Meise

Zitting van 15 05 2023

Van 19.30 uur tot 20.35

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

Artikel 1

De notulen van de gemeenteraad van 17 april 2023 worden goedgekeurd.

Met 25 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging Marie-José De Cock

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 april 2023 kennisgenomen van het overlijden van Jaak Wouters.

Het gemeenteraadslid dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

De geloofsbrieven van Marie-José De Cock werden onderzocht overeenkomstig artikel 6, §3 van het decreet lokaal bestuur. Marie-José De Cock dient de eed af te leggen in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 14.

Advies/argumentatie

Marie-José De Cock bevindt zich niet in een situatie van onverenigbaarheid.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Marie-José De Cock legt volgende eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Fluvius OV - algemene vergadering op 7 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Degemeente Meise is  aangeslotenbijFluviusOpdrachthoudendeVereniging.

De gemeente Meise werd per aangetekend schrijven van 11 april 2023 opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 juni 2023.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente Meise per brief van 11 april 2023 overgemaakt.

Juridische gronden

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 7 juni 2023 met als agendapunten:

  1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2022.
  2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2022.
  3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.
  4. Benoeming van een Commissaris.
  5. Statutairebenoemingen.
  6. Statutairemededelingen.

Artikel 2

Devertegenwoordigervandegemeente Meise, Charlotte Meulemeester,diezaldeelnemenaande digitaleAlgemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 15 mei 2023 inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

De plaatsvervangend vertegenwoordigervandegemeente Meise, Roel Baudewyns,diezaldeelnemenaande digitaleAlgemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 15 mei 2023 inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

EthiasCo bv - gewone algemene vergadering op 8 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het schrijven van 5 april 2023 van EthiasCo bv waarin ze meedelen dat de gewone jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 juni 2023 om 10.00 uur via een digitaal platform en een stemming op afstand over volgende agendapunten:

 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité
7. Mandaat van commissaris

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Om redenen van flexibiliteit heeft EthiasCo een beveiligde digitale oplossing ontwikkeld waardoor elke deelnemer digitaal aan de stemming kan deelnemen: ofwel vooraf (wordt sterk aangeraden) ofwel via videoconferentie op de dag zelf.

Deze digitalisering van de algemene vergadering kadert in een bredere context die nader wordt toegelicht in bijgevoegde brief.

De belangrijkste verandering die voortvloeit uit deze nieuwe werkwijze is dat elke aandeelhouder een administratief beheerder moet aanwijzen. De taak van deze beheerder is tweeledig:

 - Hij staat in voor het beheer van de profielen van de vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen via het nieuwe digitale platform van EthiasCo
- Hij kan ook de gegevens met betrekking tot de financiële participatie in EthiasCo raadplegen en wijzigen, met inbegrip van de gegevens die nodig zijn voor de betaling van het dividend.

De meest geschikte persoon voor deze taak is een medewerker van de financiële dienst.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De agendapunten van de gewone jaarlijkse algemene vergadering van EthiasCo van 8 juni 2023 worden goedgekeurd.

Artikel 2

Volmacht te geven aan de vertegenwoordiger, Tom Heyvaert, deze vergaderingen bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 15 mei 2023.

Artikel 3

De boekhouder van het lokaal bestuur Meise wordt aangewezen als administratieve accountbeheerder.

Artikel 4

EthiasCo bv zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Ventum&green - gewone algemene vergadering op 20 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het schrijven van 29 maart 2023 van Ventum&green waarin de vertegenwoordiger van de gemeente Meise uitgenodigd wordt op de gewone algemene vergadering van de vennoten, die zal gehouden worden op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30 in de administratieve zetel, Laurent Benoit Dewezplein 6 te 1800 Vilvoorde en volgende agendapunten omvat:

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
2. Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2022, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling en de waarderingsregels.
3. Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2022.
4. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door enige andere persoon laten vertegenwoordigen. Volmachthouders kunnen meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Ventum&green van 20 juni 2023.

Artikel 2

De bestuurder van de gemeente Meise, Gerda Van den Brande, wordt verzocht deze vergadering bij te wonen en wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 15 mei 2023.

Artikel 3

Het secretariaat van Ventum&green zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Haviland - gewone algemene vergadering op 21 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeente Meise is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.

De oproepingsbrief van 30 maart 2023 tot de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 21 juni 2023 met volgende agendapunten:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 20 december 2022 aan de deelnemers bezorgd.);
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
3. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2022, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders,
                       kwijting aan commissaris (art. 34);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
9. Varia.

Juridische gronden

Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging;

Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering;

Artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad bepaalt;

De gemeenteraadsbeslissingen dd. 18 maart 2019 en 15 november 2021 waarbij respectievelijk de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid.

Advies/argumentatie

Gunstig advies

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Na geheime stemming:

Voor de aanduiding van de effectieve vertegenwoordiger:

  15 ja-stemmen voor Peter Carrière

  2 ja-stemmen voor Marie-José De Cock

  1 ja-stem voor Sonia Lathouwers

  1 ja-stem voor Billie Kawende

  6 blanco stembiljetten.

Artikel 1

De heer Peter Carrière wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de resterende tijd van de huidige legislatuur.

Artikel 2

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 worden goedgekeurd.

Artikel 3

De reeds gevolmachtigde plaatsvervangend afgevaardigde, Sonia Lathouwers, - gedurende de huidige legislatuur – is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 goed te keuren.

Artikel 4

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Fluvius West - algemene vergadering op 26 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeente Meise is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius West.

De gemeente Meise werd per aangetekend schrijven van 30 maart 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West die op 26 juni 2023 om 18:00 uur plaatsheeft in “Salons Saint Germain, De Breyne Peellaertstraat 12 te 8600 Diksmuide”.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente Meise per brief van 30 maart 2023 overgemaakt.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder:
- artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
- artikel 432, alinea 3 waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 26 juni 2023:

1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2022.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De effectief vertegenwoordiger van de gemeente Meise, Roger Heyvaert, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West op 26 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 15 mei 2023 inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

De plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Meise, Paul Aerts, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West op 26 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 15 mei 2023 inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius West, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

IBEG: gewone algemene vergadering op 27 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het schrijven van 29 maart 2023 van IBEG waarbij de vertegenwoordigers van de gemeente Meise uitgenodigd worden op de gewone algemene vergadering die plaats vindt op 27 juni 2023 om 17u30 in Salons de Romree, Beiaardlaan 31 te 1850 Grimbergen (zaal Oude Stallingen - gelijkvloers).

De agenda van deze vergadering omvat volgende punten:

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
2. Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2022, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.
3. Kwijting te geven aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2022.
4. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
5. Benoeming van de commissaris.
6. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2023 van IBEG worden goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordigers, Charlotte Meulemeester, Gerda Van den Brande en Christine De Cubber worden verzocht de gewone algemene vergadering van IBEG bij te wonen en worden volmacht verleend hun stemgedrag af te stemmen volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 15 mei 2023.

Artikel 3

Het secretariaat van IBEG zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Sibelgas: gewone algemene vergadering op 27 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het schrijven van 29 maart 2023 van Sibelgas waarbij de vertegenwoordigers van de gemeente Meise uitgenodigd worden op de gewone algemene vergadering die plaats vindt op 27 juni 2023 om 18:00 uur in Salons de Romree, Beiaardlaan 31 te 1850 Grimbergen (zaal Oude Stallingen - gelijkvloers).

De agenda van deze vergadering omvat volgende punten:

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
2. Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2022 ,van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.
3. Kwijting te geven aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2022.
4. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
5. Benoeming van de commissaris.
6. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2023 van Sibelgas worden goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordigers, Charlotte Meulemeester, Gerda Van den Brande en Christine De Cubber worden verzocht de gewone algemene vergadering van Sibelgas bij te wonen en worden volmacht verleend hun stemgedrag af te stemmen volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 15 mei 2023.

Artikel 3

Het secretariaat van Sibelgas zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Projectverenigingen Brabantse Kouters West en Erfgoed Brabantse Kouters - werking 2022-2023

MOTIVERING

Feiten en context

Gezien de meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking rond bouwkundig erfgoed,landschappelijk erfgoed en archeologie en de complementariteit met de werking van RegionaalLandschapBrabantseKoutersvzw(RLBK)heeft hetRLBK in 2019hetinitiatiefgenomenomsamen met 12 gemeentenin   de Brabantse Kouters de oprichting van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten voor tebereiden.

Het voorstel tot oprichten van een projectvereniging ter bevordering van de intergemeentelijke samenwerking rond onroerend erfgoed in de Brabantse Kouters en het toetreden van de gemeente tot de projectvereniging Brabantse Kouters West als juridische structuur werdgoedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 november 2019. Tijdens dezelfde zitting werd ook de opmaakvaneenaanvraagdossiervoorerkenningals Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)bij    de VlaamseOverheidgoedgekeurd.

De beide projectverenigingen Brabantse Kouters Oost (gemeenten Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst en de stad Vilvoorde) en Brabantse Kouters West (gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel) sloten een samenwerkingsovereenkomst af met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) voor de uitvoering van de erfgoedwerking door het RLBK.

Een erkenning als IOED (en bijhorende Vlaamse financiering) werd tijdens de eerste aanvraagronde in 2020 nog niet verleend door de Vlaamse Overheid, maar op de vergadering van 16 november 2020 beslisten de raden van bestuur van beide projectverenigingen om:

        Een beperkte erfgoedwerking uit te bouwen in verhouding tot de financiële input vanuit de aangesloten gemeenten.

        Nauw samen te werken tussen de projectverenigingen Brabantse Kouters West en Brabantse Kouters Oost (gezamenlijke inhoudelijke werking, begroting, vergaderingen).

        Daarbij volgende inhoudelijke speerpunten voor 2021-2022-2023 naar voor te schuiven:

        Herinventarisatie en valorisatie van bouwkundig erfgoed op de Vlaamse Inventaris.

        De opmaak van een nieuw aanvraagdossier voor de erkenning als IOED in 2022.

        Ondersteuning gemeenten i.k.v. funerair erfgoed.

        Onderzoeken mogelijkheden tot samenwerken bij publiekswerking (bv. Open Monumentendag).

        RLBK de opdracht te geven een deeltijdse medewerker aan te werven om deze werking op te starten. Deze medewerker kwam in dienst van het RLBK op 24 mei 2021.

In 2022 werd een traject doorlopen om de projectvereniging Brabantse Kouters West te ontbinden en de betrokken gemeenten (Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel) te laten toetreden tot de projectvereniging Brabantse Kouters Oost en deze om te dopen tot Erfgoed Brabantse Kouters. Bovendien werd ook beslist om vanuit de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters een nieuwe erkenningsaanvraag als IOED bij de Vlaamse Overheid in te dienen. Dit werd formeel goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 november 2022 waarbij beslist werd om:

        De projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ te ontbinden op voorwaarde dat de naam van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost wordt gewijzigd naar ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ en gemeenten van deze projectvereniging met nieuwe naam ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ instemmen met de toetreding van de gemeenten van ‘Brabantse Kouters West’.

        Toe te treden tot de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ mits in de statuten van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ het werkingsgebied uitgebreid wordt tot het grondgebied van 12 gemeenten (Asse, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst).

        Akkoord te gaan om de - na ontbinding van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ - vrijgekomen activa opnieuw in te brengen in de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’.

        Het ontwerp beleidsplan 2024-2026 goed te keuren en akkoord te gaan met de erkenningsaanvraag voor een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) zoals die tl. op 15 januari 2023 vanuit de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ zal ingediend worden bij de Vlaamse Overheid.

Conform het decreet op het lokaal Bestuur wordt de jaarrekening van de projectvereniging door de Raad van Bestuur besproken en voorlopig goedgekeurd. Dit gebeurde op de vergadering van 8 maart 2023. Conform ditzelfde decreet dient elke projectvereniging jaarlijks deze jaarrekening vervolgens formeel te laten goedkeuren door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.

De statuten van projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters en deze van de ontbonden projectvereniging Brabantse Kouters West bepalen daarnaast bijkomend dat de planning en begroting (zoals beide voorgelegd en goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 14 december 2022) en het jaarverslag (zoals voorgelegd en goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 08 maart 2023) ook goedgekeurd dienen te worden door de gemeenteraad.

Beschikbare stukken:

        Activiteitenverslag 2022 van de gezamenlijke werking van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en Brabantse Kouters West.

        Jaarrekening 2022 en verslag accountant van de projectvereniging West.

        Planning 2023 voor de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters.

        Begroting 2023 voor de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters .

Argumentatie

Dit besluit draagt bij aan de realisatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid.

Juridische grond

Volgende decreten en besluiten zijn van toepassing op deze beslissing:

        het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder Afd. 2 art. 404.

        De statuten van de projectvereniging Brabantse Kouters West zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 november 2019, in het bijzonder hoofdstuk 3, art. 18.

        De gewijzigde statuten van Erfgoed Brabantse Kouters zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 november 2022.

Financiëleconsequenties

Ditbesluithoudt geen bijkomend financieel engagement in van de gemeente.

De meerjarige financiële verbintenis vanuit de gemeente zoalsbeschreveninartikel20vandestatuten werd reeds goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 18 november 2019.

Degemeentebesturen cofinancierendeprojectvereniging viaeenjaarlijksesubsidiediebestaatuiteen vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van het aantal inwoners. Elkgemeentebestuurbetaaltvoordevariabelebijdrage0,11europerinwoner.Hetbevolkingscijferwordtvastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde officiële statistieken van de overheid. Hetvolledige subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex met als referentie de  indexophetmomentvanoprichtingvan deprojectvereniging.Debijdragenwordenjaarlijksaangepast op basis van de bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens degezondheidsindex. Dereferentievoorindexeringis deoprichtingsdatum van de IOED.

BESLUIT

Artikel1

Het gezamenlijke activiteitenverslag 2022 van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West goed te keuren.

Artikel2

De jaarrekening 2022 van de projectvereniging Brabantse Kouters West goed te keuren.

Artikel3

De begroting 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.

Artikel4

De planning 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.

Artikel 5

Kwijting te geven aan de bestuurders van de projectvereniging Brabantse Kouters West voor de bestuursdaden gesteld in het jaar 2022.

Met 25 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad besliste in zitting van 15 april 2019 om de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden' op te richten.

De gemeenteraad nam in zitting van 20 september 2021 de collectieve constructieve motie van wantrouwen aan waardoor o.a. de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden' opnieuw diende samengesteld te worden.

De fractie N-VA duidde Jaak Wouters aan als afgevaardigde in de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2019 houdende de oprichting van de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'.

De gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2019 houdende de samenstelling van de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden', gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 15 november 2021.

Het huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenteraad, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 19 september 2022 en gepubliceerd op de website op 27 september 2022.

Advies/argumentatie

Omwille van het overlijden van raadslid Jaak Wouters op 13 april 2023, dient een vervanger aangeduid te worden.

De fractie N-VA heeft Charlotte Meulemeester aangeduid als afgevaardigde in de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden', ter vervanging van Jaak Wouters.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat raadslid Charlotte Meulemeester met ingang van 16 mei 2023 wordt aangeduid als afgevaardigde voor de fractie N-VA in de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden', ter vervanging van Jaak Wouters.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Lokaal onderhoud Buitengebied (2021-2024) - Goedkeuring verrekening

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad verleende in zitting van 18 oktober 2021 goedkeuring aan de gunning en lastvoorwaarden van de opdracht “Lokaal onderhoud Buitengebied (2021-2024)” aan Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK), Houtemsesteenweg 23 te 1800 Vilvoorde tegen het nagerekende offertebedrag van € 64.051,00 excl. btw of € 77.501,71 incl. 21% btw.

Tussen RLBK en de gemeente werden afspraken gemaakt inzake de inventarisatie van de straatbomen: de centra worden geïnventariseerd door de gemeente, het buitengebied door RLBK.

Hiertoe werd in de zomer van 2022 een jobstudent ingeschakeld.

De inventarisatie is grotendeels gebeurd, maar nog niet volledig en tijdens de inventarisatie door de jobstudent werden voor de straatbomen niet alle parameters aangeduid. Dit dient door een specialist te gebeuren.

Afspraak was dat dit zou gebeuren door de groenambtenaar, maar doordat deze niet langer werkzaam is bij het lokaal bestuur, dient een andere, externe oplossing gevonden te worden.

In overleg met RLBK werd volgend voorstel uitgewerkt:

* inzet via RLBK van een jobstudent met specialisatie in deze materie

* bijkomende inzet van een deskundige door RLBK.

Daarom dienen volgende wijzigingen aagebracht te worden:

HV in meer

 

 10.061,98

Totaal excl. btw

=

 10.061,98

Btw

+

 2.113,02

TOTAAL

=

 12.175,00

Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 15,71%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 74.112,98 excl. btw of € 89.676,71 incl. 21% btw bedraagt.

Voor  deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.

De leidend ambtenaar verleende gunstig advies.

Juridische gronden

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/1 (Aanvullende Werken/Leveringen/Diensten).

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Het bepalen van bepaalde parameters voor de straatbomen, zoals het inschatten van de beheertoestand en het nemen van beheermaatregelen, dient te gebeuren door deskundigen.

Het gemeentebestuur werkt reeds lange tijd samen met het RLBK, maar deze opdracht kan niet uitgevoerd worden binnen de reguliere werking. Het voorstel om een jobstudent met specialisatie in te schakelen, is om kostenbesparend te werken.

Het uitbesteden van dit werk aan een andere derde partij is ongewenst en onpraktisch: het RLBK is vertrouwd met de opdracht (een groot deel werd reeds door hen uitgevoerd) die kadert binnen het Loket Onderhoud Buitengebied.

Het uitvoeren ervan in eigen beheer is evenmin een optie, omdat de expertise en tijd ontbreekt. Het doel is uiteindelijk om voor alle straatbomen en individuele bomen op openbaar domein het toekomstig beheer vast te leggen en als dusdanig uit te voeren.

 Financiële gevolgen

Type kost

bedrag

globale loonkost jobstudent barema B111 voor 25 mandagen inventarisatie

basisparameters (brutolonen, woonwerkvergoedingen) à 175 euro/mandag

4.375,00 €

globale loonkost Ilse Ohler A111 voor 15 mandagen inventarisatie ifv expertise

boomvitaliteit en beheermaatregelen (brutolonen, vakgeld,

werkgeversbijdragen...) à 475 euro/mandag

7.125,00 €

dienstverplaatsingen ifv uitvoering inventarisatie-opdracht (eigen wagen of

cambio)

675,00 €

 

 

totaal

12.175,00

  De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het budget 2023.

Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum met nr. 2023195 op datum van 20 april 2023.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

06800/61032000

Voorzien van meer groen en bomen

Deel van 125.000 euro

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Lokaal onderhoud Buitengebied (2021-2024)” voor het totaal bedrag in meer van € 10.061,98 excl. btw of € 12.175,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het exploitatiebudget 2023 op budgetsleutel 06800/61032000.

Met 25 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Kennisname opvolging LEKP

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Nieuwe woonmaatschappij: aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering

MOTIVERING

Feiten en context

Op 4 februari 2022 stelde de Vlaamse Regering de werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen vast. De gemeente Meise maakt deel uit van de woonmaatschappij-werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Noord.

De verlenging van de erkenning als Sociale Huisvestingsmaatschappij werd, na ondermeer een positief advies van de gemeenteraad van Meise op 19 september 2022, aan de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting verleend tot 30 juni 2023. SHM Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting zal zich omvormen tot BV en woonmaatschappij voor eind juni 2023. De SVK-werking in de woonmaatschappij wordt opgestart (en gecontinueerd) door de ‘overdracht’ van de werking van vzw Webra van het Halle/Vilvoorde-Noord werkingsgebied naar de woonmaatschappij.

De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bereidt in het kader van de vorming van een woonmaatschappij tevens een organisatorisch traject voor.

Deze trajecten verlopen via een stuurgroep (met mandatarissen van alle lokale besturen van het werkingsgebied, en afgevaardigden van SVK Webra, de Woonwinkels en SHM GMV) en thematische werkgroepen (o.a. patrimonium, personeel, klanten, nieuw toewijzingssysteem, …).

Eind 2022 valideerde de stuurgroep de aanvraag tot erkenning als woonmaatschappij (met ontwerp van statuten, een toelichting over het werkingsgebied en de toekomstige werking, en een financieel plan). Het College ging in zitting van 30 januari 2023 akkoord met het ontwerpdocument voor de erkenningsaanvraag van de nieuwe woonmaatschappij. Het College ging op 30 januari 2023 eveneens akkoord met het ontwerp van statuten van de nieuwe woonmaatschappij.

In de ontwerpstatuten van de woonmaatschappij, conform de afzonderlijke modelstatuten (bijlage 11 bij BVCW) die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd, werd voorzien dat de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat “bestuursorgaan” wordt genoemd, bestaande uit ten hoogste 15 leden. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en afgezet.

Uiterlijk in juni 2023 wordt de bijzondere algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting gehouden. SHM Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting vormt zich dan om tot Besloten Vennootschap en woonmaatschappij. Op dat moment wordt ook het (nieuwe) bestuursorgaan samengesteld.

De gemeenteraad duidde in zitting van 17 april 2023 2 bestuurders en een plaatsvervangend bestuurder aan.

De gemeente Meise dient in haar hoedanigheid van aandeelhouder van GMV/woonmaatschappij Halle-Vilvoorde-Noord  ook te worden vertegenwoordigd door een fysieke persoon in de algemene vergaderingen van GMV/woonmaatschappij Halle-Vilvoorde-Noord. De afgevaardigde voor de algemene vergadering dient niet noodzakelijk dezelfde persoon te zijn als de bestuurder. Bestuurders worden steeds uitgenodigd voor een algemene vergadering en hebben dus van rechtswege het recht om de algemene vergadering bij te wonen (zonder stemrecht).

 

Juridische gronden

Artikel 34 van het decreet lokaal bestuur: Er wordt geheim gestemd over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur: Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen

Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur.

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW), in bijzonder de artikels m.b.t. het bestuur van de woonmaatschappij.

De ontwerpstatuten van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Noord, conform de afzonderlijke modelstatuten (bijlage 11 bij BVCW) die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd.

Advies/argumentatie

In afspraak met de stuurgroep en conform de bepalingen voorzien in de ontwerpstatuten worden door de gemeenteraad een persoon en een plaatsvervanger aangesteld als  vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van GMV/woonmaatschappij Halle-Vilvoorde-Noord.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Na geheime stemming,

Voor de aanduiding van de effectieve vertegenwoordiger:

  16 ja-stemmen voor Roel Baudewyns

 2 ja-stemmen voor Marie-José De Cock

  1 ja-stem voor Billie Kawende

  6 blanco stembiljetten.

Voor de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger:

 16 ja-stemmen voor Sonia Lathouwers

 2 ja-stemmen voor Sonja Becq

 1 ja-stem voor Billie Kawende

 6 blanco stembiljetten.

Artikel 1

De heer Roel Baudewyns wordt voor de resterende huidige periode van de legislatuur als vertegenwoordiger van de gemeente Meise aangesteld in de algemene vergadering van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Noord.

Artikel 2

Mevrouw Sonia Lathouwers wordt voor de resterende huidige periode van de legislatuur als plaatsvervanger van voornoemde vertegenwoordiger van de gemeente Meise aangesteld in de algemene vergadering van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Noord.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Verwerving percelen ter uitbreiding van het Neromhof-goedkeuring ontwerpakte

MOTIVERING

Feiten en context

Op 20 december 2012 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Neromhof door de gemeenteraad goedgekeurd. In dit plan is een uitbreiding van het RUP Neromhof voorzien. De uitbreiding zou zich situeren aan de Neromstraat en tussen het Neromhof en de A12 en betreft de percelen:

*langs de Neromstraat: percelen 23093A0324/00C000 en 23093A0324/00B000,

*tussen Neromhof en A 12: percelen 23093A0610/00K000, 23093A0610/00L000, 23093A0609/00L000, 23093A0611/00L000, 23093A0608/00B000, 23093A0608/00C000, 23093A0605/00C000, 23093A0611/00M000 en percelen 23093A0612/00F000 en 23093A0612/00E000.

Het college besliste in zitting van 29 april 2019 om het project "uitbreiding Neromhof" in te dienen bij het Agentschap Natuur en Bos binnen het kader van aankoop van te bebossen gronden 2019.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2019 werd een investeringssubsidie van maximaal 150.150 euro toegekend voor de financiële ondersteuning voor de aankoop van de te bebossen terreinen, kadastraal gekend afdeling 2, sectie A, nummers 23093A0324/00C000, 2309A0324/00B00, 23093A0610/00K000, 2309A0610/00L000, 23093A0611/00L000, 23093A0608/00C00, 23093A0605/00C000, 23093A0611/00M000, 23093A612/00F000 en 23093A0612/00E000 met een totaaloppervlakte van 42.900 m². Om van deze subsidie te kunnen genieten, moet de aankoop van de terreinen gebeuren binnen de 3 jaar en dient de effectieve bebossing te gebeuren binnen de 5 jaar. Deze termijn werd inmiddels verlengd voor wat betreft de aankoop van de gronden tot 26 juli 2024 en voor wat betreft de bebossingsplicht tot 26 juli 2025.

De gemeenteraad machtigde in zitting van 21 oktober 2019 het College van Burgemeester en Schepenen om te onderhandelen met de eigenaars en eventuele gebruikers voor de verwerving van de gronden. Voor de bepaling van de verwervingsprijs werden volgende richtlijnen gegeven: het beschikbare budget, de te ontvangen subsidie en eventueel de door - een aan te duiden onafhankelijke schatter- geschatte waarde.

De gemeenteraad besliste in zitting van 20 september 2021 om voor de aankoop van de percelen met kadastrale omschrijving 23093A0610/00K000, 23093A0610/00L000, 23093A0611/00L000, , 23093A0608/00C000, 23093A0605/00C000, 23093A0611/00M000 een bod uit te brengen van 7 euro /m² en voor de gronden met kadastrale perceelnummers 23093A0609/00L000 en 23093A0608/00B000 een verkoopprijs van 5,10 euro/m² te bieden. De gemeenteraad ging in zitting van 20 september 2021 ook akkoord om aan de pachter van de percelen die aan de Neromstraat werden aangekocht een vergoeding van 0,5 euro/m² uit te betalen om de pacht te beëindigen. De akte voor de aankoop van de gronden (met inbegrip van de verbreking van de pacht) aan de Neromstraat werd verleden op 1 december 2021.

De gemeenteraad ging in zitting van 20 december 2021 akkoord om bij een minnelijke aankoop van de gronden de bijkomende voorwaarden van voorkooprecht zowel ten aanzien van de huidige eigenaar als ten aanzien van zijn afstammelingen in geval van vervreemding van de percelen en van een wederoverdracht in geval er geen realisatie zou zijn van het doel waarvoor de percelen worden aangekocht (zijnde de uitbreiding van het Neromhof) op te nemen. De gemeenteraad machtigde het College eveneens om in de onderhandelingen met de pachter van de te verwerven gronden voor de beëindiging van de pacht een vergoeding van 0,5 euro/m² voor te stellen.

Met de landbouwer-eigenaar en pachter werden gesprekken gevoerd voor de minnelijke verkoop en minnelijke beëindiging van de pacht conform de richtlijnen gegeven door de gemeenteraad. Momenteel is er nog geen akkoord met de landbouwer-eigenaar en pachter. Het bestaan van de pacht zal dan ook in de ontwerp-aankoopakte met de heer della Faille worden opgenomen.

De notaris van de heer della Faille, eigenaar van de gronden 23093A0610/00K000, 23093A0610/00L000, 23093A0609/00_000, 23093A0611/00L000, 23093A0608/00B000, 23093A0608/00C000, 23093A0605/00C000, 23093A0611/00M000, heeft op 21 februari 2023 aan notaris Van Buggenhout laten weten bereid te zijn tot verkoop van de gronden tegen de geïndexeerde prijs van 7,8558 €/m² en 5,7162 €/m² (index 10/2021  = 114,2; index 1/2023 = 128) en mits opname van een clausule van terugkooprecht.

Er werd een ontwerp van aankoopakte opgesteld door notaris Van Buggenhout.

Juridische gronden

Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

Advies/argumentatie

Het schattingsverslag dateert reeds van 6 april 2020. De gemeenteraad besliste in zitting van 20 september 2021 om van het schattingsverslag af te wijken om een onteigeningsprocedure te vermijden en de aankoop van de aan investering gekoppelde terreinen te kunnen realiseren binnen een termijn van 3 jaar. De gemeenteraad ging dan ook akkoord om het aankoopbod voor een aantal percelen te verhogen naar 7 euro /m² (5,10 euro voor de gronden die reeds de toestand bos hebben). De beslissing van de gemeenteraad van 20 september 2021 werd op 20 juni 2022 uitgebreid naar de gronden met percelen 23093A0612/00F000 en 23093A0612/00E000 . De vraag van de heer della Faille om de bedragen te indexeren is dan ook niet onrealistisch en niet onaanvaardbaar. Wat betreft de voorwaarde van de heer della Faille met betrekking tot het voorkooprecht heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 20 december 2021 haar akkoord gegeven dat voor zover er geen realisatie zou zijn van het doel waarvoor de percelen worden aangekocht (zijnde de uitbreiding van het Neromhof) en er een vervreemding zou zijn van de percelen er een voorkooprecht ten aanzien van de huidige eigenaar en ten aanzien van diens afstammelingen kan opgenomen worden in de verkoopakte. Gezien de plannen voor de aanleg van de ecoduct is het wel aangewezen om in de verkoopakte op te nemen dat het recht van wederoverdracht niet geldt wanneer er een overdracht zou dienen te gebeuren in functie van de aanleg van de ecoduct.

De gronden van de heer della Faille zijn momenteel in pacht van de heer/familie Van Ransbeeck. Er kon nog geen akkoord bereikt worden met de heer Van Ransbeeck  omtrent de minnelijke beëindiging van de pacht. De beëindiging van een pacht kan ook gebeuren via gerechtelijke weg. Ofschoon de aankoop van de gronden idealiter zou gebeuren wanneer deze vrij en onbelast zijn (lees: wanneer deze gronden niet meer belast zijn met een pacht), kan - gezien de lange termijn die de onderhandelingen reeds aanslepen- een positief advies gegeven worden voor de aankoop van de gronden van de heer della Faille, tegen de zoals hoger vermelde voorwaarden, dewelke werden opgenomen in het ontwerp van aankoopakte.

Financiële gevolgen

De te betalen aankoopsom bedraagt  € 534.254,59 (zonder kosten). Er is krediet voorzien in het budget 2023, budgetsleutel GE/22000000/06800 (Aankoop gronden en opmaak inrichtings- en beheersplan) onder actie 3-1-8, beschikbaar budget € 275.000 en GE/15000000/06800 (Subsidies bos Neromhof) € 150.000. Dit krediet moet verhoogd worden door een aanpassing van de raming of bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Er werd een visum gevraagd aan de financieel directeur. De financieel directeur heeft op 20 april een visum onder voorbehoud afgeleverd.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van:

1. Een perceel weiland, gelegen “Het Schuurman bos”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 605C, en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0605CP0001, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare tachtig are tachtig centiare (1ha 80a 80ca).

2. Een perceel grond, gelegen “Den Bouckt”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 608B, en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0608BP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare vijftien are dertig centiare (1ha 15a 30ca).

3. Een perceel weiland, gelegen “Den Bouckt”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 608C, en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0608CP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zesendertig are dertig centiare (36a 30ca).

4. Een perceel grond, gelegen “Sekretarisbos”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 610K, en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0610KP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfenzestig are achtenzestig centiare (65a 68ca).

5. Een perceel weiland, gelegen “Sekretarisbos”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 610L, en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0610LP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zestig are drieëntachtig centiare (60a 83ca).

6. Een perceel weiland, gelegen “Bosstraat”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 611L, en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0611LP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van eenenvijftig are tweeënnegentig centiare (51a 92ca).

7. Een perceel grond, gelegen “Het Schuurman bos”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 611M,  en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0611MP0001, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare vijfenveertig are vierenzestig centiare (1ha 45a 64ca).

8. Een perceel bos, gelegen “Den Bouckt”, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 609, en volgens recent kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie A, nummer(s) 0609P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfenzeventig are zestig centiare (75a 60ca).

tegen de totale prijs van € 534.254,59.

Artikel 2

Het ontwerp van notariële akte wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De goederen worden bestemd voor openbaar nut, namelijk om te worden ingelijfd in het openbaar domein van de gemeente.

Artikel 4

De notariële akte zal namens het  lokaal bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

Met 25 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Restauratie en onderhoud calvariekruis –christusbeeld kerkhof Wolvertem - Goedkeuring verrekening

MOTIVERING

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 maart 2021 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Restauratie en onderhoud calvariekruis –christusbeeld kerkhof Wolvertem” aan Remmen Klaas, Vispluk 19 te 2290 Vorselaar tegen het nagerekende offertebedrag van € 15.930,00 excl. btw of € 19.275,30 incl. 21% btw.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020692.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 11 oktober 2021 goedkeuring aan verrekening 1 - demonteren wegens stabiliteitsproblemen voor een bedrag in meer van € 7.250,00 excl. btw of € 8.772,50 incl. 21% btw.

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te brengen:

 

Bijbestellingen

+

 20.590,00

Totaal excl. btw

=

 20.590,00

Btw

+

 4.323,90

TOTAAL

=

 24.913,90

Hiervoor werd een offerte ontvangen op 15 maart 2023.

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het bestelbedrag met 174,76%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 43.770,00 excl. btw of € 52.961,70 incl. 21% btw bedraagt.

Motivering voor deze verrekening:
Na demontage van het kruisbeeld is gebleken dat de steunberen niet meer kunnen instaan voor de stabiliteit van het geheel. Na overleg met de dienst Monumentenwacht van de Provincie Vlaams-Brabant werd overeengekomen dat de aannemer een voorstel mocht opmaken voor bijkomende schoren, waardoor de steunberen enkel nog een decoratieve functie krijgen.
Aangezien deze situatie vooraf niet kon worden ingeschat, is de Provincie akkoord dat er voor dit dossier een bijkomende subsidieaanvraag mag worden ingediend waardoor deze verrekening voor 35% gesubsidieerd kan worden.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 89, § 1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/5 (Niet-wezenlijke wijziging).

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten voor deze verrekening zodat de stabiliteit van het kruisbeeld hierdoor opnieuw kan worden gegarandeerd.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringbudget 2023 op budgetcode 22803000/0990.

Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 27 maart 2023. De financieel directeur verleende een visum met nr. 2023185 op 28 maart 2023.

De uitgave is voorzien in het budget. Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Budgetsleutel

22803000/0990

Acties

Beschikbaar budget

€20.310,90

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 - bijkomende schoringen van de opdracht “Restauratie en onderhoud calvariekruis –christusbeeld kerkhof Wolvertem” voor het totaal bedrag in meer van € 20.590,00 excl. btw of € 24.913,90 incl. 21% btw.

Artikel 2

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringbudget 2023 op budgetcode 22803000/0990. Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Artikel 3

De uitvoerende diensten zullen een bijkomende subsidieaanvraag indienen bij de Provincie Vlaams-Brabant.

Met 25 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Toelage voor centrum voor personen met beperking

MOTIVERING

Feiten en context

Sedert 1995 wordt door de Raad van Bestuur van de vzw Levedale bij de gemeentebesturen van de vijf aangesloten gemeenten een verzoek tot jaarlijkse toelage ingediend.

De jaarlijkse toelage van 0,30 euro per inwoner wordt gebaseerd op het aantal inwoners op 31 december.

Op 31 december 2022 telde Meise 20.229 inwoners.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2023.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

09110-64900000

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

9.964,53 euro

BESLUIT

Enig artikel

Aan de vzw Levedale wordt een toelage van 6.068,70 euro toegekend voor het dienstjaar 2023.  Deze toelage zal gestort worden op het rekeningnummer BE34 4239 1002 0190 van de vzw Levedale.

Met 25 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Inplanting van een grote autobus in een landelijk woongebied - Toegevoegd punt

Emiel De Boeck stelt volgende vraag:

Vraag

Een paar weken geleden werd een grote autobus, zoals te zien op de foto als bijlage, ingeplant op een perceel grond dat centraal gelegen is tussen de Weg Achter de Hoven en de Kouterbaan, in het gehucht Imde.Op de foto is te zien dat vanuit meerdere woningen deze autocar het vergezicht van de bewoners verhindert. De buurt is geenszins gediend met dit obstakel.
Blijkbaar is de binnenzijde van de bus ontmanteld en zijn de nummerplaten verwijderd.
Bij mijn weten is de inplanting van dergelijke constructie onderworpen aan een omgevingsvergunning.
Er wordt gevreesd dat de autocar wel eens, zou kunnen omgebouwd worden tot een verblijfplaats (woning, vakantieverblijf ….) ofwel dat het terrein waarop de bus zich bevindt zal gebruikt worden voor de plaatsing van autowrakken.
Om deze redenen vind ik het belangrijk dat er dringend en kordaat wordt opgetreden tegen de overtreder.

Mijn vragen aan het college van burgemeester en schepenen:
- Zal er opgetreden worden tegen de verantwoordelijke(n), die deze situatie heeft of hebben geschapen?
- Welke maatregelen zullen genomen worden, indien de verantwoordelijke(n) geen gevolgen geeft aan de opgelegde verplichtingen?

Antwoord

Schepen Tom Heyvaert antwoordt dat de bus op lot 21 binnen de niet-vervallen verkaveling 724 staat.

Er was een plaatsbezoek op 9 mei 2023 om 19u.

Er werd vastgesteld dat de nummerplaten van het voertuig werden verwijderd. Een voertuig zonder nummerplaten wordt beschouwd als een wrak.

Overeenkomstig de Vlaamse codex ruimtelijke ordening is het gebruik van een grond voor het opslaan van een wrak vergunningsplichtig.

Aangezien de grond deel uitmaakt van een niet vervallen verkaveling met de bestemming eengezinswonen komt de plaatsing van de afgedankte autobus niet in aanmerking voor vergunning.

De opslag van voertuigwrakken is een ingedeelde activiteit klasse 3 waaraan milieuvoorwaarden zijn gekoppeld.

Met als gevolg dat het perceel een risicogrond wordt zodat bij overdracht een oriënterend bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden.

De gemeente heeft geen melding ontvangen, exploitatie is bijgevolg niet toegelaten. Meer nog, gezien de stedenbouwkundige onverenigbaarheid is exploitatie zelfs niet mogelijk.

De eigenaar van de kavel wordt aangemaand om het wrak te verwijderen voor 31 juli 2023. Wanneer de eigenaar geen passend gevolg geeft aan de aanmaning, zal het lokaal bestuur handhavend optreden.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023