Meise

Zitting van 19 09 2022

Van 19.30 uur tot 22.10

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

raadslid Jacques Wouters verlaat de vergadering vanaf punt 20.

raadslid Billie Kawende verlaat de vergadering vanaf punt 32.

Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 18 juli 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de aanpassing aan het huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenteraad vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Vaststellen politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende stilstaan en parkeren (GAS 4) en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F102, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende stilstaan en parkeren (GAS 4) en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F102, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Incovo - Bijkomende algemene vergadering op 30 september 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Incovo van 30 september 2022 goed en mandateert de vertegenwoordigers deze vergadering bij te wonen en hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

ABB - Antwoord op klacht aangaande het niet notuleren van het antwoord van de schepen op de vraag bij het agendapunt 29 van de gemeenteraad van 25 april 2022 over het circulatieplan Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van 27 juli 2022 van het Agentschap Binnenlands Bestuur als antwoord op een klacht betreffende het niet notuleren van het antwoord van de schepen op de vraag bij het agendapunt 29 van de gemeenteraad van 25 april 2022 over het circulatieplan Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering eerste semester 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot semester 1 van 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Aankoop graf- en urnenkelders 01 december 2022 t/m 30 november 2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2022072 en de raming voor de opdracht “Aankoop graf- en urnenkelders 01 december 2022 t/m 30 november 2026”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 47.850,00 excl. btw of € 57.898,50 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Beslissing over de aanleg van een nieuwe gemeenteweg in verlenging van de Spanjaard

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van percelen gelegen langsheen de Broekstraat 31 te 1860 Meise, kadastraal bekend onder (afd. 1) sectie D 221 G, (afd. 1) sectie D 222 M en (afd. 1) sectie D 222 L onder voorwaarden goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

VV 859 - Broekstraat/De Spanjaard - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst voor de aanleg van wegenis bij het ontwikkelen van 2 loten voor halfopen ééngezinswoningbouw, zoals opgesteld door de uitvoerende diensten,  goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Leveren en plaatsen van een zoutsilo  - 20211822 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 65.743,35 excl. btw of € 79.549,45 incl. 21% btw voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een zoutsilo” wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Definitieve straatnaam Kerkstraat - Goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist een gedeelte van de straatnaam Schriekdreef naar Kerkstraat te herbenoemen.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Reglement leegstandsheffing-invoeren bijkomende vrijstelling

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt een wijziging aan het belastingreglement leegstandsheffing goed in functie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Advies verlenging erkenning Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting met het doel om deze om te vormen tot woonmaatschappij

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de  aanvraag tot verlenging van de erkenning van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 juni 2023 en neemt hieromtrent een standpunt.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Vaststelling van het fietsbeleidsplan

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Beslissing over de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen 28 en 45

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de opheffing van een gedeelte van de gemeentewegen 28 en 45 in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van een parking aan de Nieuwelaan  goed, mits betaling van een meerwaarde.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Bliksembeveiliging kerken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022058 en de raming voor de opdracht “Bliksembeveiliging kerken”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 98.000,00 excl. btw of € 118.580,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Restauratie van het orgel in de boskapel te Imde - 2022012 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 132.860,00 excl. btw of € 160.760,60 incl. 21% btw voor de opdracht “Restauratie van het orgel in de boskapel te Imde” wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Fietspaden Drijpikkelstraat - 20211850 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 20211850 en de raming voor de opdracht “Fietspaden Drijpikkelstraat”, opgesteld door de ontwerper, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 1.291.067,48 excl. btw of € 1.562.191,65 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Werkingssubsidie sportraad 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van de jaarlijkse werkingssubsidie van € 1000 aan de gemeentelijke sportraad.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Aanpassing openingstijden vanaf 31 oktober 2022 - Vaststelling van het nieuwe gebruikersreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gebruikersreglement met nieuwe openingstijden voor de bibliotheek  met ingang van 31 oktober 2022, vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Aanpassing reglement op de huwelijksjubilea, kloosterjubilarissen en vieringen 100-jarigen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist artikel 3 van het reglement op de huwelijksjubilea, kloosterjubilarissen en vieringen 100-jarigen, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 februari 2019, aan te vullen met de schenking van een boek.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Oprichten nieuwe vestigingsplaats

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist in de gemeentelijke basisschool Klimop te Westrode een nieuwe vestigingsplaats op te richten voor lessen instrument, muziekinitiatie en muzikale culturele vorming, naar aanleiding van de samenwerking met de plaatselijke fanfare De Eendracht.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2022-2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist de lestijden aan te wenden zoals voorgesteld door de directie van de Akademie voor Muzische Kunsten voor het schooljaar 2022-2023.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Beleidsplan deel personeel schooljaar 2022-2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het onderdeel personeel van het beleidsplan voor het schooljaar 2022-2023 voor de Akademie voor Muzische Kunsten vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending extra uren Personeel Werkingsbudget eigen middelen schooljaar 2022-2023

KORTE SAMENVATTING

Voor de Akademie voor Muzische Kunsten worden extra uren leraar muziek en uren administratie aangewend volgens het personeel werkingsbudget (PWB) eigen middelen voor het schooljaar 2022-2023.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

GECORO - Aanstelling effectief en plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding “verenigingen die zich inzetten voor de sport”

KORTE SAMENVATTING

Er worden een effectief en een plaatsvervangend lid aangesteld binnen de maatschappelijke geleding "verenigingen die zich inzetten voor de sport" in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) ingevolge het ontslag van 2 leden.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

Vervanging leden en ondervoorzitter beheer- en adviesraad bibliotheek

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist twee leden, de vertegenwoordiger van de stripbibliotheek en de ondervoorzitter in de beheer- en adviesraad van de bibliotheek te vervangen.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2022