Meise

Zitting van 15 01 2024

Van 19.30 uur tot 21.05

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

Paul Aerts, Veerle De Cuyper, Charlotte Meulemeester en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Goedkeuring notulen

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 18 december 2023 goed.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en plan informatieveiligheid

MOTIVERING

Feiten en context

Lokale overheden zijn verplicht een veiligheidsconsulent aan te stellen en een ICT veiligheidsbeleid en een ICT veiligheidsplan uit te werken. Het informatieveiligheidsplan werd goedgekeurd door de raad van 13 november 2017 en voor het eerst gewijzigd in zitting van 20 februari 2018. Op de gemeenteraad van 16 november 2020 werd het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan een tweede keer gewijzigd. Op de gemeenteraad van 18 oktober 2021 werd het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan een derde keer gewijzigd. Het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan werden op 17 april 2023 voor het laatst vastgesteld door de gemeenteraad.

Het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan vormen de basis van de informatiebeveiliging binnen het lokaal bestuur.

De Gegevensbeschermingsautoriteit verplicht elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt/verwerkt een document op te maken waarin de strategieën en de weerhouden maatregelen voor gegevensbeveiliging worden omschreven.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG; ook gekend als General Data Protection Regulation GDPR), in het bijzonder:

Artikel 24, 2°: '(…) de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen [treft] om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. (…) Wanneer zulks in verhouding staat tot de verwerkingsactiviteiten, omvatten de in lid 1 bedoelde maatregelen een passend gegevensbeschermingsbeleid dat door de verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgevoerd.'

Artikel 39, 1°, b) dat stelt dat de functionaris voor gegevensbescherming onder andere toeziet 'op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (…)'.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming (vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer), in het bijzonder artikel 7, 1°:

• In het kader van zijn taken bevordert en ziet de functionaris voor de gegevensbescherming overeenkomstig artikel 39, lid 1, b), van de algemene verordening gegevensbescherming toe op de naleving van de voorschriften voor de gegevensbescherming, opgelegd door de algemene verordening gegevensbescherming, de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke over de bescherming van persoonsgegevens.

• Vanuit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten; vanuit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ): minimale normen informatieveiligheid en privacy waarbij het volgende wordt bepaald: 'Elke organisatie moet over een formeel, geactualiseerd en door het hoogste beslissingsorgaan van uw organisatie goedgekeurd informatiebeveiligingsbeleid beschikken dat op regelmatige basis naar alle relevante partijen gecommuniceerd wordt.'

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de dienst ICT.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad stelt het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan (versie 2023), zoals toegevoegd in bijlage, vast.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Kennisname januariverklaring

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op personeelsleden van gemeente en OCMW

MOTIVERING

Feiten en context

Naar aanleiding van de integratie tussen gemeente en OCMW werd op de raad van 22 februari 2021 de geïntegreerde rechtpositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel vastgesteld. Wijzigingen aan deze rechtspositieregeling werden goedgekeurd in raadszittingen van 15 november 2021, 28 februari 2022, 25 april 2022 en 16 oktober 2023.

Op 20 januari 2023 heeft de Vlaamse Regering het nieuwe Rechtspositiebesluit definitief goedgekeurd. Het nieuwe Rechtspositiebesluit werd op 8 maart 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is bijgevolg in werking getreden op 18 maart 2023. Het nieuwe Rechtspositiebesluit biedt meer vrijheid aan de besturen hetwelk toelaat een modern personeelsbeleid te voeren. Het nieuwe Rechtspositiebesluit biedt lokale besturen de flexibiliteit om zich te differentiëren en zo beter in te spelen op de specifieke noden van het eigen bestuur.

Er wordt voorgesteld om de volgende wijzigingen aan te brengen:

        De rechtspositieregeling was voorheen van toepassing op de algemeen directeur, financieel directeur en personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home. Met behulp van deze wijziging zal deze rechtspositieregeling van toepassing zijn op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden van het woonzorgcentrum. Dankzij deze manier van werken krijgen de medewerkers van het dienstencentrum, de serviceflats en het home eenzelfde aantal vakantiedagen en bijkomende feestdagen waar zij voordien van werden uitgesloten.

        De samenstelling van de selectiecommissies voor de selectieprocedure voor statutaire betrekkingen en betrekkingen van onbepaalde duur werd versoepeld;

        Het nieuwe Rechtspositiebesluit voorziet in een eenmalige regularisatie voor medewerkers die via de kleine poort in dienst gekomen zijn en die op datum van inwerkingtreding van het besluit (op 18 maart 2023) minstens 5 jaar in dienst zijn. De betrokken medewerkers zullen vanaf dan interne loopbaanrechten hebben. Medewerkers die in de toekomst via de kleine poort aangeworven worden of die minder dan 5 jaar geleden in dienst gekomen zijn bouwen geen interne loopbaanrechten op. Dus concreet: medewerkers die via de kleine poort uiterlijk op 18 maart 2018 in dienst zijn getreden, mogen toch deelnemen aan interne vacatures (bevordering, interne personeelsmobiliteit...              );

        De beperking dat opdrachthouderschap alleen toegepast kan worden op functies in graden van niveau A, B en C en op personeelsleden die de proeftijd beëindigd hebben, valt weg;

        Er wordt een uniform tijdstip voor de betaling van het loon voor de statutairen en contractuelen voorzien. Dit treedt in werking op 1 mei 2025 waardoor het tijdelijk gebrek aan inkomen door het vakantiegeld wordt opgevangen.

        De termijn voor de toekenning van de toelage voor het waarnemen van een hogere functie wordt ingekort van ten minste dertig opeenvolgende werkdagen naar ten minste tien opeenvolgende werkdagen;

        Besturen moeten een regeling treffen voor de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. Naast de regeling van de uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen na langdurige arbeidsongeschiktheid, moeten besturen ook de uitbetaling regelen bij (andere vormen van) overmacht, uitdiensttreding en overlijden;

        Op 22 november 2022 is een nieuwe wet in werking getreden dewelke bepaalt dat werknemers  geen medisch attest meer moeten voorleggen voor de eerste ziektedag. Voor elke daaropvolgende ziektedag is de doktersverklaring wel vereist. Dit recht is beperkt en kan door werknemers maximaal drie keer per kalenderjaar worden ingeroepen. Dit wordt voorzien in huidige wijziging;

        Er wordt voorzien dat zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn ziektekrediet heeft opgebruikt en als het betrokken personeelslid nog altijd ziek is, dat hij/zij wordt doorverwezen naar de federale medische dienst Medex die bevoegd is voor de eventuele verklaring tot definitieve ongeschiktheid, met het oog op een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen;

        Vanaf 1 oktober 2023 gelden de ontslagregels die in de Arbeidsovereenkomstenwet staan ook voor de statutaire personeelsleden van de lokale besturen. Dat staat in het Ontslagdecreet van 16 juni 2023, dat het Decreet Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet gewijzigd heeft. Deze wijziging werd geïmplementeerd in de rechtspositieregeling.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 houdende de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden en haar personeel, en latere wijzigingen.

Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 16 juni 2023 tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Rechtspositiebesluit voor het Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 en latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2021, houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW. De beslissingen van de gemeenteraad van 15 november 2021, 28 februari 2022, 25 april 2022 en 16 oktober 2023, houdende de wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW.

De beslissing van de gemeenteraad van 19 april 2021, houdende de delegatie van de bevoegdheid voor het organogram en de personeelsformatie.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2023 houdende de vaststelling van de personeelsformatie.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2023 houdende de goedkeuring van het organogram.

Advies/argumentatie

Deze wijzigingen werden aan het syndicaal onderhandelingscomité van 30 november 2023 en het managementteam van 6 december 2023 voorgelegd. De representatieve vakorganisaties gaven een globaal protocol van akkoord met een expliciet niet akkoord voor alles wat direct en indirect te maken heeft met het ontslagdecreet en het uitvoeringsbesluit hiervan.

De gemeenteraad dient de wijzigingen aan de rechtspositieregeling goed te keuren.

Financiële gevolgen

De financieel directeur heeft de financiële haalbaarheid aangetoond.

BESLUIT

Artikel 1

De wijziging van de rechtspositieregeling, zoals opgenomen in de bijlage waarbij de rode en doorhaalde tekst geschrapt wordt en de groene tekst toegevoegd wordt, van toepassing op de algemeen directeur, financieel directeur en personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van het woonzorgcentrum wordt vastgesteld.

Artikel 2

De personeelsleden zullen ingelicht worden over de wijzigingen aan deze rechtspositieregeling.

Artikel 3

Het gecoördineerde reglement wordt bekendgemaakt  overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

Met 13 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Christine De Cubber, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 7 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Erwin De Clerck en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Vaststelling van het retributiereglement voor gebruik van badges voor activering slagbomen

MOTIVERING

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 12 april 2021 de maatregelen voor de veilige schoolomgeving Wolvertem goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 4 april 2022 de praktische implementatie van de veilige schoolomgeving Wolvertem goed.

In de zitting van 23 mei 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen een aanvullend reglement op het wegverkeer goed met een verduidelijking van de werking van de slagbomen.

In het besluit van de burgemeester van 31 mei 2022 werd bepaald dat bewoners binnen de zone kunnen beroep doen op één gratis badge per huisnummer. Ook de zorgverleners en het personeel van de politiezone KLM kunnen via een schriftelijke aanvraag aan de dienst mobiliteit beroep doen op 1 gratis badge. Er werd ook bepaald dat indien de vergunninghouders hun badge verliezen en/of stuk geraakt, er de mogelijkheid bestaat om een nieuwe aan te kopen.

Hiervoor diende nog een retributiereglement te worden uitgewerkt en voorgelegd te worden aan het college en de gemeenteraad.

De raad is bevoegd het nieuwe retributiereglement vast te stellen.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41,2e lid, 14° betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968

Advies/argumentatie

Gelet de praktische implementatie van de maatregelen voor de veilige schoolomgeving Wolvertem;

Gelet de aanvraag van een nieuwe badge door (een) vergunninghouder(s);

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gunstig advies om het retributiereglement op het afleveren van een badge voor activering van de  slagbomen in de schoolomgeving(en) vast te stellen.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2024.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

74530000/02000

 

€12.665,06

BESLUIT

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op het toegangsbeheer van de slagbomen in de schoolomgeving, inzonderheid van De Zonnebloem en Fusieschool in centrum Wolvertem:

        slagboom kruispunt Lindenlaan met Berkenlaan;

        slagboom kruispunt Karel Baudewijnslaan en Hoogstraat;

        slagboom kruispunt Karel Baudewijnslaan en Platanenlaan.

Dit reglement zal bij uitbreiding en implementatie van andere slagbomen in het kader van het creëren van een veilige schoolomgeving eveneens van toepassing zijn.

Voor het gebruik van een badge voor de activering van een gemeentelijke slagboom volgens voormeld reglement, is een retributie van 0 euro verschuldigd door de aanvrager (vergunningshouder) aan wie de toelating wordt gegeven tot gebruik van een badge.

Er wordt toelating verleend tot het gebruik van een badge aan de bewoners binnen de zone, zorgverleners en personeel van de politiezone KLM die een schriftelijke aanvraag hebben ingediend bij de dienst mobiliteit.

Het beheer van de lijst van vergunningshouders gebeurt door de dienst mobiliteit.

Artikel 2

De retributie voor verlies, beschadiging, diefstal of enige andere vorm van buitenbezitstelling waarbij een nieuwe badge wordt aangevraagd wordt vastgesteld op 25 euro per badge.

Er wordt enkel een nieuwe badge afgeleverd als deze retributie voor een vorige verloren gegane, beschadigde of gestolen badge volledig (desgevallend met inbegrip van de invorderingskosten) is betaald.

Er kunnen maximaal twee badges tegelijkertijd per huisnummer afgeleverd worden. Mits gemotiveerde aanvraag en na goedkeuring door het college is het mogelijk om tegen betaling een extra badge toe te kennen.

Artikel 3

Deze retributie is verschuldigd door de natuurlijke, de feitelijke of de rechtspersoon die de badge aanvraagt en aan wie ze is toegekend, overeenkomstig de bepalingen van het politiereglement.

Artikel 4

De retributie moet binnen de dertig kalenderdagen betaald worden op factuur door overschrijving op de algemene rekening van het lokaal bestuur Meise, zoals opgenomen in het debiteurenbeheer en het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Artikel 5

Voor de invorderingsprocedure en eventuele betwisting van de schuldvordering is het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van toepassing.

Artikel 6

De retributie zal geïnd worden door de dienst mobiliteit in samenspraak met de dienst financiën.

Artikel 7

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 tot 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het lokaal decreet.

STEMMING OVER HET AMENDEMENT

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

STEMMING OVER HET BESLUIT

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Aanpassing van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 31 juli 2018 het retributiereglement voor het aanrekenen van diverse kosten ten gevolge van betalingsherinneringen voor niet-fiscale schuldvorderingen vastgesteld.

De niet-tijdige betaling van belastingen, retributies en facturen brengen administratieve prestaties met zich mee voor de gemeente. Daarnaast is het zo dat met de minnelijke invordering door een externe partner en de uitvaardiging van dwangbevelen naar aanleiding hiervan ook kosten gepaard gaan voor de gemeente. Het is aangewezen deze kosten te recupereren bij diegene die de belasting of retributie is verschuldigd.

Gelet op de wijzigende regelgeving is het wenselijk het bestaande retributiereglement aan te passen.

Er wordt gestreefd naar de opmaak van een uniforme procedure debiteurenbeheer voor gemeente en OCMW en de opmaak van een retributiereglement voor het aanrekenen van kosten ten gevolge van betalingsherinneringen voor fiscale- en niet-fiscale schuldvorderingen.

Voor de eerste aanmaning mogen geen kosten worden aangerekend. Voor de tweede aanmaning (aangetekend) zal, met uitzondering voor de scholen, de sociale dienst een administratieve kost van €10 worden aangerekend.
Vanaf de minnelijke invordering via een externe partner kunnen, conform de wet inzake "Schulden van de consument", bijkomende kosten (schadebeding en rente) worden aangerekend.

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Meise is het logisch dat de kosten van deze bijkomende administratieve opvolging ten laste gelegd wordt van de nalatige debiteur.

De gemeenteraad heeft in zitting van 16 oktober 2023 het retributiereglement voor het aanrekenen van diverse kosten ten gevolge van betalingsherinneringen voor fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vastgesteld .

Naar aanleiding van het nazicht van dit reglement door de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, dienen volgende aanpassingen te gebeuren:

        Artikel 2 fiscale procedure:  het artikel 13 van het Invorderingswetboek bepaalt dat een aanmaning tot betaling niet eerder kan dan na het verstrijken van een termijn van 10 dagen, te rekenen van de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn (die 2 maanden bedraagt te rekenen vanaf de verzending van het aanslagbiljet).

        Deze zelfde termijn tot aanmaning van betaling na een termijn van 10 dagen, te rekenen van de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn (die 2 maanden bedraagt te rekenen vanaf de verzending van het aanslagbiljet) wordt eveneens aangepast in de niet-fiscale procedure (artikel 3)

        Artikel 4: retributie: de GAS-boetes worden eveneens vrijgesteld van de retributie van €10 voor de tweede aanmaning per aangetekende brief.

        Artikel 4: de invordering met minnelijke schikking via een externe partner en de invordering via een dwangbevel van de financieel directeur kan voor niet-fiscale vorderingen.

        Artikel 10.1.3 Uitvoerend beslag wordt geschrapt want is reeds opgenomen onder artikel 4    (gedwongen invordering door een externe invorderingspartner).

De raad is bevoegd om het aangepaste retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vast te stellen.

Juridische gronden

Artikelen 170§4 en 173 van de Grondwet;

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40§3, 41 14° en 177.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht.

De omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vastgesteld in gemeenteraadszitting van 16 oktober 2023.

Advies/argumentatie

Overwegende dat de niet-tijdige betaling van belastingen, retributies en facturen extra  administratieve prestaties met zich meebrengen voor de gemeente;

Overwegende dat met de minnelijke invordering door een externe partner en de uitvaardiging van dwangbevelen naar aanleiding hiervan ook kosten gepaard gaan voor de gemeente;

Overwegende dat het is aangewezen deze kosten te recupereren bij diegene die de belasting of retributie is verschuldigd;

Gunstig advies om het aangepaste retributiereglement vast te stellen.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2024 en de volgende jaren.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

74530000/01110

 

€1.518,55

BESLUIT

Artikel 1

Het aangepaste retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen zoals gemarkeerd in de toegevoegde bijlage 'rood-groen versie' vast te stellen, waarbij de rode en doorhaalde tekst geschrapt wordt en de groene tekst toegevoegd wordt.

 Artikel 2

Het gecoördineerde aangepaste reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid conform artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 3

Het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 16 oktober 2023, wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit aangepast reglement.

Met 17 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 3 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux en Erwin De Clerck)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2024 - april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2024 - april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen)” werd een bestek met nr. 2023251 opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2024 - april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen)), raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw;
* In-house ondersteuning groenambtenaar mei 2024 - juli 2024, raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw;
* In-house ondersteuning groenambtenaar augustus 2024 - oktober 2024, raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw;
* In-house ondersteuning groenambtenaar november 2024 - januari 2025, raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw;
* In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2025 - april 2025, raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw;
* In-house ondersteuning groenambtenaar mei 2025 - juli 2025, raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw;
* In-house ondersteuning groenambtenaar augustus 2025 - oktober 2025, raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw;
* In-house ondersteuning groenambtenaar november 2025 - januari 2026, raming: € 16.684,65 excl. btw of € 20.188,43 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 133.477,20 excl. btw of € 161.507,44 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 3 maanden (met 7 stilzwijgende verlengingen).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Juridische gronden

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet) en artikel 57.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 90, 2°.

Advies/argumentatie

De dienst leefmilieu verleent een gunstig advies.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op budgetcode 61500000/01140 en in het budget van de volgende jaren.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

61500000/01140 - Ereloon, consultancy en andere vergoedingen (artiesten ea)

______________

 200.000,00

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2023251 en de raming voor de opdracht “In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2024 - april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 133.477,20 excl. btw of € 161.507,44 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op budgetcode 61500000/01140 en in het budget van de volgende jaren.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode - S 1225 - Goedkeuring aangepaste raming

MOTIVERING

Feiten en context

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode” werd gegund aan A33 ARCHITECTEN BV CVBA, Fonteinstraat 1A, Bus 0401 te 3000 Leuven.

Op 1 juli 2022 werd de CVBA A33 ARCHITECTEN BV opgesplitst in 2 venootschappen waarbij CZAAR architecten, Fonteinstraat 1A, Bus 0401 te 3000 Leuven het project van de gemeentelijke basischool St-Brixius-Rode heeft overgenomen.

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. S 1225 opgesteld door de ontwerper, Czaar architecten, Fonteinstraat 1A, Bus 0401 te 3000 Leuven.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.459.875,34 excl. btw of € 2.607.467,86 incl. 6% btw.

De gemeenteraad verleende in zitting van 19 juni 2023 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.

De aankondiging van opdracht 2023-535496 werd gepubliceerd op 31 augustus 2023 op nationaal niveau.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 13 oktober 2023 om 10.30 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 10 februari 2024.

Er werden 6 offertes ontvangen :
- Algemene Ondernemingen August Van Cauter NV, Moorstraat 20 bus 1 te 2870 Puurs-Sint-Amands (onvolledige offerte);
- Alpas NV, Steenkaaistraat 19 te 9200 Baasrode (€ 2.576.555,00 excl. btw of € 2.731.148,30 incl. 6% btw);
- Elpers NV, Dooren 111D te 1785 Merchtem (€ 2.752.255,21 excl. btw of € 2.917.390,52 incl. 6% btw);
- Les Entreprises Generales Fernand Gillion et Fils NV, Duffelsesteenweg 164 te 2550 Kontich (€ 2.465.397,78 excl. btw of € 2.613.321,65 incl. 6% btw);
- NV Everaert-Cooreman, Kruisstraat 12 te 9290 Overmere (€ 2.540.395,89 excl. btw of € 2.692.819,64 incl. 6% btw);
- Combinatie Roels - Wycor, Molenstraat 2b te 1740 Ternat (€ 2.568.336,80 excl. btw of € 2.722.437,01 incl. 6% btw);

De ontwerper, Czaar architecten, Fonteinstraat 1A, Bus 0401 te 3000 Leuven, stelde op 6 december 2023 het verslag van nazicht van de offertes op.

De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Les Entreprises Generales Fernand Gillion et Fils NV, Duffelsesteenweg 164 te 2550 Kontich tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 2.475.643,91 excl. btw of € 2.624.182,54 incl. 6% btw mits het verkrijgen van een visum.

De offerte van deze inschrijver is regelmatig, doch het gunningsbedrag excl. btw (€ 2.475.643,91) overschrijdt de goedgekeurde raming (€ 2.459.875,34) met 0,64%.

De bouw van de school wordt gesubsidieerd door AGION. De gemeente Meise heeft op 22 september 2023 het principeakkoord van AGION ontvangen waarbij momenteel reeds € 400.000,00 aan capaciteitsmiddelen worden voorzien. Na goedkeuring van het dossier zal er een herberekening en definitieve bepaling van het subsidiebedrag door AGION worden vastgelegd.

Er is geen aanleiding om deze opdracht niet te gunnen.

Juridische gronden

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Positief advies van de uitvoerende diensten

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023 en volgende, op budgetcode 22100000/08000-IP 2-1-5 (actieplan 2-1) (actie 2-1-6).

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

22100000/08000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Gebouwen - scholen (masterplan scholen) - Actie: Realiseren van een masterplan schoolinfrastructuur en schoolbeleving

Actie 2-1-6: Realiseren van een masterplan schoolinfrastructuur en schoolbeleving

 

 2.523.963,84 (2023)

€ 5.500.000,00 (2024)

BESLUIT

Artikel 1

De aangepaste raming van € 2.475.643,91 excl. btw of € 2.624.182,54 incl. 6% btw voor de opdracht “Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode” wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 22100000/08000-IP 2-1-5 (actieplan 2-1) (actie 2-1-6).

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Goedkeuring deelopdracht - Speeltoestellen omgeving AC

MOTIVERING

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 april 2022 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Verlenging 2” aan Kompan nv, Bosstraat 15 te 8780 Oostrozebeke tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022001.

Voor de afroep 2024 van bovengenoemde opdracht werd voorgesteld om volgende speeltoestellen te laten plaatsen in de groenzone achter het AC:

-          Familieschommel

-          Klimparcours

-          Nestschommel

-          Speelhuisje kippenhok

-          Stappalen waterlelie

-          Veerwip dolfijn

De totaalprijs voor levering en plaatsing bedraagt 32.886,55 euro excl. btw + 21% btw = 39.792,73 euro incl. btw.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet) en artikel 57 en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om deze speeltoestellen al te plaatsen in afwachting van de inrichting van de omgeving rond het AC.

Financiële gevolgen

De uitgave is voorzien in het budget.

De financieel directeur verleende op 28 december 2023 visum met nummer 2023293.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

22200000/07520 - - Aankoop speeltoestellen en toebehoren openbare speelterreinen

2-1-2

 54.968,18

BESLUIT

Artikel 1

Opdracht wordt gegeven aan leverancier Kompan nv uit Oostrozebeke om binnen de opdracht “Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Verlenging 2” de volgende speeltoestellen te laten plaatsen in de groenzone achter het AC:

-          Familieschommel

-          Klimparcours

-          Nestschommel

-          Speelhuisje kippenhok

-          Stappalen waterlelie

-          Veerwip dolfijn.

Artikel 2

De uitgave wordt geboekt op actie 2-1-2 en budgetsleutel GE/22200000/07520.

Met 17 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 3 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux en Erwin De Clerck)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Vaststelling gebruikersreglement regiobib Noordrand

MOTIVERING

Feiten en context

De bibliotheek van Meise stapt samen met 12 andere bibliotheken uit de Noordrand over naar een regiobib. Dit is een samenwerking op niveau 3a. Na een gemeenschappelijke lidkaart en één bibliotheekreglement (samenwerking op niveau 2) wordt nog een betere dienstverlening aangeboden aan de bibliotheekgebruikers.

De nieuwe samenwerking resulteert ook in een nieuw gebruikersreglement voor de regiobib. Het voorstel van het nieuwe bibliotheekreglement is in bijlage toegevoegd.

Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om een aantal tarieven bij te stellen. Zo wordt nu al rekening gehouden met de implementatie van de Uitpas in Meise (voorzien voor mei 2024).

Juridische gronden

Artikel 173 van de grondwet.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Princiepsbeslissing 'Met cultuur Noordrand naar een regiobib' (collegebeslissing van 27 maart 2023).

Huishoudelijk reglement beheer- en adviesraad bibliotheek, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 15 april 2019 en gepubliceerd op de website op 18 april 2019, in het bijzonder artikel 4 over de adviesbevoegdheid.

Gebruikersreglement bibliotheken Noordrand vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van  19 september 2022.

Advies/argumentatie

De overstap naar een regiobib werd in een princiepsbeslissing 'Met Cultuur Noordrand naar een regiobib' goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2023.

De voordelen voor de klanten zijn:                                                                                                                         

- leners zijn bij een inschrijving in één bibliotheek automatisch lid van alle bibliotheken van het netwerk regiobib Noordrand                                                                                                                                            
- leners kunnen in alle bibliotheken van het netwerk werken reserveren tegen een kost van 1 euro per materiaal                                                                                                                                                               
- leners  kunnen in elke bibliotheek van het netwerk alle openstaande schulden betalen
- de Uitpas kan ook gebruikt worden als lidkaart. Voor kansengroepen betekent dit een verminderd tarief.

Het nieuwe bibliotheekreglement werd voorgelegd aan de beheer- en adviesraad van de bibliotheek op maandag 27 november 2023 en gunstig geadviseerd.

De overstap naar een regiobib zal toegelicht worden op de Cultuurraad van 23 januari 2024.

Financiële gevolgen

De ontvangsten zijn voorzien in het budget 2024.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

70000000/07030

opbrengsten bibliotheek

€ 12.000

BESLUIT

Artikel 1

Het nieuwe gebruikersreglement van de regiobib Noordrand wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het gebruikersreglement van de bibliotheek, vastgesteld door de gemeenteraad van 19 september 2022, wordt opgeheven.

Artikel 3

Het nieuwe gebruikersreglement regiobib Noordrand treedt in werking op 21 februari 2024.

Artikel 4

Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid conform artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Vaststelling van het retributiereglement voor de bibliotheek

MOTIVERING

Feiten en context

De bibliotheek van Meise stapt samen met 12 andere bibliotheken uit de Noordrand over naar een regiobib. Hiervoor werd een nieuw gebruikersreglement opgemaakt.

Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om een aantal tarieven bij te stellen. Zo wordt nu al rekening gehouden met de implementatie van de Uitpas in Meise. Dit resulteert in een nieuw retributiereglement. Het reglement is als bijlage toegevoegd.

Juridische gronden

Artikel 173 van de grondwet.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het retributiereglement bibliotheek Meise, vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2019.

Advies/argumentatie

Het ontwerp van het gebruikersreglement bibliotheken Noordrand werd voorgelegd aan de beheer- en adviesraad van de bibliotheek op maandag 27 november 2023 en door hen gunstig geadviseerd. Daarin zijn ook de tariefwijzigingen opgenomen.

Financiële gevolgen

De ontvangsten zijn voorzien in het budget 2024.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

70000000/07030

opbrengsten bibliotheek

€ 12.000

BESLUIT

Artikel 1

Het nieuwe retributiereglement voor de gemeentelijke openbare bibliotheek Meise wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het retributiereglement gemeentelijke bibliotheek, vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2019, wordt opgeheven.

Artikel 3

Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid conform artikel 330, 1ste lid van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 4

Het nieuwe retributiereglement treedt in werking op 21 februari 2024.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Meldingspunt gemeente Meise voor opmerkingen inwoners n.a.v. aanpassingen routes en haltes De Lijn - Toegevoegd punt

MOTIVERING

Feiten en context

Overal in Vlaanderen, ook in Meise, reageren gebruikers van het openbaar vervoer van De Lijn over problemen door de aangepaste routes en afgeschafte of verplaatste bushaltes.

De bevoegde ministers lieten al weten dat na evaluatie aanpassingen zouden kunnen doorgevoerd worden.

Daarom is het belangrijk dat alle opmerkingen en meldingen voor het grondgebied Meise verzameld worden en overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

Raadslid Karine Métens vraagt dat de gemeente Meise een meldingspunt opricht waar alle inwoners hun opmerkingen kunnen naartoe sturen. Dit meldingspunt zal via alle beschikbare informatiekanalen van de gemeente bekendgemaakt worden. De gemeente bundelt vervolgens de opmerkingen en bezorgt ze aan de bevoegde instanties.

BESLUIT

Artikel 1

Het gemeentebestuur bundelt de opmerkingen, bezorgt ze aan de bevoegde instanties en legt haar standpunt voor aan de gemeenteraadsleden.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting 15 01 2024

Resolutie betreffende de wijziging van de dienstverlening van De Lijn in Meise - Toegevoegd punt

MOTIVERING

Feiten en context

De recente wijzigingen in de dienstverlening van De Lijn hebben ook onze gemeente getroffen.

Overwegende dat:

Een goed en betaalbaar openbaar vervoer van essentieel belang is voor de mobiliteit en levenskwaliteit van de inwoners van Meise.

Het sociaal aspect van een goed openbaar vervoer bijdraagt aan de inclusiviteit en verbondenheid van onze gemeenschap.

Een adequaat openbaar vervoerssysteem van cruciaal belang is voor schoolkinderen en werkende mensen, aangezien het hun toegang tot onderwijs, werk en andere sociale activiteiten vergemakkelijkt.

Raadslid Roel Anciaux wenst de volgende resolutie aan te nemen:

Artikel 1

De gemeenteraad van Meise roept op:

        Tot een dringende herziening van de recente wijzigingen in de dienstverlening van De Lijn in Meise.

        Tot een verbetering van de algehele dienstverlening van De Lijn in onze gemeente en het waarborgen van een betrouwbaar, frequent en toegankelijk openbaar vervoer.

        Tot bijkomende investeringen in een verbeterde werking van De Lijn en betaalbaar openbaar vervoer.

        Tot een specifieke aandacht voor de noden van schoolkinderen en werkende inwoners van Meise.

Artikel 2

De gemeenteraad van Meise doet een dringende oproep aan de Vlaamse regering om:

        Actief bij te dragen aan het behoud van een goed en betaalbaar openbaar vervoer in Meise.

        Te voorzien in de nodige bijkomende investeringen voor het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoersnetwerk in onze gemeente.

Artikel 3

De gemeenteraad van Meise benadrukt de noodzaak van een adequaat openbaar vervoerssysteem en roept alle betrokken partijen op om gezamenlijk te streven naar een duurzame oplossing die de mobiliteit en levenskwaliteit van onze inwoners ten goede komt.

Artikel 4

Deze resolutie wordt ter kennisgeving gestuurd aan De Lijn, de Vlaamse regering en andere relevante belanghebbenden.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad van Meise roept op:

        Tot een dringende herziening van de recente wijzigingen in de dienstverlening van De Lijn in Meise.

        Tot een verbetering van de algehele dienstverlening van De Lijn in onze gemeente en het waarborgen van een betrouwbaar, frequent en toegankelijk openbaar vervoer.

        Tot bijkomende investeringen in een verbeterde werking van De Lijn en betaalbaar openbaar vervoer.

        Tot een specifieke aandacht voor de noden van schoolkinderen en werkende inwoners van Meise.

Artikel 2

De gemeenteraad van Meise doet een dringende oproep aan de Vlaamse regering om:

        Actief bij te dragen aan het behoud van een goed en betaalbaar openbaar vervoer in Meise.

        Te voorzien in de nodige bijkomende investeringen voor het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoersnetwerk in onze gemeente.

Artikel 3

De gemeenteraad van Meise benadrukt de noodzaak van een adequaat openbaar vervoerssysteem en roept alle betrokken partijen op om gezamenlijk te streven naar een duurzame oplossing die de mobiliteit en levenskwaliteit van onze inwoners ten goede komt.

Artikel 4

Deze resolutie wordt ter kennisgeving gestuurd aan De Lijn, de Vlaamse regering en andere relevante belanghebbenden.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/02/2024