Meise

Zitting van 19 apr 2021

Van 21.50 uur tot 22

Aanwezig:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting ma 04 2021

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2021 worden goedgekeurd.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux, Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Thomas Goethals)

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting ma 04 2021

Notulen Welzijnskoepel

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting ma 04 2021

Algemene vergadering Haviland op 16 juni 2021

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij Haviland Intercommunale, die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652;

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische-sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een dienstverlenende vereniging overeenkomstig artikel 398, §2, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, moet een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers worden voorgelegd. De beslissing van de raad die de oorspronkelijke statuten heeft goedgekeurd en het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering dienen bij het verslag te worden gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden; de onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

De raad van bestuur van Haviland heeft op 22 februari 2021 overeenkomstig artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur een ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd.

De brief van 5 maart 2021 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt van het voorstel van statutenwijzigingen.

De agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 16 juni 2021 en ondermeer volgend agendapunt omvat:

Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring.

De raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Meise in de algemene vergadering van Haviland werden aangeduid.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de artikelen 427 en 432.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.

De thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019, inzonderheid artikel 38 betreffende de statutenwijziging.

Artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de wijzigingen in de statuten van de dienstverlenende vereniging en in de bijlagen artikelsgewijs worden aangebracht door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Advies/argumentatie

Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde Jaak Wouters en plaatsvervangend afgevaardigde Karine Métens– gedurende de huidige legislatuur – zijn gemandateerd om de statutenwijzigingen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 goed te keuren.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux, Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Thomas Goethals)

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting ma 04 2021

Delegatie bevoegdheid organogram en personeelsformatie

MOTIVERING

Feiten en context

Volgens artikel 78  van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, verder Decreet Lokaal Bestuur, genoemd, is de bevoegdheid van de raad met betrekking tot (onder meer) het organogram en de personeelsformatie geen exclusieve bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen/ vast bureau.

De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur niet meer opgelegd als een verplicht instrument.

Juridische gronden

Artikel 78 en artikel 161 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (organogram).

Artikel 78 en artikel 161 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (personeelsformatie).

Advies/argumentatie

De algemeen directeur stelt voor om het organogram en de personeelsformatie te delegeren van de raad naar het vast bureau. Het organogram en personeelsformatie zijn niet langer een statisch document als gevolg dat de organisatie voortdurend in ontwikkeling is. Deze legislatuur werden reeds zeven wijzigingen aan het organogram en de personeelsformatie doorgevoerd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.  Elk jaar vinden er meerdere wijzigingen plaats van het organogram en de personeelsformatie. Als gevolg is het aanwezen om een delegatie van deze bevoegdheden te beslissen.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Met ingang vanaf 20 april 2021 wordt het vast bureau bevoegd voor het organogram. Dit houdt onder meer in dat het vast bureau bevoegd wordt om te beslissen wie in het managementteam zetelt, binnen de grenzen van artikel 179 Decreet Lokaal Bestuur.

Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad door middel van het jaarverslag.

Artikel 2

Met ingang vanaf 20 april 2021 wordt het vast bureau bevoegd voor de personeelsformatie. Dit houdt onder meer in dat het vast bureau bevoegd wordt om te beslissen of de personeelsformatie in dezelfde of in gewijzigde vorm behouden blijft.

Het  vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad door middel van het jaarverslag.

Artikel 3

Het vast bureau kan de bevoegdheid over het organogram niet verder delegeren.

Artikel 4

Het vast bureau kan de bevoegdheid over de personeelsformatie niet verder delegeren.

Met 14 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux, Ann Van den Broeck, Jacques Wouters, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Thomas Goethals), 3 stemmen tegen (Marcel Belgrado, Sonja Becq en Emiel De Boeck), 7 onthoudingen (Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Christine De Cubber, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Sonia Lathouwers)

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting ma 04 2021

Vervoerdienst van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel - goedkeuring afwijkingen op het huishoudelijk reglement vervoerdienst

MOTIVERING

Feiten en context

1. De vervoerdienst van OCMW Meise zal worden ingeschakeld voor ritten van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel.

Alle chauffeurs van de vervoerdienst, zowel vrijwilligers als medewerkers, zullen tijdens het uitvoeren van ritten de coronaregels volgen die ook gelden voor de Minder Mobiele Centrales:

-Voldoende afstand houden. In de wagen neemt het lid plaats achter de passagiersstoel.

-Buiten de wagen wordt zo goed als mogelijk de afstand van 1,5 m gehouden.

-Handen wassen/ontsmetten voor en na elke rit.

-Wagen ventileren voor en na elke rit.

-Mondmasker is verplicht voor zowel de chauffeur als de gebruiker

-Vervoer van meerdere personen is enkel toegestaan als die uit dezelfde bubbel komen, maar                             alleen als de vrijwilliger daarmee akkoord is, zoals voor elke rit het geval is.

Om de gebruikers van de vervoerdienst te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden van coronacrisis zal het OCMW Meise in beperkte mate afwijken van het huidig huishoudelijk reglement voor ritten van en  naar het vaccincatiecentrum.

Ten eerste zal er begeleiding aangeboden worden in het vaccinatiecentrum bij de minder mobiele gebruikers van de vervoerdienst die geen eigen begeleider hebben.

"Artikel 8 huidig huishoudelijk reglement: De vervoerdienst treedt niet op voor materiaal of boodschappen zonder aanwezigheid van de gebruiker. De taak van de chauffeur beperkt zich tot het besturen van de wagen en de hulp bij in- en uitstappen. "

Verder zal er geen wachtgeld aangerekend worden.

"Artikel 7 huidig huishoudelijk reglement: De voorziene wachttijd op de plaats van bestemming is beperkt tot 2 uur. Indien de wachttijd meer dan een half uur bedraagt, wordt een wachtgeld van 1,00 euro per 15 min aangerekend. De verantwoordelijke kan ook beslissen de chauffeur te laten terugkeren. In dat geval worden de kilometers eveneens aangerekend. "

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden en de openingsuren van het vaccinatiecentrum zullen ook ritten uitgevoerd worden tijdens de avond en in het weekend met de hulp van vrijwilligers.

"Artikel 11 huidig huishoudelijk reglement: De vervoerdienst is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00uur , uitgezonderd feestdagen. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze beschikbaarheid uitgebreid worden.

2. De vervoerdienst kan gebruikers terug helpen met boodschappen, waardoor de tijdelijke (gratis) boodschappendienst-aan-huis wordt stopgezet vanaf 1 april 2021.

De vervoerdienst van OCMW Meise is terug actief sinds 14 maart 2021. De gratis boodschappendienst- aan-huis zal afgeschaft worden vanaf 1 april 2021. Zo kunnen de gebruikers opnieuw zelf boodschappen doen eventueel gebruik makende van de vervoerdienst van OCMW Meise aan de geldende tarieven.

Dat maakt dat de chauffeur geen geld van gebruikers moet meenemen tijdens zijn rit voor het doen van de boodschappen.

De gratis boodschappendienst-aan-huis werd tijdelijk opgericht door het dienstencentrum de Spil om de meest kwetsbare inwoners van Meise te helpen met boodschappen tijdens de coronacrisis. In totaal werden er al 29 mensen geholpen met boodschappen sinds de tweede lockdown in oktober 2020.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 2 december 2017 en latere wijzigingen.

Het huishoudelijk reglement vervoerdienst goedgekeurd in de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 juni 2019.

Advies/argumentatie

1. Een positief advies om tijdelijk af te wijken van het huishoudelijk reglement van de vervoerdienst OCMW Meise voor de ritten van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel voor inwoners uit Meise.

2. Een positief advies om de gratis boodschappendienst-aan-huis van dienstencentrum De Spil te stoppen vanaf 1 april 2021, omdat de vervoerdienst terug actief is sinds 14 maart 2021 om onder andere gebruikers te helpen met ritten voor boodschappen.

Financiële gevolgen

De gebruiker betaalt 0,40 cent per kilometer. De kilometers worden aangerekend vanaf de standplaats van waar de chauffeur vertrekt, respectievelijk de campus van OCMW Meise Godshuisstraat 33 of de woning van de vrijwilliger. De minimumprijs bedraagt 2,00 euro per rit. Er zullen geen bijkomende wachtgelden aangerekend worden aan de gebruiker voor de begeleiding in het vaccinatiecentrum door de chauffeur.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om voor de ritten van en naar het vaccinatiecentrum te Wemmel tijdelijk af te wijken van het bestaande huishoudelijk reglement.

Zo zal er indien noodzakelijk begeleiding worden voorzien in het vaccinatiecentrum bij minder mobiele gebruikers van de vervoerdienst die geen eigen begeleider hebben (afwijking op artikel 8), zal er geen wachtgeld aangerekend worden (afwijking op artikel 7) en zullen er ritten uitgevoerd kunnen worden tijdens de avond en in het weekend (afwijking op artikel 11).

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn  gaat akkoord om de tijdelijke boodschappendienst-aan-huis van dienstencentrum De Spil stop te zetten vanaf 1 april 2021, omdat de gebruikers terug met de ritten van de vervoerdienst OCMW Meise hulp kunnen aanvragen voor onder andere het doen van boodschappen.

Met 24 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux, Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Thomas Goethals)

 

Publicatiedatum: 18/05/2021