Meise

Zitting van 18 03 2024

Van 19.30 uur tot 22.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans en Charlotte Meulemeester, raadsleden;

 

raadslid Billie Kawende vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 19 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Project Dipla - toelichting

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de uiteenzetting van het Project Dipla.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Ondertekening protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de ondertekening van het protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Goedkeuring van de concessieovereenkomst met TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service)

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad:

- Neemt kennis van het gegeven dat de concessieovereenkomst zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 november 2022, in onderling overleg zal worden ontbonden.

- Sluit een nieuwe concessie van diensten Trajectcontrole-as-a-Service af met het consortium TM TaaS (Macq - Trafiroad).

- Keurt de concessieovereenkomst met het consortium TM TaaS (Macq - Trafiroad) goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Kennisname visietekst rondhangende jongeren

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de visietekst voor de ondersteuning en begeleiding van rondhangende jongeren.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Samenwerkingsovereenkomst SPV Groene Energie CV-gemeente Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie CV en de gemeente Meise en duidt een gevolmachtigd ambtenaar aan.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht tegen de besluiten van de gemeenteraad van Meise van 20 november 2023 over de goedkeuring van het hemelwater- en droogteplan en over het RUP Klimaatrobuust wonen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze".

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht tegen de opgestelde begroting voor rioleringsprojecten in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en het niet respecteren van de beginselen van behoorlijk bestuur".

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Verkoop voormalig gemeentehuis Wolvertem - 2024284 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De verkoopbrochure voor de opdracht “Verkoop voormalig gemeentehuis Wolvertem”, opgesteld door de ontwerper, Value Partners NV, Vestinglaan 57 bus 12 te 2650 Edegem wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de verkoopbrochure.

Een actueel schattingsverslag voor de verkoop van dit onroerend goed wordt aangevraagd.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau en zal worden gepubliceerd op het e-procurement platform van BOSA, alsook op de websites van de gemeente en Value Partners, in overeenstemming met de algemene beginselen van overheidsopdrachten.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Vaststelling van het wedstrijdreglement "Maand van de Markt"

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het wedstrijdreglement met betrekking tot de Maand van de Markt vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Vaststelling van het reglement betreffende de aanleg van geveltuinen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement ter ondersteuning van de aanleg van geveltuinen vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Vaststelling van het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Goedkeuring verkavelingsakte

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de "verkavelingsakte", opgemaakt door de notaris, en het verkavelingsplan met proces-verbaal van afmeting en afpaling, opgemaakt door de landmeter, met betrekking tot de verkaveling aan de Heidebeekstraat goed en machtigt de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur deze akte namens de gemeente te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Engagementsverklaring sanering Hagelboombeek

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring met geïntegreerd projectplan voor de sanering van de Hagelboombeek goed. De gemeente Meise zal het rioleringsproject Kruiskesbos laten uitvoeren samen met het bovenlokaal project van Aquafin.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027 - 2024281 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2024281 en de raming voor de opdracht “Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 39.910,00 excl. btw of € 48.291,10 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aansluiting Groene cluster Oppemstraat - Klepperstraat - MEI3012 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. MEI3012 en de raming voor de opdracht “Aansluiting Groene cluster Oppemstraat - Klepperstraat”, opgesteld door de het studiebureau S.Bilt, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 4.572.143,87 excl. btw of € 4.741.996,19 incl. 21% btw (verschillend BTW-regime).

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Onderhoud wegen 2024-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2024278 en de raming voor de opdracht “Onderhoud wegen 2024-2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 1.418.190,00 excl. btw of € 1.716.009,92 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025 - Verlenging 2 - 20211876 - Goedkeuring afroep 2 - landbouwwegen 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan afroep 2 - landbouwwegen 2024 van Green Road nv, Brugstraat 16C te 9260 Wichelen, voor de opdracht “Werken aan landbouwwegen - raamovereenkomst 2022-2023-2024-2025 - Verlenging 2” voor een bedrag van € 28.217,40 excl. btw of € 34.143,05 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Energieprojecten gemeente Meise - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeente Meise maakt bekend welke daken van het gemeentelijk patrimonium in aanmerking komen voor de installatie van zonnepanelen en welke al voorzien zijn om toe te wijzen aan SPV Groene Energie voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Voorstel tot motie: Fluxys op Oekraïnse lijst "Sponsors of war": Stop de doorvoer van Russisch gas - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeente moet haar rol als aandeelhouder in Fluxys met gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten uitoefenen en zulke gepaste zorgvuldigheid ook vragen aan het bestuur en management van Fluxys.

Zulke gepaste zorgvuldigheid houdt in dat elke betrokkenheid bij de Russische oorlogsvoering in Oekraïne uit de waardeketen moet geweerd worden, met inbegrip van het faciliteren van de Russische export en doorvoer van gas.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

GECORO - aanstelling plaatsvervangend lid

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt een plaatsvervangend deskundig lid aan in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) ter vervanging van een ontslagnemend lid.

 

 

Publicatiedatum: 21/03/2024