Meise

Zitting van 17 10 2022

Van 19.30 uur tot 21

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

raadslid Diana Tierens vervoegt de vergadering vanaf punt 17.

 

Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Goedkeuring notulen

BESLUIT

Artikel 1

De notulen van de gemeenteraad van 19 september 2022 worden goedgekeurd.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Goedkeuring van het jaaractieplan 2023

MOTIVERING

Feiten en context

De welzijnswet verplicht iedere werkgever om de risico's te evalueren, te inventariseren en de nodige preventieve maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van zijn werknemers op het werk. Die maatregelen moeten opgenomen worden in het jaaractieplan.

Juridische gronden

Welzijnswet van 4 augustus 1996, refererende naar het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS).

Het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998, betreffende het welzijnsbeleid.

De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft.

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk.  Dit nieuwe uitvoeringsbesluit heft het voorgaande KB van 17 mei 2007 op.

De codex over het welzijn op het werk.

Advies/argumentatie

Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan waarin de aandachtspunten en risico's van het bedrijf, op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan voor het komende jaar.

De preventieadviseur geeft een positief advies over dit jaaractieplan.

Het globaal preventieplan is goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 juli 2020.

Het jaaractieplan 2023 zal voor advies worden voorgelegd aan het HOC en BOC.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het jaarlijks actieplan 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De medewerker welzijn op het werk en de betrokken diensthoofden zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering van dit jaaractieplan.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 2 onthoudingen (Thomas Goethals en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad besliste in zitting van 15 april 2019 om de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden' op te richten.

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 juni 2022 kennisgenomen van het ontslag van mevrouw Katrien Uyttersprot als gemeenteraadslid.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.

Het huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenteraad, zoals vastgesteld in gemeenteraadszitting van 20 december 2021.

De gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2019 houdende de oprichting van de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'.

De gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2022 houdende kennisname van het ontslag van mevrouw Katrien Uyttersprot als gemeenteraadslid.

Advies/argumentatie

Aan de fractievoorzitter van N-VA werd gevraagd om voor hun partij een nieuw lid voor te dragen voor de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'.  Namens de N-VA fractie werd Peter Carrière voorgedragen.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Volgend lid van de N-VA fractie worden aangeduid voor de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden':

- Peter Carrière.

Met 15 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 7 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 7 december 2022

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeente Meise is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

De gemeente Meise werd per aangetekend schrijven van 22 september 2022 opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 december 2022 om 18:30 uur.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente Meise per brief van 22 september 2022 overgemaakt.

Juridische gronden

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 7 december 2022 met als agendapunten:

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget 2023.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente Meise, Charlotte Meulemeester, die zal deelnemen aan de digitale Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

De plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Meise, Roel Baudewyns, die zal deelnemen aan de digitale Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Met 14 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 8 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 2022

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeente Meise is momenteel voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West.

De agenda met documentatiestukken werd opgesteld door de Raad van Bestuur in zitting van 5 september 2022.

De gemeente Meise werd per aangetekend schrijven van 12 september 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West die op maandag 12 december 2022 plaatsheeft in het Fluvius-gebouw te 8820 Torhout, Noordlaan 9.

Een dossier met documentatiestukken waren bij deze oproepingsbrief gevoegd.

 

Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (het dossier Tramontana).

In het artikel 3.A.2 van de statuten van Fluvius West wordt in het voorwerp voorzien dat de Opdrachthoudende vereniging bevoegd is voor o.m. “het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken”. 

Gelet op het artikel 3.B van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West waarin opgenomen is dat de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar voorwerp ook mag verwezenlijken door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al dan niet kan in deelnemen met naleving van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Fluvius West doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv met zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. De twee bedrijven zullen met dat doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en operationeel zelfstandig zal zijn.

Het datanetwerk van de toekomst zal:

        open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,

        ultraperformant zijn door hogere datasnelheden,

        toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden,

        en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold. 

De gemeente Meise is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en snelle dataverbindingen van cruciaal belang is. De gemeente Meise wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op het vlak van connectiviteit en het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen via hoofdzakelijk een fiber-to-the-home-technologie. De gemeente Meise staat ten volle achter de ambitie om glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel in stedelijk als in landelijk gebied en – waar dit niet mogelijk is – de huidige hybride glasvezel-coax-netwerkinfrastructuur van een upgrade te voorzien.

Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle burgers en bedrijven van de gemeente Meise aanbelangt. De beslissing van de gemeente Meise, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van openbare elektronische-communicatienetwerken op haar grondgebied wordt gekwalificeerd als een taak van gemeentelijk belang. De uitrol van het datanetwerk zal maximaal gebeuren in synergie met andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke beslissing laat het recht van de gemeente Miese in haar hoedanigheid van domeinbeheerder onverlet om op verzoek van een derde partij de nodige domeintoelatingen toe te kennen. Ook de keuze om vrij een dienstverlener als stad/gemeente te kiezen blijft behouden.

Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en beschikbaar te stellen wenst de gemeente Meise een beroep te doen op de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West, die door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv de vennootschappen NetCo en HoldCo mede zal uitbouwen. In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande HFC-netwerk en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht. Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. De oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo worden ingebracht, biedt desgevallend en tussentijds mogelijkheden om een uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders.

Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor de stad/gemeente om deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een efficiënt, betaalbaar en toegankelijk datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken.

De Raad van Bestuur van Fluvius West heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 5 september ll. het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd. In dit inbrengverslag werden de voorafgaande besluitvormingsvereisten opgenomen die gelden als opschortende voorwaarden voor de realisatie van het dossier Tramontana.

 

Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen.

Gelet op het feit dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van Bestuur, overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een omstandige verantwoording heeft opgemaakt.

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen. 

 

  1. DOSSIER TRAMONTANA

De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen.

Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Fluvius West besliste inbreng van bedrijfstak van de openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius System Operator cv op haar beurt deze bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap NetCo die zal instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. De Opdrachthoudende vereniging Fluvius West ontvangt daarvoor de daartoe uitgegeven aandelen K in Fluvius System Operator cv, waardoor de participatie van Fluvius West in de exploitatiemaatschappij wordt uitgebreid voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken. Voor de toekenning van de aandelen en de winstverdeling betreffende de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen een deelnemer die reeds aangesloten was voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (heeft recht op vergoeding voor de specifieke en de algemene inbreng) en een deelnemer die dat op heden nog niet is (heeft recht op vergoeding voor de algemene inbreng).

        Voor de vergoeding van de specifieke inbreng blijven de bestaande aandelen Atv en Aogt en winstbewijzen Wtv van toepassing en blijft de bestaande winstverdeling van toepassing (inclusief voor het zogenaamde synthetisch dividend).

        Voor de vergoeding van de algemene inbreng zal aan de gemeenten die voor 1 januari 2023 aangesloten zijn voor de activiteit elektriciteit gevraagd worden om één bijkomend aandeel Aed te onderschrijven dat zal worden omgezet in één aandeel Aek. Het winstsaldo wordt verdeeld op basis van het aantal EAN’s elektriciteit.

 

De Fluvius-NET-activiteit (elektronische-communicatiediensten) vormt een onderdeel van de inbreng bedrijfstak door Fluvius West in Fluvius System Operator cv. De bestaande dienstenrelatie tussen de Opdrachthoudende vereniging en haar deelnemers zal ingebracht worden in NetCo. Voor de steden/gemeenten die op heden deelnemers zijn voor de Fluvius-NET-activiteit (elektronische-communicatiediensten) houdt dit in dat zij de bestaande diensten aan dezelfde voorwaarden kunnen/zullen verderzetten. Het behoort tot de gemeentelijke autonomie om hier desgevallend te opteren voor geen verderzetting van deze Fluvius-NET-activiteit.

 

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het bijzonder:

        de verduidelijking dat het om ‘openbare’ elektronische-communicatienetwerken gaat;

        de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo;

        het invoegen van de definitie ‘synthetisch dividend’ die van toepassing is op de deelnemers die reeds voor 1 januari 2023 aangesloten zijn voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;

        het schrappen van de Fluvius-Net-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van bedrijfstak;

        aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed worden voor – naar gelang het geval – de specifieke en/of algemene inbreng bedrijfstak;

        het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat de adviesverlening betreft inzake de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;

        de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;

        een actualisering van de bijlage 1 alsook het toevoegen van een nieuwe bijlage 4 met een overzicht van de gemeenten die deel uitmaakten van een kabelmaatschappij.

 

 2.    OVERIGE WIJZIGINGEN

De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen en zijn een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de activiteiten Fluvius GIS en Center, het rechtzetten van materiële vergissingen, enz.

Het betreft meer bepaald:

        een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de toepassing van artikel 397, 2de lid van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur;

        de terminologische verfijning door de introductie van de term ‘distributienetwerken’ bij de activiteiten andere dan elektriciteit en gas;

        de invoeging en/of actualisering van een aantal definities;

        een verfijning in de aanhef van het voorwerp;

        de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het intern gevoerde kerntakendebat;

        de schrapping van de openbaredienstverplichting voor de openbare verlichting ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021;

        de schrapping van de bepalingen betreffende de aandelen B en B*;

        de precisering dat een deelnemer per activiteit waarvoor hij toetreedt ten minste één aandeel dient te onderschrijven;

        de rechtzetting van foutieve verwijzingen en materiële vergissingen;

        de precisering wat het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft;

        de conformering aan de artikelen 422 en 423 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;

        de toevoeging van de machtiging door de deelnemers om elke verschuldigde som af te houden van de dividenden.

 

De agendapunten 4 tot en met 6 zijn een gevolg van de structuurwijzigingen.

De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake energie (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het grondgebied van Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas met als doel om zo de operationele efficiëntie te verhogen.

In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 (hierna het “Energiedecreet”) werden bijgevolg twee randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen gemeenten kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name (i) dezelfde distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit en (ii) aaneensluitende geografische gebieden met minstens 200.000 aangesloten afnemers.

Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de distributienetbeheerders  momenteel tot en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan voormelde voorwaarden waarbij eventueel onderling gebieden kunnen worden uitgewisseld.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet zijn aangewezen als distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk is als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig zijn.  Daarom heeft de Raad van Bestuur van Fluvius West in zitting van 5 september 2022:

  1. een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Jabbeke, heden ressorterend onder Fluvius West, overgedragen worden aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo;
  2. een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Vosselaar, heden ressorterend onder Fluvius West, overgedragen wordt aan de Opdrachthoudende vereniging Iveka;
  3. een voorstel van fusie door overneming opgesteld van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar de overnemende vereniging en dit vanaf 1 januari 2025. 

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming en de fusie door overneming zijn opgenomen in de respectievelijke voorstellen van partiële splitsing en het fusievoorstel.  

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 2021. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2021 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2025, waarop genoemde partiële splitsingen en fusie binnen de onderscheiden Opdrachthoudende verenigingen boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van kracht worden.

Door deze partiële splitsingen en fusie zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het artikel 4.1.1. van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de steden/gemeenten en de distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de voorwaarden en ratio legis van het Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de mogelijkheid moet geboden worden om voor de concrete uitwerking van de transactie en de overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te krijgen tot 1 januari 2025, het begin van de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur.

 

Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Jabbeke van Fluvius West naar Imewo.

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente Jabbeke een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas. Daarom stellen de raden van bestuur van Fluvius West en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en haar aandelen in de cv Publi-T uit de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West zal uitreden en haar aansluiting zal uitbreiden bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Jabbeke de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren.

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

 

Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Vosselaar van Fluvius West naar Iveka.

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente Vosselaar een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.  Daarom stellen de raden van bestuur van Fluvius West en Iveka voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente Vosselaar voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T uit de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West zal treden en hiervoor zal toetreden bij de Opdrachthoudende vereniging Iveka. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Vosselaar de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren.

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

 

Het zesde agendapunt omvat de realisatie van de fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door Gaselwest (met naamswijziging in ‘Fluvius West’) – ontwerpstatuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius West.

Fusievoorstel

De Opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Fluvius West staan samen in voor een aantal nutsvoorzieningen vnl. in West- en Oost-Vlaanderen en voor een aantal gemeenten in de rand rond Brussel (Vlaams-Brabant) en in de Kempen. Gaselwest is distributienetbeheerder voor elektriciteit en/of gas voor 53 gemeenten die zich situeren in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Fluvius West is distributienetbeheerder voor elektriciteit voor 14 gemeenten uit de provincie West-Vlaanderen en voor 1 gemeente uit de provincie Antwerpen en voor gas voor 10 gemeenten uit de provincie West-Vlaanderen en voor 1 gemeente uit de provincie Antwerpen. Fluvius West staat daarnaast in voor de kabelactiviteit in 33 gemeenten in West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant en voor de activiteit riolering in 20 gemeenten uit de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de twee voornoemde verenigingen te fusioneren.

Gelet op de verplichting van het Energiedecreet (artikel 4.1.1) om tegen 1 januari 2023 als distributienetbeheerder te beschikken over een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied (verplichting in hoofde van de Opdrachthoudende verenigingen/distributienetbeheerders) en de verplichting om als gemeente dezelfde distributienetbeheerder te hebben voor de activiteiten elektriciteit en aardgas (verplichting in hoofde van de gemeenten), vormt deze bepaling in het Energiedecreet aldus de basis voor ‘verplichte’ gebiedsuitwisselingen. Het Energiedecreet bepaalt in artikel 4.1.1 tevens dat de distributienetbeheerders moeten voldoen aan een minimumomvang van 200.000 aangesloten afnemers.

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in de wens van de Vlaamse Regering tot vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering van het aantal bestuursmandaten nagestreefd.

Het is de bedoeling dat de fusie-distributienetbeheerder Fluvius West in de toekomst fungeert als één ‘multi-utility’-entiteit, waarin samen met het distributie­netbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie­voordelen voor de activiteiten openbare elektronische-communicatienetwerken, riolering en warmte maximaal worden geopti­maliseerd.  De fusie van de twee entiteiten zal het uniform werken en de mogelijkheden om nog efficiënter te werken en te organiseren, met alle voordelen van dien, bevorderen doordat er zowel op het terrein als bij de centrale diensten zal kunnen worden gewerkt in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied.

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele stad/gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de verankering van de operationele werking.

Het gehele vermogen van Fluvius West zal – na de partiële splitsingen van de gemeenten Jabbeke en Vosselaar – ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op Gaselwest, en dit vanaf 1 januari 2025. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zal het huidige Fluvius West van rechtswege ophouden te bestaan.

De opschortende voorwaarden inzake de fusie door overneming zijn opgenomen in het fusievoorstel.

 

Ontwerp statuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius West

De ontwerpstatuten van de fusie-distributienetbeheerder ‘Fluvius West’ hernemen de elementen die doorgevoerd zijn in voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegen er volgende aan toe met ingang van 1 januari 2025 :

        Toevoeging definitie synthetisch dividend, dat van toepassing is op de gemeenten van ex-Fluvius West (BTW BE0205.157.176).

        Toevoeging van de nieuwe bijlage 2 met het overzicht van de gemeenten die deel uitmaakten van de ex-kabelmaatschappijen. 

        Opname van de specifieke bepalingen van de over te nemen entiteit Fluvius West

        Voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken worden de binnen Fluvius West (= ex-kabelmaatschappij) bestaande aandelen en winstbewijzen overgenomen mits vervanging van de aandelen Atv en Aogtv door aandelen At (creatie van aandelen At binnen de fusie-distributienetbeheerder) en de winstbewijzen Wtv door winstbewijzen Ct. Ook de binnen Fluvius West bestaande aandelen Aek [in hoofde van de deelnemers Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, Izegem, Koekelare, Kortemark, Ledegem, Lendelede, Middelkerke, Oudenburg, Torhout en Wevelgem] worden ongewijzigd overgenomen in de fusie-distributienetbeheerder. Genoemde aandelen en winstbewijzen behouden hun binnen Fluvius West van toepassing zijnde winstverdeling teneinde de rechten van de gemeenten te vrijwaren voor de door Fluvius West verrichte inbreng bedrijfstak ‘algemeen’ en ‘specifiek’ in Fluvius System Operator cv. 

        De verduidelijkende bepalingen die heden in de statuten van Fluvius West vermeld worden in de artikelen 33bis en 44, werden opgenomen in de statuten van de fusie-distributienetbeheerder in de artikelen 29bis en 39.

        In de winstverdeling voor de nevenactiviteit wordt de van toepassing zijnde regeling geborgd voor het segment Hoogspanning voor de ex-Fluvius West-gemeenten die per 31 december 2024 aangesloten zijn voor de activiteit elektriciteit ‘Hoogspanning’. Eveneens wordt in datzelfde artikel de geldende winstverdeling opgenomen voor de ex-Fluvius West-gemeenten met betrekking tot de aandelen Publi-T.

        De in de statuten van Fluvius West voorkomende bepalingen met betrekking tot het voorheen in Fluvius West ondergebracht personeel worden ingeschreven in het artikel 37 punt 4.

        Wat de stemrechten betreft op de algemene vergadering worden de nieuw gecreëerde aandelen At toegevoegd.

        Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar het decretaal voorziene aantal van 15. Immers het Decreet (artikel 434) en de statuten voorzien dat ‘in geval van een significante wijziging in het werkingsgebied van de Opdrachthoudende vereniging, of ingeval de Opdrachthoudende vereniging betrokken is bij een fusie met andere Opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen, het maximaal aantal leden vijftien bedraagt’. Naar afvaardiging binnen de Raad van Bestuur van Fluvius West (fusie-distributienetbeheerder) wordt een verhouding van 9 (ex-Gaselwest) en 6 (ex-Fluvius West) voorgesteld als transitiemaatregel voor de eerste legislatuur startende in 2025.

        Er worden 5 RBC’s binnen de fusie-distributienetbeheerder voorzien waarvan de indeling is opgenomen in de bijlage 1bis van toepassing vanaf 1 januari 2025.

        De bijlagen 1 en 1bis zijn per 1 januari 2025 te actualiseren ingevolge de partiële splitsing van de gemeente De Haan van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo en de fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

        Naamswijziging van ‘Gaselwest’ in ‘Fluvius West’.

 

AANWIJZING FLUVIUS WEST ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER

Door de geplande fusie door overneming van Fluvius West door Gaselwest ontstaat één nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en gas. 

Overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk distributie­net de netbeheerder aan. In­dien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeen­ten. Volgens artikel 4.1.4 van het Energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken distributienetbeheerders van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen.

In het vooruitzicht van de geplande fusie van Fluvius West en Gaselwest tot ‘Fluvius West’ op 1 januari 2025 hebben de Raden van Bestuur van Fluvius West en Gaselwest respectievelijk in zitting van 5 september 2022 en 12 september 2022 hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de aanwijzing van de fusie-distributienetbeheerder Fluvius West als distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het volledige grondgebied waarop beide distributienetbeheerders op 1 januari 2025 actief zullen zijn. Zij hebben beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op hun respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van 12 en 20 december 2022. 

--> De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de buitengewone algemene vergadering heeft ingenomen. 

Juridische gronden

Artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering. 

Het Energiedecreet van 8 mei 2009.

Het decreet van 22 december 2022 over het lokaal bestuur.

Advies/argumentatie

Gunstig advies

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Sibelgas - Bijzonder algemene vergadering op 20 december 2022

MOTIVERING

Feiten en context

De deelnemingen van de gemeente Meise in SIBELGAS, opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te Grote Markt Z/N, 1800 Vilvoorde.

Overwegende dat de raad van bestuur van SIBELGAS van 20 september 2022 de aanpassing van het voorwerp in de statuten van SIBELGAS heeft goedgekeurd.

Overwegende dat de raad van bestuur van SIBELGAS van 20 september 2022 heeft ingestemd met de aanpassingen van de statuten.

Overwegende dat de raad van bestuur van SIBELGAS van 20 september 2022 de buitengewone algemene vergadering van SIBELGAS (hierna: "BAV") heeft samengeroepen en heeft bepaald dat deze op 20 december 2022 om 18:00 uur zal plaatsvinden bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1 te 1800 Vilvoorde (Aula)". Deze vergadering omvat volgende dagorde:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
2. Wijziging van de statuten van Sibelgas ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV (die in werking treden op 1 januari 2023) en ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties (die in werking treden op 1 januari 2022).
3. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 2 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
4. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.
5. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV (Wetboek van Vennootschap).
6. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

Gelet op de documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur van SIBELGAS, daarin begrepen het bijzonder verslag van de raad van bestuur tot wijzing van het voorwerp (zie bijlage).

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Haar goedkeuring te verlenen om deel te nemen aan de BAV van SIBELGAS op 20 december 2022, Gerda Van den Brande, Charlotte Meulemeester en Christine De Cubber als mandatarissen aan te stellen teneinde de gemeente Meise te vertegenwoordigen op de BAV van SIBELGAS en te stemmen op alle punten van de dagorde van die BAV.

Artikel 2

Haar goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het voorwerp in de statuten van SIBELGAS.

Artikel 3

Haar goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van SIBELGAS conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zie bijlage).

Met als toevoeging en zoals unaniem beslist door de Raad van Bestuur van 20 september 2022 dat:
Indien NetCo werken wenst uit te voeren op het grondgebied van een gemeente, er wordt bevestigd dat de onrechtstreekse aandeelhoudersrelatie van de gemeenten geen afbreuk zal doen aan de toepassing van de geldende wetgeving op / door NetCo. NetCo zal onderworpen zijn aan dezelfde wettelijke verplichtingen als andere operatoren die dezelfde of gelijkaardige activiteiten ontwikkelen. Onder meer zal NetCo een kennisgeving moeten doen aan het BIPT om erkend te worden als operator voor het aanbieden van openbare elektronische-communicatienetwerken of van voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiediensten.

Na deze kennisgeving zal NetCo, eveneens op basis van de geldende wetgeving, domeintoelatingen moeten aanvragen voor de aanleg en het beheer van elektronische-communicatienetwerken, o.m. bij de steden en gemeenten in hun hoedanigheid als domeinbeheerder.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit, met inbegrip van een verdere delegatie van de bijzondere machtiging verleend bij dit besluit.

Met 14 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 8 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

I.B.E.G. - Buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022

MOTIVERING

Feiten en context

De deelnemingen van de gemeente Meise in de Intercommunale van Brabant voor Elektriciteit en Gas CVBA (hierna "I.B.E.G."), opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te Grote Markt Z/N, 1800 Vilvoorde.

Overwegende dat de raad van bestuur van I.B.E.G. van 20 september 2022 heeft ingestemd met de aanpassingen van de statuten.

Overwegende dat de raad van bestuur van I.B.E.G. van 20 september 2022 de buitengewone algemene vergadering van I.B.E.G. (hierna: "BAV") heeft samengeroepen en heeft bepaald dat deze op 20 december 2022 om 17u30 zal plaatsvinden bij "Living Tomorrow, Indringingweg 1 te 1800 Vilvoorde (Aula)". Deze vergadering omvat volgende dagorde:

1. Voorstel tot statutenwijzigingen.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023.
4. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

 Gelet op de documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur van I.B.E.G..

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Haar goedkeuring te verlenen om deel te nemen aan de BAV van I.B.E.G. op 20 december 2022, Gerda Van den Brande, Charlotte Meulemeester en Christine De Cubber als mandatarissen aan te stellen teneinde de gemeente Meise te vertegenwoordigen op de BAV van I.B.E.G. en te stemmen op alle punten van de dagorde van die BAV.

Artikel 2

Haar goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van I.B.E.G.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit, met inbegrip van een verdere delegatie van de bijzondere machtiging verleend bij dit besluit.

Met 14 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 8 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van lokaal bestuur Meise

MOTIVERING

Feiten en context

Het wettelijk kader voor het optreden van de gouverneurs en burgemeesters inzake crisisbeheer werd via het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning bijgewerkt en aangepast aan de realiteit op het terrein. Dit resulteerde er onder meer in dat de noodplannen vandaag op een dynamischere manier kunnen worden uitgewerkt en via het voorziene model in het nationaal veiligheidsportaal (ICMS) kunnen worden opgenomen. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat alle gemeentelijke en provinciale noodplannen meer op elkaar afgestemd zullen zijn.

Het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (ANIP) werd conform deze nieuwe structuur in het nationaal veiligheidsportaal (ICMS) geactualiseerd en op de gemeentelijke veiligheidscel van 27 september 2022 goedgekeurd.

 Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Advies/argumentatie

De burgemeester draagt de verantwoordelijkheid voor de opmaak van het gemeentelijk algemeen nood-en interventieplan voor het grondgebied van de gemeente.

Een deugdelijk plan staat of valt met de aanwezigheid van de meest recente gegevens van alle actoren binnen het crisisbeheer. Daarom is het van essentieel belang dat alle contactgegevens steeds actueel zijn, zoals onder meer de gegevens van de operationele en beleidsdiensten, de informatie- en onthaalcentra,...

Zoals voorzien in de wetgeving zal de gouverneur de gemeentelijke noodplannen, en de grondige actualisaties ervan, goedkeuren. Dit betekent dat de plannen nagekeken zullen worden op inhoud, structuur en conformiteit met de provinciale plannen.

In het belang van een uniform crisisbeheer is het belangrijk dat alle actoren, waaronder de bevoegde overheden, op een gelijkvormige manier zullen werken.

Op vraag van de gouverneur werd het gemeentelijk noodplan geactualiseerd in de voorziene structuur van het nationaal veiligheidsportaal (ICMS) en werd het op 29 september 2022 ter goedkeuring overgemaakt aan de dienst noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant.

Het algemeen nood- en interventieplan dient eveneens ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het geactualiseerde algemeen nood- en interventieplan (ANIP) van lokaal bestuur Meise wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De bestemmelingen van het ANIP, zoals opgenomen in het nationaal veiligheidsportaal ICMS, worden van deze beslissing in kennis gesteld.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Vaststellen van de politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen - GAS 5 reglement

MOTIVERING

Feiten en context

Het Vlaams parlement geeft sinds 1 februari 2021 aan de lokale besturen de mogelijkheid om de beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de maximumsnelheid gelimiteerd is tot 30 of 50 km/ uur via de gemeentelijke administratieve sancties te bestraffen.

Hiervoor werd een nieuw artikel 29quarter ingevoerd in de wet van 16 maart 1968.

Wanneer de beperkte snelheidsovertredingen voldoen aan de voorwaarden om via de gemeentelijke administratieve sancties te worden bestraft, heeft dit de depenalisering tot gevolg.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 40 §3: de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendige bestuur van de gemeente.

De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer, in het bijzonder artikel 29quarter.

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikelen 119 en 135 §2.

Advies/argumentatie

Het lokaal bestuur opteert om de beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid gelimiteerd is tot 30 of 50 km/ uur via de gemeentelijke administratieve sancties te bestraffen, dit na voorafgaandelijk overleg met de politiezone K-L-M en de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel.

Het feit dat de dienstverlening bij Haviland op vlak van sanctionerende ambtenaren - in tegenstelling tot de gewestelijke verwerkingscentra bij strafrechtelijke proces-verbalen - niet beperkt wordt door quota, geeft hierbij de doorslag. Het doel is om het aantal snelheidsovertredingen aanzienlijk te zien dalen zodat ook het aantal verkeersongelukken daalt en de verkeersveiligheid verhoogt.

In eerste instantie starten we vanaf 1 december 2022 voor een periode van 6 maanden met het depenaliseren van de snelheidsovertredingen via de onbemande mobiele camera. In deze periode doen we de nodige ervaringen op. Met Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel en met de politiezone K-L-M is afgesproken om vanaf april 2023 stapsgewijs ook vaste trajectcontroles te depenaliseren via GAS 5. Tegen de zomer van 2023 zou in elke gemeente tot drie trajectcontroles ingevoerd worden.

De politie treedt op voor het vaststellende gedeelte van de gemeentelijke administratieve sanctie. Om dit in goede banen te leiden, werd het verkeersteam van de politiezone K-L-M in de loop van 2022 versterkt met twee extra calog-medewerkers.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5), zoals toegevoegd als bijlage, wordt vastgesteld.

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het lokaal decreet.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de korpschef van de politiezone K-L-M, de colleges van burgemeester en schepenen van de lokale besturen Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel, de sanctionerend ambtenaar, de griffie van de bevoegde politierechtbank en de procureur des Konings.

Met 14 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 1 stem tegen (Erwin De Clerck), 7 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Afsluiten van een overeenkomst tussen lokaal bestuur Meise en Haviland intercommunale houdende aanstelling van een sanctionerend ambtenaar voor GAS 5

MOTIVERING

Feiten en context

Lokaal bestuur Meise wenst voor de opvolging van GAS 5- boetes beroep te doen op Haviland intercommunale.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.

Het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, in het bijzonder artikel 6.

De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (de Wegverkeerswet), in het bijzonder artikel 29quater.

Het Koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

De thans van kracht zijnde statuten van Haviland, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2021.

De gemeenteraadsbeslissing van 16 mei 2022 houdende de vaststelling van het zonaal politiereglement van de politiezone K-L-M, gepubliceerd op de gemeentelijke website op 24 mei 2022.

De gemeenteraadsbeslissing van 16 mei 2022 houdende de vaststelling van het gemeentelijk GAS- reglement.

De gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2022 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Meise en Haviland intercommunale voor de aanstelling van sanctionerende ambtenaren voor de vaststellingen van GAS 1 en GAS 4.

Advies/argumentatie

Overeenkomstig artikel 4 van haar statuten heeft Haviland tot doel haar deelnemers bij te staan bij de uitvoering van hun taken door:

        Het verlenen van ondersteunende diensten;

        Door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen;

        Door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen binnen bepaalde beleidsdomeinen, waaronder de gemeentelijke administratieve sancties.

Deze dienstverlening kan volgens artikel 5 van de statuten onder meer de vorm aannemen van diensten voor één of meer deelnemers waarvoor exclusiviteit verleend wordt en dit op basis van een kosten- en expertisedelend principe.

Haviland biedt de mogelijkheid om, conform hun statuten, diensten te leveren in het belang van de aangesloten gemeenten. De aanduiding van een intergemeentelijk sanctionerend ambtenaar dient ontegensprekelijk als een dergelijke dienst beschouwd te worden.

Lokaal bestuur Meise is in de mogelijkheid om, als deelnemer van de dienstverlenende vereniging Haviland, een beroep te doen op deze diensten van de vereniging, alsook deze diensten in exclusiviteit aan Haviland te geven.

Deze ondersteuning is een in exclusiviteit toegewezen dienst, waarbij de gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, en deze niet in eigen beheer wenst uit te voeren, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Haviland.

Voor de uitvoering van deze exclusieve taken zal worden gewerkt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde overeenkomst.

Lokaal bestuur Meise heeft bij gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2022 reeds een overeenkomst voor onbepaalde duur afgesloten met Haviland voor de aanstelling van sanctionerende ambtenaren voor GAS 1 en 4.

Financiële gevolgen

Overeenkomstig de bijgevoegde overeenkomst worden de dossiers in het kader van deze opdracht op heden behandeld aan een forfaitair tarief van 24 euro per dossier (GAS 5), exclusief de onderdelen welke expliciet niet inbegrepen worden in deze kost.

De kostprijs voor de behandeling van een dossier GAS 5 is lager ten opzichte van een GAS 4 -dossier omwille van volgende redenen:

        Minder verweer en de behandeling ervan duurt minder lang bij een GAS 5- dossier;

        Lagere post-kost bij GAS 5: hogere initiële betalingsgraad bij GAS 5 t.o. GAS 4 waardoor minder aanmaningen worden verstuurd;

        Bij GAS 5 mag de sanctionerend ambtenaar het bestuur niet in rechte vertegenwoordigen, bij GAS 4 wel;

        De opstartkost van GAS 5 is lager;

        Het proces GAS 5 verloopt digitaler dan GAS 4, o.a. minder telefoons => lagere overheadkost.

Het ontvangstenbudget bestaat reeds en zal verhoogd worden op basis van de verwachte meerinkomsten. Op het uitgavenbudget zal op basis van een reële raming een budget voorzien worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2022/01. De ontvangsten en uitgaven zouden qua grootorde eenzelfde effect hebben waardoor de budgettaire impact nul of zeer gering zal zijn.

Budget

Actie

Beschikbaar 2022

GE/04800/61500000

(kosten GAS boetes)

-

€0,00

GE/04800/74500000

(Ontvangsten GAS boetes)

-

€2.860,00

BESLUIT

Artikel 1

De overeenkomst met Haviland, zoals toegevoegd als bijlage, aangaande de aanstelling van  sanctionerend ambtenaren voor GAS 5, wordt goedgekeurd.

De volgende dienst worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging Haviland, en dit voor onbepaalde duur vanaf 1 november 2022: aanstelling van sanctionerend ambtenaren voor GAS 5.

Artikel 2

An Van den Stockt, Nikita Vanschaemelhout en Jasmine de Wachter worden aangesteld als sanctionerend ambtenaren voor lokaal bestuur Meise voor wat betreft de sanctionering van GAS 5.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing.

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de provinciegouverneur, de sanctionerend ambtenaren van Haviland, de korpschef van de politiezone K-L-M, de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en de griffiers van de rechtbank van eerste aanleg en van de politierechtbank.

Met 19 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 3 onthoudingen (Sonja Becq, Emiel De Boeck en Veerle De Cuyper)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Jaarrekening 2021: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Voorlopige straatnamen - zijstraat Groenveldlaan (VV807)

MOTIVERING

Feiten en context

De noodzaak voor een straatnaam werd vastgelegd door het schepencollege in zitting van 22 augustus 2022 voor de volgende nieuwe weg:

- Verkaveling 807 - zijstraat langs de Groenveldlaan.

De aanleg van deze nieuwe weg is in uitvoering en zal na realisatie worden ingelijfd in het openbaar domein.

Na de uitvoering van de infrastructuurwerken en de opgelegde lasten wordt het verkoopbaarheidsattest afgeleverd en kan de verkavelaar in principe starten met de verkoop van de gronden.  Bij ontvangst van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de bebouwing van de kavel moet de dienst ruimtelijke ordening beschikken over een adres in het CRAB.  Dit betekent dat de nieuwe straatnaam voor de weg en de huisnummers moeten gekend zijn.

De goedgekeurde verkavelingsplannen werden aan de heemkundige kring Berla overgemaakt op 23 augustus 2022 met de vraag om een gemotiveerd voorstel te bezorgen voor de nieuwe straatnaam.

Na de voorlopige aanvaarding van de straatnaam door het schepencollege en de gemeenteraad wordt een openbaar onderzoek (30 dagen) georganiseerd door de dienst ruimtelijke ordening.

Er dient advies te worden gevraagd aan de cultuurraad.

Juridische gronden

Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 7 april 1977), gewijzigd bij:

Het decreet van 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 1 september 1987.

Het decreet van 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25 februari 1997.

Het decreet van 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 17 december 2002 bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen of wijzigen van nieuwe namen aan openbare wegen en pleinen.

Advies/argumentatie

De heemkundige kring Berla heeft op 27 augustus 2022 een gemotiveerd advies/voorstel gedaan voor de volgende nieuwe straatnaam:

- Slagmeulderhoek

als naam voor de zijstraat langsheen de Groenveldlaan (verkaveling 807).

Motivering/advies: "Hoewel we steeds eerst kijken naar mogelijke vrouwen die in aanmerking komen voor de naamgeving voor nieuwe straten, bleek er uit dat deel van de gemeente (= de buurt van de Nekker) niet zo direct iemand in het oog te springen.  De enige persoon die danvervolgens ook mogelijk in aanmerking kwam was Jan-Baptist Van Gijsel (de mecenas en onder andere schenker van de beiaard) maar vermits het een klein en doodlopend straatje betreft, leek ons dat nu ook niet zo direct de meest aangewezen keuze.  Er waren evenmin gebeurtenissen, gebouwen, verdwenen verenigingen of zo uit dat gedeelte van de gemeente die kwamen bovendrijven.  Het historisch opmerkelijkste aan de Nekker is ongetwijfeld de eeuwenoude watermolen, ooit nog bezit van Willem De Zwijger.  Maar er bestaat al een "Molenkouter".
De oudste bekende uitbaters van deze watermolen, dus de echte molenaars die er ooit werkten, blijkt de familie Slagmeulder te zijn (eind 16de, begin 17de eeuw).
Vermits dit perfect plaatsgebonden en historisch verantwoord is; deze familienaam op dit ogenblik geen mogelijke commerciële, politieke, sociale of andere controversiële connotaties oproept en er evenmin verwarring met andere straatnamen mogelijk is, zouden we willen voorstellen de nieuwe straat "Slagmeulderweg" of nog beter, vermits het een doodlopend straatje is, de naam "Slagmeulderhoek" te geven.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1
De straatnaam "Slagmeulderhoek" wordt voorlopig aanvaard voor de zijstraat langsheen de Groenveldstraat (verkaveling 807).

Artikel 2
De dienst ruimtelijk ordening start een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen waarbij alle betrokken aanwonenden (18+ en alle eigenaars woonachtig in België) worden aangeschreven. Een bericht wordt aangeplakt aan het gemeentehuis en ter hoogte van de nieuwe straat.
Het bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

Artikel 3
De voorlopig vastgestelde straatnaam zal voor advies overgemaakt worden aan de gemeentelijke cultuurraad.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Renovatie plafond en aanpassing sanitair zwembad - Goedkeuring verrekening 1

MOTIVERING

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 maart 2022 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie plafond en aanpassing sanitair zwembad” aan Ramast Bouw NV, Industrieweg 17 te 3190 Boortmeerbeek, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 58.591,05 excl. btw of € 70.895,17 incl. 21% btw.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 20211858.

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te brengen:

 

Bijwerken

+

€ 9.289,00

Totaal excl. btw

=

€ 9.289,00

Btw

+

€ 1.950,69

TOTAAL

=

€ 11.239,69

Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 15,85%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 67.880,05 excl. btw of € 82.134,86 incl. 21% btw bedraagt.

Deze werken omvatten het plaatsen van 2 vloerpotten, vervangen van de siliconenvoegen in de zwemkom, afkasten van afvoerleidingen, dichtmetsen van openingen aan de verluchtingskoker en schilderen van de radiatoren en muur in de droge gang.

Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.

De leidend ambtenaar, de heer Patrick Fierens, verleende gunstig advies.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/1 (Aanvullende Werken/Leveringen/Diensten).

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Advies/argumentatie

Gunstig advies van de Uitvoerende diensten om deze aanvullende werken om technische redenen te laten uitvoeren door de opdrachtnemer.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 22100000/01191-INVESTERING-O.

Er is geen visum van de financieel directeur vereist.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

22100000/01191 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen

______________

€ 241.771,84

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Renovatie plafond en aanpassing sanitair zwembad” voor het totaal bedrag in meer van € 9.289,00 excl. btw of € 11.239,69 incl. 21% btw.

Artikel 2

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 22100000/01191-INVESTERING-O.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Goedkeuring Riopact-overeenkomst met de Watergroep

MOTIVERING

Feiten en context

Op 28 juni 2012 sloot de gemeenteraad van Meise een dienstverleningsovereenkomst af met de NV Aquafin inzake de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Deze overeenkomst is vervallen op 28 juni 2022.

Omwille van de specifieke kennis die nodig is inzake het onderhoud, het beheer en de verdere uitbouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, die zware financiële, administratieve en technische inspanningen vergt, kan dit best verder worden ondersteund door een gespecialiseerde dienstverlener.

De gemeente Meise kan als vennoot van De Watergroep eenvoudig instappen in Riopact, een samenwerking tussen De Watergroep en de NV Aquafin mits het afsluiten van een overeenkomst.

De gemeente Meise kan een Riopact-gemeente worden waarbij er een uitgebreid en flexibel servicepakket wordt aangeboden en de gemeente nog steeds eigenaar blijft van haar riolering.

Hiervoor heeft de Watergroep een overeenkomst opgesteld voor onbepaalde duur waarbij de gemeente Meise een Riopact-gemeente zou worden, waarbij de overeenkomst jaarlijks kan worden opgezegd door een van beide partijen.

Juridische gronden

Het decreet van het lokaal bestuur van 22 december 2017 en verdere wijzigingen: hoofdstuk 1, afdeling 3, artikel 41 §5.

Het drinkwaterdecreet van 24 mei 2002: artikel 6 bis, § 1, zoals ingevoegd door artikel 86 van het Decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, dat aan De Watergroep een eigen (decretale) verplichting oplegt om het aan haar abonnees geleverde water te saneren. Deze verplichting tot sanering en de kosten hiervan zijn bijgevolg onlosmakelijk verbonden aan het door De Watergroep aan haar abonnees geleverde water.

Het drinkwaterdecreet van 24 mei 2002: artikel 2, 19°, zoals gewijzigd door artikel 84 van het Decreet van 24 december 2004 houdende dat deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde water, “het ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater”. Het drinkwaterdecreet van 24 mei 2002: artikel 6 bis, § 3, zoals gewijzigd door artikel 86 van het Decreet van 24 december 2004, er wordt voldaan aan de uitvoering van de gemeentelijke saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk door het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit.

Advies/argumentatie

Positief advies van de uitvoerende dienst gezien door het afsluiten van de overeenkomst er een continuïteit is van dienstverlening gezien Riopact een samenwerking is tussen de Watergroep en Aquafin.

De medewerkers van Aquafin die reeds geruime tijd samenwerken voor en met Meise voor de verdere opbouw en onderhoud van het rioleringsstelsel op ons grondgebied hebben een uitgebreide kennis opgedaan. Met de verdere verplichting om tegen eind 2027 een volledig en betrouwbaar zicht op de toestand van ons rioleringsstelsel te hebben, zal een samenwerking met Aquafin wenselijk zijn. De Watergroep heeft een overeenkomst afgesloten met Aquafin NV, die gebaseerd is op wederzijdse en complementaire knowhow en ervaring.

Deze overeenkomst resulteert in het partnerschap Riopact. Aangezien Meise aandeelhouder is bij de Watergroep, volstaat een beslissing van de gemeenteraad om de samenwerking met Riopact te starten. De huidige manier van samenwerken met Aquafin zal niet wijzigen en omwille van de samenwerking tussen Aquafin en de Watergroep, wordt een uitgebreidere menukaart aan diensten aangeboden bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Riopact.

Deze menukaart kan volgende taken omvatten:

        actualiseren van de rioleringsdatabank en operationeel houden van het model bestaande toestand;

        projectmanagement voor rioleringsprojecten, inclusief grondinnames, werftoezicht en coördinatie van het minder-hinder programma;

        het formuleren van hydraulische en technische adviezen en opstellen van scenario-analyses voor rioleringsprojecten;

        KLIP digitale planafhandeling en gegevenspartner voor AWIS;

        projectvoorstellen uit het investerings-en onderhoudsprogramma onder meer naar aanleiding van GUP (beheer investeringsportfolio);

        hydraulische en technische adviezen;

        keuringen privéwaterafvoer in het kader van rioleringsprojecten;

        beheer assetmanagementplan en camera-inspecties;

        exploitatie riolering: interventies op riolering op openbaar domein-reinigen riolen en camera-inspecties;

        beheer IBA's;

        nieuwe huisaansluitingen;

        afkoppelingsadviezen;

        coördinatie en management van het Riopact-takenpakket;

        onthardingsprojecten.

Zoals de samenwerking met Aquafin nu, zijn er geen kosten verbonden aan het aangaan van een samenwerking met Riopact. De afgenomen diensten worden betaald aan de vooraf afgesproken prijzen. De prijzen die Aquafin aanrekent, worden 1-op-1 doorgerekend aan de gemeente via Riopact.

Het takenpakket wordt jaarlijks op vraag en op maat van de gemeente Meise samengesteld.

Financiële gevolgen

De uitvoering van het takenpakket kan bekostigd worden vanuit de gemeentelijke saneringsbijdrage, de gemeentelijke saneringsvergoedingen en/of door de gemeente zelf.

Om de verdere uitbouw en het duurzame onderhoud van het rioleringsnetwerk te bekostigen, werden in 2005 – 2006 de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding in het leven geroepen. Dat is de kost voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater via de riolering. Deze kost wordt aangerekend door de watermaatschappij en overgemaakt aan de rioolbeheerder die instaat voor de gemeentelijke saneringsverplichting van de watermaatschappij. De geïnde gemeentelijke saneringsbijdragen en –vergoedingen mogen uitsluitend aangewend worden voor de verdere uitbouw en het duurzame onderhoud van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur (Artikel 16bis, § 3 Drinkwaterdecreet en omzendbrief LNE 2013/2).

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget en exploitatiebudget van het meerjarenplan op de budgetcodes 21400000/03100 - plannen en studies voor wat betreft de investeringen en 61032000/03100 voor exploitatie.

Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende visum op 30 september 2022.

De uitgave is voorzien in het budget.

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

21400000/03100 - plannen en studies

3-1-5

€ 275.000 per jaar

61032000/03100 - prestatie van derden

 

€ 90.000 per jaar

BESLUIT

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst houdende Riopact goed te keuren.

Artikel 2

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 3

De uitvoerende diensten worden gelast met de afwerking van de overeenkomst.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Werkingstoelage jeugdraad 2022

MOTIVERING

Feiten en context

De jeugdraad vergadert 4 à 5 keer per jaar.

Een aantal activiteiten op het programma van de jeugddienst waaronder avond van de vrijwilliger (Lenteoptocht), een filmnamiddag, de zwerfvuilactie, ... worden georganiseerd door of samen met de jeugdraad.

Jaarlijks krijgt de jeugdraad hiervoor een werkingstoelage van de gemeente.

Juridische gronden

De gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2019 betreffende de vaststelling van het gemeentelijk subsidiereglement aan jeugdwerkinitiatieven.

De gemeenteraadsbeslissing van 17 januari 2022 betreffende de definitie van het begrip 'dagelijks bestuur' en bevoegdheidsbepaling voor daden van beheer, daden van beschikking, het aangaan van leningen en goedkeuring van interne kredietaanpassingen.

Advies/argumentatie

Aan de vergaderingen van de jeugdraad zijn werkingskosten verbonden.

De jeugdraad organiseert ook nog tal van evenementen ter ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven waarvoor financiële middelen nodig zijn.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2022.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

07500 - Jeugdsector en verenigingsondersteuning

64900000 - Toegestane werkingssubsidies

 

€ 45443,69

BESLUIT

Artikel 1

Akkoord te gaan om aan de jeugdraad een toelage van € 1.000,00 toe te kennen.

Artikel 2

De vereniging wordt vrijgesteld van de door de wet van 14/11/1983 voorgeschreven verplichtingen met uitzondering evenwel van artikel 3 en artikel 7 eerste lid 1°.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing zal voor uitvoering gegeven worden aan de financiële dienst.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Toelage pluswerking chiro Eversheim 2022

MOTIVERING

Feiten en context

Chiro Eversheim Plus is een verlengde van Chiro Eversheim, specifiek bedoeld voor kinderen en jongeren met een beperking.

Chiro Eversheim Plus organiseert reeds gedurende 8 jaar elke derde zondag van de maand activiteiten met een één op één begeleiding.

Chiro Eversheim Plus is een unieke organisatie in Vlaams-Brabant.

Juridische gronden

De gemeenteraadzitting van 14 november 2017 waarin werd beslist om een jaarlijkse eenmalige werkingssubsidie uit te keren aan Chiro Plus Eversheim.

De gemeenteraadsbeslissing van 17 januari 2022 houdende vaststelling van de definitie van het begrip 'dagelijks bestuur' en bevoegdheidsbepaling voor daden van beheer, daden van beschikking, het aangaan van leningen en goedkeuring van interne kredietaanpassingen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Advies/argumentatie

De jeugddienst adviseert om de unieke werking van Chiro Eversheim Plus te erkennen en een toelage toe te kennen.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2022.

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

07500 - Jeugdsector en verenigingsondersteuning

AR 64900000 Toegestane werkingssubsidies

 

€ 45443,69

BESLUIT

Artikel 1

Akkoord te gaan met de erkenning van Chiro Eversheim Plus voor het werkjaar 2021-2022.

Artikel 2

Akkoord te gaan met de uitkering van een toelage van € 500,00 aan Chiro Eversheim Plus (BE08 0689 0822 9013) voor het werkjaar 2021-2022.

Artikel 3

De verenigingen worden vrijgesteld van de door de wet van 14 november 1983 voorgeschreven verplichtingen met uitzondering evenwel van artikel 3 en artikel 7 eerste lid 1°.

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing zal voor uitvoering gegeven worden aan de financiële dienst.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Hernummering huizen Akeleilaan - Toegevoegd punt

Sonja Becq stelt volgende vraag:

Vraag

Bij brief gedateerd op 6 september 2022 werden de inwoners aan de Akeleilaan verwittigd van het feit dat het schepencollege op 19 september 2022 een hernummering had goedgekeurd. Er werd ook een lijst toegevoegd van instanties die hiervan reeds verwittigd werden.

Kortom, geen enkele grondige uitleg, of voorafgaand overleg en informatie. Er is ook geen overgangsperiode voorzien voor de bewoners die zelf een aantal instanties/personen willen of moeten verwittigen.

CD&V pleit voor een uitgewerkte procedure en werkwijze waarbij rekening gehouden wordt met wettelijke vereisten, tijdige informatie en daardoor ruimte voor bedenkingen van bewoners én waarin een overgangstermijn wordt voorzien.

Raadslid Sonja Becq heeft hierbij twee aandachtspunten die reeds zijn opgenomen in het reglement huisnummering zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2017.

- Het schepencollege werkt een procedure uit igv. de noodzaak bestaat voor een hernummering van straten en legt deze voor aan de gemeenteraad.

- In deze procedure wordt o.a. voorzien in voorafgaande informatie en bespreking met de betrokken bewoners en het vastleggen van een overgangsperiode zodat bewoners de nodige schikkingen kunnen nemen.

Raadslid Sonja Becq stelt dat het college een beslissing heeft genomen zonder rekening te houden met het reglement dat unaniem door de gemeenteraad is goedgekeurd in 2017. Zij vraagt daarom dat de gemeenteraad het college oplegt om de beslissing van 19 september 2022 betreffende de hernummering van de Akeleilaan in te trekken en te herzien rekening houdende met het algemeen belang en de gerechtvaardigde belangen van de bewoners. Raadslid Sonja Becq vraagt ook dat de gemeenteraad het college oplegt om het unaniem goedgekeurde reglement van 2017 na te leven en de bewoners tijdig te betrekken en een timing af te spreken.

Antwoord

De burgemeester, Gerda Van den Brande, antwoordt dat de brief proactief werd opgemaakt op 6 september 2022. De brief werd echter pas na de beslissing van 19 september 2022 overgemaakt.
Het reglement huisnummering dateert van 2017 maar vertoont wel een aantal hiaten. Daarom willen we een nieuw reglement voorleggen aan de gemeenteraad van december. Vorige week vond een overleg plaats met een aantal inwoners van de Akeleilaan. We hebben geluisterd naar hun verzuchtingen en deze meegenomen. Het collegebesluit van 19 september 2022 werd vandaag ingetrokken en herzien. De brieven zullen deze week worden overgemaakt.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Inventarisatie van belangrijke graven - Toegevoegd punt

Sonja Becq stelt volgende vraag:

Vraag

Enige jaren geleden werd - onder impuls van de provincie - gestart met de inventarisatie van de gemeentelijke graven. Niet onbelangrijk wanneer men weet dat een aantal begraafplaatsen binnenkort geen ruimte beschikbaar meer zullen hebben. 

In dit kader is het - zeker met oog op eventuele ontgravingen - belangrijk dat er een inventaris bestaat van graven die men zeker wil behouden, zoals de graven van gesneuvelden en dat die worden onderhouden. 

CD&V pleit ervoor dat dit gebeurt in samenwerking met de heemkundig kring en op grond van duidelijke criteria , vooraleer er tot ontgravingen wordt overgegaan. 

Vragen: 

Wat is stand van zaken mbt ontgravingen en inventarisatie?

Is er samenwerking met Berla?

Wanneer wordt dit project afgerond?

Antwoord

Schepen Jonathan De Valck antwoordt dat het de bedoeling is om op korte termijn de procedure te starten voor de begraafplaats van Westrode.  Er wordt gestart met de begraafplaats van Westrode aangezien deze begraafplaats op middelkorte termijn haar maximumcapaciteit zal bereiken. Deze actie is noodzakelijk indien we een begraafstop in Westrode willen voorkomen. Hierover volgt ten gepaste tijde de nodige communicatie zodra alle voorbereidingen zijn afgewerkt.

Wat de inventarisatie van waardevolle erfgoedkundige graven betreft: op 3 oktober jl. nam het college het besluit om zich hiervoor te laten begeleiden door een deskundige in deze materie. De heemkundige kring wordt hierbij betrokken.
Van zodra de procedure is afgerond, is het mogelijk om te starten met ontgravingen.

Raadslid Karine Métens bevestigt dat Berla reeds werd gecontacteerd en dat zij verder afwachten wat betreft de mogelijkheden van samenwerking met de deskundige. De vrijwilligers van Berla zijn ook reeds bevraagd.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Bebossing van stortplaatsen - Toegevoegd punt

Marie Jeanne Thaelemans stelt volgende vraag:

Vraag

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4000 hectare nieuw bos aan te planten. Daarvoor zijn voldoende gronden nodig, welke vaak moeilijk te vinden zijn. Daarnaast kent Vlaanderen wel 3000 locaties waar afval op of in de bodem aanwezig is. Deze stortplaatsen oriënteren in de circulaire economie is een uitdaging waarmee de Vlaamse Regering aan de slag wil gaan onder het concept van het Duurzaam Voorraadbeheer van Stortplaatsen. Voor elke stortplaats willen ze een duurzaam beheer voorzien. Eén van de mogelijkheden is om voormalige stortplaatsen om te vormen naar bos.

Wie de Pano reportage gezien heeft over de stortplaatsen in Vlaanderen en de kaart waarop alle gekende stortplaatsen voorkomen in Vlaanderen, weet dat er in Meise door OVAM vier gekende stortplaatsen liggen:

1. Eversem –  Wandelstraat (inmiddels beheerd door Natuurpunt)
2. Wolvertem – Veilinglaan
3. Wolvertem – Brussegemsesteenweg (inmiddels beheerd door Natuurpunt)
4. Oppem - Fluxenbergweg

Begin 2021 vroeg de Vlaamse minister van Omgeving aan OVAM om samen met de lokale besturen na te gaan welke voormalige stortplaatsen effectief in aanmerking kwamen voor een nieuwe groene bestemming.

Vragen aan de schepen van leefmilieu:

Werden alle gekende stortterreinen in Meise al grondig onderzocht door Ovam?

Wat waren de conclusies en het advies voor mogelijke bebossing? Volgens de aanduidingen op de kaart gaat het om terreinen vervuild met huishoudelijk afval.

In Wolvertem zijn er nog getuigen van het feit dat inwoners in de omgeving van de Driestraat aan het stort van de Veilingstraat hun waspoeder gingen halen, want daar werd ook door de gemeente Grimbergen het afval van Procter & Gamble Company gestort.

Is de gemeente bereidt om de stortterreinen langs de Veilinglaan en de Fluxenbergweg aan te kopen als ze nog geen eigendom zouden zijn van de gemeente om deze te laten bebossen?

Het is zou ook nuttig zijn om een oproep te doen via de gemeentelijke infokanalen met de vraag aan de burgers om de eventuele nog niet gekende stortplaatsen te melden aan de gemeente zodat deze kunnen onderzocht worden door OVAM.

Antwoord

Schepen Jonathan De Valck antwoordt dat het gemeentebestuur in april 2021 een schrijven ontving van minister Zuhal Demir met de vraag naar voormalige stortplaatsen die in aanmerking komen voor bebossing. Het college heeft toen als antwoord daarop op 12 april 2021 een beoordeling van de 9 door ons gekende stortplaatsen vastgesteld. De OVAM werd hiervan in kennis gesteld. Twee van die gekende stortplaatsen zijn al deels of volledig bebost. Drie van de 9 stortplaatsen waren op dat ogenblik nog niet gekend door OVAM. De gemeente heeft evenwel tot op heden nog geen reactie ontvangen vanuit de OVAM. Er is op heden dus nog geen conclusie gekend. De dienst leefmilieu heeft een stand van zaken opgevraagd bij OVAM.

De gemeente is geen eigenaar, noch heeft ze de intentie om de eigenaren te ontheffen van hun verantwoordelijkheid qua sanering. Het is in eerste instantie gepast om bebossing door de eigenaar zelf te stimuleren.

Met betrekking tot de stortsite langs de Veilinglaan: de officiële vergunning op naam van een andere gemeente vermeldt enkel het storten van huisvuil.

Raadslid Roel Anciaux stelt de vraag of het gemeentebestuur de intentie heeft om de eigenaars aan te manen om over te gaan tot sanering tezamen met OVAM.
Schepen Jonathan De Valck antwoordt nog geen feedback te hebben ontvangen van OVAM. Er is vorige week een stand van zaken opgevraagd bij OVAM.

Raadslid Erwin De Clerck vraagt of het stort in de Heidestraat hierin vervat zit. Schepen Jonathan De Valck antwoordt dat er normaliter in 2023 budget is voorzien voor de sanering van het terrein.

Raadslid Karine Métens merkt op dat OVAM een geactualiseerd rapport dient te bezorgen van de stortplaatsen aangezien de normen voor gevaarlijke stoffen zijn geëvolueerd.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Extra laadpalen voor elektrische wagens - Toegevoegd punt

Marie Jeanne Thaelemans stelt volgende vraag:

Vraag

Ik herhaal mijn vragen aan de schepen van leefmilieu die ik stelde op de gemeenteraad van november 2021. Aangezien de schepen toen antwoordde dat hij hoopt dat het plan na een jaar zou afgerond zijn.

 

Gemeenteraad november 2021
Marie-Jeanne Thaelemans stelt volgende vraag:

Vraag

Welk plan heeft onze gemeente om meer laadpalen te voorzien in onze gemeente voor elektrische wagens?

De vraag naar elektrische auto’s gaat in stijgende lijn. Ook op Vlaams en federaal niveau worden de elektrische voertuigen gepromoot. Ook Meise beschikt al over een aantal elektrische dienstvoertuigen en deelwagens.

Onze gemeente beschikt op dit ogenblik over 4 laadpalen op openbaar domein wat uiteraard te weinig is als de huidige trend zich doorzet. De vraag van de burger naar meer laadpalen klinkt luider en luider.

Het is dan ook hoogtijd om hier dringend iets te ondernemen om het aantal laadpalen te verhogen en evenwichtig te verdelen over de kerkdorpen, de plaatsen waar veel recreatie en ontspanningsevenementen door gaan en langs drukke verkeersaders.

Er kan ook samen gewerkt worden met (semi)-publieke laadpunten op privaat domein waar de laadinfrastructuur minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk zou zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen of tankstations.

Vraag aan de schepen van leefmilieu:

1. Welk plan heeft de gemeente Meise om te voorzien in meer laadpalen?
2. Is er al een plan?
3. Tegen wanneer wordt het plan voorzien en uitgevoerd?

Antwoord

Schepen Jonathan De Valck neemt het woord. Samen met de duurzaamheidsambtenaar en de coördinator van grondgebiedszaken wordt er gewerkt aan een visie op publieke laadinfrastructuur.

Er is begonnen met een oplijsting van alle publieke locaties waar laadpalen mogelijk en/of wenselijk zijn. Voor elk van die locaties wordt er ook gedefinieerd of er een snellader nodig is of niet. Vanuit vogelperspectief is het ook nodig te bepalen of de gemeente zelf laadpalen gaat installeren of via een externe partner.

Het plan is dus in volle opmaak. De timing van het plan is (mede) afhankelijk van informatie & gegevens die nog vanuit de hogere overheid moeten komen. Momenteel is het dus niet mogelijk om vandaag een precieze timing mee te delen.

Raadslid Marie-Jeanne Thaelemans vraagt na of dit binnen een jaar afgerond zal zijn. Schepen

Jonathan De Valck bevestigt dit en hoopt dat er binnen een jaar zeker een plan is.

Antwoord

Schepen Jonathan De Valck antwoordt dat het gemeentebestuur Meise haar huiswerk alvast heeft gemaakt. Een werkgroep heeft het gemeentelijk grondgebied geanalyseerd en wenselijke locaties op publiek domein voor laadpalen opgelijst. In dat plan werd voor elke locatie het potentieel, de noodzaak en/of de aanwezigheid van de noodzakelijke faciliteiten (zoals bv. 400V-netwerk) bepaald.

Begin september ging de concessie (van de Vlaamse overheid) voor het plaatsen van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op openbaar domein in Vlaamse steden en gemeenten van start. In november wordt de concessie toegelicht aan de gemeentebesturen via infosessies per regio. We verwachten dan meer info te verkrijgen over de nodige stappen om extra laadpalen te plaatsen op openbaar domein in Meise.

De Vlaamse overheid heeft als doelstelling om over 35.000 publieke laadpalen te beschikken tegen 2025. Volgens de ingeschatte laadbehoefte vanuit de Vlaamse overheid zou Meise er 35 nodig hebben tegen 2025. Ook is reeds gekend dat de Vlaamse overheid in eerste instantie prioriteit geeft aan het principe ‘paal volgt wagen’, eerder dan overal laadpalen beginnen te zetten. Via het 'loket Paal volgt Wagen’ mogen burgers publiek toegankelijke laadpalen aanvragen op maximaal 250 meter wandelafstand van hun woonst. Vanuit de gemeente is het alvast de bedoeling om deze mogelijkheid beter kenbaar te maken bij de inwoners.

Raadslid Marie Jeanne Thaelemans stelt de vraagt of de lijst met locaties kan worden ingekeken. Hierop wordt bevestigend geantwoord.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Stand van zaken behalen BSO - Toegevoegd punt

Roel Anciaux stelt volgende vraag:

Vraag

Raadslid Roel Anciaux schetst de voorgeschiedenis van het dossier.

Hij had graag een stand van zaken gekend aangaande het behalen van het Bindend Sociaal Objectief.

Dit BSO moet tegen 31.12.2024 behaald worden.

Hoe en op welke plaatsen gaat het nieuwe bestuur dit BSO realiseren?

Antwoord

Schepen Ruben Algaba verwijst naar de visie sociaal wonen uit 2021. Het behalen van het BSO blijft centraal staan. Er zijn vier opportuniteiten die we samen met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting willen bekijken. We gaan voor een maximale spreiding en een maximaal behoud van open kouters. Wij gaan in gesprek met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. Normaliter was de afspraak vandaag ingepland maar dit overleg is omwille van de ziekte van de voorzitter verplaatst naar 14 november 2022.
Concreet gaat het over volgende plaatsen: Mankevos/Zerlegem, RUP Sancta Maria, RUP Martinus en RUP Hoppinpunt Wolvertem.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022