Meise

Zitting van 20 sep 2021

Van 20.11 uur tot 22

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, aangewezen-burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Ann Van den Broeck, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Billie Kawende, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 juli 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Voorstel om de individuele constructieve motie van wantrouwen aan te nemen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Onderzoek van ontvankelijkheid. Stemming.

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt onderstaande motie van wantrouwen goed:

Constructieve motie van wantrouwen in overeenstemming met artikel 104 van het decreet over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie, BS 4 augustus 2021.

Deze constructieve motie van wantrouwen is gericht tegen de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanstelling voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen met inbegrip van het onderzoek van ontvankelijkheid van de akte van voordracht, de geloofsbrieven, de verkozen verklaring en de eedaflegging

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, mevrouw Ann Van den Broeck, goed en laat haar toe tot de eedaflegging.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Verderzetten van een samenwerkingsovereenkomst met WZC Hestia

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de samenwerkingsovereenkomst met WZC Hestia te verlengen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Rapportering meerjarenplan 2020 - 2025

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot semester 1 van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Reglement SCP-toelage 2021

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement SCP-toelage 2021 vast.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aankoop voertuig maaltijdbedeling

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 20211823 en de raming voor de opdracht “Aankoop voertuig maaltijdverdeling”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts vanaf 1 augustus 2021 tot 31 juli 2025 goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021