Meise

Zitting van 18 03 2024

Van 22.40 uur tot 22.42

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans en Charlotte Meulemeester, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 februari 2024 goed. Raadslid Roel Anciaux maakt voorbehoud bij de vervanging van de voorzitter tijdens de vorige zitting. Hij stelt dat dit niet correct is gebeurd.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Ondertekening protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne

MOTIVERING

Feiten en context

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Wonen in Vlaanderen hebben als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken een gegevensbeschermingseffectbeoordeling laten uitvoeren.

Rekening houdend met de persoonsgegevens die verwerkt worden in de Vlaamse Huisvestingstool (VHT), was een protocol noodzakelijk om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen.

In het protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de wederzijdse elektronische mededeling van de persoonsgegevens, bestaande uit twee gegevensstromen, tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en het lokaal bestuur uiteengezet.

Gegevensstroom 1 betreft de elektronische mededeling van de persoonsgegevens vanuit de VHT naar het lokaal bestuur. Deze gegevens zijn afkomstig via de aanmeldingen op het portaal van de VHT.

Gegevensstroom 2 betreft de elektronische mededeling van de persoonsgegevens vanuit het lokaal bestuur naar de VHT.

Algemeen genomen betreft dit de adresgegevens van de locaties waar tijdelijk ontheemden kunnen opgevangen worden, alsook de contactgegevens van de aanbieder van de locaties. Daarnaast zijn de contactgegevens van de gebruikers van de tool ook opgenomen in de VHT. Voor het lokaal bestuur gaat dit over de gemeentelijke coördinator en de lokale subsidiebeheerder.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder artikel 84 betreffende de bevoegdheden van het vast bureau en artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt het lokaal bestuur om het document 'verklaring voor akkoord' bij het protocol, zoals toegevoegd als bijlage, in te vullen en te ondertekenen.

De ondertekende versie dient voor 31 maart 2024 via het Loket voor lokale besturen terugbezorgd te worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn verklaart zich akkoord met de ondertekening van het protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting 18 03 2024

Extern verhuur parkeerplaats serviceflats Ter Wolven - goedkeuring verhuurovereenkomst

MOTIVERING

Feiten en context

De coördinator van de serviceflats Ter Wolven kreeg van een buurtbewoner de vraag of het mogelijk is om een parkeerplaats te huren in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven.

Conform de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 maart 2014 is het mogelijk dat omwonenden een parkeerplaats kunnen huren in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 84 betreffende de bevoegdheden van het vast bureau.

Het besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 20 maart 2014 houdende vaststelling van de nieuwe huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven. Aanpassing van de schriftelijke opnameovereenkomst voor serviceflats Ter Wolven.

Advies/argumentatie

In de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven zijn momenteel 5 parkeerplaatsen beschikbaar.

De coördinator van de serviceflats Ter Wolven heeft samen met desbetreffende buurtbewoner de parkeerplaats bezocht en besproken wat de mogelijkheden waren en zijn samen tot een akkoord gekomen. De buurtbewoner wenst parkeerplaats nummer 10 te huren in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven.

De huurder is verantwoordelijk voor het aangaan van een autoverzekering voor zijn voertuig.

Enkel de aan de huurder toegewezen parkeerruimte mag worden gebruikt. De overeenkomst voor het huren van de parkeerruimte wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

De huurprijs bedraagt € 100 per maand en is te betalen op voorhand, de eerste van elke maand, door storting of overschrijving van het bedrag.

Voor het gebruik van de toegangsbadge wordt er aan de huurder een waarborg van € 35 aangerekend. Deze waarborg wordt vrijgegeven bij het overhandigen van de badge op het einde van de huurovereenkomst.

De huurovereenkomst is toegevoegd in bijlage.

Financiële gevolgen

De ontvangsten zijn in het budget 2024 voorzien op budgetsleutel OC/09520/70520000.
Beschikbaar budget: €8.659,46.

BESLUIT

Enig artikel

De overeenkomst voor het huren van parkeerplaats nummer 10 door een buurtbewoner in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven af te sluiten.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.