Meise

Zitting van 19 12 2022

Van 19.30 uur tot 21.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

raadslid Karine Métens verlaat de vergadering vanaf punt 16.

raadslid Karine Métens vervoegt de vergadering vanaf punt 17.

Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 21 november 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenschapswachten

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenschapswachten, in het bijzonder de aanpassingen opgenomen in artikelen 2 en 8, vast.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van een nieuw lid voor de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden', met ingang van 16 november 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Vervanging lid stuurgroep sociaal woonbeleid

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van een nieuw lid voor de stuurgroep sociaal woonbeleid, met ingang van 16 november 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Havicrem - Buitengewone algemene vergadering op 21 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Havicrem op 21 december 2022 goed en mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente om de agendapunten goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Goedkeuring kader organisatiebeheersing 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het kader organisatiebeheersing 2022 goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Centraal kerkbestuur: jaarrekening 2021 - advies

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft een gunstig advies omtrent de gecoördineerde jaarrekening 2021 van het centraal kerkbestuur Meise.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Centraal kerkbestuur: aktename budgetwijziging 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de gecoördineerde budgetwijziging 2022, ingediend door het centraal kerkbestuur.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Centraal kerkbestuur: advies coördinatiebudget 2023

KORTE SAMENVATTING

Aangezien in het gemeentelijk meerjarenplan 2020 - 2025, conform het overleg van 2 maart 2020, enkel investeringstoelagen voor de bliksembeveiliging werden opgenomen voor de kerkbesturen, geeft de gemeenteraad gunstig advies voor ontwerp van gecoördineerd exploitatiebudget 2023 van het Centraal Kerkbestuur en ongunstig advies voor wat betreft het ontwerp van gecoördineerd investeringsbudget 2023.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Vaststelling van het retributiereglement voor het opzoeken, samenstellen en afleveren van vastgoedinformatie en conformiteitsattesten aan particulieren

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor het afleveren van vastgoedinformatie aan particulieren vast.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Aankoop werkschoenen personeel diverse diensten gemeente en OCMW Meise (16 februari 2023 - 15 februari 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de raming van de overheidsopdracht "Aankoop werkschoenen personeel diverse diensten Gemeente en OCMW Meise (16 februari 2023 - 15 februari 2027)", opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise. De raming bedraagt €41.322,31 excl. btw of €50.000,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Toetreding raamovereenkomst aankoop standaardhardware via Cipal dv - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de toetreding tot de "raamovereenkomst aankoop standaardhardware via aankoopcentrale Cipal dv" goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Subsidie aankoop natuurgebied  - Wolvertemse beemden 2022.2

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om de aankoop van 1 perceel natuurgebied binnen het erkend projectgebied natuurgebied Wolvertemse Beemden te subsidiëren.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Subsidie aankoop natuurgebied  - Land van Oppem 2

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om de aankoop van 3 percelen natuurgebied binnen het erkend projectgebied natuurgebied Land van Oppem te subsidiëren.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Onderhoud van trage wegen, verwijderen van vegetatie rond verkeerspalen en -infrastructuur met opruimen van zwerfvuil (01 maart 2023 - 28 februari 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2022076 en de raming voor de opdracht “Onderhoud van trage wegen, verwijderen van vegetatie rond verkeerspalen en -infrastructuur met opruimen van zwerfvuil (01 maart 2023 - 28 februari 2027)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd.

De raming bedraagt € 384.081,60 excl. btw of € 464.738,74 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

De uitgave voor deze opdracht is deels voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 61034000/06800 (actieplan 1-3) (actie 1-3-2) en in het budget van de volgende jaren. Er is momenteel onvoldoende budget beschikbaar voor deze uitgave in het actuele meerjarenplan. Door de goedkeuring van dit besluit gaat de gemeenteraad er expliciet mee akkoord het budget bij te schrijven bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Kennisname planningsinitiatief Bedrijvigheid Meusegembeek - Delegatie planningsbevoegdheid aan deputatie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de planningsbevoegdheid voor de opmaak van het planningsinitiatief Bedrijvigheid Meusegembeek aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant .

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Vaststelling van het fietsbeleidsplan

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de finale versie van het fietsbeleidsplan goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Aanpassing retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist haar beslissing van 22 juli 2019, houdende de vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein, gedeeltelijk te herzien.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Kosteloze grondafstand groenzone verkaveling Drijpikkelstraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overname van een perceel grond, voor een totale oppervlakte van vierendertig are tweeënnegentig centiare (34a 92ca), voor de inrichting van openbare groene ruimte.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Kosteloze grondafstand Hazepootstraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de akte voor kosteloze grondafstand in de Hazepootstraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Verkoop grond A. Van Campenhoutlaan en Akeleilaan

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de verkoop van twee perceeltjes grond, respectievelijk gelegen in de Alfred Van Campenhoutlaan en de Akeleilaan, goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Kosteloze grondafstand en overdracht wegenis

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overdracht van een perceel grond, ten kadaster gekend "Hasselt".

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Aankoop en levering van graf- en urnenkelders - 01 maart 2023 tot 28 februari 2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2022121 en de raming voor de opdracht “Aankoop en levering van graf- en urnenkelders - 1 maart 2023 tot 28 februari 2027”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. 

De raming bedraagt € 47.750,00 excl. btw of € 57.777,50 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De uitgave voor deze opdracht is deels voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 23000000/09900-INVESTERING-U en in het budget van de volgende jaren. 

Door de goedkeuring van dit besluit gaat de gemeenteraad er expliciet mee akkoord het budget bij te schrijven bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Wijziging reglement inschrijvingen De Spin

KORTE SAMENVATTING

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Wijziging van het retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken burgerzaken

KORTE SAMENVATTING

Het retributiereglement gevestigd op het afleveren van administratieve stukken door dienst burgerzaken van het gemeentebestuur Meise wordt opnieuw vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Rapportering klachten gemeente 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende klachten bij het lokaal bestuur Meise in 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Vaststellen selectieprocedure voor het ambt van directeur

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de selectieprocedure voor het ambt van directeur voor de Akademie voor Muzische Kunsten vast.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

Gemeentelijke basisscholen - Professionaliseringsbeleid - 2022-2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het professionaliseringsplan van de gemeentelijke basisscholen, voor het schooljaar 2022-2023,  goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022