Meise

Zitting van 15 05 2023

Van 20.35 uur tot 20.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 april 2023 worden goedgekeurd.

Met 25 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Haviland - gewone algemene vergadering op 21 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij Haviland Intercommunale, die werd opgericht op 24 maart 1965, bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet lokaal bestuur.

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde in zitting van 15 november 2021 de effectieve en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor Haviland.

De oproepingsbrief van 30 maart 2023 tot de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 21 juni 2023 met volgende agendapunten:

  1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022: goedkeuring;

(Een exemplaar van deze notulen werd per brief op 20 december 2022 aan de deelnemers bezorgd.)

  1. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
  2. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2022, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
  3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
  4. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
  5. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
  1. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
  2. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
  3. Varia.

Juridische gronden

Artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging.

Artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering.

Het decreet het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 houdende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Na geheime stemming:

Voor de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger:

ja-stemmen voor Sonia Lathouwers

ja-stem voor Billie Kawende

ja-stem voor Paul Aerts

ja-stem voor Sonja Becq

blanco stemmen

ongeldige stem. 

Artikel 1

Mevrouw Sonia Lathouwers wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de resterende tijd van de huidige legislatuur.

Artikel 2

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 worden goedgekeurd.

Artikel 3

De effectief vertegenwoordiger, Paul Aerts, is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 goed te keuren.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

Zitting 15 05 2023

Ethias cvba - Gewone algemene jaarvergadering op 8 juni 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het schrijven van 5 april 2023 van EthiasCo cvba waarin ze meedelen dat hun gewone jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 juni 2023 om 10.00 uur via een digitaal platform en een stemming op afstand over volgende agendapunten.

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat.
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht.
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur                                                                                                                6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité                                                                                                         7. Mandaat van commissaris.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Om redenen van flexibiliteit heeft EthiasCo een beveiligde digitale oplossing ontwikkeld waardoor elke deelnemer digitaal aan de stemming kan deelnemen: ofwel vooraf (wordt sterk aangeraden) ofwel via videoconferentie op de dag zelf.

Deze digitalisering van de algemene vergadering kadert in een bredere context die nader wordt toegelicht in de bijgevoegde brief.

De belangrijkst verandering die voortvloeit uit deze nieuwe werkwijze is dat elke aandeelhouder een administratief beheerder moet aanwijzen. De taak van deze beheerder is tweeledig:

-Hij staat in voor het beheer van de profielen van de vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen via het nieuwe digitale platform van EthaisCo

-hij kan ook de gegevens met betrekking tot de financiële participatie in EthiasCo raadplegen en wijzigen, met inbegrip van de gegevens die nodig zijn voor de betaling van het dividend.

De meeste geschikte persoon voor deze taak is een medewerker van de financiële dienst.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De agendapunten van de gewone jaarlijkse algemene vergadering van EthiasCo van 8 juni 2023 worden goedgekeurd.

Artikel 2

Volmacht te geven aan de vertegenwoordiger, Tom Heyvaert, deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 mei 2023.

Artikel 3

De boekhouder wordt aangewezen als administratieve accountbeheerder.

Artikel 4

EthiasCo cvba zal van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.