Meise

Zitting van 20 11 2023

Van 19.30 uur tot 22.20

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Charlotte Meulemeester, raadslid;

 

raadslid Billie Kawende vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

schepen Jorn Lathouwers verlaat de vergadering vanaf punt 15.

raadslid Sonia Lathouwers verlaat de vergadering vanaf punt 15.

schepen Jorn Lathouwers vervoegt de vergadering vanaf punt 16.

raadslid Sonia Lathouwers vervoegt de vergadering vanaf punt 16.

Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 16 oktober 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Goedkeuring hemelwater- en droogteplan

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het hemelwater- en droogteplan op maat van de gemeente Meise goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Ventum&green - Oprichting van een coöperatieve vennootschap "Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie (SPV Groene Energie)"

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad :
- verleent zijn goedkeuring aan de oprichting van SPV Groene Energie.
- keurt de ontwerpstatuten van SPV Groene Energie goed.
- verleent zijn goedkeuring om als oprichter in SPV Groene Energie te participeren met een inbreng van EUR 1000.
- verleent zijn goedkeuring aan het ontwerp financieel plan met betrekking tot de op te richten vennootschap SPV Groene Energie.
- verleent volmacht aan de advocaten van het aangestelde advocatenkantoor en aan een medewerker van het aangestelde notariskantoor teneinde de gemeente te vertegenwoordigen tijdens het verlijden van de akte van 12 december 2023 die handelt over de oprichting van SPV Groene Energie en die in het algemeen alle handelingen mag stellen en documenten mag ondertekenen in het kader van de voorziene oprichting van SPV Groene Energie.
- stelt een bestuurder aan teneinde de gemeente Meise te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van SPV Groene Energie.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Gemeentelijke Holding NV - in vereffening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege van 23 oktober 2023, nl. de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV-in vereffening van 13 november 2023 en de mandatering van de vertegenwoordiger van de gemeente om zijn stemgedrag af te stemmen op deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Buitengewone algemene vergadering op 6 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 6 december 2023 en draagt de vertegenwoordiger op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 11 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 11 december 2023 en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Meise op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op 13 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd.13 december 2023 goed en mandateert de afgevaardigden om de agendapunten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd. 13 december 2023 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

De Watergroep - Buitengewone algemene vergadering op 15 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van De Watergroep van 15 december 2023 goed en verleent de vertegenwoordiger volmacht om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Incovo - Bijzondere algemene vergadering op 15 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Incovo van 15 december 2023 goed en verleent de vertegenwoordigers van de gemeente Meise volmacht deze vergadering bij te wonen en de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Incovo goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

I.B.E.G. - Buitengewone algemene vergadering op 19 december 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van  I.B.E.G. van 19 december 2023 en draagt de vertegenwoordigers van de gemeente Meise op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Havicrem - bijzondere algemene vergadering op 20 december 2023 (aansluitend op de buitengewone algemene vergadering)

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem van 20 december 2023 goed en mandateert de vertegenwoordigers om de agendapunten goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Afsluiten van een addendum aan de overeenkomst met Haviland met betrekking tot GAS 5

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad sluit het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Haviland met betrekking tot GAS 5 af.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Trajectcontrole - gebruik in het kader van gerechtelijke politie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft toestemming aan de politiezone K-L-M om, in het kader van gerechtelijke politie, beelden verwerkt via de camera's voor trajectcontrole te gebruiken, zowel retroactief (opsporings- en gerechtelijke onderzoeken) als proactief (intelligence police).

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Jaarrekening 2022: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2022 door de waarnemend gouverneur.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Gemeentelijke tussenkomst in het energieverbruik 2022 ingevolge de uitzonderlijke prijzen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist een voorstel van tussenkomst in de energiekosten van 2022 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

RUP Klimaatrobuust wonen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023235 en de raming voor de opdracht “RUP Klimaatrobuust wonen”, opgesteld door de dienst ruimtelijke ordening, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 425.000,00 excl. btw of € 514.250,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

AC - Instap Raamcontract Server en Storage - Provincie Vlaams-Brabant - Simac - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om af te nemen van het raamcontract “Instap Raamcontract Server en Storage - Provincie Vlaams-Brabant - Simac”, opgesteld door de ontwerper, provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, die een raamcontract heeft gesloten voor perceel 1: geconsolideerde server en storage infrastructuur: Simac nv, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg en perceel 2: klassieke server en storage infrastructuur: Simac nv, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg. Deze opdracht wordt gegund aan  Simac nv, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver, het bestelbedrag wordt beperkt tot € 280.000,00 excl.btw en € 338.800,00 incl btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Vaststelling van het wedstrijdreglement eindejaarsactie 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het bijkomend wedstrijdreglement voor de eindejaarsactie 2023 vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de wijziging van voetweg 50

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Verkavelingsvergunning  875 - Hoefkantweg - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Voorlopige straatnaam - Nicolle Van den Broeckpark (site sportschuur)

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist de naam "Nicolle Van den Broeckpark" voor de site langsheen de Driesstraat en Populierenlaan, voorlopig te aanvaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Vaststelling van het toewijzingsreglement voor het werkingsgebied van woonmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: "Halle/Vilvoorde-Noord"

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het toewijzingsreglement voor het werkingsgebied van woonmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Implementatie van de fietssuggestiestroken als tweede actie voor het circulatieplan van Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de implementatie van fietssuggestiestroken in Meise centrum.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Vervangen zinken dak en lichtstraten GBS Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan verrekening 2 - aanpassing dakopbouw van de opdracht “Vervangen zinken dak en lichtstraten GBS Sint-Brixius-Rode” voor het totaal bedrag in meer van € 53.529,60 excl. btw of € 56.741,38 incl. 6% btw (€ 3.211,78).

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Vernieuwen verwarmingsinstallatie kerk St-Brixius-Rode (heraanbesteding) - 2023205 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aangepaste raming van € 189.947,66 excl. btw of € 229.836,67 incl. 21% btw, voor de opdracht “Vernieuwen verwarmingsinstallatie kerk St-Brixius-Rode (heraanbesteding)”, goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Fietspaden Drijpikkelstraat - 20211850 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 1.641.447,95 excl. btw of € 1.986.152,02 incl. 21% btw voor de opdracht “Fietspaden Drijpikkelstraat” wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Goedkeuring verlenging IGS Cultuur Noordrand met duurtijd van 1 jaar

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging IGS Cultuur Noordrand met duurtijd van 1 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Wijziging aan het reglement uitleendienst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde reglement uitleendienst vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Melding van het gebruik van een aanmeldingsprocedure in het gewoon basisonderwijs - inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 30 oktober 2023 om het digitaal aanmelden 2024-2025 voor volgende scholen te organiseren:

* GBS De Fusieschool;

* GBS De Leertuin;

* GBS Klim Op;

* GBS Rode;

* Vrije basisschool Sinte - Maarten;

* 't Schooltje van Oppem;

* Go! BS De Zonnebloem.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 11 2023

Sensibiliseringscampagne fietsstraten - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft de bevoegde dienst de opdracht om samen met de politie en binnen de politiezone KLM een sensibiliseringscampagne te starten om de fietsstraten en het nut ervan beter bij de bevolking bekend te maken.

 

 

Publicatiedatum: 21/11/2023