Meise

Zitting van 22 feb 2021

Van 19.30 uur tot 22.15

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 18 januari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie ter bestrijding van de COVID-19 pandemie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt het protocol ter handhaving van de quarantaineverplichting.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vervanging van een lid van de politieraad

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt een effectief lid voor de politieraad K-L-M aan.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Hersamenstelling gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt, in uitvoering van artikel 37 van het decreet lokaal bestuur, een raadslid aan namens N-VA voor de gemeenteraadscommissie 'opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters West - Aanduiding van een plaatsvervangend stemgerechtigd vertegenwoordiger

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt voor de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters West een plaatsvervangend stemgerechtigd vertegenwoordiger in de projectvereniging aan.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vervanging van bestuurder voor Sibelgas - IBEG

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor de raden van bestuur van Sibelgas en IBEG ter vervanging van een afgetreden gemeenteraadslid.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vergoeding thuiswerk als gevolg van de coronacrisis

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad kent aan de personeelsleden een vergoeding voor thuiswerk toe als gevolg van de coronacrisis.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Princiepsbeslissing jobstudenten 2021. Bepalen contingent en bezoldiging

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bepaalt het contingent jobstudenten in 2021 en stelt de weddeschaal vast.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het gezamenlijk arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Punt bijlagen/links Gecoördineerde versie abeidsreglement gemeente en OCMW.pdf
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van de geïntegreerde rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW- personeel

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home, vast.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Punt bijlagen/links Rechtspositieregeling Gemeente en OCMW Meise gecoordineerde versie Meise _ MAT 10 02 2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Centraal kerkbestuur: aktename budgetwijziging 2020

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de gecoördineerde budgetwijziging 2020 van het centraal kerkbestuur.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Centraal kerkbestuur: jaarrekening 2019

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent een gunstig advies over de gecoördineerde jaarrekening 2019 van het centraal kerkbestuur.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Centraal Kerkbestuur: advies coördinatiebudget 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft advies over het ontwerp van gecoördineerd budget 2021 voor de kerkfabrieken.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Raamovereenkomst voor de levering van klas-, knutsel- en didactisch materiaal voor de gemeentelijke basisscholen, toezicht, speelpleinwerking, grabbel-swap (2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze en de raming voor de opdracht 20211738: "Raamovereenkomst voor de levering van klas-, knutsel- en didactisch materiaal voor de gemeentelijke basisscholen, toezicht, speelpleinwerking, grabbel-swap (2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025)", opgesteld door de aankoopdienst, goed.

De raming bedraagt € 371.900,81 excl. btw of € 449.999,98 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Voorlopige vaststelling rooilijnplan fietspad Drijpikkelstraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de nieuwe rooilijn in de Drijpikkelstraat, zoals aangeduid op de plannen van studiebureau Sweco, voorlopig vast en belast het college met het organiseren van het openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen interlokale vereniging woonwinkel KLM

KORTE SAMENVATTING

De Interlokale vereniging “Noord-West Brabant” werd op 1 januari 2020 opgesplitst in een “Woonwinkel KLM” (omvattende de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) en een “Woonwinkel West-Brabant” (omvattende de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Dilbeek). De benaming van het gewijzigd lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de Interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant", wordt gewijzigd in het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de Interlokale vereniging “Woonwinkel KLM”.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van het marktreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de gecoördineerde versie van het marktreglement vast. Het marktreglement treedt in werking conform artikel 288 van het decreet lokaal bestuur.

Het huidige marktreglement, zoals opgenomen in het gemeentelijk leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement wordt vanaf dat ogenblik opgeheven.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Goedkeuring ontwerpconcessieovereenkomst voormalig gemeentehuis Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpconcessieovereenkomst (inclusief concessiebundel) voor het voormalig gemeentehuis van Wolvertem goed en organiseert op basis van deze overeenkomst een mededinging en onderhandelt met de geïnteresseerde kandidaten.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Machtiging ontslag ambtshalve inschrijving

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk te ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van de verkoopakte van het perceel grond, gelegen aan de Strombeek-Beverselaan,  kadastraal gekend onder afdeling 1, Sectie F, nummer 4/02P0000, met een oppervlakte van 16,42m².

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Kosteloze grondafstand voor openbaar nut Kapellelaan

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de overname ten kosteloze titel van een strook grond met een oppervlakte volgens meting van 30ca, gelegen aan de Kapellelaan 390, voor opname in het openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Kostenloze grondovername Hendrik Van Dievoetlaan

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de overname ten kosteloze titel van een strook grond met een oppervlakte van 90m², gelegen aan de Hendrik Van Dievoetlaan.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Renovatie daken - zwembad De Wauwer en Fusieschool (GBS) - Goedkeuring verrekening 2: verwijderen silexpanelen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan verrekening 2 van de opdracht “Renovatie daken - zwembad De Wauwer en Fusieschool (GBS)” voor het totaal bedrag in meer van € 5.719,60 excl. btw of € 6.920,72 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

VV 824 - verkaveling Akeleilaan - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst, zoals opgesteld door de technische dienst, voor het verkavelen in 14 loten voor ééngezinswoningen in halfopen bouworde met wegenis en speelplein, goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

VV 825 - Oppemstraat - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst, zoals opgesteld door de technische dienst, voor het verkavelen in 4 loten voor halfopen bebouwing (sloop hoeve niet opgenomen in aanvraag), goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Toekenning van de financiële middelen uit het noodfonds (deel 2) aan de gemeentelijke verenigingen en voorschotregeling op de subsidies

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord om de toekenning van het tweede deel van het noodfonds ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen op een andere manier te laten verlopen en keurt een aangepaste werkwijze en planning goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Postuum ereburgerschap Ann Christy

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om Ann Christy postuum te erkennen als ereburger van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Vaststelling van het gebruikers- en retributiereglement bibliotheken Noordrand

KORTE SAMENVATTING

De bibliotheek van Meise stapt op 27 februari 2021 over naar een nieuw bibliotheeksysteem Wise. Om de dienstverlening naar de klanten te continueren en te verbeteren werd met andere bibliotheken van de Noordrand een gezamenlijk gebruikers- en retributiereglement uitgewerkt.

De gemeenteraad keurt het nieuwe gebruikers- en retributiereglement goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Contacttracing en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de verwerkingsovereenkomst, het afsprakenkader en de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Gemeentelijke basisscholen - Vernieuwing mandaten schoolraad

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft opdracht aan de scholen om verkiezingen te organiseren voor de samenstelling van een nieuwe schoolraad voor de periode 2021 - 2025.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van het personeel

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het aangepaste verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de schoolraad goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Oprichten nieuwe vestigingsplaats

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de inrichting van een nieuwe vestigingsplaats voor de Akademie voor Muzische Kunsten in de gemeentelijke Fusieschool, Hoogstraat 40 te Wolvertem, vanaf het schooljaar 2021-2022.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Raamleerplan Kunstig Competent

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het raamleerplan Kunstig Competent van de Akademie voor Muzische Kunsten.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Structuuronderdeel Domeinoverschrijdende Initiatie 1ste graad - Studierichting Creërend muzikant - 4de graad en specialisatiegraad

KORTE SAMENVATTING

De Akademie voor Muzische Kunsten Meise richt een nieuw structuuronderdeel Domeinoverschrijdende Initiatie 1ste graad en een nieuwe studierichting Creërend muzikant 4de graad en specialisatiegraad in vanaf het schooljaar 2021-2022.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Optie Muziek Schrijven

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft opdracht aan de Akademie voor Muzische Kunsten Meise om de onderwijsbevoegdheid aan te vragen voor de nieuwe optie Muziek Schrijven in de 3de graad in het domein Muziek vanaf het schooljaar 2021-2022.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Alternatieve Leercontext - Toetsingsinstrument - Afsprakenkader - Overeenkomst - Aanvraagformulier

KORTE SAMENVATTING

Voor de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de alternatieve leercontext (het toetsingsinstrument, afsprakenkader, overeenkomst en aanvraagformulier) vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing van het akademiereglement

KORTE SAMENVATTING

Omwille van de opname van de alternatieve leercontext, dient het Akedemiereglement voor de Akademie voor Muzische Kunsten aangepast te worden.

De gemeenteraad stelt het aangepaste Akademiereglement vast.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Provinciaal Fietsnetwerk: aanpassing Eddy Merckxroute - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft opdracht om aan de toeristische dienst van de provincie Vlaams-Brabant te vragen om te mogen beschikken over de bewegwijzeringsborden “Eddy Merckxroute” en eventueel ander verwijderd materiaal (paaltjes, enz.) en om een naambordje te mogen plaatsen bij elk knooppunt dat gelegen is op de Eddy Merckxroute.

De verwijzing van “Dienst Toerisme Vlaams-Brabant” op de bordjes zal verwijderd worden.

De plaatsing zal gebeuren door gemeentelijk werkliedenpersoneel.

De sticker die tot heden gebruikt werd zal gewijzigd en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Voor het traject dat in Londerzeel (Steenhuffel) gebruikt wordt, zal een toelating gevraagd worden om de bordjes er te mogen vervangen.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Resolutie inzake Brusselse stadstol - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad komt op voor de belangen van onze inwoners en verzet zich tegen de eenzijdige belastingsverhoging die het Brussels Hoofdstedelijk gewest door een stadstol en kilometerheffing wil opleggen aan onze pendelaars.

Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om:

- aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol;

- als de dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt, alle juridische middelen aan te wenden opdat de pendelaars vanuit Vlaanderen door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd worden.

Aan het College wordt opdracht gegeven om contact op te nemen met het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde om na te gaan of een gezamenlijk optreden mogelijk is teneinde de Brusselse stadstol te verhinderen of anderszins de impact ervan op onze pendelaars te minimaliseren.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021