Meise

Zitting van 20 sep 2021

Van 20.11 uur tot 22

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, aangewezen-burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Billie Kawende, raadslid;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 juli 2021 worden goedgekeurd.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck)

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Voorstel om de individuele constructieve motie van wantrouwen aan te nemen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Onderzoek van ontvankelijkheid. Stemming.

MOTIVERING

Feiten en context

De N-VA-en LB+ fracties dienden op 9 september 2021 een individuele constructieve motie van wantrouwen in tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij de algemeen directeur. De vraag werd tevens gesteld om het punt op te nemen in de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 september 2021.

De individuele constructieve motie van wantrouwen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst dient in overeenstemming te zijn met art. 104 van het decreet over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie, BS 4 augustus 2021.

Deze individuele constructieve motie van wantrouwen is gericht tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de heer Thomas Goethals.

Als motivatie staat in de individuele constructieve motie van wantrouwen het volgende opgenomen:

Om verschillende redenen is er een onherstelbare breuk ontstaan in het college van burgemeester en schepenen die het verder samen functioneren onmogelijk maakt:

- Over verschillende gemeentelijke dossiers bestaan er uiteenlopende, onverzoenbare visies.

- Het individueel handelen van bepaalde schepenen en het achterhouden van informatie door bepaalde schepenen.

- De wijze van omgang van sommige schepenen met sommige personeelsleden.

Hierdoor is een onderlinge vertrouwensbreuk ontstaan binnen het college van burgemeester en schepenen die niet meer te herstellen valt.
Deze constructieve motie van wantrouwen is gericht tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, tevens toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

De algemeen directeur heeft op 9 september 2021 de individuele constructieve motie van wantrouwen met bijgevoegde voordrachtsakte en geloofsbrieven ontvangen en op dezelfde dag bezorgd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie.

Gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 inzake de akteneming van de beslissing van de raad voor Verkiezingsbetwistingen inzake de geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Advies/argumentatie

Voor er kan worden gestemd, onderzoekt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de individuele constructieve motie van wantrouwen voldoet aan artikel 104 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De voorzitter stelt vast dat de individuele constructieve motie van wantrouwen voldoet aan alle voorwaarden:

• ze is ondertekend door de meerderheid van de raadsleden,

• ze is ondertekend door ten minste twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt,

• ze draagt een kandidaat-opvolger voor,

• er is een voordrachtsakte bijgevoegd als vermeld in artikel 90 van het decreet lokaal bestuur,

• ze is uiterlijk acht dagen voor de raadszitting aan de algemeen directeur bezorgd.

De motie van wantrouwen is niet bij spoedeisendheid in bespreking gebracht.

De individuele motie van wantrouwen werd niet ingediend op de volgende momenten:

1° in de periode van een jaar na de installatie van het bijzonder comité voor de sociale dienst;

2° in de periode van twaalf maanden voor de dag van de verkiezingen voor de volledige vernieuwing van de gemeenteraden;

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt onderstaande motie van wantrouwen goed:

Constructieve motie van wantrouwen in overeenstemming met artikel 104 van het decreet over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie, BS 4 augustus 2021.

Deze constructieve motie van wantrouwen is gericht tegen de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, de heer Thomas Goethals.

De constructieve motie van wantrouwen is als volgt gemotiveerd:

Om verschillende redenen is er een onherstelbare breuk ontstaan in het college van burgemeester en schepenen die het verder samen functioneren onmogelijk maakt:

- Over verschillende gemeentelijke dossiers bestaan er uiteenlopende, onverzoenbare visies.

- Het individueel handelen van bepaalde schepenen en het achterhouden van informatie door bepaalde schepenen.

- De wijze van omgang van sommige schepenen met sommige personeelsleden.

Hierdoor is een onderlinge vertrouwensbreuk ontstaan binnen het college van burgemeester en schepenen die niet meer te herstellen valt.

Artikel 2

De ingediende individuele constructieve motie van wantrouwen en de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn worden ter kennis gebracht aan de Vlaamse Regering.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck), 5 stemmen tegen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Thomas Goethals, Erwin De Clerck en Karine Métens), 3 onthoudingen (Sonja Becq, Emiel De Boeck en Veerle De Cuyper)

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Aanstelling voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen met inbegrip van het onderzoek van ontvankelijkheid van de akte van voordracht, de geloofsbrieven, de verkozen verklaring en de eedaflegging

MOTIVERING

Feiten en context

Als de raad voor maatschappelijk welzijn de constructieve motie van wantrouwen aanneemt, is de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ontslagen.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie.

Gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 inzake de akteneming van de beslissing van de raad voor Verkiezingsbetwistingen inzake de geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Advies/argumentatie

Er is een akte van voordracht ingediend voor de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hierbij wordt mevrouw Ann Van den Broeck voorgedragen.

Een akte van voordracht is pas ontvankelijk als ze is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen én door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die zijn verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-voorzitter.

De akte is tijdig ingediend op 9 september 2021.

Voor de voorgedragen kandidaat is een uittreksel uit het bevolkingsregister, samen met een uittreksel uit het strafregister, model 1, toegevoegd.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, mevrouw Ann Van den Broeck.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, mevrouw Ann Van den Broeck, goed.

Mevrouw Ann Van den Broeck word verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De nieuwe voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst  legt in openbare vergadering de volgende eed af:

Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging van mevrouw Ann Van den Broeck.             

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Verderzetten van een samenwerkingsovereenkomst met WZC Hestia

MOTIVERING

Feiten en context

De actie dient gekaderd te worden vanuit een vraag van de sociale dienst waarbij sommige personen in een woonzorgcentrum terecht komen, die dan na verloop van tijd, ten laste vallen van het OCMW.

Als deze mensen geen plek krijgen in ons woonzorgcentrum Residentie van Horick, maar wel in een nabijgelegen woonzorgcentrum, swingt de ligdagprijs soms de pan uit. Als de spaarcenten zijn opgebruikt, en na onderzoek van de onderhoudsplicht, past het OCMW dit verschil bij. En juist dit verschil kan hoog oplopen.

Daarom lijkt het een opportuniteit om deze kosten zo laag mogelijk te houden en rond de tafel te gaan zitten met de verschillende mogelijke partners.

Op maandag 24 juni 2019 heeft er een plaatsbezoek plaatsgevonden op de site van woonzorgcentrum Hestia, Zijp 20 te Wemmel. Er werden toen onderhandelingen gestart inzake de ligdagprijs en opzegtermijnen die aan mensen die ten laste zijn van het OCMW alsook voor deze welke worden doorverwezen door het OCMW Meise worden aangerekend.

Er werd een commerciële korting bedongen op de officiële ligdagprijs. Idem werd de opzegtermijn teruggebracht naar 5 dagen i.p.v. de huidige 30 dagen zoals deze in het contract zijn opgenomen.

De sociale dienst heeft in het kader van deze actie ook een grootschaliger omgevingsonderzoek uitgevoerd bij mogelijke andere partners zoals Oase, Moutershof en Aquamarijn. Hierbij werd niet echt een mogelijke samenwerking met daling in de gevraagde ligdagprijzen bekomen.

De oorspronkelijke overeenkomst, goedgekeurd in de raad van 16 september 2019, liep van 01 juli 2019 tot 30 juni 2020. Ook vanaf 1 juli 2020 tot op heden werden dezelfde kortingen toegestaan. Maar ondanks herhaalde herinneringen vanuit de sociale dienst kwam er nooit een fysieke verlenging van deze overeenkomst.

Ter vergelijking: In ons eigen WZC Residentie Van Horick is de huidige dagprijs 56,36 euro/ dag voor een inwoner van Meise en 59,54 euro/ dag voor een niet-inwoner van Meise.

De wachtlijst op 13/07/2021 bevat 56 personen (10 personen voor de beveiligde afdeling en 46 personen voor de niet-beveiligde afdeling).

Het voorstel blijft om de oorspronkelijke overeenkomst inzake financiële korting met Armonea (Hestia) te verlengen voor de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2022. Het betreft hier geen exclusiviteitsovereenkomst.

Juridische gronden

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikelen 57 en 60.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 september 2019 waarin de samenwerkingsovereenkomst met WZC Hestia voor een eerste keer werd goedgekeurd.

Advies/argumentatie

Positief advies.

Financiële gevolgen

De kosten van ten laste names voor personen die opgenomen worden in WZC Hestia (van de Armonea groep) zullen lager worden/ blijven. Ook inwoners van Meise die via het OCMW worden doorverwezen, en effectief in WZC Hestia zullen verblijven, krijgen een voorkeurtarief.

BESLUIT

Artikel 1

De overeenkomst tot samenwerking met WZC Hestia - zoals gevoegd bij deze notulen - te verlengen voor de periode tot 31 december 2022.

Artikel 2

De algemeen directeur, mevrouw Caroline De Ridder, en de burgemeester, mevrouw Gerda Van den Brande, te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck)

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Rapportering meerjarenplan 2020 - 2025

MOTIVERING

Feiten en context

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 19 december 2019.

De beleidsindicatoren, die zullen gekoppeld worden aan de doelstellingenboom, werden bepaald op de raad van 20 juli 2020.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 20 juli 2020 een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 1 goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 14 december 2020 een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2 goed.

Juridische gronden

Artikel 77 §2 van het decreet lokaal bestuur: de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen.

Artikel 78 4° van het decreet lokaal bestuur: de volgende bevoegdheden worden uitdrukkelijk aan de  raad voor maatschappelijk welzijn toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249.

Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur: er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen deel 2 Titel 4 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Advies/argumentatie

Uiterlijk eind september 2021 moet het management aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteren over de uitvoering van het meerjarenplan. Deze rapportering heeft betrekking op semester 1 van het lopende jaar.

Financiële gevolgen

De rapportering omvat tevens de financiële gevolgen volgens de verschillende acties, actieplannen en doelstellingen.

BESLUIT

Artikel 1

Kennis te nemen van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot semester 1 van 2021.

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Reglement SCP-toelage 2021

MOTIVERING

Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de inhoud van het Koninklijk Besluit van 29 juni 2021 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021.

Om de participatie en sociale activering van OCMW-cliënten te bevorderen, heeft de federale regering in dit koninklijk besluit beslist om een subsidie van 15.587.996 euro te verdelen onder de OCMW’s. De verdeling van dit bedrag is opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 29 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad.

Concreet beschikt OCMW Meise voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 over een bedrag van € 5.337. Deze uitgaven passen tevens in de doelstellingen zoals weergegeven in het meerjarenplan en het geïntegreerd breed onthaal ter bestrijding van de (kinder)armoede.

Ter vergelijking 2020: Voor het jaar 2020 beschikte OCMW Meise over een budget van € 5.254 te besteden gedurende de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Voor het jaar 2020 besliste het BCSD in de zitting van 25 augustus 2020 om het beschikbare budget te verdelen over activiteiten die vallen onder art.2 §1 en art.2 §3 van het KB. Concreet: € 2.441 aan SCP-toelage en € 2.441 aan SCP-kinderarmoede.

Tot de doelgroep behoren OCMW-cliënten in de ruimere zin van het woord. Naast leefloners en hun gezinsleden komen eveneens mensen die een financiële of aanvullende steun ontvangen, die tewerkgesteld worden, via budgetbegeleiding of budgetbeheer opgevolgd worden, thuishulp ontvangen,… in aanmerking. Mensen die over een laag inkomen beschikken maar geen cliënt zijn van het OCMW, vallen buiten de doelgroep.

-> Welke initiatieven kunnen worden gefinancierd? (KB Art 2. §1, §2 en §3)

Om de participatie en sociale activering van OCMW-cliënten te bevorderen, kunnen de volgende initiatieven worden gefinancierd:

Art. 2 §1:

 De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele activiteiten.

Het OCMW kan tussenkomen in de deelnameprijs van een concert, een toneelvoorstelling, cultureel of muzikaal optreden, een voetbalwedstrijd, … van zowel bestaande erkende, culturele instellingen, sociale organisaties als privé-organisaties.

 

 De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van het lidgeld en de voor de deelname  noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.

Het OCMW kan de ledenbijdrage van cliënten om zich aan te sluiten bij een vereniging bv. jeugdbeweging, sportclub, kookcursus,… gedeeltelijk of volledig ten laste nemen. Ook de inschrijvingsprijs voor sportkampen, zwemlessen, taalkampen,… en de benodigdheden om hieraan deel te nemen komen in aanmerking.

 

 De ondersteuning en financiering van initiatieven op sociaal, cultureel en sportief vlak, ingericht door of voor de doelgroep.

Het OCMW kan deze subsidie gebruiken voor het ondersteunen en financieren van initiatieven van en voor de doelgroep zelf. Het is de bedoeling dat het OCMW die initiatieven ondersteunt en financiert waaraan de cliënten zelf actief deelnemen of waartoe ze zelf het initiatief hebben genomen, dus niet dat het OCMW de middelen uitdeelt aan organisaties in de gemeente die enkele cliënten onder hun leden tellen.

Het OCMW kan op basis van artikel 61 van de organieke wet een overeenkomst sluiten met een vzw die participatie en sociale activering van kansarmen binnen haar opdrachten heeft.

 De ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.

 

Art.2 §2:

Het organiseren van collectieve modules ter ondersteuning van de sociale begeleiding van OCMW-gebruikers volgens een trajectmatige aanpak (al dan niet in het kader van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie).

(vb sollicitatietraining)

 

Art.2 §3:

Voor financiering van activiteiten en tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

 De volledige of gedeeltelijke financiering van activiteiten en sociale programma’s ter bevordering van de maatschappelijke participatie en integratie van kinderen van OCMW-gebruikers. (deelname aan sociale programma’s, onderwijsondersteuning, psychologische ondersteuning voor kind of ouders, paramedische ondersteuning, pedagogische ondersteuning.)

 De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke deelname en integratie te bevorderen (kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen).

 

-> Algemene richtlijnen

De volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn tot de toekenning van deze steun en de verdeling van het budget onder het cliënteel:

- de activiteit dient plaats te hebben tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021,

- de betaling van de activiteit dient volledig uitgevoerd te zijn vóór 31 december 2021,

- het bewijs van deze betaling wordt bijgehouden als verantwoordingsstuk en voorgelegd aan de maatschappelijk werker bevoegd voor het dossier

Er kan gewerkt worden met een verdeelsleutel van bijvoorbeeld 80/20 waarbij de cliënt dan zelf 20% van de kosten betaalt of er wordt gewerkt met een vast budget per persoon of per kind per jaar. Deze laatste formule is terug te vinden in het reglement SCP-toelage (cfr bijlage).

 

-> Conclusie:

OCMW Meise kan voor het jaar 2021 opnieuw vrij beslissen voor welke uitgaven dit budget kan worden aangewend. Vanuit de sociale dienst gaat de voorkeur uit naar de aanwending van dit budget aan activiteiten die vallen onder art.2 §1 en art.2 §3 van het KB nl. maatregelen om de participatie en sociale activering te bevorderen (SCP-toelage) en maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede (SCP-kinderarmoede). Op deze wijze worden individuen en gezinnen in kansarmoede individueel ondersteund. Er wordt geen groepsactiviteit uitgewerkt voor deze doelgroep.

Het reglement in bijlage is dan ook op deze principes gebaseerd.

Juridische gronden

Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2021 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 78.

Advies/argumentatie

Overwegende dat de uitsluiting van mensen die in armoede leven zich op alle domeinen van het leven situeert, met inbegrip van het sociale en culturele leven;

Dat de deelname aan de samenleving een elementair recht is dat deel uitmaakt van de menselijke waardigheid;

Dat het bevorderen van de participatie en sociale activering van de gebruikers tot de opdracht van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn behoort.

Financiële gevolgen

Het betreft een nuloperatie. De uitgave alsook de ontvangst zijn voorzien in het exploitatiebudget 2021 zoals weergegeven in onderstaande tabel.

 

Rekening  Actie  Beleidscode   Vastgelegd 

AR 64814000   SCP-toelage   €2.668

AR 64814001 BI 09000  SCP-toelage kinderarmoede €2.669

Uit de kennisgeving van de POD MI d.d.18 augustus 2020 met de titel: “Onderrichting houdende de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers voor de eerste zes maanden van het jaar 2020”, blijkt dat er werd besloten om de bestedingspercentages voor de luiken “collectieve modules en “ kinderarmoede” af te schaffen.

Art. 3 §3 van het KB van 29 juli 2019 inzake de voorwaarden tot besteding van de beschikbare middelen werd sinds 2020 geschrapt.

OCMW Meise kan vrij de middelen inzetten volgens het eigen huishoudelijk reglement.

Aangezien OCMW Meise over maximaal € 5.337 beschikt voor het jaar 2021 wordt er voorgesteld om opnieuw de verdeelsleutel toe te passen waarbij  de helft van het budget aan SCP-toelage (€ 2.668) en de andere helft aan SCP-kinderarmoede (€ 2.669) wordt gespendeerd.

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven van 50%; een eerste schijf na ondertekening van het K.B. van 29 juni 2021, dus begin juli 2021. Een tweede schijf van 50% wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag (Uniek jaarverslag).

Vóór 28/02/2022 dient OCMW Meise via het Uniek Jaarverslag, elektronisch een overzicht van de activiteiten en een financieel overzicht over te maken aan de POD MI.

Het gedeelte van de middelen dat niet door het OCMW werd aangewend of verantwoord, dient ten laatste vóór 1 november 2022 aan de Staat terugbetaald te worden.

BESLUIT

Artikel 1

Het reglement ter besteding van de subsidie voor de bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënteel, zoals toegevoegd in bijlage, vast te stellen.

Artikel 2

Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en bekend gemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck)

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

MOTIVERING

Feiten en context

Conform artikel 44 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen er plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn.

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtsakte hebben ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst een ondertekende verklaring tegen ontvangstbewijs af te geven  aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor de kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad.

Namens N-VA werd op 19 juli 2021 een verklaring afgegeven waarbij Ann Van den Broeck wordt aangeduid als plaatsvervanger voor Charlotte Meulemeester.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 februari 2019 en 17 mei 2021 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De plaatsvervangers ontvangen een presentiegeld zoals bepaald in artikel 39 §3 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

BESLUIT

Artikel 1

De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van Ann Van den Broeck als plaatsvervanger voor Charlotte Meulemeester in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Aankoop voertuig maaltijdbedeling

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Aankoop voertuig maaltijdverdeling” werd een bestek met nr. 20211823 opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

Het vast bureau heeft in zitting van 5 juli 2021 de optie gekozen voor de aankoop van een elektrisch voertuig in plaats van een voertuig op diesel.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Juridische gronden

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019: vaststelling meerjarenplan 2020-2025 met daarin actie 4.2.1 (prioritair) versterken van beleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

De beslissing van het vast bureau van 3 augustus 2020 waarin beslist werd om verder te gaan met de dienstverlening warme maaltijden-aan-huis en om te investeren in warmtekarren zodat kan voldaan worden aan de HACCP-normen en hetzelfde aanbod in warme maaltijden kan worden behouden.

De beslissing van het vast bureau van 1 maart 2021 waarin de krijtlijnen werden uitgezet inzake de toekomst van de dienst maaltijden aan huis.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019.

Advies/argumentatie

Er dient een nieuwe wagen aangekocht te worden voor de dienst maaltijden aan huis gezien het huidig voertuig einde levensduur is.

De preventieadviseur heeft de nodige adviezen verstrekt die in het bestek werden opgenomen.

 

Financiële gevolgen

Een deel van het budget is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 24200000/09460-INVESTERING-U.

Er dient echter een budgetwijziging ter waarde van €18.000 plaats te vinden, gezien er onvoldoende budget overblijft na de aankoop en montage van de ovens, koelkasten en afruimbakken in de wagens.

 

Budgetsleutel

Actie

Beschikbaar budget

24200000/09460

Investeringsproject

/

€ 74.850,26

Waarvan +-€44.770 nodig zal zijn voor de uitrusting van de wagens.

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 20211823 en de raming voor de opdracht “Aankoop voertuig maaltijdverdeling”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Een budgetwijziging uit te voeren en €18.000 extra te voorzien op budgetcode 24200000/09460-INVESTERING-U.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck)

 

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting ma 09 2021

Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts

MOTIVERING

Feiten en context

Een coördinerend en raadgevend arts (CRA) heeft vooral als taak om de directeur en de hoofdverpleegkundige van het WZC Residentie Van Horick te ondersteunen bij het medische beleid. Deze functie werd in het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming als een verplichte functie beschouwd.  De financiering werd in het oorspronkelijke decreet enkel berekend op basis van het aantal RVT- bedden. In Residentie Van Horick beschikt men over 41 RVT-bedden.

Op 7 mei 2021 wijzigde dit decreet met betrekking tot de financiering van de CRA. Het bestuur dient per dag 0,63 euro per bewoner (ook voor ROB-bewoners) te betalen aan de CRA. In Residentie Van Horick verblijven 60 bewoners in vast verblijf en 4 bewoners in kortverblijf.

Juridische gronden

Decreet Vlaamse sociale bescherming van 18 mei 2018.

Besluit van de Vlaamse regering van 7 mei 2021 tot wijziging decreet Vlaamse sociale bescherming.

Advies/argumentatie

In het kader van de gewijzigde wetgeving werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) opgemaakt met de coördinerend en raadgevend arts vanaf 1 augustus 2021 tot 31 juli 2025. 

Financiële gevolgen

Vanuit de Vlaamse overheid hanteren ze volgende formule om maandelijks de kostprijs van de CRA te bepalen: 0,63 X aantal bedden X aantal dagen.  Deze formule toegepast op ons woonzorgcentrum=  0,63 euro X 64 bedden X 1461 (dagen vanaf 1 augustus 2021 tot 31 juli 2025). In totaal komt de kostprijs dus op 58.907,52 euro voor de periode van vier jaar. Dit budget dient te worden voorzien op de budgetcode 09530/61500000. In 2021 dienen we hiervan reeds 6168,96 euro te betalen. Aangezien bij het bepalen van dit budget er nog geen sprake was van deze aangepaste wetgeving is er in 2021 onvoldoende budget voorzien maar vanuit zorg en gezondheid vergoeden ze deze extra kost via de post 09530/74050064.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts vanaf 1 augustus 2021 tot 31 juli 2025 goed.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck)

 

Publicatiedatum: 19/10/2021