Meise

Zitting van 15 mrt 2021

Van 19.30 uur tot 21.45

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, raadslid;

 

schepen Erwin De Clerck vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Toelichting over het project 'Warm Nest'

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over het project 'Warm Nest'.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Punt bijlagen/links Presentatie GR Meise.pptx
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Overheidsopdracht: collectieve hospitalisatieverzekering

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist aan te sluiten bij de kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 - FPD - GSD.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Selectieleidraad voor aanstelling ontwerper gemeentelijke basisschool De Leertuin - 20211755 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de selectieleidraad voor de aanstelling van een ontwerper voor de gemeentelijke basisschool De Leertuin goed.  De raming bedraagt € 321.320,84 excl. btw of € 388.798,22 incl. 21% btw.

De opdracht zal worden gegund via de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Selectieleidraad voor aanstelling ontwerper gemeentelijke basisschool Rode - 20211756 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de selectieleidraad voor de aanstelling van een ontwerper voor de gemeentelijke basisschool Rode goed. De raming bedraagt € 218.455,12 excl. btw of € 264.330,70 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst IPKC

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC) tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Meise.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Renovatie van muurkantelen  en gevels jeugdlokalen, Potaardestraat 1 in Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 20211732 en de raming voor de opdracht “Renovatie van muurkantelen  en gevels jeugdlokalen”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 93.451,00 excl. btw of € 113.075,71 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Toelage voor centrum voor personen met beperking

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om de jaarlijkse toelage toe te kennen aan Levedale, het woon- en begeleidingscentrum voor personen met een beperking.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst inzake de intergemeentelijke preventiewerking

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad besluit om in het kader van lokale preventiewerking en de aanstelling van een gezamelijk preventiewerker vanaf 1 januari 2021 binnen de eerstelijnszone Grimbergen (Grimbergen, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Wemmel en Meise), een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst met Logo Zenneland en ELZ Grimbergen te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Gemeentelijke basisscholen - Samenstelling schoolraad - Akteneming geleding personeel en geleding ouders

KORTE SAMENVATTING

Er wordt akte genomen van de samenstelling van de nieuwe schoolraad voor de periode van 2021 - 2025.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Intercommunales - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Twee keer per jaar zal er worden gerapporteerd op de gemeenteraad dit bij de goedkeuring van het budget, dit is op het einde van het jaar, en via het jaarverslag van deze intercommunale of de opdrachthoudende vereniging.

Vragen kunnen ook op voorhand worden gesteld en deze kunnen ook worden besproken in de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 mrt 2021

Cybersecurity - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Het voorstel: "Vraag om een opvolgingswerkgroep samen te stellen, omwille van de noodzakelijke discretie beperkt tot 1 vertegenwoordiger van elke partij uit de raad" wordt verworpen.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021