Meise

Zitting van 20 03 2023

Van 20.25 uur tot 20.30

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jacques Wouters, Veerle De Cuyper en Billie Kawende, raadsleden;

 

schepen Ruben Algaba verlaat de vergadering vanaf punt 3.

schepen Ruben Algaba vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Vaststelling van de deontologische code voor de lokale mandatarissen

KORTE SAMENVATTING

Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Vaststelling van het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk vast.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Wijziging rechtspositieregeling - Aanpassing aanwervingsvoorwaarden voor de functie van logistiek medewerker

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan de wijziging van de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma, zoals opgenomen in bijlage IV van de rechtspositieregeling voor de functie van logistiek medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het contingent jobstudenten in 2023 en de bijhorende weddeschalen vast.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Indexatie leefgeld LOI 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om vanaf 1 januari 2023 het wekelijks leefgeld voor de bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief van € 61,00 naar € 67,00 te verhogen.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

Goedkeuring van de aanpassingen aan het reglement klachtenbehandeling

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement klachtenbehandeling vast, in het bijzonder de wijzigingen in artikelen 2, 5 en 10.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.