Meise

Zitting van 15 01 2024

Van 19.30 uur tot 21.05

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

Paul Aerts, Veerle De Cuyper, Charlotte Meulemeester en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 18 december 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en plan informatieveiligheid

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kennisname januariverklaring

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsverklaring.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht - samenroepen gemeenteraadscommissie budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden".

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op personeelsleden van gemeente en OCMW

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de wijzigingen van de rechtspositieregeling vast, van toepassing op de algemeen directeur, financieel directeur en personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van het woonzorgcentrum.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vaststelling van het retributiereglement voor gebruik van badges voor activering slagbomen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het afleveren van een badge voor activering van de slagbomen in de schoolomgevingen vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Aanpassing van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het aangepaste retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2024 - april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2023251 en de raming voor de opdracht “In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2024 - april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 133.477,20 excl. btw of € 161.507,44 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode - S 1225 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aangepaste raming van € 2.475.643,91 excl. btw of € 2.624.182,54 incl. 6% btw voor de opdracht “Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode” goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Goedkeuring deelopdracht - Speeltoestellen omgeving AC

KORTE SAMENVATTING

Opdracht wordt gegeven aan de leverancier om binnen de opdracht “Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Verlenging 2” speeltoestellen te laten plaatsen in de groenzone achter het administratief centrum.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vaststelling gebruikersreglement regiobib Noordrand

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het nieuwe gebruikersreglement van de regiobib Noordrand vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vaststelling van het retributiereglement voor de bibliotheek

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het retributiereglement gemeentelijke bibliotheek vast.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Meldingspunt gemeente Meise voor opmerkingen inwoners n.a.v. aanpassingen routes en haltes De Lijn - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Het gemeentebestuur bundelt de opmerkingen, bezorgt ze aan de bevoegde instanties en legt haar standpunt voor aan de gemeenteraadsleden.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Resolutie betreffende de wijziging van de dienstverlening van De Lijn in Meise - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad van Meise roept op:

        Tot een dringende herziening van de recente wijzigingen in de dienstverlening van De Lijn in Meise.

        Tot een verbetering van de algehele dienstverlening van De Lijn in onze gemeente en het waarborgen van een betrouwbaar, frequent en toegankelijk openbaar vervoer.

        Tot bijkomende investeringen in een verbeterde werking van De Lijn en betaalbaar openbaar vervoer.

        Tot een specifieke aandacht voor de noden van schoolkinderen en werkende inwoners van Meise.

De gemeenteraad van Meise doet een dringende oproep aan de Vlaamse regering om:

        Actief bij te dragen aan het behoud van een goed en betaalbaar openbaar vervoer in Meise.

        Te voorzien in de nodige bijkomende investeringen voor het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoersnetwerk in onze gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Vervanging lid beheer- en adviesraad bij de geleding gebruikers

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger van de bibliotheekgebruikers in de beheer- en adviesraad van de bibliotheek aan.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.