Meise

Zitting van 19 02 2024

Van 19.30 uur tot 21.15

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Veerle De Cuyper, raadslid;

 

schepen Ruben Algaba verlaat de vergadering vanaf punt 11.

schepen Ruben Algaba vervoegt de vergadering vanaf punt 12.

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 15 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme (LIVC-R) met politiezone K-L-M, gemeente Kapelle-op-den-Bos en gemeente Londerzeel

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst over de Lokale Integrale Veiligheidscel inzake Radicalisme (LIVC-R) met de politiezone K-L-M, gemeente Kapelle-op-den-Bos en gemeente Londerzeel goed. 

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - vergadering op 20 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering Regionaal Landschap Brabantse Kouters van 20 maart 2024 goed en mandateert de vertegenwoordigers om de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 19 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing van het retributiereglement vastgoedinformatie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de nieuwe toetredingsovereenkomst voor de verwerking van gegevens in het kader van het Vastgoedinformatieplatform goed en stelt het vernieuwde retributiereglement voor het afleveren van vastgoedinformatie vast.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023248 en de raming voor de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd.De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Protocol Vlaams handhavingsplatform - Goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform, wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Toekenning werkingstoelage milieuraad

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de werkingstoelage van de milieuadviesraad goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Verkoop perceeltje grond aan Fluvius voor verplaatsen ondergrondse putcabine

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van een perceel grond met een oppervlakte van 16,40 m² in de Brusselsesteenweg, hoekperceel aan de Lucien Van Hemeldonckstraat-Brusselsesteenweg-Nieuwelaan, gekend ten kadaster eerste afdeling sectie D, zn (openbaar terrein), tegen de verkoopprijs van 5.000 euro. Het perceel grond is bestemd voor de bouw van een gascabine.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Goedkeuring van opmaak hydronautstudie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de opmaak van een hydronautstudie voor de doelgebieden Ossegemstraat en Neromstraat goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Wijziging aan het huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur lokaal bestuur Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur lokaal bestuur Meise vast.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Afvaardiging Haviland voor burenbemiddeling

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Haviland voor het project Burenbemiddeling.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Openen sterrenregister

KORTE SAMENVATTING

De gemeente Meise opent een sterrenregister voor ouders die na een zwangerschap van minder dan 140 dagen hun kindje verliezen.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Kennisname van het rapport over de binnengekomen meldingen 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de meldingen gemeente 2023 die zijn binnengekomen via het meldingensysteem.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Kennisname van het rapport over de binnengekomen klachten 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende klachten bij het gemeentebestuur in 2023.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanvaarding van een speelgoedtrein in de Fusieschool

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een speelgoedtrein door de ouderraad aan de Fusieschool.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Afbraak van twee huizen in de Hoogstraat - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Dit voorstel wordt verworpen.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Zitbank op begraafplaats Imde - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om een zitbank te plaatsen op het kerkhof van Imde. Er wordt nagegaan op welke kerkhoven er nog banken ontbreken en waar er nog eventueel banken kunnen geplaatst worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

GECORO - aanstelling effectief lid binnen de maatschappelijke geleding "senioren" in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een effectief lid aangesteld binnen de maatschappelijke geleding "senioren" in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) voor de vervanging van een ontslagnemend lid.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024