Meise

Zitting van 16 01 2023

Van 19.30 uur tot 22.17

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Veerle De Cuyper en Billie Kawende, raadsleden;

 

raadslid Thomas Goethals vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

schepen Ruben Algaba verlaat de vergadering vanaf punt 5.

schepen Ruben Algaba vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

 

Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

Artikel 1

De notulen van de gemeenteraad van 19 december 2022 worden goedgekeurd.

Met 21 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Masterplan GBS De Leertuin - kennisname plannen voor aanvraag omgevingsvergunning

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

GBS Rode - kennisname plannen voor aanvraag omgevingsvergunning

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Kennisname januariverklaring

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - algemene vergadering op 22 maart 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het schrijven van 21 december 2022 van Regionaal Landschap Brabantse Kouters waarbij ze het lokaal bestuur Meise uitnodigen voor hun algemene vergadering en aansluitende receptie die zal plaatsvinden op woensdag 22 maart 2023 om 20u00 in het gemeentehuis van de gemeente Machelen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.

De agenda van deze vergadering werd opgemaakt door de Raad van Bestuur en omvat volgende punten:
1. Opening van de vergadering
2. Vaststelling dat de oproeping is gebeurd conform de statuten
3. Vaststelling van de aanwezigheden en van het quorum
4. Goedkeuring verslag vorige AV
5. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2022
6. Goedkeuring jaarrekening 2022 + verslag accountant controle boekhouding 2022
7. Toelichting en goedkeuring jaarprogramma 2023
8. Goedkeuring begroting 2023
9. Kwijting van de bestuurders
10. Aanstelling van een accountant voor de verificatie van de rekeningen 2023
11. Verlenen volmacht aan voorgaande voor neerlegging jaarrekening bij Nationale Bank
12. Varia.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Op de algemene vergadering mogen de effectieve vertegenwoordiger en de plaatsvervanger tegelijk aanwezig zijn. Weliswaar hebben ze samen maar één stem.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De agenda van de algemene vergadering RLBK van 22 maart 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De effectief vertegenwoordigers, Jonathan De Valck en Christine De Cubber, worden volmacht verleend deze vergadering bij te wonen en de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 16 januari 2023.

Artikel 3

De plaatsvervangers, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, worden volmacht verleend, indien nodig deze vergadering bij te wonen en de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 16 januari 2023.

Artikel 4

Regionaal Landschap Brabantse Kouters zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 5 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck en Erwin De Clerck)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

MOTIVERING

Feiten en context

In de gemeenteraad van 20 mei 2019 werd de geïntegreerde versie van het arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, goedgekeurd. In de gemeenteraad van 25 maart 2020, in de gemeenteraad van 22 februari 2021, in de gemeenteraad van 21 juni 2021, in de gemeenteraad van 20 december 2021 en in de gemeenteraad van 25 april 2022 werd de geïntegreerde versie van het arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, aangepast.

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever. Het legt bijzondere verplichtingen vast voor onze organisatie.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zitting van 7 november 2022 de wijziging van de personeelsformatie en het organogram goed. Naar aanleiding hiervan dienen functietitels aangepast te worden in het arbeidsreglement.

Er werd een wijziging aangebracht aan de bijlage (overzicht functies) van het hoofdstuk GSM-beleid personeelsleden. Er zal per school een diensttoestel voorzien worden voor de technisch assistenten toezicht zodat de communicatie tussen ouders en technisch assistenten toezicht efficiënter verloopt.

Er werden uurroosters gewijzigd en geactualiseerd: voor de gemeenschapswachten-vaststellers werd een glijdend uurrooster voorzien in plaats van een vast uurrooster, voor de personeelsleden van het zwembad werd een variabel uurrooster voorzien in plaats van een vast uurrooster (na gunstige proefperiode), het glijdend uurrooster van de personeelsleden van de bibliotheek werd aangepast naar aanleiding van de wijziging van de openingsuren van de bibliotheek, enzovoort.

Er werden wijzigingen aangebracht aan de samenstelling van het overleg- en onderhandelingscomité naar aanleiding van wijzigingen in functiebeschrijvingen en naar aanleiding van het ontslag van een plaatselijke militant.

Er werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de fietsmobiliteitspolicy.

Juridische gronden

Het arbeidsreglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 mei 2019 en aangepast in de gemeenteraadszittingen van 25 maart 2020, 22 februari 2021, 21 juni 2021, 20 december 2021 en 25 april 2022.

De beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2022, houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van o.a. gemeentepersoneel.

Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, en latere wijzigingen.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden en haar personeel, en latere wijzigingen.

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.

De beslissing van de gemeenteraad van 19 april 2021, houdende de delegatie van de bevoegdheid voor het organogram en de personeelsformatie.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2022 houdende de vaststelling van de personeelsformatie.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2022, houdende de goedkeuring van het organogram.

De beslissing van de gemeenteraad van 19 september 2022 houdende de aanpassing van de  openingstijden van de bibliotheek vanaf 31 oktober 2022 - vaststelling van het nieuwe gebruikersreglement.

Advies/argumentatie

De wijzigingen in de uurroosters werden besproken met de diensthoofden en de betrokken werknemers.

Het arbeidsreglement werd voorgelegd en besproken in het Hoog Overlegcomité van 19 december 2022.

Financiële gevolgen

De financieel directeur heeft op 27 december 2022 visum verleend.

BESLUIT

Artikel 1

Het arbeidsreglement, zoals opgenomen in de bijlagen waarbij de vernieuwingen werden aangebracht in het groen en de te verwijderen passages in het rood, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het arbeidsreglement treedt in werking op 1 februari 2023.

Artikel 3

Een kopie van het arbeidsreglement wordt bezorgd aan het personeel. De betrokken medewerkers worden op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 2 onthoudingen (Thomas Goethals en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Raamovereenkomst aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij en veiligheidsschoenen gemeente en OCMW Meise (1 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij en veiligheidsschoenen gemeente en OCMW Meise (1 juni 2023 - 31 mei 2027)” werd een bestek met nr. 2022107 opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij + veiligheidsschoenen gemeentepersoneel (1 juni 2023 - 31 mei 2027)), raming: € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij + veiligheidsschoenen OCMW- personeel (01 juni 2023 - 31 mei 2027)), raming: € 16.528,92 excl. btw of € 19.999,99 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,62 excl. btw of € 99.999,99 incl. 21% btw.

Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Gemeente Meise treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Meise bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023 en de volgende jaren.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

GE 62305000/01192

Arbeidskledij

€28.200

OC 62305000/01195

Arbeidskledij

€955,09

OC 62305000/09430

Arbeidskledij

€214,24

OC 62305000/09481

Arbeidskledij

€150,00

OC 62305000/09510

Arbeidskledij

€324,77

OC 62305000/09520

Arbeidskledij

€106,12

OC 62305000/09530

Arbeidskledij

€4.244,83

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022107 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij en veiligheidsschoenen gemeente en OCMW Meise (1 juni 2023 - 31 mei 2027)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 82.644,62 excl. btw of € 99.999,99 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal gemeente Meise optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:

OCMW Meise.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023 en de volgende jaren op budgetsleutels : GE 62305000/01192, OC 62305000/01195, OC 62305000/09430, OC 62305000/09481, OC 62305000/09510, OC 62305000/09520, OC 62305000/09530.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur Meise (01 juni  2023 - 31 mei 2027)” werd een bestek met nr. 2022113 opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Gemeente Meise treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Meise bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

Gunstig advies. 

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 62305000/01192 en in het budget van de volgende jaren.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

GE 62305000/01192 -

Arbeidkledij

 28.200,00

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022113 en de raming voor de opdracht “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni  2023 - 31 mei 2027)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal de gemeente Meise optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald :

OCMW Meise.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 62305000/01192 en in het budget van de volgende jaren.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Renovatie dak sporthal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Renovatie dak sporthal” werd een bestek met nr. 2022117 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 406.726,74 excl. btw of € 492.139,36 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

De dakdichting is versleten en ook de onderliggende houten platen zijn aangetast door het vocht waardoor een volledige vervanging noodzakelijk is.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022 en 2023, op budgetcode 22100000/01191-INVESTERING-O.

Het voorziene krediet zal eventueel verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan om toe te laten dat in 2023 nog andere projecten zoals asbestverwijdering kunnen worden uitgevoerd.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

22100000/01191

______________

 101.987,75 in 2022

 400.000,00 in 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022117 en de raming voor de opdracht “Renovatie dak sporthal”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 406.726,74 excl. btw of € 492.139,36 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022 en 2023, op budgetcode 22100000/01191-INVESTERING-O.

Artikel 5

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Heraanleg van het skatepark - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Heraanleg van het skatepark” werd een bestek met nr. 2022106 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 123.966,94 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de dienst Sport en Uitvoerende diensten voor de heraanleg van het skatepark waarbij de ontwerpen zullen worden beoordeeld door een werkgroep met medewerking van de gebruikers van het skatepark.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 23000000/07420.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

23000000/07420

______________

€ 252.697,19

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022106 en de raming voor de opdracht “Heraanleg van het skatepark”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 123.966,94 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 23000000/07420.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Raamovereenkomst voor aankoop van verf en toebehoren 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop van verf en toebehoren 2023-2026” werd een bestek met nr. 2022128 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.200,00 excl. btw of € 57.112,00 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat gemeente Meise de procedure zal voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet), en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om opnieuw een raamcontract af te sluiten voor de levering van verf en toebehoren.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022128 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop van verf en toebehoren 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 47.200,00 excl. btw of € 57.112,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Gemeente Meise wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026” werd een bestek met nr. 2022129 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Rioolbuizen en hulpstukken), raming: € 100.000,00 excl. btw of € 121.000,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Bestratingsmateriaal), raming: € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Zakgoed), raming: € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Bulk), raming: € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 200.000,00 excl. btw of € 242.000,00 incl. 21% btw.

Percelen 1, 2, 3 en 4 worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat gemeente Meise de procedure zal voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet), en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om opnieuw een raamcontract af te sluiten voor de levering van bouwmaterialen wegen.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

Budgetsleutel

61030000/01191

Acties

/

Beschikbaar budget

€99.007,97

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022129 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 200.000,00 excl. btw of € 242.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Gemeente Meise wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 5

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van technische benodigdheden 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van technische benodigdheden 2023-2026” werd een bestek met nr. 2022131 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Bevestigingsmaterialen), raming: € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Boren en slijpen), raming: € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Lijmen en voegdichting), raming: € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Gereedschappen/toebehoren), raming: € 150.000,00 excl. btw of € 181.500,00 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 180.000,00 excl. btw of € 217.800,00 incl. 21% btw.

Percelen 1, 2, 3 en 4 worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat gemeente Meise de procedure zal voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet), en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om opnieuw een raamcontract af te sluiten voor de levering van technische benodigdheden.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

 

Budgetsleutel

61030000/01191

Acties

/

Beschikbaar budget

€ 129.703,24

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022131 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van technische benodigdheden 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 180.000,00 excl. btw of € 217.800,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Gemeente Meise wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 5

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van houtproducten 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van houtproducten 2023-2026” werd een bestek met nr. 2022132 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 48.000,00 excl. btw of € 58.080,00 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat gemeente Meise de procedure zal voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet), en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de uitvoerende diensten om opnieuw een raamcontract af te sluiten voor de aankoop van houtproducten.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

Budgetsleutel

61030000/01191

Acties

/

Beschikbaar budget

€129.703,24

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2022132 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van houtproducten 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 48.000,00 excl. btw of € 58.080,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Gemeente Meise wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 5

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2023 en volgende jaren op budgetcode 61030000/01191.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Stand van zaken circulatieplan Wolvertem - Toegevoegd punt

Marie-Jeanne Thaelemans stelt volgende vraag:

Vraag

Het is sinds onze vraag tijdens de gemeenteraadszitting van  25 04 2022 geleden dat wij nog iets vernomen hebben over het circulatieplan van Wolvertem. Toen vertelde de schepen van mobiliteit ons dat er nog onderhandelingen bezig waren met De Lijn. Volgens De Lijn waren het voorstellen op vraag van het bestuur waar zij poogden een antwoord op te bieden.  Inmiddels is gebleken dat die testrouten wel wat problemen opleveren en kunnen de draaicirkels van de bus niet worden genomen. Van enige participatie met de burger waar onze burgemeester Gerda Van den Brande de mond van vol had tijdens de periode van  2019 tot september 2021 is al lang niets meer te merken. Als de burgers en ook de mensen van de focusgroepen vragen naar de stand van zaken worden ze met een kluitje in het riet gestuurd.  

Vraag aan de schepen van mobiliteit:

Welke vooruitgang is er inmiddels in dit dossier geboekt?

Wat is uw visie of van het bestuur om het doorgaand verkeer te weren uit het centrum?

Worden de verkeersdeskundigen nog betrokken bij het dossier en de onderhandelingen? 

Wanneer worden de focusgroepen opnieuw betrokken bij het dossier en komt er participatie? 

Wanneer mogen wij het ontwerp verwachten en wanneer zal het uitgevoerd worden?

Antwoord

Schepen Ruben Algaba antwoordt dat de resultaten van het onderzoek met De Lijn werden doorgegeven aan A2Bmobility en dat hij nog steeds wacht op een aangepast plan. Volgens de offerte die destijds werd afgeleverd, dient er nog één projectstuurgroep, een eindnota en een infoavond te worden georganiseerd door A2Bmobility.

Hij vervolgt dat het onder de bevoegdheid van raadslid Thaelemans niet meer voorzien was om de focusgroep nog te betrekken. 

Hij wil met de eindnota wel nog terugkeren naar de bredere bevolking met als doel een gedragen plan te creëren. Met een zelf samengestelde/selecte focusgroep is dit volgens schepen Algaba niet mogelijk.

Schepen Ruben Algaba stelt dat de visie onveranderd is: we zorgen voor een circulatieplan waarbij op een doordachte manier plaats is voor elke weggebruiker, zoals bepaald in de doelstellingenboom.

Schepen Ruben Algaba zegt dat de timing afhankelijk is van derden, in het bijzonder het bureau dat deze opdracht uitvoert. Hij onderzoekt intern welke stappen nodig zijn indien het afwerken van de opdracht uitblijft.

Raadslid Marie Jeanne Thaelemans peilt naar de visie over het doorgaand verkeer. 

Schepen Ruben Algaba wil in de dorpskern meer ruimte en voorrang geven aan de zwakke weggebruiker.

Raadslid Marie Jeanne Thaelemans stelt dat er een plan voorlag waarbij voertuigen niet meer konden doorrijden ter hoogte van de Merchtemsesteenweg.

Raadslid Roel Anciaux vraagt hoe de problematiek van het doorgaand verkeer in Wolvertem-centrum wordt bekeken. Hij vraagt of de schepen akkoord gaat dat het doorgaand verkeer maximaal uit het centrum geweerd wordt.

Schepen Ruben Algaba is van oordeel dat het circulatieplan met alle actoren moet worden bekeken. Hij is wel van mening dat het beter zou zijn als het kan worden omgeleid.

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

WK pronostiekplatform - Toegevoegd punt

Erwin De Clerck stelt volgende vraag:

Vraag

Naar aanleiding van FIFA WordCup 2022 in Qatar organiseerde de gemeente een WK-pronostiekplatform. De gemeente werd hiervoor gecontacteerd door het bedrijf TIFOGROUP. Ik werd als schepen door dezelfde verkopers gecontacteerd in de periode van de eerste meerderheid en heb geweigerd dit project voor te stellen omwille van de zeer eenvoudige en pertinente reden dat het niet de taak is van de overheid om kansspelen te promoten, onder welke vorm dan ook. Het is integendeel de taak van de (lokale) overheid om haar burgers tegen gokverslaving te beschermen. Gokken op sportwedstrijden is net zoals vele andere gokvormen een bron van zeer veel menselijk leed. Zowel de Vlaamse als de Federale overheden zijn zich bewust van het steeds groter wordend maatschappelijk probleem van de gokverslaving. Beide overheden spenderen heel wat geld en middelen aan campagnes en omkaderende wetgeving om te strijden tegen dit steeds groter wordende probleem. Ik denk aan campagnes als “Vergok je sportplezier niet” van de Druglijn en de sportsector en de recente démarches van minister Van Quickenborne rond een algemeen verbod op reclame rond gokken.

De gokindustrie is echter zeer vernuftig en weet haar business via alle mogelijke kanalen steeds verder te laten groeien. TIFOGROUP is daar actief of passief geen uitzondering op.

Op de voorbije gemeenteraad werd vanuit de meerderheid beweerd dat de TIFO-pronostieken geen ‘gokken’ zijn omdat er ‘geen inzet’ was. Dat is juist wat betreft de ‘wettelijke’ definitie van het begrip gokspel. Bij gokken en gokverslaving is er echter veel meer aan de hand. In het geval van de TIFO-pronostiek zit het probleem in de promotie, en vooral in de ‘banalisering’ ervan. Voor veel mensen was deze pronostiek een eerste zeer laagdrempelige kennismaking of initiëring in het gokken op sportwedstrijden. Het is vergelijkbaar met de eerste sigaret, het eerste jointje, het eerste lijntje coke, … banaal en gratis.

De gemeente stelde bovendien haar logo ter beschikking van het kansspelenbedrijf TIFOGROUP die daarmee (net zoals in andere gemeenten) een onthaalpagina maakte waar de spelers op terecht kwamen met linksboven het logo van de gemeente. Het imago van de gemeente werd hierdoor misbruikt om een gokbedrijf de indruk te laten wekken de betrouwbaarheid te kunnen genieten van een gemeente en daardoor de gebruikers ten onrechte de indruk geven dat ze niet bij een gokbedrijf terecht gekomen zijn maar bij het gemeentebestuur. Door die wanpraktijk misleidt de gemeente niet enkel de gebruikers, ze besmeurt haar eigen reputatie en geeft blijk geen enkel inzicht te hebben in de zeer ernstige problematiek van de gokverslaving. Het gebruik van het gemeentelijk logo is nochtans aan strenge voorwaarden verbonden.

Los van de lichtzinnige keuze om als lokale overheid het gokken te banaliseren en het gemeentelijk logo te laten misbruiken, kan men zich de vraag stellen op welke manier het bedrijf TIFO omgaat met de persoonsgegevens van de deelnemers en de bescherming van minderjarigen. In hun algemene voorwaarden staat dat minderjarigen enkel mogen deelnemen als ze daarvoor toestemming hebben gekregen van hun ouders. Die ouders worden echter niet betrokken bij dat proces. Die voorwaarde is dus een letter voor niets. Bovendien stelt het bedrijf dat de privacy van de deelnemers wordt ‘verdedigd met hun leven!’ terwijl alle namen van de deelnemers zonder uitzondering gewoon op het net gegooid worden. Ook dit getuigt van een grenzeloze nonchalance waarvan men zich de vraag kan stellen hoe het mogelijk is dat een gemeentebestuur niet meer ernst aan de dag kan leggen door hier aan mee te werken. Ze neemt een loopje met de geestelijke gezondheidszorg van haar bevolking, jongeren in het bijzonder, ze neemt een loopje met de privacy van haar burgers, ze promoveert het gokken, ze gooit haar reputatie te grabbel en ze is bovendien bereid om daar nog een flinke som voor neer te tellen.

In de privacyverklaring van TIFOGROUP vinden we onder andere volgende paragrafen terug:

       Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn of haar woonplaats in België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk (hierna “Deelnemer” genoemd) heeft, kan meespelen met de pronostieken aangeboden op tifogame.be.

        Minderjarigen mogen aan de pronostieken deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor om op elk moment de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.

3.5 PRIJSAFHANDELING

Hoera! Je hebt een prijs gewonnen. Maar wat nu? Wij zullen contact opnemen met jou aan de hand van jouw opgegeven mailadres. Om de prijs tot bij jou te krijgen zullen wij vragen naar jouw adres, postcode en gemeente en eventueel gsm-nummer. Deze gegevens kunnen eventueel gedeeld worden met een derde partij die de prijs komt leveren in naam van Tifogroup BV of in naam van de organisator van de competitie. Nog voordat je je prijs hebt kunnen uitpakken worden deze gegevens alweer verwijderd en kan je veilig in alle anonimiteit verder spelen tot je opnieuw een prijs gewonnen hebt..

6. Wij beschermen jouw gegevens met ons leven!

Jouw persoonsgegevens worden niet zomaar in een Excelletje bewaard op onze laptop. Je gegevens worden uitsluitend beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Er wordt geen enkele fysieke kopie van gemaakt, tenzij je aangegeven hebt dat de organisatoren/adverteerders van bepaalde competities op Tifogame jou mogen contacteren. In dit geval worden enkel de gegevens nodig om jou te identificeren doorgegeven aan deze derde partij.

Vragen aan het college:

Ik zou van het college een antwoord willen horen op volgende vragen:

  1. Was het college op de hoogte van de ernst van de gokproblematiek en de acties die de verschillende overheden daarrond voeren? Zo ja, waarom is daar dan geen gepast gevolg aan gegeven? Zo neen, hoe valt dat te verklaren?
  2. Welke adviezen werden ingewonnen bij VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en drugverslaving) of andere overheden rond gokverslaving?
  3. Werd de dienst ICT en of de Data Protection Officer van de gemeente om een advies gevraagd rond de betrouwbaarheid en proceduregaranties van de leverancier in kwestie?
  4. Welke garanties heeft de gemeente geëist van TIFOGROUP rond privacy en hoe verklaart ze dat de gegevens van de deelnemers toch leesbaar op het internet staan? Waarom heeft de gemeente niet ingegrepen? Werden de adressen bezorgd aan de winkeliers? Hoeveel minderjarigen hebben deelgenomen? Aan hoeveel ouders is gevraagd of hun deelnemende minderjarigen hun toestemming hadden gegeven? En indien dat getal ongekend is, op welke manier kon TIFOGROUP haar engagement dan nakomen om jongeren te beschermen?
  5. Welke argumenten heeft de gemeente gehanteerd om haar logo, en dus haar geloofwaardigheid, uit te lenen aan een gokbedrijf en op die manier de burgers te misleiden over de identiteit van deze derde partij?
  6. Vindt het bestuur privacy belangrijk en welke consequenties worden verbonden aan de privacyschendingen die voorliggen?
  7. Vindt het bestuur de geestelijke gezondheidszorg van haar burgers en jongeren in het bijzonder belangrijk? Kan ze zich ertoe verbinden om dergelijke wanpraktijken in de toekomst te vermijden?
  8. Welk financieel bilan kan worden voorgelegd? Welk bedrag werd finaal uitgegeven aan TIFOGAMES, aan het drukwerk en ander promotiemateriaal? Op welke manier heeft dat bedrag aantoonbaar geleid tot meer en nieuwe klanten en meer omzet bij onze middenstanders? Hoeveel bedraagt de subsidie van de provincie Vlaams Brabant die hiervoor werd aangevraagd?

Antwoord

Schepen Jorn Lathouwers antwoordt dat het pronostiekspel de bedoeling heeft om de samenhorigheid onder de burgers te vergroten en de lokale handelaars in de kijker te zetten, zeker post corona was een leuke actie meer dan welkom. Het bedrag van € 7 000  is in deze zeker te verantwoorden. 

Als lokaal bestuur vinden wij de geestelijke gezondheid van onze jongeren natuurlijk belangrijk, net daarom hebben wij met de stuurgroep Intergemeentelijke Gezondheidspreventie Radio çava opgestart dat volop inzet op de geestelijke gezondheid en het mentaal welzijn van onze jongeren. 

Er werd geen advies over gokverslaving ingewonnen bij de VAD of andere overheden aangezien er geen financiële inzet wordt gevraagd. Aangezien de leverancier en zijn platform volledig extern opereren en er geen enkele overlap is met de interne samenwerking en/of ICT infrastructuur, werd de dienst ICT of de DPO niet gecontacteerd. Dit is geen standaardanalyse die de dienst ICT of DPO opstart. Dit is ook niet gebeurd bij de opstart van andere externe software zoals Hoplr.

De gegevens die zichtbaar waren op het WK platform zijn de gebruikersnamen gekozen en met toestemming van de spelers zelf. Er werden geen persoonlijke gegevens gepubliceerd op het platform. Wel hebben schepenen Heyvaert en Lathouwers tijdens de gesprekken gevraagd of zij voldeden aan de GDPR wetgeving, en dit blijkt het geval te zijn. 

Er werden geen e-mailadressen bezorgd aan de winkeliers, enkel diegenen van de winnaars. Dit was nodig voor de praktische afhandeling. 

Wanneer het lokaal bestuur een externe partij betaalt voor het leveren van een dienst, kan het logo gebruikt worden om aan te geven dat het bestuur effectief de opdracht heeft gegeven. Dit gebeurde ook bij Hoplr. De Vlaamse participatiemaatschappij heeft Tifogame mee onderschreven wat op haar beurt een ombudsmaatschappij is van de Vlaamse overheid.

Iedereen die meespeelt moet minimaal 16 jaar oud zijn om een prijs in ontvangst te kunnen nemen, er heeft geen enkele minderjarige gewonnen dus het aantal ( als er al zijn) is beperkt. 

Het gevaar van gokken ligt hem in de verslavingsfactor en de mogelijkheid om veel geld te verliezen. Het inleggen van geld en de kans op succes, afhankelijk van een onzekere gebeurtenis werkt verslavingen in de hand, plus dat mensen eventuele verliezen willen goedmaken. Het risico bij het WK pronostiek spel om iets te verliezen is in deze nul. 

De deelnemer kan alleen maar een leuke prijs winnen en tegelijkertijd één van de 56 deelnemende handelaars leren kennen. 

Raadslid Erwin De Clerck is van oordeel dat dit een banalisering van het probleem inhoudt. Hij is van oordeel dat dit een private context kan maar dat een overheid dit niet doet.

 

Publicatiedatum: 23/02/2023