Artikel 1

De gemeente Meise maakt bekend welke daken van het gemeentelijk patrimonium in aanmerking komen voor de installatie van zonnepanelen en welke al voorzien zijn om toe te wijzen aan SPV Groene Energie voor het plaatsen van zonnepanelen.

Artikel 2

De gemeente Meise vraagt voor elk project een prijsofferte en berekening aan op de voorziene werkwijze (openbare aanbesteding?) en kiest op basis van de ontvangen prijsoffertes  voor de meest voordelige uitvoering.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Meise maakt bekend welke daken van het gemeentelijk patrimonium in aanmerking komen voor de installatie van zonnepanelen en welke al voorzien zijn om toe te wijzen aan SPV Groene Energie voor het plaatsen van zonnepanelen.

STEMMING OVER ARTIKEL 1 VAN HET BESLUIT

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

STEMMING OVER ARTIKEL 2

Met 2 stemmen voor (Thomas Goethals en Karine Métens), 15 stemmen tegen (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 6 onthoudingen (Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Voorstel tot motie: Fluxys op Oekraïnse lijst "Sponsors of war": Stop de doorvoer van Russisch gas - Toegevoegd punt

MOTIVERING

Feiten en context

Gelet op de aanhoudende Russische bezetting van en aanval op Oekraïne;

Gelet op de meer dan 10.000 burgerslachtoffers die in Oekraïne vielen sinds de start van de grootschalige oorlog op 24 februari 2022;

Gelet op de urgentie die in Europa gevoeld wordt om het voortduren van deze verwoestende oorlog onder druk te zetten door de staatsinkomsten van de agressor te reduceren, getuige daarvan de 12 economische sanctiepakketten die de Europese Commissie aankondigde;

Gelet op het feit dat België met een volume van 3.77 miljard kubieke meter in 2023 veruit de grootste facilitator van de doorvoer Russisch vloeibaar gas ter wereld was;

Gelet op het feit dat dat gas via de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge bijna volledig doorgevoerd wordt naar andere continenten (hoofdzakelijk naar Azië), en dus niet noodzakelijk is voor de Europese bevoorradingszekerheid;

Gelet op het feit dat deze dienstverlening van Fluxys aan de Russische gasexportmarkt gebeurt in het kader van een 20-jarencontract dat Fluxys in 2015 afsloot met het Russische gasbedrijf Yamal LNG;

Gelet op het feit dat Fluxys jaarlijks een vaste vergoeding van 50 miljoen euro ontvangt voor deze dienstverlening, terwijl de Russische staatskas in 2023 naar schatting 800 miljoen euro aan belastinggeld ophaalde op basis van het Russische gas dat via de Fluxys-terminal in Zeebrugge naar andere continenten geëxporteerd werd;

Gelet op het feit dat het Russische Yamal LNG zonder de dienstverlening van Fluxys slechts een deel van het geproduceerde gas geëxporteerd zou krijgen naar bestemmingen buiten Europa, en dus ook een significante daling van inkomsten zou ondervinden;

Gelet op het feit dat Novatek, de Russische meerderheidsaandeelhouder van Yamal LNG, rechtstreeks betrokken is bij de oorlog in Oekraïne door het financieren van huurlingen;

Gelet op de publicatie van Fluxys op de lijst van “International Sponsors of War” van het Oekraïens “Nationaal Agentschap ter Preventie van Corruptie” in december 2023 omwille van voorgaande punten;

Gelet op de UN Guiding Principles on Business & Human Rights van 2011, die een duidelijk kader bieden voor hoe bedrijven geacht worden mensenrechtenschendingen te monitoren die in de hele waardeketen van hun bedrijfsvoering plaatsvinden, en er adequaat op te reageren;

Gelet op Guiding Principle 4, dat stelt dat overheden “extra stappen moeten nemen om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze zeggenschap uitoefenen, of die substantiële steun en diensten ontvangen van overheidsinstanties zoals exportkredietbureaus of officiële agentschappen voor investeringsverzekeringen of -garanties, onder meer door waar nodig due diligence inzake de mensenrechten voor te schrijven”;

Gelet op het feit dat Fluxys een privaat bedrijf is, maar via Publigas en via 12 intercommunales voor 77,4% eigendom is van Belgische steden en gemeenten, goed voor een kapitaal van meer dan 7 miljard euro;

Gelet op het feit dat gemeente Meise 0,1009% van de aandelen van Fluxys in haar bezit heeft, goed voor 9.449.575 euro van de geconsolideerde balanswaarde van Fluxys van 31 december 2022.

Daarom worden volgende artikelen ter stemming voorgelegd:

Artikel 1

Dat de gemeente haar rol als aandeelhouder in Fluxys met gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten moet uitoefenen en dat het zulke gepaste zorgvuldigheid ook moet vragen aan het bestuur en management van Fluxys.

Artikel 2

Dat zulke gepaste zorgvuldigheid inhoudt dat elke betrokkenheid bij de Russische oorlogsvoering in Oekraïne uit de waardeketen moet geweerd worden, met inbegrip van het faciliteren van de Russische export en doorvoer van gas.

Artikel 3

Het College en de door haar gemachtigde vertegenwoordigers in de betrokken intercommunale te verzoeken:

        het weren van Russisch gas, als onderdeel van het beleid inzake gepaste zorgvuldigheid, te agenderen bij Fluxys, Publigas en de betrokken intercommunales en de betrokken besturen te verzoeken daar uitvoering aan te geven;

        de federale regering te verzoeken om een embargo in te stellen tegen de doorvoer van Russisch gas, zodanig dat Fluxys zich op overmacht kan beroepen om het contract met Yamal LNG te beëindigen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente moet haar rol als aandeelhouder in Fluxys met gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten uitoefenen en zulke gepaste zorgvuldigheid ook vragen aan het bestuur en management van Fluxys.

Artikel 2

Zulke gepaste zorgvuldigheid houdt in dat elke betrokkenheid bij de Russische oorlogsvoering in Oekraïne uit de waardeketen moet geweerd worden, met inbegrip van het faciliteren van de Russische export en doorvoer van gas.

Artikel 3

Het College en de door haar gemachtigde vertegenwoordigers in de betrokken intercommunale te verzoeken:

        het weren van Russisch gas, als onderdeel van het beleid inzake gepaste zorgvuldigheid, te agenderen bij Fluxys, Publigas en de betrokken intercommunales en de betrokken besturen te verzoeken daar uitvoering aan te geven;

        de federale regering te verzoeken om een embargo in te stellen tegen de doorvoer van Russisch gas, zodanig dat Fluxys zich op overmacht kan beroepen om het contract met Yamal LNG te beëindigen.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Plannen rond dorpskernvernieuwing - Toegevoegd punt

Sonja Becq stelt volgende vraag:

Vraag

Dinsdag laatstleden ging de eerste vergadering rond dorpskernvernieuwing door.  Er zijn zeker positieve elementen in de plannen te vinden, maar er zijn zeker nog meer bedenkelijke zaken. Zo is de toegankelijkheid van de markt/centraal plein in Wolvertem resp. Meise voor niet -fietsers of voetgangers een probleem. Zo zijn er weliswaar véél zitbanken, maar (te) weinig prikkels om van onze dorpen echte "bruisende" dorpen te maken. Of is dat niet meer de bedoeling?

Je krijgt pas leven in een dorpskern wanneer je die makkelijk toegankelijk maakt voor de klanten van de handelaars, voor de marktkramers, de scholen, de verenigingen, voor muziek en cultuur, ook in open lucht, en natuurlijk ook - maar niet alleen - voor de horeca …

Een aantal specifieke bedenkingen en vragen: 

- Wat gaat er overblijven van de dromen van het landschapsarchitectenbureau dat de meerderheid heeft ingehuurd? Gezien de nakende gemeenteraadsverkiezingen kan dit project nog amper beschouwd worden als vallend onder “behoorlijk bestuur” gezien beslissingen van vandaag de volgende legislatu(u)r(en) zowel financieel als conceptueel zullen vastzetten. Of gaat het toch om een grote luchtballon ?

- Wat is de verdere timing en welke stappen zijn er nog voorzien voor de verdere uitwerking van dit project?

- Hoe wordt échte inspraak georganiseerd? Niet enkel door mensen uit te nodigen hun opmerkingen en vragen te sturen naar een mailbox. Wat met de handelaars, Unizo,  middenstandsorganisaties, marktkramers, de directe omwonenden en de drie Meisese scholen? Zij moeten apart geconsulteerd worden want zij zijn de rechtstreeks betrokkenen. Is dit gebeurd en wat was hun reactie of moet dit nog voorzien worden, wanneer en op welke wijze?

- Wat is de timing voor de uitvoering van de verschillende fases (in de toelichting werd enkel over fase 1 gesproken)? Keurt de meerderheid dit project goed en investeert ze hierin, dan engageert zij de volgende coalitie - dat is onaanvaardbaar. Doet ze dat niet, dan was het dinsdag slechts een "show" door een groep creatieve architecten.

- Zitbanken alleen doen een dorp niet bruisen: wat doet de gemeente om handel, cultuur en ontspanning in het centrum te versterken ?

- Wat is de kostprijs voor het totale plaatje van deze 2 projecten, nl.:

              - Hoeveel werd en wordt nog uitgegeven aan ontwerpers?

              - Wat kost de uitvoering van de verschillende fases (afzonderlijke ramingen per fase per dorpskern) zoals daar toegelicht? 

 - Hoeveel subsidies staan hier tegenover en zijn deze bestemd voor de totale uitvoering of voor een welbepaalde fase?

              - Hoeveel financiële middelen heeft de gemeente opzij gezet om dit project in de toekomst te kunnen financieren?

Antwoord

Schepen Tom Heyvaert antwoordt dat het op 4 januari 2021 aangestelde studiebureau zorgvuldig is geselecteerd om de visie van levendige en toegankelijke dorpskernen te realiseren. Hun voorontwerpen zijn gebaseerd op deze visie, waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De politieke cyclus mag de continuïteit van goed bestuur niet hinderen, en wij zijn toegewijd aan het zorgvuldig uitvoeren van dit project met oog op lange termijn verbeteringen voor onze gemeenschap.

Wat betreft timing en volgende stappen: de voorontwerpen voor beide dorpskernen zijn afgerond. De eerste fase, gericht op de zone rond de kerk in Wolvertem en de kerk/het Oudstrijdersplein in Meise, is geselecteerd voor subsidie door Vlaio en moet voor december 2026 afgerond zijn.

Wij erkennen het belang van inspraak van alle betrokken partijen. Naast de digitale consultatie zijn er twee openbare vergaderingen om de directe betrokkenen, zowel handelaars als omwonenden, actief te betrekken bij het verfijnen van de plannen. De inspraak is dus zeker niet enkel via een mailbox zoals gesuggereerd. Er is ook een specifieke infoavond voor de handelaars op donderdagavond.

Wat betreft het versterken van handel, cultuur en ontspanning: naast de fysieke herinrichting, onderzoeken we actief mogelijkheden om evenementen, markten en culturele activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de levendigheid van de dorpskernen. We krijgen hierin de ondersteuning van de provincie/profploeg en zijn een detailhandelsplan aan het opstellen.

Er is 1,3 miljoen euro voorzien in de meerjarenplanning. Tot nu toe is 73.242,97 euro betaald voor de opmaak van het voorontwerp, wat 30% van het ereloon vertegenwoordigt.

De totale raming voor de realisatie van het volledige ontwerp bedraagt 1.741.858,40 euro incl. BTW voor Wolvertem en 2.504.110,79 euro voor Meise. De ramingen voor de gesubsidieerde eerste fases zijn respectievelijk 162.483,50 euro en 1.167.844,35 euro incl. BTW.

Raadslid Roel Anciaux was verbaasd dat er plannen worden gemaakt voor Wolvertem zonder dat er  een mobiliteitsplan is goedgekeurd.
Schepen Ruben Algaba wil met het plan teruggaan naar de bevolking. Er is momenteel een werkdocument dat vast hangt aan de herinrichting van de dorpskern.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Publieke ondergrondse parkeerplaatsen in Meise centrum - Toegevoegd punt

Sonja Becq stelt volgende vraag:

Vraag

Bij de voorstelling van de zgn. dorpskernvernieuwing werd melding gemaakt van een 20-tal publiek toegankelijke ondergrondse parkeerplaatsen onder Residentie Ringoot. 

- Sinds wanneer zijn die plaatsen toegankelijk en onder welke voorwaarden? Wordt van deze parking gebruik gemaakt?

- Wat doet de gemeente om mensen te informeren en de weg te wijzen naar deze publieke parkeerplaatsen? 

Op website Meise staat onder toegankelijkheid en parking enkel vermeld dat er een carpoolparking is en dat parkeren in Meise gratis is!

Antwoord

Schepen Tom Heyvaert wil graag benadrukken dat deze ontwikkeling valt onder een omgevingsvergunning die is afgeleverd op 21 oktober 2019.

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet de aanvang van de werken plaatsvinden binnen twee jaar na het verlenen van de vergunning. Dit betekent dat de initiatiefnemers uiterlijk op 21 oktober 2021 moesten beginnen met de realisatie van het project. Dit is effectief gebeurd. Het project moet voltooid zijn binnen een termijn van vijf jaar na de datum van vergunningverlening, dus uiterlijk op 21 oktober 2024.

Er is dinsdag niet gezegd dat er 25 plaatsen zijn maar dat er 25 plaatsen zullen komen. De administratie heeft een brief klaar waar nog een paar komma’s moeten juist gezet worden die aan de projectontwikkelaar een plan van aanpak vraagt. In de voorwaarden van de omgevingsvergunning staat dat het eerste half uur gratis moet zijn.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Verkeersinfarct in Meise - Toegevoegd punt

Sonja Becq stelt volgende vraag:

Vraag

Sinds het nieuwe mobiliteitsplan van Grimbergen (Strombeek-Bever) is het verkeersinfarct in de gemeente Meise nog groter dan het al was met de sluiting van de oprit aan de Plantentuin Meise van de A12. 

Er zijn files langs alle toegangswegen naar de oprit autosnelweg in Wolvertem, Grimbergen (én Strombeek-Beverselaan én oprit naar de ring), en langs Nieuwelaan richting Brussel. 

Uiteraard worden er dan sluipwegen gezocht. Zo is de Keizerinlaan nu de uitvalsweg geworden om de Ring in Grimbergen te bereiken. Voor de fietsende kinderen is dit moordend!

Wat is de gemeente van plan hieraan te doen ? Kunnen de problemen geïnventariseerd worden en aan AWV gevraagd om in deze straten een verkeerstelling te doen? Kan er met een open blik gekeken worden naar de georganiseerde (oa. door beperken van toegangswegen tot autosnelweg en Brussel)  verkeersdruk ?

Antwoord

Schepen Ruben Algaba antwoordt dat er een externe oorzaak is bijgekomen. Hij heeft vernomen dat het mobiliteitsplan in Strombeek een herzieningsfase zal krijgen. Hij heeft binnen de dienst mobiliteit afgesproken om gesprekken op te starten met de gemeente Grimbergen.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Bestrijding Aziatische hoornaar - Toegevoegd punt

Karine Métens stelt volgende vraag:

Vraag

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die sinds een aantal jaren in ons land wordt aangetroffen.
Deze soort hoornaar heeft geen natuurlijke vijanden in onze gebieden en vermenigvuldigt zich zeer snel.
De Aziatische hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten.
Dat heeft gevolgen voor insectenetende vogels.
De Aziatische hoornaar vormt dus een bedreiging voor onze biodiversiteit.

De gemeente Meise deed in 2019 in een bericht op de website van de gemeente al een oproep om nesten van Aziatische hoornaren te melden aan Vespawatch.
https://www.meise.be/nieuwsdetail/832/ga-mee-de-strijd-aan-tegen-de-aziatische-hoornaar

In vele gemeenten in Vlaanderen is men ondertussen al veel actiever aan de slag om de hoornaar beter te bestrijden.

De bestrijding van de Aziatische hoornaar komt aan bod in het Strategische Plan Bijenteelt van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij dat hiervoor projecten financiert waarbij o.a. imkers worden opgeleid om selectieve vangvallen te plaatsen.
Er zijn in Meise verschillende imkers die wellicht bereid zijn mee te werken aan de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

Wij vragen dat de gemeente Meise, net als vele andere gemeenten, hoornaarlokvallen met een handleiding gratis ter beschikking stelt en een oproep doet naar inwoners en imkers om deze lokvallen uit te zetten.
Zo kunnen zoveel mogelijk koninginnen gevangen worden voor ze een nieuw nest bouwen.

Antwoord

Schepen Jonathan De Valck antwoordt dat de dienst al sinds eind februari bezig is met een soortgelijk voorstel. Tijdens het milieuoverleg is afgesproken om twee pistes te onderzoeken: het gaat enerzijds om het uitdelen van hoornaarlokvallen aan burgers maar anderzijds ook over de aankoop van meer professionelere vallen om selectief Aziatische hoornaars te vangen.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Aanvraag vermelding hondenlosloopweides van de gemeente Meise in het overzicht van hondenzones Natuur en Bos - Toegevoegd punt

Karine Métens stelt volgende vraag:

Vraag

Honden die loslopen in de natuur kunnen een gevaar vormen voor broedende vogels, grazers en andere wilde dieren.
Sommige hondeneigenaars willen hun hond graag af en toe vrij laten loslopen en zoeken daarom hondenweiden of andere hondenzones op.

Op de website van Natuur en Bos kan je een overzicht vinden van de hondenzones in Vlaanderen waar je je hond vrij kan laten rondlopen.
https://www.natuurenbos.be/activiteiten/hondenzone
https://belevingskaart.natuurenbos.be/?showlayerid=37

De hondenweiden van de gemeente Meise zijn niet terug te vinden in dat overzicht.

Wij vragen de gemeente het nodige te doen om de hondenweiden van de gemeente te laten opnemen in het overzicht van de hondenzones op de website van Natuur en Bos

Meer info op de website van Natuur en Bos :
Broedseizoen honden aan de lijn
https://www.natuurenbos.be/campagnes/hond-aan-de-lijn-t-zal-wel-zijn

Antwoord

De burgemeester, Gerda Van den Brande, antwoordt dit te zullen doorgeven.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024