Meise

Zitting van 19 12 2022

Van 21.40 uur tot 21.45

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 19 12 2022

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 november 2022 worden goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 17/01/2023
Overzicht punten

Zitting 19 12 2022

Notulen Welzijnskoepel

 

Publicatiedatum: 17/01/2023
Overzicht punten

Zitting 19 12 2022

Goedkeuring kader organisatiebeheersing 2022

MOTIVERING

Feiten en context

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1. de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;

2. wetgeving en procedures naleeft;

3. over betrouwbare financiële en beheersrapporten beschikt;

4. op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;

5. de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen  controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk  zijn en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het kader organisatiebeheersing werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2018.

Actie 1.7 van dit kader organisatiebeheersing (2018) bepaalde dat in 2022 een actualisering van de interne en externe omgevingsanalyse diende te gebeuren.

Voor de interne omgevingsanalyse werd in 2022 opnieuw een zelfevaluatie organisatiebeheersing op basis van de leidraad van Audit Vlaanderen uitgevoerd. Er werd opnieuw een personeelsbevraging gedaan die liep van 1 tot 30 april 2022.

Het rapport organisatiebeheersing 2022 werd opgesteld op basis van de Leidraad Organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.

De Leidraad Organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen bestaat uit tien thema’s, met name:

1. doelstellingen en procesmanagement

2. belanghebbendenmanagement

3. monitoring

4. financieel management

5. organisatiestructuur

6. personeelsbeleid

7. organisatiecultuur

8. informatie en communicatie

9. facilitaire middelen, opdrachten en contracten

10. ICT.

Aan de hand van deze tien thema’s werden tussen februari en augustus 2022 overlegmomenten georganiseerd. Hierin zetelden naast de leden van het managementteam ook medewerkers die door hun functie deskundig zijn in het betrokken onderwerp.

Alle personeelsleden werden aan de hand van een vragenlijst bevraagd. Iedereen kreeg de kans om - zowel digitaal als op papier - deze personeelsbevraging in te vullen.

Tijdens het overlegmoment bepaalden de deelnemers voor de verschillende doelstellingen sterke punten, verbeterpunten en verbeteracties.

Nadien werd op basis van het verslag van deze overlegmomenten het rapport organisatiebeheersing opgemaakt.

Dit rapport, met het overzicht van de verschillende acties en hieraan gekoppeld een timing en verantwoordelijken, wordt na overleg met het managementteam voorgelegd aan de raad.

Vervolgens gebeurt jaarlijks op basis van dit kader een rapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het lokaal bestuur, in het bijzonder Deel 2 Het bestuur van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Titel 2 De ambtelijke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 5 organisatiebeheersing en audit, afdeling 1 organisatiebeheersing, artikelen 217 tot en met 220.

Advies/argumentatie

Positief advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het kader voor organisatiebeheersing, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren.

Met 16 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 7 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 17/01/2023
Overzicht punten

Zitting 19 12 2022

Principebeslissing LOI 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW moet kandidaat-vluchtelingen aan kledij helpen. In het verleden kregen alle LOI- bewoners twee keer per jaar 125 euro per persoon om aan kledij te besteden en 75 euro per persoon voor de aankoop van schoenen, wat op een totaal van € 200 per zes maanden komt. Na de aankoop moeten ze de kassatickets/betaalbewijzen inleveren. Dit is een principebeslissing die elk jaar wordt verlengd. Er wordt voorgesteld om deze werkwijze in 2023 verder te zetten.

Voor de andere opgelijste kosten moesten de bewoners tot en met 2019 wachten op een individuele beslissing van het BCSD. De kandidaat-vluchtelingen betaalden deze kosten eerst zelf van hun leefgeld. Het leefgeld bedraagt 61 euro per week. Door het wachten op een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst, voor zaken waar ze wettelijk recht op hebben en die betaald moesten worden, kwamen ze vaak in geldproblemen. Tijdens de audit van Fedasil in juni 2019 werd hierover een opmerking gemaakt.

Er werd in 2020 en 2021 door het bijzonder comité voor de sociale dienst een principebeslissing genomen over de desbetreffende kosten van de materiële hulp (m.n. vervoerskosten, schoolkosten Nederlandse les, identiteitsdocumenten, mutualiteitsbijdrage en ontspanningskosten). Deze kosten kunnen hieronder onmiddellijk uitbetaald worden, uiteraard als er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Er wordt voorgesteld om deze werkwijze in 2023 verder te zetten.

De bewoners van de lokale opvanginitiatieven dienen de uitgaven te bewijzen aan de hand van kassatickets/betaalbewijzen. Bij gebrek aan onvoldoende bewijs wordt er geen geld meer gegeven tot het bewijs geleverd wordt dat het budget gebruikt is om kleding en/of schoenen aan te kopen. Dit wordt geregeld door middel van een principebeslissing die één jaar geldig is.

Ook voor de andere kosten (vervoerskosten, schoolkosten Nederlandse les, identiteitsdocumenten, mutualiteitsbijdrage en ontspanningskosten) werd voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief sinds 2020 een principebeslissing genomen.

De schoolkosten van schoolgaande jeugd worden ook ten laste genomen, maar momenteel worden er geen plaatsen aan gezinnen aangeboden. Indien dit wijzigt, zal deze principebeslissing zo aangepast/gewijzigd worden.

Juridische gronden

De organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen.

De Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste neme van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen.

De Wet van 12 januari 1993 houdende het urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving en alle daaropvolgende wijzigingen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.

Het auditverslag van 4 juni 2019 van Fedasil.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 17 december 2019.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 15 december 2020.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 4 januari 2022.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 8 november 2022.

Advies/argumentatie

Het positief advies van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst van 8 november 2022 om de principebeslissing te verlengen. Het betreft de jaarlijkse herziening van deze principebeslissing.

Financiële gevolgen

De uitbetalingen van deze kosten werden voorzien in de exploitatiebudgetten 2022 onder het beleidsitem 09040 Lokale Opvanginitiatieven.

BESLUIT

Artikel 1

De vervoerskosten (openbaar vervoer) voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief zullen worden vergoed wanneer het gaat om reductieabonnementen van De Lijn, vervoer naar de advocaat, vervoer naar ziekenhuizen, vervoer voor transitiedossiers, kosten naar aanleiding van de zoektocht naar een eigen woonst.

Artikel 2

De schoolkosten voor de Nederlandse les van de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed.

Artikel 3

De verblijfskaarten en attesten van immatriculatie voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed.

Artikel 4

De mutualiteitsbijdrage van de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed.

Artikel 5

Ontspanningskosten, met name lidmaatschap van culturele of sportverenigingen van de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed met een maximum van 150 euro per jaar.

Artikel 6

Alle bovenvermelde vergoedingen worden betaald aan de bewoners na voorlegging van betaalbewijzen of rechtstreeks aan een schuldeiser na voorlegging van een factuur.

Artikel 7

Aan de bewoners van het lokaal opvanginitiatief wordt tweemaal per jaar 200 euro toegekend (125 euro aan kledij en 75 euro aan schoenen), met een duurtijd van minimaal zes maanden tussen twee uitbetalingen.

Artikel 8

De bewoners van het lokaal opvanginitiatief dienen de betaalbewijzen van kledij en schoenen te bezorgen, anders wordt de tweede betaling niet uitgevoerd.

Artikel 9

Deze principebeslissing dient jaarlijks herzien te worden. De huidige beslissing loopt tot en met 31 december 2023.

STEMMING OVER HET AMENDEMENT

Met 8 stemmen voor (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens), 15 stemmen tegen (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

STEMMING OVER HET BESLUIT

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 17/01/2023
Overzicht punten

Zitting 19 12 2022

Sociale kruidenier 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW heeft reeds een jarenlange samenwerking met de sociale kruidenier Idem Dito te Vilvoorde (Mechelsesteenweg 55, 1800 Vilvoorde). Mensen kunnen er voeding bekomen mits ze aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen. Vroeger gebeurde de toewijzing uitsluitend via de screeningswijze van het CAW. Sinds 1 januari 2021 moest deze screening van het CAW uitgevoerd worden door het OCMW omdat het CAW dit niet meer (financieel) kon bolwerken. Sinds 1 januari 2022 werd er toegestaan dat het OCMW zelf de screeningswijze mocht bepalen. De werkwijze van de andere, reeds bestaande, huishoudelijke reglementen van lokaal bestuur meise werd overgenomen. De volwassenwerking van het CAW die wél nog screeningen op zich neemt, zal blijven bestaan. Zij zullen hun manier van screening wel blijven behouden.

Er worden enkele wijzigingen in het reglement doorgevoerd. Het systeem van de jetons wordt afgeschaft en de te besteden bedragen per gezinscategorie werden verhoogd (zie reglement).

Daarnaast zijn de openingsuren van de winkel gewijzigd (meer keuzemogelijkheden). De winkel is open op volgende momenten:

        Donderdagvoormiddag van 9.30 tot 11.45 uur

        Donderdagavond van 16.30 tot 19.00 uur

        Vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 11.45 uur

        Vrijdagnamiddag van 13.30 tot 15.45 uur.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.

Raadsbeslissing van 20 december 2021 houdende de goedkeuring van de samenwerking 2022 sociale kruidenier.

Raadsbeslissing van 20 december 2021 houdende de vaststelling van het reglement van de sociale kruidenier.

Advies/argumentatie

Het lokaal bestuur Meise wil meer inzetten op het basisrecht rond voedsel.

Concreet zal de maatschappelijk werker de bewijsstukken in het dossier verzamelen om te kunnen staven dat de persoon in kwestie voldoet aan de voorwaarden. Het volstaat om aan het BCSD enkel een oplijsting voor te leggen van de personen die recht openen op het gebruik van de sociale kruidenier. Er hoeft geen sociaal verslag opgemaakt te worden.

Financiële gevolgen

Het lokaal bestuur Meise betaalde aanvankelijk aan het CAW een vaste bijdrage van € 5,00 per winkelbeurt per gezinslid/inwoner uit Meise, die effectief een “toegangskaart” ontving om te winkelen. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze vaste bijdrage € 7,00 per winkelbeurt per gezinslid/inwoner uit Meise.

Het lokaal bestuur Meise betaalt de bijdrage, bij akkoord over de berekening, na ontvangst van de facturen die door het CAW worden opgemaakt en doorgestuurd begin januari van het daaropvolgende jaar.

Deze uitgaven werden voorzien onder exploitatiebudget OC/09000/64990000.

BESLUIT

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement sociale kruidenier in samenwerking met CAW, zoals gevoegd in bijlage aan deze notulen, wordt vastgesteld met ingang vanaf 1 januari 2023.

Artikel 2

Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met CAW Vilvoorde af te sluiten met ingang van 1 januari 2023. Deze loopt tot en met 31 december 2023 waarna er mogelijkheid is tot verlenging.

Artikel 3

Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt en treedt in werking overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur. Het wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid conform artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 17/01/2023
Overzicht punten

Zitting 19 12 2022

Wijziging raadslid Lokale Adviescommissie energie en water

MOTIVERING

Feiten en context

In elke gemeente dient een lokale adviescommissie voor energie en water opgericht te worden. De raad voor maatschappelijk welzijn dient hiervoor één lid af te vaardigen.

Mevrouw Karin De Petter werd tijdens de zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst dd. 15 januari 2019 aangesteld als lid van de lokale adviescommissie en de heer Tomas Van Beersel als plaatsvervanger.

Mevrouw Karin De Petter diende tijdens de zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst dd. 25 september 2022 haar ontslag in als lid van de lokale adviescommissie Meise met ingang vanaf 1 januari 2023. De functie van mevrouw De Petter staat vacant. Aan de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd opgeroepen om zich tegen 30 november 2022 kandidaat te stellen om vanaf 1 januari 2023 deel te nemen aan de zittingen van de lokale adviescommissie.

De heer Cees Boer stelde zich tijdens de zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst dd. 11 oktober 2022  mondeling kandidaat ter vervanging van mevrouw Karin De Petter als lid van de lokale adviescommissie. Buiten de heer Cees Boer stelde geen enkel lid zich kandidaat.

De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst adviseren de Raad dan ook om de heer Cees Boer voor te dragen als lid van de lokale adviescommissie met ingang vanaf 1 januari 2023.

Juridische gronden

De Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen.

Artikel 7  §1  van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie.

Het decreet van de Vlaamse regering d.d. 20 december 1996 betreffende:

1) de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

2) vaststelling van de minimale levering van elektriciteit en tot regeling van de procedure bij wanbetaling.

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie.

Het energiedecreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid.

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Advies/argumentatie

Aan de Raad wordt verzocht om over te gaan tot de geheime stemming waarbij de heer Cees Boer, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, vanaf 1 januari 2023 aangesteld wordt als lid van de lokale adviescommissie voor energie en water.
 

Na geheime stemming waarbij er 23 stemgerechtigden zijn die ieder één stembrief hebben ontvangen.

Overwegende dat er, na de stemming, uit de stembus 23 stembrieven werden genomen, dat er 3 blanco stembiljetten zijn en dat de stemopneming volgende uitslag geeft:

- de heer Cees Boer bekomt 18 ja-stemmen
- mevrouw Virginie De Klippel behaalt 1 ja-stem
- mevrouw Billie Kawende behaalt 1 ja-stem.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het ontslag van raadslid Karin De Petter als lid van de lokale adviescommissie met ingang vanaf 1 januari 2023 te aanvaarden.

Artikel 2

Raadslid Cees Boer aan te duiden als lid van de lokale adviescommissie met ingang vanaf 1 januari 2023.

Artikel 3

Raadslid Tomas Van Beersel blijft aangesteld als plaatsvervanger.

Artikel 4

Christine Slock, maatschappelijk werker, voorzitter lokale adviescommissie en in vervanging bij haar afwezigheid, Veerle Vanhoegaerden, maatschappelijk werker, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Publicatiedatum: 17/01/2023
Overzicht punten

Zitting 19 12 2022

Rapportering klachten OCMW 2022

 

Publicatiedatum: 17/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.