Meise

Zitting van 15 04 2024

Van 19.30 uur tot 20.45

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Billie Kawende en Roel Baudewyns, raadsleden;

 

raadslid Thomas Goethals vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 18 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Webra vzw - Bijzonder algemene vergadering op 28 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege van 25 maart 2024  houdende de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering Webra vzw van 28 maart 2024 en de mandatering van de vertegenwoordigers om deze vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Providentia - algemene vergadering op 2 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Providentia van 2 mei 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Instap raamovereenkomst perceel 4 voor leveringen van diensten en materiaal voor de verkiezingen van 9 juni 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de opdracht “Instap raamovereenkomst perceel 4 voor leveringen van diensten en materiaal voor de verkiezingen van 9 juni 2024”, opgesteld door de ontwerper, FOD Binnenlandse zaken - AD identiteit en burgerzaken, Koloniënstraat 11, Park Atrium te 1000 Brussel.

Deze opdracht wordt gegund aan Uitgeverij Vanden Broele nv, Stationslaan 23 te 8200 Sint-Andries, tegen de éénheidsprijzen vermeld in de offerte en met een maximaal bestelbedrag van € 38.251,50 excl. btw of € 46.284,32 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Onderhoud haagstructuren gemeente Meise (13 juli 2024 - 12 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2024288 en de raming voor de opdracht “Onderhoud haagstructuren gemeente Meise (13 juli 2024 - 12 juli 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor het lokaal bestuur Meise en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op de diverse locaties (01 september 2024 - 31 augustus 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2024274 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor het lokaal bestuur Meise en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op de diverse locaties (01 september 2024 - 31 augustus 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Vaststelling van het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater vast.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Kennisname opvolging LEKP 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering over de opvolging van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst WarmNest 2.0

KORTE SAMENVATTING

De samenwerkingsovereenkomst WarmNest 2.0 met 3Wplus Energie VZW tot 31 december 2026 wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat het voorzien van administratieve en technische begeleiding voor geïnteresseerde eigenaars en woningen (artikel 3.1 van de overeenkomst) niet beperkt wordt tot de eigenaars die het traject met betrekking tot het sociaal beheersrecht doorlopen.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Raad van State: kennisname arrest 23 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 23 februari 2024 waarbij de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2022 tot "goedkeuring overeenkomst VV836-Mechelbaan 16" wordt vernietigd.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de wijziging van een gedeelte van gemeenteweg 52 en 129

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het voorgestelde rooilijnplan voor de verkaveling "Sint-Elooiweg 129 - Kleine Klepperstraat" voor de kadastrale percelen Meise, 2° afdeling, sectie G, perceelnummers 387 en 452 A.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Verkavelingsvergunning 879 - Stationsstraat 129 - Kleine Klepperstraat: goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst voor het verkavelen van een perceel langsheen de Stationsstraat 126 - Kleine Klepperstraat in 11 loten voor ééngezinswoningbouw waarvan 8 halfopen en 3 gesloten, 1 lot voor een meergezinswoning, 7 loten voor carports en de aanleg van nieuwe wegenis goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanpassing tariefreglement voor grafconcessies

KORTE SAMENVATTING

Het tariefreglement grafconcessies, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 januari 2021, wordt aangepast naar aanleiding van het in gebruik nemen van de sterrenweide.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Vaststelling van het reglement babytheek

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement voor de babytheek vast.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Tegelwippen 2024 - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Het voorstel voor het invoeren van een premie voor het ontharden en vergroenen van privéterreinen wordt verworpen.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Reglement op begraafplaatsen - aanpassing van de de definitie van een sterrenweide - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Het algemeen reglement op de begraafplaatsen wordt als volgt aangepast:

In artikel 1 Begripsbeschrijvingen worden bij het begrip sterrenweide de woorden “ na een zwangerschap van 12 volle weken”  geschrapt.

(De tekst wordt dan: Sterrenweide: deel van het kinderperk, waar het stoffelijk overschot van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 26 weken nog niet bereikt hebben, na een zwangerschap van 12 volle weken, wordt begraven.)

Onder artikel 35 Sterrenweide wordt de eerste zin geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Wijziging bestuur GROS

KORTE SAMENVATTING

De bespreking van dit punt wordt uitgesteld naar een volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024