Meise

Zitting van 15 04 2024

Van 20.45 uur tot 20.50

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Billie Kawende en Roel Baudewyns, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 15 04 2024

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 2024 goed.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting 15 04 2024

Projectvoorstel Lokaal Partnerschap H5

MOTIVERING

Feiten en context

Vanaf 2024 centraliseert Europa Werk en Sociale Economie (WSE) alle middelen sociale inclusie in het project 'Capacity Building Lokale Partnerschappen'. Vanuit het samenwerkingsverband ‘Tewerkstellingsloket H5’ rond Sociale Economie en Werk werd er onderzocht wat de haalbaarheid en mogelijkheden zijn om samen te werken rond dit project. De gemeenten Londerzeel & Meise vervoegden in dit project de cluster waarbij de gemeente Lennik vanuit geografisch oogpunt bij het werkingsgebied PajotTarl aansluit. Het werkingsgebied omvat dus volgende gemeenten: Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Londerzeel & Meise.

Capacity Building is een project dat getrokken wordt vanuit een samenwerking tussen VVSG, VDAB en Europa WSE. Met dit project wil de Vlaamse overheid de lokale besturen ondersteunen in het opzetten van een duurzaam lokaal partnerschap. Dit lokaal partnerschap, waarin de VDAB en de OCMW’s kernpartners zullen zijn, moet het verder mogelijk maken om expertises van verschillende (relevante) partnerorganisaties te bundelen. Deze verzameling van expertises en kennis zal vervolgens aangewend worden om werkzoekenden met allerlei profielen en met multiproblematieken beter te begeleiden en ondersteunen in hun activatietraject.

Gedurende de voorbije maanden werden de 4 fasen van het partnerschapsvormingsproces afgerond. De eerste fase omvatte de afbakening van de werkingsgebieden waarbinnen de lokale partnerschappen zich organiseren (zie bovenstaande cluster H5+). De tweede fase omvatte de identificatie van de lokale noden binnen het werkingsgebied en welke expertise er hiervoor nodig is. Deze noden werden integraal en uitgebreid samengebracht in een Lokaal Addendum. Tijdens de 3e fase werden de partners gekozen waarvan een jury oordeelde dat zij het best geplaatst zijn om aan de slag te gaan met de doelgroep die beschreven staat in het Lokaal Addendum. Tijdens Fase 4 van het proces vormden deze partners een hechte werkgroep met de VDAB, de lokale besturen, de regisseur Werk & Sociale Economie en het ondersteuningsteam vanuit VDAB/VVSG. Dit resulteerde in een projectvoorstel dat een antwoord biedt op de uitdagingen die tezamen aangegaan worden om de doelgroep te ondersteunen en te begeleiden richting duurzaam werk. Ook de budgetraming is een inherent gegeven van dit projectvoorstel. Daar het een dynamische samenwerking betreft met een groot lerend vermogen, werd gefocust op de vormgeving van het eerste werkingsjaar. Dit conform de afspraken uit de oproep vanuit Europa WSE.

Juridische gronden

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 2, 77 en 84.

De OCMW wet van 08 juli 1976 en latere wijzigingen.

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

De collegebeslissing met intentieverklaring tot intekening project lokale partnerschappen 'capacity building' in zitting van 24 april 2023.

De collegebeslissing tot validatie van de jury voor project 'capacity building' in zitting van 2 oktober 2023.

Advies/argumentatie

Voor het project dient de sociale dienst 0,1 VTE personeelsinzet te voorzien. Er wordt voorgesteld dat een maatschappelijk werker de werkgroepen volgt en dat de schepen van sociaal beleid zoveel als mogelijk de stuurgroep volgt.  De werking van dit project kan in 2025 opnieuw geëvalueerd worden.

Financiële gevolgen

Het totale beschikbare budget voor de hele duurtijd van het project wordt weergegeven in volgende tabel:

 

 

ESF (40%) +

VCF (30%)

Cofinanciering VDAB

Cofinanciering

Lokaal bestuur

Totaal

 

Projectbudget in euro

1.145.441,50

245.451,75

245.451,75

1.636.345,00

budget per jaar in euro

190.906,92

40.908,63

40.908,63

272.724,17

De lokale partnerschappen starten hun werking tussen 1 januari 2024 en uiterlijk 1 oktober 2024 en hebben een looptijd van maximaal 6 jaar met als uiterlijke einddatum 31 december 2029.

Het werkingsbudget voor het partnerschap in 2024 bedraagt 272 724,17 EUR. Dit budget wordt gefinancierd door Europa WSE, Vlaanderen, VDAB en lokale besturen.

De financiering van het werkingsbudget is als volgt:

        Europa WSE: 109.089,67 euro

        Vlaanderen: 81.817,25 euro

        VDAB: 40.908,63 euro

        Lokale besturen: 40.908,63 euro
(owv. personeelsinzet equivalent van 61 404 euro).

De 6 lokale besturen van het werkingsgebied H5+ dienen verplicht 15% te financieren aan het partnerschap. Er werd gekozen om deze cofinanciering via personeelsinzet te laten verlopen. De minimale inbreng noodzakelijk om een operationele opvolging mogelijk te maken, werd vastgelegd op 0,1 VTE per lokaal bestuur. Hierdoor wordt de cofinanciering voor elk lokaal bestuur gelijkgetrokken.

BESLUIT

Artikel 1

De raad keurt het projectvoorstel integraal goed.

Artikel 2
De raad keurt het engagement en de rol die het lokaal bestuur binnen dit lokaal partnerschap opneemt goed.

Artikel 3
De Raad verklaart zich akkoord in kennis gesteld te worden van alle toekomstige documenten die inherent verbonden zijn aan de werking van het lokale partnerschap. Deze worden ten gepaste tijden individueel behandeld via de bevoegde beleidsorganen

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.